Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu – Zasadnutie 05.03.2018 o 17:00 Miestny úrad, miestnosť č.10

Návrh programu
  1. 1. Návrh VZN o výške úhrad v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
  2. 2. Návrh zásad o finančnom príspevku na spoločné stravovanie dôchodcov
  3. 3. Správa o čerpaní finančných príspevkov a peňažnej pomoci zo sociálneho oddelenia a o počte detí v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
  4. 4. Žiadosti o poskytnutie dotácií v sociálnej oblasti - 3. časť
  5. 5. Informácia o postupe realizácie výstavby ZOS Dobšinského/Palárikova
  6. 6. Správa o činnosti sociálneho odd.
  7. 7. Rôzne