Mestská rada – Zasadnutie 11.09.2017 o 16:00 Mestský úrad

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Zmena rozpočtu mesta Stupava
 5. 5. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.06.2017
 6. 6. Projekt "Modernizácie učební na ZDŠ"
 7. 7. Veci majetkové
 8. 7a. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Michal Fridrich
 9. 7b. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Darina Líšková a Dušan Líška
 10. 7c. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Miroslav Daráš
 11. 7d. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Marta Sajanová
 12. 7e. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Andrej Konya
 13. 7f. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - SBDO Pezinok (ul. Hlavná)
 14. 7g. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - SBDO Pezinok (ul. Janka Kráľa 6)
 15. 7h. Žiadosť o zriadenie vecného bremena - Vladimír Janko
 16. 7i. Žiadosť o zriadenie vecného bremena - FDD spol. s r. o.
 17. 7j. Žiadosť o zriadenie vecného bremena - Jana Justová
 18. 7k. Žiadosť o zriadenie vecného bremena - Mária Mešťanová
 19. 7l. Žiadosť o prenájom pozemku - O2 Slovakia s.r.o.
 20. 7m. Žiadosť o prenájom pozemku - Marián Harciník
 21. 7n. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Romana Jusková a Richard Jusko
 22. 7o. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Ing. Juraj Vaicenbacher
 23. 7p. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Ondrej Škrovan a Helena Škrovanová
 24. 7q. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Martina Škrovanová
 25. 7r. Žiadosť o zámenu pozemkov - Ing. Jozef Lachkovič a spol.
 26. 7s. Žiadosť o zámenu pozemkov - Miroslav Jakubovský a spol.
 27. 7t. Žiadosť o súhlas na postavenie drobnej stavby - Elena Balogová
 28. 7u. Žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť pozemku - Ľuboš Németh
 29. 7v. Žiadosť o uzatvorenie zámennej zmluvy - Jana Kopáčová a Dana Gronová
 30. 7w. Žiadosť o prenájom pozemkov na Zvončekovej ulici - Ing. Sirotka a manž. Vladimíra
 31. 7x. Uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod cesty a inžinierskych sietí a pozemku pod cestou na ulici Sama Tomášika
 32. 8. Správa o výsledku kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu mesta Stupava za rok 2016 a I. Q 2017
 33. 9. Rôzne
 34. 10. Návrh programu MsZ
 35. 11. Záver