Uznesenia

Číslo Názov Zasadnutie
157/2018 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 23.10.2018
156/2018 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Palárikova / Dobšinského ul. v Bratislave (o celku) 23.10.2018
155/2018 Informácia k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných a materských škôl za školský rok 2017/2018 23.10.2018
154/2018 Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2018 23.10.2018
153/2018 Správa z kontroly poskytovania grantov podľa VZN č. 10/2017 z 27.06.2017 a č. 12/2017 z 19.09.2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017 23.10.2018
152/2018 Správa z kontroly poskytovania dotácií podľa VZN č. 6/2015 z 23.06.2015, č. 10/2017 z 27.06.2017 a č. 12/2017 z 19.09.2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017 23.10.2018
151/2018 Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s. 23.10.2018
150/2018 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť kultúry 23.10.2018
149/2018 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť životného prostredia 23.10.2018
148/2018 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť školstva 23.10.2018
147/2018 Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2018/2019 23.10.2018
146/2018 Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti na ulici Rázusovo nábrežie v Bratislave 23.10.2018
145/2018 Návrh na uzavretie dohody spoluvlastníkov o užívaní spoločnej veci ­ garáže na Fraňa Kráľa 21 23.10.2018
144/2018 Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Rajskej 1-3, parc. č. 8641/3 23.10.2018
143/2018 Návrh na predaj pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 15, parc. č. 3491/8 23.10.2018
142/2018 Návrh na predaj pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 15, parc. č. 3491/6 23.10.2018
141/2018 Návrh na predaj pozemku parc.č. 4344/7 na Drotárskej ceste 30 ako prípad hodný osobitného zreteľa 23.10.2018
140/2018 Návrh na predaj pozemkov parc. č. 4344/9 a parc .č. 4339/3 na Drotárskej ceste 32 ako prípad hodný osobitného zreteľa 23.10.2018
139/2018 Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 23.10.2018
138/2018 Správa o plnení Koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2015-2018 (berie na vedomie) 23.10.2018
137/2018 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 18.09.2018
136/2018 Správa Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 18.09.2018
135/2018 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Palárikova / Dobšinského ul. v Bratislave 18.09.2018
134/2018 Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 1. septembra 2018 18.09.2018
133/2018 Návrh uznesenia na zmenu názvu verejných priestorov, časti námestí-priestoru parku, kde sa nachádza sadovnícky upravená zeleň verejných priestorov ­ na názov park 18.09.2018
132/2018 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť školstva 18.09.2018
131/2018 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 ­ sociálna oblasť 18.09.2018
130/2018 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť kultúry 18.09.2018
129/2018 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 ­ oblasť životného prostredia 18.09.2018
128/2018 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 18.09.2018
127/2018 Návrh na prijatie zmien stanov obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta a.s. 18.09.2018
126/2018 Návrh na vyňatie dní 23.12.-27.12.2019, 30.12.-3.1.2020 a sobôt 5.1.2019, 12.1.2019, 20.4.2019, 8.6.2019, 29.6.2019,6.7.2019, 31.8.2019, 2.11.2019, 23.11.2019, 21.12.2019, 28.12.2019 z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady 18.09.2018
125/2018 Návrh na doplnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 145/2016 časť B., zo dňa 25.10.2016, ktorým boli schválené výšky príspevkov snúbencov a manželov na úhradu nákladov za služby spojené s výkonom sobášneho obradu a s výkonom občianskej slávnosti 18.09.2018
124/2018 Návrh na zrušenie uznesenia č. 89/2015 z 22.9.2015, ktorým bol schválený nájom časti pozemku registra „E“ pozemku parc. č. 10235 vo dvore pri Krížnej č. 28 18.09.2018
123/2018 Návrh na zrušenie uznesenia č. 88/2015 z 22.9.2015, ktorým bol schválený nájom časti pozemku registra „E“ pozemku parc. č. 10226 vo dvore pri Krížnej č. 22 18.09.2018
122/2018 Návrh na predaj pozemku pod garážou na ulici Boženy Němcovej, parc. č. 3653/12 18.09.2018
121/2018 Návrh na predaj pozemku pod garážou na ulici Boženy Němcovej, parc. č. 3653/4 18.09.2018
120/2018 Návrh na predaj pozemku pod garážou na Bartoňovej ulici, parc. č. 1364/2 18.09.2018
119/2018 Návrh na predaj pozemku pod garážou na Brnianskej ulici parc. č. 4886/5 18.09.2018
118/2018 Návrh na predaj pozemku pod garážou na Kubániho ulici, parc. č. 4797/6 18.09.2018
117/2018 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k bytu č. 2 nachádzajúceho sa v bytovom dome na ulici Drotárska cesta č. 7 v Bratislave 18.09.2018
116/2018 Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ulici Palisády č. 14 v Bratislave 18.09.2018
