Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu – Zasadnutie 11.09.2017 o 17:00 Miestny úrad, miestnosť č.10

Schválený program
 1. 1. Návrh VZN o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu m. č. Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh zriaďovacích listín pre detské jasle Čajkovského a Hollého
 3. 3. Návrh VZN o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku, ktorých zriaďovateľom je m. č. Brattislava-Staré Mesto
 4. 4. Žiadosti o poskytnutie príspevku v čase náhlej núdze
 5. 5. Správa o činnosti oddelenia sociálnych vecí
 6. 6. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Návrh VZN o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu m. č. Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh zriaďovacích listín pre detské jasle Čajkovského a Hollého
 3. 3. Návrh VZN o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku, ktorých zriaďovateľom je m. č. Brattislava-Staré Mesto
 4. 4. Žiadosti o poskytnutie príspevku v čase náhlej núdze
 5. 5. Správa o činnosti oddelenia sociálnych vecí
 6. 6. Rôzne