Starostka

Ľubica Kolková
NEKA
Úrad
Adresa: Kremeľská 39 Bratislava - Devín 84110
Email:
Telefón: 02/60202511

Zvolané a plánované zasadnutia »

24.02.2020 Miestne zastupiteľstvo

Uskutočnené zasadnutia »

16.12.2019 Miestne zastupiteľstvo
25.11.2019 Miestne zastupiteľstvo
23.09.2019 Miestne zastupiteľstvo
08.08.2019 Miestne zastupiteľstvo
24.06.2019 Miestne zastupiteľstvo
17.05.2019 Miestne zastupiteľstvo
15.04.2019 Miestne zastupiteľstvo
18.02.2019 Miestne zastupiteľstvo
17.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
26.11.2018 Miestne zastupiteľstvo

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
82/2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020. 16.12.2019
81/2019 Správa Miestneho kontrolóra z kontroly dodržiavania, aktuálnosti a úplnosti VZN mestskej časti Bratislava – Devín. 16.12.2019
80/2019 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Devín č. 3/2019 zo dňa 16.12.2019 o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území Mestskej časti Bratislava - Devín. 16.12.2019
79/2019 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Devín č. 2/2019 zo dňa 16.12.2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Devín. 16.12.2019
78/2019 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Devín č. 1/2019 zo dňa 16.12.2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole. 16.12.2019
77/2019 Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín v roku 2020 16.12.2019
76/2019 Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 16.12.2019
75/2019 Stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti. 25.11.2019
74/2019 Stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení VZN č. 5/2019. 25.11.2019
73/2019 Správa miestneho kontrolóra z kontroly výberu miestneho poplatku za rozvoj. 25.11.2019
72/2019 Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava Devín k 30.09.2019. 25.11.2019
71/2019 Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín a Rokovacieho poriadku komisií ako poradného, iniciatívneho a kontrolného orgánu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Devín. 25.11.2019
70/2019 Návrh na odpredaj pozemku reg. „C“ parc.č. 1460/18 o výmere 28 m2 v k.ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Devín, a stanovenie kúpnej ceny za m², žiadateľovi Ing. Petrovi Oravcovi ako prípad hodný osobitého zreteľa. 25.11.2019
69/2019 Návrh na odpredaj pozemkov reg. „C“ parc. č. 1504/2 o výmere 7,0 m² a parc. č. 1505/4 o výmere 23,0 m² odčlenených z pozemku registra „E“ parc.č. 1241/31 v k.ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Devín žiadateľom Rudolfovi Apalovičovi a Ružene Apalovičovej ako prípad hodný osobitého zreteľa. 25.11.2019
68/2019 Návrh na prenájom podzemnej časti parcely o výmere 17,85 m2 a nadzemnej časti parcely o výmere 3,53 m2 a nebytového pivničného priestoru o výmere 63,98 m2 nachádzajúce sa v areáli materskej školy na Kremeľskej ulici 36 pozemku registra „C“ parc. č. 35/10, občianskemu združeniu „Scéna pre Devín“ za účelom užívania priestorov PIVNICE a realizácie a užívania núdzového evakuačného východu z priestorov PIVNICE ako prípad hodný osobitého zreteľa. 25.11.2019
67/2019 Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru o výmere 77 m2 v stavbe bez súpisného čísla nachádzajúcej sa v areáli školy na Kremeľskej 2 na pozemku registra „C“ parc. č. 1204/22, občianskemu združeniu „Deti Devína – Naša Materská škola“ za účelom prevádzky výtvarného a hudobného ateliéru ako prípad hodný osobitého zreteľa. 25.11.2019
66/2019 Návrh na prenájom pozemku o rozlohe 202 m2 registra „C“ parc. č. 2188/13, ostatné plochy, zapísaného na LV č. 1, spoločnosti O 2 Slovakia s.r.o. za účelom prevádzky základňovej stanice verejnej komunikačnej siete ako prípad hodný osobitého zreteľa. 25.11.2019
65/2019 Návrh na schválenie rozdelenia prebytku hospodárenia za rok 2018 medzi veriteľov Mestskej časti Bratislava - Devín. 25.11.2019
64/2019 Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2020 a strategické rozpočty na roky 2021,2022 25.11.2019
63/2019 Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 25.11.2019