Komisia pre kultúru – Zasadnutie 18.09.2017 o 17:00 Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
  1. 1. Žiadosť Hlavného mesta SR o stanovisko k umiestneniu sochy Márie Terézie na pozemok parc. č. 21378/40, k. ú. Staré Mesto
  2. 2. Návrh Zriaďovacia listina pre Detské jasle Čajkovského 2, Bratislava-Staré Mesto
  3. 3. Návrh Zriaďovacia listina pre Detské jasle Hollého 9, Bratislava-Staré Mesto
  4. 4. Návrh na schválenie prevodu vlastníctva umeleckých diel zaradených do zbierkového fondu Galérie Cypriána Majerníka ako prípad hodný osobitného zreteľa
  5. 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  6. 6. Dotácie
  7. 7. Rôzne