Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.09.2017 o 09:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh Grantového programu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre rok 2017
 3. 3. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 2017
 4. 4. Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017
 5. 5. Návrh na schválenie prevodu vlastníctva umeleckých diel zaradených do zbierkového fondu Galérie Cypriána Majerníka ako prípad hodný osobitného zreteľa
 6. 6. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 a nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 (Pistoriho palác) v Bratislave pre 4Arts Therapy ako prípad hodný osobitného zreteľa
 7. 7. Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Karadžičova č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. 8. Návrh na nájom nebytového priestoru v budove ZŠ Dubová č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 9. 9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3776/5 na Ostravskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na urovnanie súdnych sporov medzi Smart factory s. r. o. a mestskou časťou vedených na Okresnom súde Bratislava 1 pod sp. zn.: 38Cb 116/2015 a 19C 201/2015, uzavretím novej nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru na ulici Grösslingová 6 v Bratislave pre Smart plus s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Návrh na schválenie Dohody o určení výšky nákladov týkajúcej sa štandardných nákladov rekonštrukcie nebytového priestoru na ulici Zelená č. 1, 3 v Bratislave podľa Zmluvy č. 157/2009/322 o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.3.2009 v znení dodatkov
 12. 11/A. Návrh programu obnovy chodníkov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 13. 12. Návrh na predaj podielu na pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 21, parc. č. 3681/5
 14. 13. Návrh na predaj podielu na pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 21, parc. č. 3681/10
 15. 14. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Drotárskej ceste, parc.č. 2491/25
 16. 15. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Koreničovej č. 4, parc. č. 1457/2
 17. 16. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Kubániho ulici, parc. č. 4797/9
 18. 17. Návrh na kúpu pozemku registra „E“, parc. č. 3823/1 na Gorazdovej 6
 19. 18. Návrh na vyjadrenie nesúhlasu s predajom časti pozemku parc. č. 7721/1 v zadnom nádvorí Grassalkovichovho paláca realizovaným hlavným mestom SR Bratislavou
 20. 19. Návrh na urovnanie súdneho sporu o nahradenie prejavu vôle mestskej časti uzavretím nájomnej zmluvy k bytu na dobu neurčitú
 21. 20. Návrh Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie zariadenia sociálnych služieb Seniorcentrum Staré Mesto
 22. 21. Návrh Zriaďovacej listiny pre Detské jasle Čajkovského 2, Bratislava-Staré Mesto
 23. 22. Návrh Zriaďovacej listiny pre Detské jasle Hollého 9, Bratislava-Staré Mesto
 24. 23. Návrh na prijatie zmien v riadiacich a kontrolných orgánoch obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
 25. 24. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o dotáciu a zabezpečenie finančnej spoluúčasti pri realizácií predloženej žiadosti o dotáciu v rámci „Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017“
 26. 25. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 27. 26. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť školstva
 28. 26/A. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 – oblasť kultúry
 29. 27. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 173/2016 zo 6. decembra 2016, ktorým bolo schválené pomenovanie novovzniknutého priestranstva „Steinov dvor“
 30. 28. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2017
 31. 29. Správa o výsledku kontroly uznesenia č. 168/2016 zo dňa 06.12.2016 so zameraním na posúdenie hodnovernosti preukázateľnosti výšky nárokovaných čiastok navrhovaných spoločnosťou zabezpečujúcou investičný zámer mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na Dobšinského ul.
 32. 30. Vyhodnotenie plnenia uznesenia č. 81/2017 z 27.6.2017, ktorým bolo doplnené uznesenie č. 163/2016 zo 6.12.2016 v časti D., ktorým bol starosta požiadaný, aby rozpočet zohľadňoval priority poslancov minimálne vo výške 100 000 EUR
 33. 31. Vyhodnotenie plnenia uznesenia č. 82/2017 z 27.6.2017, v ktorom miestne zastupiteľstvo žiadalo starostu mestskej časti bezodkladne požiadať dodávateľa stavebných prác o výmenu poškodenej dlažby na Židovskej ulici, doplniť mobilnú zeleň do pešej zóny a sfunkčniť pitnú fontánu
 34. 32. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
 35. 33. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava
 36. 34. Správa Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 37. 35. Rôzne
 38. 36. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 39. 37. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Zvukový záznam

