Mestská rada – Zasadnutie 04.12.2017 o 16:00 Mestský úrad

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba overovateľa zápisnice
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2016, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava
 5. 5. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Stupava na rok 2018 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupava č. 1/2015, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Stupava
 6. 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupava č.. .../2017 o dani z nehnuteľností a dani za psa
 7. 7. Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu mesta Stupava
 8. 8. Návrh rozpočtu mesta Stupava, jeho RO a PO na rok 2018 a strednodobý výhľad na roky 2019 - 2020
 9. 9. Majetkové
 10. 9a. Diana Bujňáková – Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 176/139 v k. ú. Stupava – garáž.
 11. 9b. Marcel Pír – Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 176/21 v k. ú. Stupava – garáž.
 12. 9c. ABORIGIN s.r.o. – Žiadosť o súhlas s umiestnením stavby predĺženia splaškovej kanalizácie na Moyzesovej ulici na pozemkoch parcelách reg. „C“KN č. 1939/11, č. 1939/44 a č. 1930/1 v k.ú.Mást I.
 13. 9d. Miloš Sirota – Žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť pozemku parcely reg. „C“KN č. 3886/5 v k. ú. Stupava pod cestou na ulici Pri Potoku.
 14. 9e. Ing. Katarína Macáková a spol. – Žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť pozemku parcely reg. „C“KN č. 3885/5 v k. ú. Stupava pod cestou na ulici Pri Potoku.
 15. 9f. Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. – Uzatvorenie Dodatku č. 9 k nájomnej zmluve zo dňa 12.11.2010 TSS, s.r.o. v súčasnosti Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.
 16. 9g. Zuzana Vicenová - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v Stupave
 17. 9h. Božena Hoďová - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v Stupave
 18. 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava na I. polrok 2018
 19. 11. Rôzne
 20. 12. Návrh programu MsZ
 21. 13. Záver