115/2018 Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ulici Staromestská č. 6/D v Bratislave 18.09.2018
114/2018 Návrh na zmenu uznesenia č. 12/2016 z 9.2.2016, ktorým bol schválený nájom nehnuteľností na ulici Žilinská č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 18.09.2018
113/2018 Návrh Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni 18.09.2018
112/2018 Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 18.09.2018
111/2018 Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 2018 18.09.2018
110/2018 Zadanie pre spracovanie Územného plánu zóny Brnianska ­ Patrónka - čistopis 2018 18.09.2018
109/2018 Voľba 7. člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (za p.Satinslu) 18.09.2018
108/2018 Voľba poslankyne Ing. Andrey Čiernikovej do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 18.09.2018
107/2018 Zánik mandátu poslanca Viktora Muránskeho vo volebnom obvode č. 4 a nástup náhradníka Ing. Andrey Čiernikovej podľa výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vo volebnom obvode č. 4 18.09.2018
106/2018 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 26.06.2018
105/2018 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Palárikova / Dobšinského ul. v Bratislave 26.06.2018
104/2018 Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 26.06.2018
103/2018 Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta a.s. 26.06.2018
102/2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na II. polrok 2018 26.06.2018
101/2018 Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2017 26.06.2018
100/2018 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť kultúry 26.06.2018
99/2018 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť školstva 26.06.2018
98/2018 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 ­ sociálna oblasť 26.06.2018
97/2018 Návrh uznesenia na podporu obnovenia prevádzky lodnej kyvadlovej dopravy spájajúcej ľavý a pravý breh Dunaja v Bratislave, mestské časti Petržalka a Staré Mesto ­ tzv. Propeleru 26.06.2018
96/2018 Návrh Zriaďovacej listiny Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Staré Mesto a návrh na vymenovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Staré Mesto 26.06.2018
95/2018 Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na funkčné obdobie rokov 2018-2022 26.06.2018
94/2018 Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre volebné obdobie 2018 ­ 2022 26.06.2018
93/2018 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k vráteniu správy zelene na časti pozemku parc. č. 7721/1 do priamej správy hlavného mesta SR v Grassalkovichovej záhrade 26.06.2018
92/2018 Návrh na predaj pozemku pod budovou, parc. č. 3063 a priľahlého pozemku, parc. č. 3064 na Galandovej 2 26.06.2018
91/2018 Návrh na nájom pozemku parc. č. 4289/1 na ulici Na stráni ako prípad hodný osobitného zreteľa 26.06.2018
90/2018 Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 26.06.2018
89/2018 Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017 26.06.2018
88/2018 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda 26.06.2018
87/2018 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 26.06.2018
86/2018 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 22.05.2018
85/2018 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave 22.05.2018
84/2018 Informácia o udelení čestného názvu Základnej škole Dr. Ivana Dérera, Jelenia 16, Bratislava 22.05.2018
83/2018 Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 22. máju 2018 22.05.2018
82/2018 Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017 22.05.2018
81/2018 Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 63/2012 z 22.05.2012 (stanovisko k spôsobu vyporiadania podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti Hviezdoslavovo námestie č. 11) 22.05.2018
80/2018 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť školstva 22.05.2018
79/2018 Návrh Aktualizácie č. 1 Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2017-2021 22.05.2018
78/2018 Návrh Zásad poskytovania jednorazového finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku 22.05.2018
77/2018 Návrh na zmenu názvu časti Vajanského nábrežia na Námestie T. G. Masaryka 22.05.2018
76/2018 Návrh na schválenie zámeru, spôsobu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva premiestniteľného sanitárneho kontajnera 22.05.2018
75/2018 Návrh na predaj podielu o veľkosti 2/8 na pozemkoch parc. č. 4560 a parc. č. 4561 na Šafránovej 7 (návrh p.Vagáča) 22.05.2018
74/2018 Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 26/2018 časť A., bod 1. z 20.3.2018, ktorým bol schválený predaj pozemkov parc. č. 2491/1, 2492/8, 2492/9 na Drotárskej ceste 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa 22.05.2018
73/2018 Návrh na predaj pozemku parc. č. 4007/9 na ulici Prokopa Veľkého ako prípad hodný osobitného zreteľa 22.05.2018
72/2018 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 22.05.2018
71/2018 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 24.04.2018