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 19.09.2017 09:12
Schválenie programu zasadnutia

návrh p.Oráčovej

Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Ivan Bútora , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 17 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 19.09.2017 09:13
Schválenie programu zasadnutia

návrh p.Borguľu

Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Ivan Bútora , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 17 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 19.09.2017 09:15
Schválenie programu zasadnutia

návrh p.Osuského

Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Ivan Bútora , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 16 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Štefan Holčík
Hlasovanie č. 4: 19.09.2017 09:18
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 18 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 19.09.2017 09:20
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 18 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 19.09.2017 09:21
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Ivan Bútora , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Martina Uličná
Za: 17 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 19.09.2017 09:27
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ivan Bútora , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 19 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 19.09.2017 09:29
2. Návrh Grantového programu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre rok 2017
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Ivan Bútora , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Martina Uličná
Za: 17 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 19.09.2017 09:33
3. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 2017
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Soňa Párnická , Viera Satinská
Za: 21 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 19.09.2017 09:41
4. Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Soňa Párnická , Viera Satinská
Za: 22 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 19.09.2017 09:44
5. Návrh na schválenie prevodu vlastníctva umeleckých diel zaradených do zbierkového fondu Galérie Cypriána Majerníka ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Soňa Párnická , Viera Satinská
Za: 22 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 19.09.2017 09:47
6. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 a nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 (Pistoriho palác) v Bratislave pre 4Arts Therapy ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Martin Borguľa , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Soňa Párnická , Viera Satinská
Za: 21 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 19.09.2017 10:01
7. Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Karadžičova č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 18 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 1 Marta Černá
Zdržali sa: 2 Vladimír Palko , Veronika Remišová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 19.09.2017 10:03
8. Návrh na nájom nebytového priestoru v budove ZŠ Dubová č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 22 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 15: 19.09.2017 10:05
9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3776/5 na Ostravskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Viera Satinská
Za: 23 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 19.09.2017 10:26
10. Návrh na urovnanie súdnych sporov medzi Smart factory s. r. o. a mestskou časťou vedených na Okresnom súde Bratislava 1 pod sp. zn.: 38Cb 116/2015 a 19C 201/2015, uzavretím novej nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru na ulici Grösslingová 6 v Bratislave pre Smart plus s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Veronika Remišová , Viera Satinská , Martina Uličná
Za: 19 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 17: 19.09.2017 10:34
11. Návrh na schválenie Dohody o určení výšky nákladov týkajúcej sa štandardných nákladov rekonštrukcie nebytového priestoru na ulici Zelená č. 1, 3 v Bratislave podľa Zmluvy č. 157/2009/322 o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.3.2009 v znení dodatkov
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 19 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 1 Miroslav Kollár
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 18: 19.09.2017 10:59
19. Návrh na urovnanie súdneho sporu o nahradenie prejavu vôle mestskej časti uzavretím nájomnej zmluvy k bytu na dobu neurčitú

návrh p.Ležovičovej

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 5 Ivan Bútora , Marta Černá , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 13 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 19: 19.09.2017 11:00
19. Návrh na urovnanie súdneho sporu o nahradenie prejavu vôle mestskej časti uzavretím nájomnej zmluvy k bytu na dobu neurčitú
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 15 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 2 Miroslav Kollár , Halka Ležovičová
Zdržali sa: 2 Ľubomír Boháč , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 20: 19.09.2017 12:14
11./A Návrh programu obnovy chodníkov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Štefan Bučko , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 11 Martin Borguľa , Marta Černá , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Proti: 2 Ivan Bútora , Matej Vagač
Zdržali sa: 6 Ľubomír Boháč , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 21: 19.09.2017 12:18
11./A Návrh programu obnovy chodníkov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Vagáča

