Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.01.2018 o 17:30 Mestský úrad

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
Prevziať všetky materiály Uložiť pozvánku ako PDF
  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
  3. 3. Schválenie programu
  4. 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení
  5. 5. Majetkové veci
  6. 5a. Žiadosť o prenájom NP v ZS – pediater (MUDr. Száz)
  7. 5b. Žiadosť o prenájom NP v ZS – logopéd (PhDr. Vicenová)
  8. 6. Interpelácie
  9. 7. Rôzne
  10. 8. Záver