Finančná komisia – Zasadnutie 14.06.2017 o 07:00 Mestský úrad

Schválený program
  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Schválenie programu
  3. 3. Záverečný účet mesta, rozpočtových a príspevkových organizácii za rok 2016 a Monitorovacia správa k 31.12.2016 a výrok audítora
  4. 4. Návrh zmien rozpočtu za rok 2017
  5. 5. Vyhodnotenie rozpočtu za I. štvrťrok 2017
  6. 6. Rôzne
  7. 7. Záver
Predsedal: Ing. Marek Lacka
Neprítomní