Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie – Zasadnutie 14.03.2018 o 15:30 Miestny úrad, Staromestská sieň

Návrh programu
  1. 1. Stanovisko komisie KOŽI k návrhu VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
  2. 2. Stanovisko komisie KOŽI k návrhu VZN o podmienkach držania psov
  3. 3. Žiadosti o poskytnutie dotácií podľa VZN MČ BA-SM č.12/2017
  4. 4. Šafárikovo námestie – Landererov park – aktuálny stav
  5. 5. Územný plán zón – aktuálny stav
  6. 6. Plán rekonštrukcie komunikácií – aktuálny stav
  7. 7. Materiály na rokovanie MiZ MČ BA-SM, ktoré sa bude konať dňa 20.3.2018
  8. 8. Rôzne