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 8 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Halka Ležovičová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 5 Martin Borguľa , Marta Černá , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Kristián Straka
Zdržali sa: 6 Miloš Domorák , Štefan Holčík , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Jana Španková , Peter Tatár
Nehlasovali: 1 Martina Uličná
Hlasovanie č. 22: 19.09.2017 12:19
11./A Návrh programu obnovy chodníkov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 19 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 23: 19.09.2017 13:32
12. Návrh na predaj podielu na pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 21, parc. č. 3681/5
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Ivan Bútora , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová , Veronika Remišová , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 16 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Štefan Holčík
Hlasovanie č. 24: 19.09.2017 13:33
13. Návrh na predaj podielu na pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 21, parc. č. 3681/10
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Ivan Bútora , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová , Veronika Remišová , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 17 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 25: 19.09.2017 13:34
14. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Drotárskej ceste, parc.č. 2491/25
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Ivan Bútora , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová , Veronika Remišová , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 16 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Martin Borguľa
Hlasovanie č. 26: 19.09.2017 13:38
15. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Koreničovej č. 4, parc. č. 1457/2
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ivan Bútora , Marta Černá , Ondrej Dostál , Barbora Oráčová , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 16 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Martin Gajdoš , Soňa Párnická , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 27: 19.09.2017 13:39
16. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Kubániho ulici, parc. č. 4797/9
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ivan Bútora , Marta Černá , Ondrej Dostál , Barbora Oráčová , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 19 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 28: 19.09.2017 13:42
17. Návrh na kúpu pozemku registra „E“, parc. č. 3823/1 na Gorazdovej 6
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ivan Bútora , Marta Černá , Ondrej Dostál , Barbora Oráčová , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 19 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 29: 19.09.2017 13:59
18. Návrh na vyjadrenie nesúhlasu s predajom časti pozemku parc. č. 7721/1 v zadnom nádvorí Grassalkovichovho paláca realizovaným hlavným mestom SR Bratislavou
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Marta Černá , Ondrej Dostál , Barbora Oráčová , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 18 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 30: 19.09.2017 14:04
20. Návrh Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie zariadenia sociálnych služieb Seniorcentrum Staré Mesto
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Barbora Oráčová , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 18 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 31: 19.09.2017 14:05
21. Návrh Zriaďovacej listiny pre Detské jasle Čajkovského 2, Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Barbora Oráčová , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 19 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 32: 19.09.2017 14:06
22. Návrh Zriaďovacej listiny pre Detské jasle Hollého 9, Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Barbora Oráčová , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 19 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 33: 19.09.2017 14:34
23. Návrh na prijatie zmien v riadiacich a kontrolných orgánoch obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.

návrh p.Uličnej

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 13 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Kristián Straka , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 7 Miloš Domorák , Štefan Holčík , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Jana Španková , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 34: 19.09.2017 14:35
23. Návrh na prijatie zmien v riadiacich a kontrolných orgánoch obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 20 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 35: 19.09.2017 14:36
23. Návrh na prijatie zmien v riadiacich a kontrolných orgánoch obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 16 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Halka Ležovičová , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 1 Martina Uličná
Hlasovanie č. 36: 19.09.2017 14:37
23. Návrh na prijatie zmien v riadiacich a kontrolných orgánoch obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 19 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Tomáš Ziegler
Hlasovanie č. 37: 19.09.2017 14:38
23. Návrh na prijatie zmien v riadiacich a kontrolných orgánoch obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 18 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 1 Martina Uličná
Hlasovanie č. 38: 19.09.2017 14:41
24. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o dotáciu a zabezpečenie finančnej spoluúčasti pri realizácií predloženej žiadosti o dotáciu v rámci „Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017“
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 16 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Soňa Párnická , Martina Uličná
Hlasovanie č. 39: 19.09.2017 14:43
25. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Veronika Remišová , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 18 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 40: 19.09.2017 14:44
26. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť školstva
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Veronika Remišová , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 18 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 41: 19.09.2017 15:01
27. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 173/2016 zo 6. decembra 2016, ktorým bolo schválené pomenovanie novovzniknutého priestranstva „Steinov dvor“
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 15 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Vladimír Palko , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 42: 19.09.2017 15:04
28. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2017
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 19 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 43: 19.09.2017 15:09
29. Správa o výsledku kontroly uznesenia č. 168/2016 zo dňa 06.12.2016 so zameraním na posúdenie hodnovernosti preukázateľnosti výšky nárokovaných čiastok navrhovaných spoločnosťou zabezpečujúcou investičný zámer mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na Dobšinského ul.
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 17 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 1 Martina Uličná
Hlasovanie č. 44: 19.09.2017 15:31
30. Vyhodnotenie plnenia uznesenia č. 81/2017 z 27.6.2017, ktorým bolo doplnené uznesenie č. 163/2016 zo 6.12.2016 v časti D., ktorým bol starosta požiadaný, aby rozpočet zohľadňoval priority poslancov minimálne vo výške 100 000 EUR

