Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.09.2017 o 09:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Návrh programu
Prevziať všetky materiály Uložiť pozvánku ako PDF
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh Grantového programu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre rok 2017
 3. 3. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 2017
 4. 4. Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017
 5. 5. Návrh na schválenie prevodu vlastníctva umeleckých diel zaradených do zbierkového fondu Galérie Cypriána Majerníka ako prípad hodný osobitného zreteľa
 6. 6. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 a nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 (Pistoriho palác) v Bratislave pre 4Arts Therapy ako prípad hodný osobitného zreteľa
 7. 7. Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Karadžičova č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. 8. Návrh na nájom nebytového priestoru v budove ZŠ Dubová č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 9. 9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3776/5 na Ostravskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na urovnanie súdnych sporov medzi Smart factory s. r. o. a mestskou časťou vedených na Okresnom súde Bratislava 1 pod sp. zn.: 38Cb 116/2015 a 19C 201/2015, uzavretím novej nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru na ulici Grösslingová 6 v Bratislave pre Smart plus s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Návrh na schválenie Dohody o určení výšky nákladov týkajúcej sa štandardných nákladov rekonštrukcie nebytového priestoru na ulici Zelená č. 1, 3 v Bratislave podľa Zmluvy č. 157/2009/322 o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.3.2009 v znení dodatkov
 12. 12. Návrh na predaj podielu na pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 21, parc. č. 3681/5
 13. 13. Návrh na predaj podielu na pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 21, parc. č. 3681/10
 14. 14. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Drotárskej ceste, parc.č. 2491/25
 15. 15. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Koreničovej č. 4, parc. č. 1457/2
 16. 16. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Kubániho ulici, parc. č. 4797/9
 17. 17. Návrh na kúpu pozemku registra „E“, parc. č. 3823/1 na Gorazdovej 6
 18. 18. Návrh na vyjadrenie nesúhlasu s predajom časti pozemku parc. č. 7721/1 v zadnom nádvorí Grassalkovichovho paláca realizovaným hlavným mestom SR Bratislavou
 19. 19. Návrh na urovnanie súdneho sporu o nahradenie prejavu vôle mestskej časti uzavretím nájomnej zmluvy k bytu na dobu neurčitú
 20. 20. Návrh Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie zariadenia sociálnych služieb Seniorcentrum Staré Mesto
 21. 21. Návrh Zriaďovacej listiny pre Detské jasle Čajkovského 2, Bratislava-Staré Mesto
 22. 22. Návrh Zriaďovacej listiny pre Detské jasle Hollého 9, Bratislava-Staré Mesto
 23. 23. Návrh na prijatie zmien v riadiacich a kontrolných orgánoch obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
 24. 24. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o dotáciu a zabezpečenie finančnej spoluúčasti pri realizácií predloženej žiadosti o dotáciu v rámci „Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017“
 25. 25. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 26. 26. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť školstva
 27. 27. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 173/2016 zo 6. decembra 2016, ktorým bolo schválené pomenovanie novovzniknutého priestranstva „Steinov dvor“
 28. 28. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2017
 29. 29. Správa o výsledku kontroly uznesenia č. 168/2016 zo dňa 06.12.2016 so zameraním na posúdenie hodnovernosti preukázateľnosti výšky nárokovaných čiastok navrhovaných spoločnosťou zabezpečujúcou investičný zámer mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na Dobšinského ul.
 30. 30. Vyhodnotenie plnenia uznesenia č. 81/2017 z 27.6.2017, ktorým bolo doplnené uznesenie č. 163/2016 zo 6.12.2016 v časti D., ktorým bol starosta požiadaný, aby rozpočet zohľadňoval priority poslancov minimálne vo výške 100 000 EUR
 31. 31. Vyhodnotenie plnenia uznesenia č. 82/2017 z 27.6.2017, v ktorom miestne zastupiteľstvo žiadalo starostu mestskej časti bezodkladne požiadať dodávateľa stavebných prác o výmenu poškodenej dlažby na Židovskej ulici, doplniť mobilnú zeleň do pešej zóny a sfunkčniť pitnú fontánu
 32. 32. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
 33. 33. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava
 34. 34. Správa Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 35. 35. Rôzne
 36. 36. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 37. 37. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto