Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 14.12.2017 o 09:00 Mestské kultúrne a informačné centrum

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení
 5. 5. Informácia o projekte INTEREG
 6. 6. Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu mesta Stupava
 7. 7. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2016, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava
 8. 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupava č. .../2017 o dani z nehnuteľností a dani za psa
 9. 9. Návrh rozpočtu mesta Stupava, jeho RO a PO na rok 2018 a strednodobý výhľad na roky 2019 – 2020
 10. 10. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Stupava na rok 2018 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupava č. 1/2015, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Stupava
 11. 11. Návrh Koncepcie rozvoja Základnej umeleckej školy v Stupave
 12. 12. Majetkové
 13. 12.1. Diana Bujňáková – Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 176/139 v k. ú. Stupava – garáž.
 14. 12.2. Marcel Pír – Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 176/21 v k. ú. Stupava – garáž.
 15. 12.3. ABORIGIN s.r.o. – Žiadosť o súhlas s umiestnením stavby predĺženia splaškovej kanalizácie na Moyzesovej ulici na pozemkoch parcelách reg. „C“KN č. 1939/11, č. 1939/44 a č. 1930/1 v k.ú. Mást I.
 16. 12.4. Miloš Sirota – Žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť pozemku parcely reg. „C“KN č. 3886/5 v k. ú. Stupava pod cestou na ulici Pri Potoku.
 17. 12.5. Katarína Macáková a spol. – Žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť pozemku parcely reg. „C“KN č. 3885/5 v k. ú. Stupava pod cestou na ulici Pri Potoku.
 18. 12.6. Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. – Uzatvorenie Dodatku č. 9 k nájomnej zmluve zo dňa 12.11.2010 TSS, s.r.o. v súčasnosti Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.
 19. 12.7. Zuzana Vicenová - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v Stupave
 20. 12.8. Božena Hoďová - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v Stupave
 21. 12.9. Kamil Száz - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v Stupave
 22. 13. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava na I. polrok 2018
 23. 14. Návrh plánu zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva v r. 2018
 24. 15. Interpelácie
 25. 16. Rôzne
 26. 17. Záver
Návrh programu
Prevziať všetky materiály Uložiť pozvánku ako PDF
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení
 5. 5. Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu mesta Stupava
 6. 6. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2016, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava
 7. 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupava č. .../2017 o dani z nehnuteľností a dani za psa
 8. 8. Návrh rozpočtu mesta Stupava, jeho RO a PO na rok 2018 a strednodobý výhľad na roky 2019 – 2020
  Materiály   Prevziať všetky
 9. 9. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Stupava na rok 2018 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupava č. 1/2015, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Stupava
 10. 10. Majetkové
 11. 10a. Diana Bujňáková – Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 176/139 v k. ú. Stupava – garáž.
 12. 10b. Marcel Pír – Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 176/21 v k. ú. Stupava – garáž.
 13. 10c. ABORIGIN s.r.o. – Žiadosť o súhlas s umiestnením stavby predĺženia splaškovej kanalizácie na Moyzesovej ulici na pozemkoch parcelách reg. „C“KN č. 1939/11, č. 1939/44 a č. 1930/1 v k.ú. Mást I.
 14. 10d. Miloš Sirota – Žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť pozemku parcely reg. „C“KN č. 3886/5 v k. ú. Stupava pod cestou na ulici Pri Potoku.
 15. 10e. Katarína Macáková a spol. – Žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť pozemku parcely reg. „C“KN č. 3885/5 v k. ú. Stupava pod cestou na ulici Pri Potoku.
 16. 10f. Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. – Uzatvorenie Dodatku č. 9 k nájomnej zmluve zo dňa 12.11.2010 TSS, s.r.o. v súčasnosti Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.
 17. 10g. Zuzana Vicenová - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v Stupave
 18. 10h. Božena Hoďová - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v Stupave
 19. 10i. Kamil Száz - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v Stupave
 20. 11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava na I. polrok 2018
 21. 12. Návrh plánu zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva v r. 2018
 22. 13. Návrh Koncepcie rozvoja Základnej umeleckej školy v Stupave
 23. 14. Interpelácie
 24. 15. Rôzne
 25. 16. Záver