70/2018 Určenie poslanca oprávneného vykonávať sobášne obrady a za obradníka slávnostného uvítania detí do života 24.04.2018
69/2018 Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 24.04.2018
68/2018 Návrh Zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 24.04.2018
67/2018 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave 24.04.2018
66/2018 Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 38/2000, časť B. z 26.-27. apríla 2000, ktorým bolo schválené vyplácanie úhrady cestovných nákladov spojených s výkonom poslaneckej funkcie 24.04.2018
65/2018 Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta a.s. 24.04.2018
64/2018 Návrh na prijatie zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta a.s. 24.04.2018
63/2018 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť kultúry 24.04.2018
62/2018 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - sociálna oblasť 24.04.2018
61/2018 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2017 24.04.2018
60/2018 Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2017 24.04.2018
59/2018 Návrh Zásad poskytovania nenávratného finančného príspevku pri narodení dieťaťa 24.04.2018
58/2018 Návrh na schválenie zámeru realizovať v súlade s cestným zákonom vybrané kompetencie správy pozemných komunikácií prostredníctvom spoločnosti Technické služby Starého Mesta a. s. 24.04.2018
57/2018 Návrh na schválenie urovnania sporov so spoločnosťou Gastro club s. r. o. 24.04.2018
56/2018 Návrh na predaj pozemku pod garážou na ulici Prokopa Veľkého, parc.č. 4840/4 24.04.2018
55/2018 Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 24.04.2018
54/2018 Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 24.04.2018
53/2018 Návrh na predaj pozemku parc. č. 4289/27 na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa 24.04.2018
52/2018 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č. ... Štatútu hl. mesta SR Bratislava ­ rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí 24.04.2018
51/2018 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 24.04.2018
50/2018 Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Staré Mesto za rok 2017 24.04.2018
49/2018 Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017 24.04.2018
48/2018 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 20.03.2018
47/2018 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave 20.03.2018
46/2018 Informácia predsedníčky Komisie mandátovej o schválenej novele zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v časti týkajúcej sa úpravy poskytovania odmien poslancom 20.03.2018
45/2018 Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017 20.03.2018
44/2018 Správa z kontroly všetkých materských škôl mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z hľadiska zverenia majetku, technického stavu nehnuteľností, funkčnosti technického vybavenia, revíznych správ a dodržiavania prevádzkových predpisov 20.03.2018
43/2018 Správa z kontroly vynaložených finančných prostriedkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na opravu pešej zóny v roku 2016 vrátane procesu výberových konaní na danú akciu 20.03.2018
42/2018 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť životného prostredia 20.03.2018
41/2018 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť kultúry 20.03.2018
40/2018 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018- oblasť školstva 20.03.2018
39/2018 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018-sociálna oblasť 20.03.2018
38/2018 Návrh na poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 20.03.2018
37/2018 Návrh Zásad o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov 20.03.2018
36/2018 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k odňatiu správy novovzniknutého pozemku parc. č.1866/11 na Radvanskej ulici 20.03.2018
35/2018 Návrh na schválenie zľavy z nájomného za užívanie nebytového priestoru na ulici Špitálska č. 45 v Bratislave 20.03.2018
34/2018 Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru č. 24 na ulici Záhradnícka č. 37 v Bratislave 20.03.2018
33/2018 Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave 20.03.2018
32/2018 Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad č. 1 v Bratislave 20.03.2018
31/2018 Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru č. 21 na ulici Tabaková č. 6 v Bratislave 20.03.2018
30/2018 Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Karadžičova 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 20.03.2018
29/2018 Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Heydukova č. 25 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 20.03.2018
28/2018 Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Heydukova č. 25 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa (rodinné centrum Prešporkovo) 20.03.2018
27/2018 Návrh na predaj pozemku parc.č. 7263/2 vo dvore na Palárikovej 12 a 14 ako prípad hodný osobitného zreteľa 20.03.2018
