Starostka

Ľubica Kolková
NEKA
Úrad
Adresa: Kremeľská 39 Bratislava - Devín 84110
Email:
Telefón: 02/60202511

Zvolané a plánované zasadnutia »

23.09.2019 Miestne zastupiteľstvo

Uskutočnené zasadnutia »

08.08.2019 Miestne zastupiteľstvo
24.06.2019 Miestne zastupiteľstvo
17.05.2019 Miestne zastupiteľstvo
15.04.2019 Miestne zastupiteľstvo
18.02.2019 Miestne zastupiteľstvo
17.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
26.11.2018 Miestne zastupiteľstvo

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
53/2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019 08.08.2019
52/2019 Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 08.08.2019
35/2019 Návrh na udelenie poverenia Stavebnej a dopravnej komisie (v skratke „SaDK“) na prebratie odbornej a výkonnej iniciatívy nad procesom rekonštrukcie Devínskej cesty (v skratke „RDC“) za MČ Bratislava-Devín, poverenia predsedu SaDK prizývať na zasadnutia k RDC verejnosť a poverenia člena SaDK za koordinátora RDC za MČ Bratislava-Devín 15.04.2019
34/2019 Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín na obdobie 2019 – 2025 15.04.2019
33/2019 Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 15.04.2019
32/2019 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady na parc. č. 265 pre Romana Pekára ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 15.04.2019
31/2019 Návrh na prenájom budovy verejných WC ako prípad hodný osobitého zreteľa. 15.04.2019
30/2019 Návrh na zmenu zmluvy o nájme školy – navýšenie školného. 15.04.2019
29/2019 Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 15.04.2019
28/2019 Návrh na doplnenie člena do Komisie stavebnej a dopravnej 18.02.2019
27/2019 Návrh člena komisie kultúrnej a sociálnej 18.02.2019
26/2019 Návrh členov ekonomickej komisie 18.02.2019
25/2019 Správa o kontrole dodržiavania zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v roku 2017. 18.02.2019
24/2019 Správa z kontroly príjmov, výdavkov, banky a peňažných tokov za rok 2017. 18.02.2019
23/2019 Informačný materiál z kontroly inventarizácie k 31.12.2017 zvereného hmotného majetku, prostriedkov civilnej ochrany, zvereného MČ Devín. 18.02.2019
22/2019 Správa z kontroly centrálnej evidencie sťažností. 18.02.2019
21/2019 Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 18.02.2019
20/2019 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019 na krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov. 18.02.2019
19/2019 Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 18.02.2019
18/2018 Návrh členov komisie legislatívno - právnej a podnikateľských činností 17.12.2018