Mestská rada – Zasadnutie 11.09.2017 o 16:00 Mestský úrad

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Zmena rozpočtu mesta Stupava
 5. 5. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.06.2017
 6. 6. Projekt "Modernizácie učební na ZDŠ"
 7. 7. Žiadosť o prenájom pozemkov na Zvončekovej ulici - Ing. Sirotka a manž. Vladimíra
 8. 8. Dohoda o spoločnom postupe pri vysporiadaní sporných vzťahov
 9. 9. VZN mesta Stupava o podmienkach používania erbu a loga Stupavy
 10. 10. Smernica o verejnom obstarávaní
 11. 11. Veci majetkové
 12. 11.1. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Michal Fridrich
 13. 11.2. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Darina Líšková a Dušan Líška
 14. 11.3. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Miroslav Daráš
 15. 11.4. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Marta Sajanová
 16. 11.5. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Andrej Konya
 17. 11.6. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - SBDO Pezinok (ul. Hlavná)
 18. 11.7. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - SBDO Pezinok (ul. Janka Kráľa 6)
 19. 11.8. Žiadosť o zriadenie vecného bremena - Vladimír Janko
 20. 11.9. Žiadosť o zriadenie vecného bremena - FDD spol. s r. o.
 21. 11.10. Žiadosť o zriadenie vecného bremena - Jana Justová
 22. 11.11. Žiadosť o zriadenie vecného bremena - Mária Mešťanová
 23. 11.12. Žiadosť o prenájom pozemku - O2 Slovakia s.r.o.
 24. 11.13. Žiadosť o prenájom pozemku - Marián Harciník
 25. 11.14. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Romana Jusková a Richard Jusko
 26. 11.15. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Ing. Juraj Vaicenbacher
 27. 11.16. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Ondrej Škrovan a Helena Škrovanová
 28. 11.17. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Martina Škrovanová
 29. 11.18. Žiadosť o zámenu pozemkov - Ing. Jozef Lachkovič a spol.
 30. 11.19. Žiadosť o zámenu pozemkov - Miroslav Jakubovský a spol.
 31. 11.20. Žiadosť o súhlas na postavenie drobnej stavby - Elena Balogová
 32. 11.21. Žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť pozemku - Ľuboš Németh
 33. 11.22. Žiadosť o uzatvorenie zámennej zmluvy - Jana Kopáčová a Dana Gronová
 34. 11.23. Žiadosť o prenájom pozemkov na Zvončekovej ulici - Ing. Sirotka a manž. Vladimíra
 35. 11.24. Uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod cesty a inžinierskych sietí a pozemku pod cestou na ulici Sama Tomášika
 36. 12. Správa o výsledku kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu mesta Stupava za rok 2016 a I. Q 2017
 37. 13. Rôzne
 38. 14. Návrh programu MsZ
 39. 15. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Zmena rozpočtu mesta Stupava
 5. 5. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.06.2017
 6. 6. Projekt "Modernizácie učební na ZDŠ"
 7. 7. Veci majetkové
 8. 7a. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Michal Fridrich
 9. 7b. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Darina Líšková a Dušan Líška
 10. 7c. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Miroslav Daráš
 11. 7d. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Marta Sajanová
 12. 7e. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Andrej Konya
 13. 7f. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - SBDO Pezinok (ul. Hlavná)
 14. 7g. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - SBDO Pezinok (ul. Janka Kráľa 6)
 15. 7h. Žiadosť o zriadenie vecného bremena - Vladimír Janko
 16. 7i. Žiadosť o zriadenie vecného bremena - FDD spol. s r. o.
 17. 7j. Žiadosť o zriadenie vecného bremena - Jana Justová
 18. 7k. Žiadosť o zriadenie vecného bremena - Mária Mešťanová
 19. 7l. Žiadosť o prenájom pozemku - O2 Slovakia s.r.o.
 20. 7m. Žiadosť o prenájom pozemku - Marián Harciník
 21. 7n. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Romana Jusková a Richard Jusko
 22. 7o. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Ing. Juraj Vaicenbacher
 23. 7p. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Ondrej Škrovan a Helena Škrovanová
 24. 7q. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Martina Škrovanová
 25. 7r. Žiadosť o zámenu pozemkov - Ing. Jozef Lachkovič a spol.
 26. 7s. Žiadosť o zámenu pozemkov - Miroslav Jakubovský a spol.
 27. 7t. Žiadosť o súhlas na postavenie drobnej stavby - Elena Balogová
 28. 7u. Žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť pozemku - Ľuboš Németh
 29. 7v. Žiadosť o uzatvorenie zámennej zmluvy - Jana Kopáčová a Dana Gronová
 30. 7w. Žiadosť o prenájom pozemkov na Zvončekovej ulici - Ing. Sirotka a manž. Vladimíra
 31. 7x. Uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod cesty a inžinierskych sietí a pozemku pod cestou na ulici Sama Tomášika
 32. 8. Správa o výsledku kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu mesta Stupava za rok 2016 a I. Q 2017
 33. 9. Rôzne
 34. 10. Návrh programu MsZ
 35. 11. Záver