26/2018 Návrh na predaj pozemkov parc.č. 2491/1, 2492/8 a 2492/9 na Drotárskej ceste 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa 20.03.2018
25/2018 Návrh na predaj pozemku parc.č. 2491/203 na Drotárskej ceste 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa 20.03.2018
24/2018 Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 20.03.2018
23/2018 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 20.03.2018
22/2018 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 20.03.2018
21/2018 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 20.03.2018
20/2018 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 06.02.2018
19/2018 Rôzne 06.02.2018
18/2018 Rôzne 06.02.2018
17/2018 Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava 06.02.2018
16/2018 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave 06.02.2018
15/2018 Informácia o participatívnom procese s verejnosťou v oblasti Panenská ulica a okolie 06.02.2018
14/2018 Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s. 06.02.2018
13/2018 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť kultúry 06.02.2018
12/2018 Návrh na schválenie predloženia žiadosti o dotáciu a zabezpečenie finančnej spoluúčasti pri realizácií predloženej žiadosti o dotáciu v rámci dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v programe na zlepšenie rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy 06.02.2018
11/2018 Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 131/2012 zo dňa 11.12.2012, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Kollárovo nám. č. 20 v Bratislave 06.02.2018
10/2018 Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 06.02.2018
9/2018 Návrh na úpravu zmluvných podmienok v prípade prenájmu nebytových priestorov v Pistoriho paláci pre spoločnosť Film Europe s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa 06.02.2018
8/2018 Návrh na zrušenie vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Bratislave, v katastrálnom území Staré Mesto, ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a je zverená do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením 188/2017 z 12.12.2017 06.02.2018
7/2018 Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 06.02.2018
6/2018 Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 06.02.2018
5/2018 Návrh na uzatvorenie zmluvy o návratnej finančnej výpomoci 06.02.2018
4/2018 Návrh pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hl.mesta SR Bratislava o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hl.mesta SR Bratislavy 06.02.2018
3/2018 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2012 o voľných pouličných aktivitách 06.02.2018
2/2018 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o nájme bytov 06.02.2018
1/2018 Územný plán zóny Chalupkova ­ čistopis 2017 06.02.2018
203/2017 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 12.12.2017
202/2017 Rôzne 12.12.2017
201/2017 Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava 12.12.2017
200/2017 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave 12.12.2017
199/2017 Informácia k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných a materských škôl za školský rok 2016/2017 12.12.2017
198/2017 Návrh Plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 12.12.2017
197/2017 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2018 12.12.2017
196/2017 Správa z kontroly nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2016 ­ nebytových a bytových priestorov vrátane priestorov s majetkovou účasťou mestskej časti. 12.12.2017
195/2017 Správa z kontroly splnenia opatrení prijatých v rámci kontroly č. 6/2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka 12.12.2017
194/2017 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017- oblasť školstva 12.12.2017
193/2017 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017-oblasť kultúry 12.12.2017
192/2017 Projekt revitalizácie verejného priestoru „Landererov park" 12.12.2017
191/2017 Návrh Zriaďovacej listiny pre Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Záhrebská 9, Bratislava-Staré Mesto 12.12.2017
190/2017 Návrh Zásad poskytovania Karty staromestského seniora pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 12.12.2017
189/2017 Návrh Smernice mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaží 12.12.2017
188/2017 Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti na ulici Rázusovo nábrežie v Bratislave (o celku) 12.12.2017
187/2017 Návrh na predaj pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 31, parc. č. 3673/3 12.12.2017
186/2017 Návrh na predaj pozemku pod garážou na Langsfeldovej ulici, parc. č. 3874/5 12.12.2017
185/2017 Návrh na prevod bytu za podmienok upravených zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov platných pre žiadosti podané do 31.12.2016 12.12.2017
184/2017 Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ulici Moyzesova č. 1 v Bratislave 12.12.2017
183/2017 Návrh na zmenu alebo zrušenie uznesenia č. 113/2017 zo dňa 19.09.2017, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Karadžičova č. 1 v Bratislave 12.12.2017
182/2017 Návrh na zmenu uznesenia č.51/2017 zo dňa 21.04.2017, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Záhrebská 9 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 12.12.2017
181/2017 Návrh na nájom časti pozemku registra „E“ parc. č. 10254 vo dvore na Krížnej 32 ako prípad hodný osobitného zreteľa 12.12.2017
180/2017 Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 10362/11 vo dvore na Kmeťovom námestí 5 ako prípad hodný osobitného zreteľa 12.12.2017
179/2017 Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Grösslingová č. 6 v Bratislave spoločnosti ABRIK s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa a na schválenie dohody o urovnaní súdnych sporov so spoločnosťou Smart factory s. r. o. 12.12.2017
178/2017 Návrh na deviatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 12.12.2017
177/2017 Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018-2020 12.12.2017
176/2017 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 12.12.2017
175/2017 Voľba prísediacich Okresného súdu Bratislava I pre funkčné obdobie 2018-2022 12.12.2017
174/2017 Informácia o stave prípravy projektu obnovy verejného priestoru na Šafárikovom námestí (návrh p.Vagača) 24.10.2017
173/2017 Informácia o výsledkoch kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 24.10.2017
172/2017 Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava 24.10.2017
171/2017 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave 24.10.2017
170/2017 Informácia ­ Vyhodnotenie Staromestského kultúrneho leta 2017 24.10.2017
169/2017 Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 24. októbru 2017 24.10.2017
168/2017 Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 1. októbra 2017 24.10.2017
167/2017 Informácia o poslaneckých prioritách 24.10.2017
166/2017 Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 112/2017 z 19.09.2017, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave a nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 (Pistoriho palác) v Bratislave 24.10.2017
165/2017 Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s. 24.10.2017
164/2017 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017- oblasť školstva 24.10.2017
163/2017 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017- sociálna oblasť 24.10.2017
162/2017 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017- oblasť životného prostredia 24.10.2017
161/2017 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017-oblasť kultúry 24.10.2017
160/2017 Návrh na poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 24.10.2017
159/2017 Návrh na vyňatie dní 23. - 28.12.2018, 30. - 31.12.2018 a sobôt 6.1.2018, 31.3.2018, 28.7.2018, 1.9.2018, 15.9.2018, 17.11.2018, 22.12.2018, 29.12.2018 z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady 24.10.2017
158/2017 Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2017/2018 24.10.2017
157/2017 Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 24.10.2017
156/2017 Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 24.10.2017
155/2017 Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou na nájom pozemku na Beblavého ulici, parc.č. 637/18 24.10.2017
154/2017 Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Palisádoch 28, parc. č. 3195/2 24.10.2017
153/2017 Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 (Pistoriho palác) v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 24.10.2017
152/2017 Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 88/2017 z 27.06.2017, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 (Pistoriho palác) v Bratislave 24.10.2017
151/2017 Plán obstarávania územnoplánovacích dokumentácii a architektonicko-urbanistických súťaží na roky 2016-2018 24.10.2017
150/2017 Návrh na nájom časti pozemkov parc. č. 4840/13 a 4840/14 na Brnianskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa 24.10.2017
149/2017 Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 9 (Zichyho palác) v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 24.10.2017
148/2017 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č. ... Štatútu hl. mesta SR Bratislava – rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí 24.10.2017
147/2017 Návrh na predaj pozemku parc. č. 3096/7 na Mišíkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa 24.10.2017
146/2017 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto 24.10.2017
145/2017 Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 24.10.2017
144/2017 Návrh na vyjadrenie nesúhlasu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s udelením štatútu významnej investície pre projekt,,Spojenej Bratislavy" o ktorý žiadajú vládu SR developeri HB Reavis a J&T Real Estate 24.10.2017
143/2017 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 19.09.2017
142/2017 Správa Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 19.09.2017
