Starostka

Ľubica Kolková
NEKA
Úrad
Adresa: Kremeľská 39 Bratislava - Devín 84110
Email:
Telefón: 02/60202511

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia »

18.02.2019 Miestne zastupiteľstvo
17.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
26.11.2018 Miestne zastupiteľstvo

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
28/2019 Návrh na doplnenie člena do Komisie stavebnej a dopravnej 18.02.2019
27/2019 Návrh člena komisie kultúrnej a sociálnej 18.02.2019
26/2019 Návrh členov ekonomickej komisie 18.02.2019
25/2019 Správa o kontrole dodržiavania zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v roku 2017. 18.02.2019
24/2019 Správa z kontroly príjmov, výdavkov, banky a peňažných tokov za rok 2017. 18.02.2019
23/2019 Informačný materiál z kontroly inventarizácie k 31.12.2017 zvereného hmotného majetku, prostriedkov civilnej ochrany, zvereného MČ Devín. 18.02.2019
22/2019 Správa z kontroly centrálnej evidencie sťažností. 18.02.2019
21/2019 Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 18.02.2019
20/2019 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019 na krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov. 18.02.2019
19/2019 Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 18.02.2019
18/2018 Návrh členov komisie legislatívno - právnej a podnikateľských činností 17.12.2018
17/2018 Návrh členov komisie stavebnej a dopravnej 17.12.2018
16/2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 17.12.2018
15/2018 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 237/1 a 238 pre Evu Jablonkovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 17.12.2018
14/2018 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 1558 pre Ing. Ľubomíra Guláša, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 17.12.2018
13/2018 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 224 pre MUDr. Eleonoru Bellovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 17.12.2018
12/2018 Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 17.12.2018
11/2018 Výročná správa mestskej časti Bratislava-Devín za rok 2017. 17.12.2018
10/2018 Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2017 medzi veriteľov Mestskej časti Bratislava - Devín 17.12.2018
9/2018 Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2019 a strategických rozpočtov na roky 2020, 2021. 17.12.2018