Mestská rada – Zasadnutie 12.03.2018 o 16:00 Mestský úrad

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba overovateľa zápisnice
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Návrh rozpočtu mesta Stupava a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií na r. 2018 – 2020
 5. 5. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Stupava na rok 2018 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Stupava č. 3/2015, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Stupava
 6. 6. Majetkové veci
 7. 6a. Žiadosť o prenájom NP v Zdravotnom stredisku – ambulancia psychológa
 8. 6b. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy – Mária Smejová
 9. 6c. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy – Patrik Breitschaft
 10. 6d. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy – PaedDr. Silvia Dugovičová
 11. 6e. Žiadosť o prenájom pozemkov – Bytový dom Harmony
 12. 6f. Žiadosť o súhlas s umiestnením el. rozvodnej skrine a prípojky – ulicaZ Zemanská
 13. 6g. Parkovacie stojiská – Beleš a Partner s.r.o.
 14. 6h. Žiadosť o súhlas s umiestnením stavby „Inžinierske siete Kremenica 982“
 15. 6i. Zmena uznesenia č. 32/2018 z 15.02.2018
 16. 7. Rôzne
 17. 8. Návrh programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Stupave, ktoré sa bude konať dňa 22.3.2018
 18. 9. Záver