návrh p.Ležovičovej

Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 13 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Štefan Holčík , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 45: 19.09.2017 15:32
30. Vyhodnotenie plnenia uznesenia č. 81/2017 z 27.6.2017, ktorým bolo doplnené uznesenie č. 163/2016 zo 6.12.2016 v časti D., ktorým bol starosta požiadaný, aby rozpočet zohľadňoval priority poslancov minimálne vo výške 100 000 EUR
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 15 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 46: 19.09.2017 15:39
31. Vyhodnotenie plnenia uznesenia č. 82/2017 z 27.6.2017, v ktorom miestne zastupiteľstvo žiadalo starostu mestskej časti bezodkladne požiadať dodávateľa stavebných prác o výmenu poškodenej dlažby na Židovskej ulici, doplniť mobilnú zeleň do pešej zóny a sfunkčniť pitnú fontánu
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 12 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Peter Osuský , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 47: 19.09.2017 15:46
32. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 14 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 48: 19.09.2017 15:48
33. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 15 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 49: 19.09.2017 15:49
26./A Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť kultúry
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 13 Ivan Bútora , Miloš Domorák , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Štefan Holčík
Hlasovanie č. 50: 19.09.2017 15:51
34. Správa Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 13 Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 51: 19.09.2017 15:57
36. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 13 Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Tomáš Ziegler
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh Grantového programu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre rok 2017
 3. 3. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 2017
 4. 4. Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017
 5. 5. Návrh na schválenie prevodu vlastníctva umeleckých diel zaradených do zbierkového fondu Galérie Cypriána Majerníka ako prípad hodný osobitného zreteľa
 6. 6. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 a nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 (Pistoriho palác) v Bratislave pre 4Arts Therapy ako prípad hodný osobitného zreteľa
 7. 7. Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Karadžičova č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. 8. Návrh na nájom nebytového priestoru v budove ZŠ Dubová č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 9. 9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3776/5 na Ostravskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na urovnanie súdnych sporov medzi Smart factory s. r. o. a mestskou časťou vedených na Okresnom súde Bratislava 1 pod sp. zn.: 38Cb 116/2015 a 19C 201/2015, uzavretím novej nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru na ulici Grösslingová 6 v Bratislave pre Smart plus s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Návrh na schválenie Dohody o určení výšky nákladov týkajúcej sa štandardných nákladov rekonštrukcie nebytového priestoru na ulici Zelená č. 1, 3 v Bratislave podľa Zmluvy č. 157/2009/322 o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.3.2009 v znení dodatkov
 12. 12. Návrh na predaj podielu na pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 21, parc. č. 3681/5
 13. 13. Návrh na predaj podielu na pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 21, parc. č. 3681/10
 14. 14. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Drotárskej ceste, parc.č. 2491/25
 15. 15. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Koreničovej č. 4, parc. č. 1457/2
 16. 16. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Kubániho ulici, parc. č. 4797/9
 17. 17. Návrh na kúpu pozemku registra „E“, parc. č. 3823/1 na Gorazdovej 6
 18. 18. Návrh na vyjadrenie nesúhlasu s predajom časti pozemku parc. č. 7721/1 v zadnom nádvorí Grassalkovichovho paláca realizovaným hlavným mestom SR Bratislavou
 19. 19. Návrh na urovnanie súdneho sporu o nahradenie prejavu vôle mestskej časti uzavretím nájomnej zmluvy k bytu na dobu neurčitú
 20. 20. Návrh Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie zariadenia sociálnych služieb Seniorcentrum Staré Mesto
 21. 21. Návrh Zriaďovacej listiny pre Detské jasle Čajkovského 2, Bratislava-Staré Mesto
 22. 22. Návrh Zriaďovacej listiny pre Detské jasle Hollého 9, Bratislava-Staré Mesto
 23. 23. Návrh na prijatie zmien v riadiacich a kontrolných orgánoch obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
 24. 24. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o dotáciu a zabezpečenie finančnej spoluúčasti pri realizácií predloženej žiadosti o dotáciu v rámci „Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017“
 25. 25. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 26. 26. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť školstva
 27. 27. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 173/2016 zo 6. decembra 2016, ktorým bolo schválené pomenovanie novovzniknutého priestranstva „Steinov dvor“
 28. 28. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2017
 29. 29. Správa o výsledku kontroly uznesenia č. 168/2016 zo dňa 06.12.2016 so zameraním na posúdenie hodnovernosti preukázateľnosti výšky nárokovaných čiastok navrhovaných spoločnosťou zabezpečujúcou investičný zámer mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na Dobšinského ul.
 30. 30. Vyhodnotenie plnenia uznesenia č. 81/2017 z 27.6.2017, ktorým bolo doplnené uznesenie č. 163/2016 zo 6.12.2016 v časti D., ktorým bol starosta požiadaný, aby rozpočet zohľadňoval priority poslancov minimálne vo výške 100 000 EUR
 31. 31. Vyhodnotenie plnenia uznesenia č. 82/2017 z 27.6.2017, v ktorom miestne zastupiteľstvo žiadalo starostu mestskej časti bezodkladne požiadať dodávateľa stavebných prác o výmenu poškodenej dlažby na Židovskej ulici, doplniť mobilnú zeleň do pešej zóny a sfunkčniť pitnú fontánu
 32. 32. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
 33. 33. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava
 34. 34. Správa Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 35. 35. Rôzne
 36. 36. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 37. 37. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto