Starostka

Ľubica Kolková
NEKA
Úrad
Adresa: Kremeľská 39 Bratislava - Devín 84110
Email:
Telefón: 02/60202511

Zvolané a plánované zasadnutia »

23.09.2019 Miestne zastupiteľstvo

Uskutočnené zasadnutia »

08.08.2019 Miestne zastupiteľstvo
24.06.2019 Miestne zastupiteľstvo
17.05.2019 Miestne zastupiteľstvo
15.04.2019 Miestne zastupiteľstvo
18.02.2019 Miestne zastupiteľstvo
17.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
26.11.2018 Miestne zastupiteľstvo

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
53/2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019 08.08.2019
52/2019 Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 08.08.2019
Doplnenie člena do Stavebnej a dopravnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín. 24.06.2019
51/2019 Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devín k 31.03.2019. 24.06.2019
50/2019 Návrh na započítanie vynaložených nákladov na opravy havarijného stavu v prenajatých priestoroch na Kozičovej ulici spoločnosti JAGA GROUP, s.r.o do ročného nájomného za roky 2019, 2020 24.06.2019
49/2019 Návrh na započítanie vynaložených nákladov na opravy havarijného stavu v prenajatých priestoroch na Kozičovej ulici spoločnosti Otcovia a dcéry, s.r.o do ročného nájomného za roky 2019, 2020 a 2021 24.06.2019
48/2019 Návrh na zrušenie uznesenia č. 76/2016 zo dňa 27.06.2016 a návrh voľby šéfredaktorky občasníka Devínčan a členov redakčnej rady. 24.06.2019
47/2019 Určenie platu starostu a hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín. 24.06.2019
Návrh na prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mestskej časti Bratislava–Devín č. 4/2018 zo dňa 15.10.2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Devín I a prerokovanie protestu prokurátora proti Uzneseniu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín č. 183/2018 zo dňa 15.10.2018 24.06.2019
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 24.06.2019
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 24.06.2019
46/2019 Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 24.06.2019
45/2019 Návrh na zámenu pozemku registra „ E “ parc.č. 3057/27 ( parc.č. 2078/2 a parc.č. 2077 registra „ C“ ) k. ú. Devín vo výmere 242 m2 za pozemky registra „ C“ katastra nehnuteľností v k.ú. Devín parc. č. 1209/30 – ostatné plochy vo výmere 121 m2, parc.č. 1993/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 150 m2 a parc. č. 1970/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m2 vo vlastníctve žiadateľa Bc. Karola Gálika a súhlas s odňatím správy uvedeného pozemku. 24.06.2019
44/2019 Návrh na stanovenie kúpnej ceny za m2 pre pozemky reg. „C“ , pozemok parc.č. 1504/2 o výmere 7,0 m2 a časti pozemku parc. č. 1505/2 o výmere 23,0 m2 v k.ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Devín za účelom odpredaja týchto pozemkov žiadateľom Rudolfovi Apalovičovi a Ružene Apalovičovej ako prípad hodný osobitého zreteľa 24.06.2019
43/2019 Tajné hlasovanie 24.06.2019
42/2019 Návrh na udelenie poverenia Stavebnej a dopravnej komisii Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín (v skratke „SaDK“) na preverenie možnosti a následnú koordináciu úpravy plánovaného vedenia cyklotrasy popri ramene Dunaja v úseku zastavaného územia Devínskej cesty v bezprostrednom susedstve lokality Zlaté schody s Investorom rekonštrukcie Devínskej cesty a ďalšími zainteresovanými stranami 24.06.2019
41/2019 Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Devín za rok 2018 24.06.2019
40/2019 Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 24.06.2019
39/2019 Stanovisko miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devín k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci parkovacej politiky a emisných zón a stanovisko miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devín k predloženému návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 17.05.2019
38/2019 Stanovisko miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devín k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci parkovacej politiky a emisných zón a stanovisko miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devín k predloženému návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 17.05.2019