141/2017 Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava 19.09.2017
140/2017 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave 19.09.2017
139/2017 Vyhodnotenie plnenia uznesenia č. 82/2017 z 27.6.2017, v ktorom miestne zastupiteľstvo žiadalo starostu mestskej časti bezodkladne požiadať dodávateľa stavebných prác o výmenu poškodenej dlažby na Židovskej ulici, doplniť mobilnú zeleň do pešej zóny a sfunkčniť pitnú fontánu 19.09.2017
138/2017 Vyhodnotenie plnenia uznesenia č. 81/2017 z 27.6.2017, ktorým bolo doplnené uznesenie č. 163/2016 zo 6.12.2016 v časti D., ktorým bol starosta požiadaný, aby rozpočet zohľadňoval priority poslancov minimálne vo výške 100 000 EUR 19.09.2017
137/2017 Správa o výsledku kontroly uznesenia č. 168/2016 zo dňa 06.12.2016 so zameraním na posúdenie hodnovernosti preukázateľnosti výšky nárokovaných čiastok navrhovaných spoločnosťou zabezpečujúcou investičný zámer mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na Dobšinského ul. 19.09.2017
136/2017 Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2017 19.09.2017
135/2017 Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 173/2016 zo 6. decembra 2016, ktorým bolo schválené pomenovanie novovzniknutého priestranstva „Steinov dvor“ 19.09.2017
134/2017 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť kultúry 19.09.2017
133/2017 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť školstva 19.09.2017
132/2017 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 19.09.2017
131/2017 Návrh na schválenie predloženia žiadosti o dotáciu a zabezpečenie finančnej spoluúčasti pri realizácií predloženej žiadosti o dotáciu v rámci „Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017“ 19.09.2017
130/2017 Návrh na prijatie zmien v riadiacich a kontrolných orgánoch obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s. 19.09.2017
129/2017 Návrh Zriaďovacej listiny pre Detské jasle Hollého 9, Bratislava-Staré Mesto 19.09.2017
128/2017 Návrh Zriaďovacej listiny pre Detské jasle Čajkovského 2, Bratislava-Staré Mesto 19.09.2017
127/2017 Návrh Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie zariadenia sociálnych služieb Seniorcentrum Staré Mesto 19.09.2017
126/2017 Návrh na urovnanie súdneho sporu o nahradenie prejavu vôle mestskej časti uzavretím nájomnej zmluvy k bytu na dobu neurčitú 19.09.2017
125/2017 Návrh na vyjadrenie nesúhlasu s predajom časti pozemku parc. č. 7721/1 v zadnom nádvorí Grassalkovichovho paláca realizovaným hlavným mestom SR Bratislavou 19.09.2017
124/2017 Návrh na kúpu pozemku registra „E“, parc. č. 3823/1 na Gorazdovej 6 19.09.2017
123/2017 Návrh na predaj pozemku pod garážou na Kubániho ulici, parc. č. 4797/9 19.09.2017
122/2017 Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Koreničovej č. 4, parc. č. 1457/2 19.09.2017
121/2017 Návrh na predaj pozemku pod garážou na Drotárskej ceste, parc.č. 2491/25 19.09.2017
120/2017 Návrh na predaj podielu na pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 21, parc. č. 3681/10 19.09.2017
119/2017 Návrh na predaj podielu na pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 21, parc. č. 3681/5 19.09.2017
118/2017 Návrh programu obnovy chodníkov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 19.09.2017
117/2017 Návrh na schválenie Dohody o určení výšky nákladov týkajúcej sa štandardných nákladov rekonštrukcie nebytového priestoru na ulici Zelená č. 1, 3 v Bratislave podľa Zmluvy č. 157/2009/322 o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.3.2009 v znení dodatkov 19.09.2017
116/2017 Návrh na urovnanie súdnych sporov medzi Smart factory s. r. o. a mestskou časťou vedených na Okresnom súde Bratislava 1 pod sp. zn.: 38Cb 116/2015 a 19C 201/2015, uzavretím novej nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru na ulici Grösslingová 6 v Bratislave pre Smart plus s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa 19.09.2017
115/2017 Návrh na predaj pozemku parc. č. 3776/5 na Ostravskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa 19.09.2017
114/2017 Návrh na nájom nebytového priestoru v budove ZŠ Dubová č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 19.09.2017
113/2017 Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Karadžičova č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 19.09.2017
112/2017 Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 a nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 (Pistoriho palác) v Bratislave pre 4Arts Therapy ako prípad hodný osobitného zreteľa 19.09.2017
111/2017 Návrh na schválenie prevodu vlastníctva umeleckých diel zaradených do zbierkového fondu Galérie Cypriána Majerníka ako prípad hodný osobitného zreteľa 19.09.2017
110/2017 Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 19.09.2017
109/2017 Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 2017 19.09.2017
108/2017 Návrh Grantového programu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre rok 2017 19.09.2017
107/2017 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 19.09.2017
