Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.01.2018 o 17:30 Mestský úrad

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení
 5. 5. Majetkové veci
 6. 5a. Žiadosť o prenájom NP v ZS – pediater (MUDr. Száz)
 7. 5b. Žiadosť o prenájom NP v ZS – logopéd (PhDr. Vicenová)
 8. 5c. Žiadosť prenájom NP v ZS – mediciálna pedikúra (p. Hoďová)
 9. 6. Zrušenie rozpočtového opatrenia č. 1/2017 zo dňa 1.12.2017
 10. 7. Interpelácie
 11. 8. Rôzne
 12. 9. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení
 5. 5. Majetkové veci
 6. 5a. Žiadosť o prenájom NP v ZS – pediater (MUDr. Száz)
 7. 5b. Žiadosť o prenájom NP v ZS – logopéd (PhDr. Vicenová)
 8. 6. Interpelácie
 9. 7. Rôzne
 10. 8. Záver