Finančná komisia – Zasadnutie 14.06.2017 o 07:00 Mestský úrad

Schválený program
  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Schválenie programu
  3. 3. Záverečný účet mesta, rozpočtových a príspevkových organizácii za rok 2016 a Monitorovacia správa k 31.12.2016 a výrok audítora
  4. 4. Návrh zmien rozpočtu za rok 2017
  5. 5. Vyhodnotenie rozpočtu za I. štvrťrok 2017
  6. 6. Rôzne
  7. 7. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedal: Ing. Marek Lacka
Neprítomní