106/2017 Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre Projekt Forum ako prípad hodný osobitného zreteľa 07.08.2017
105/2017 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 27.06.2017
104/2017 Vzdanie sa funkcie predsedu a členstva poslankyne Veroniky REMIŠOVEJ v Komisii pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh na zvolenie predsedníčky Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 27.06.2017
103/2017 Vzdanie sa funkcie členstva poslankyne Veroniky REMIŠOVEJ v Komisii pre posudzovanie žiadostí o nájom obecného bytu schváleného uznesením č. 7/2015, časť B zo 17. a 19. 2. 2015 a návrh na zvolenie nového člena Komisie pre posudzovanie žiadostí o nájom obecného bytu 27.06.2017
102/2017 Rôzne (členovia grantovej komisie ) 27.06.2017
101/2017 Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava 27.06.2017
100/2017 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave 27.06.2017
99/2017 Informácia o právnych možnostiach riešenia bývania obyvateľov bytov v reálne rozdelených bytových domoch, ktorým boli vypovedané nájomné zmluvy podľa zákona č. 260/2011 Z. z. 27.06.2017
98/2017 Návrh uznesenia o informovaní Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie 27.06.2017
97/2017 Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s. 27.06.2017
96/2017 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na II. polrok 2017 27.06.2017
95/2017 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017-sociálna oblasť 27.06.2017
94/2017 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť kultúry 27.06.2017
93/2017 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť životného prostredia 27.06.2017
92/2017 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť školstva 27.06.2017
91/2017 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok rozpočtovej organizácie mestskej časti Seniorcentrum Staré Mesto 27.06.2017
90/2017 Návrh na predaj pozemku pod garážou na Šípkovej ulici, parcela č. 4840/50 27.06.2017
89/2017 Návrh na nájom pozemku parc. č. 1615/5 na Hummelovej 1 ako prípad hodný osobitného zreteľa 27.06.2017
88/2017 Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre Equiteatro ako prípad hodný osobitného zreteľa 27.06.2017
87/2017 Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre 4Arts Therapy ako prípad hodný osobitného zreteľa 27.06.2017
86/2017 Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre Divadlo bez Domova ako prípad hodný osobitného zreteľa 27.06.2017
85/2017 Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Medená č. 2 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa (mestská polícia) 27.06.2017
84/2017 Návrh na predaj nebytového priestoru na ul. Kúpeľná č. 10 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 27.06.2017
83/2017 Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti a zmenu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré-Mesto na rok 2017 27.06.2017
82/2017 Návrh na výmenu poškodenej dlažby na Židovskej ulici, doplnenie mobilnej zeleni a osadenie pitnej fontánky. 27.06.2017
81/2017 Návrh na doplnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 163/2016 zo 6.12.2016 v časti D., ktorým bol starosta požiadaný, aby rozpočet zohľadňoval priority poslancov podľa finančných možností mestskej časti, avšak minimálne vo výške 100 000 EUR 27.06.2017
80/2017 Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016 27.06.2017
79/2017 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 27.06.2017
78/2017 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 27.06.2017
77/2017 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 16.05.2017
76/2017 Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava 16.05.2017
75/2017 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca 16.05.2017
74/2017 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave 16.05.2017
73/2017 Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 1. mája 2017 16.05.2017
72/2017 Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2016 16.05.2017
71/2017 Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 16. máju 2017 16.05.2017
70/2017 Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2016 16.05.2017
69/2017 Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava­Staré Mesto za rok 2016 16.05.2017
68/2017 Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 186/2010 zo dňa 2.11.2010, ktorým bol schválený predaj obchodného podielu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v obchodnej spoločnosti TV CENTRUM, s.r.o. 16.05.2017
67/2017 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť životného prostredia 16.05.2017
66/2017 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť kultúry 16.05.2017
65/2017 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mest Slovenskej republiky Bratislavy (návrh p.Párnickej) 16.05.2017
64/2017 Stanovisko mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu zmien a doplnkov Územného plánu zóny Dunajská, 2016 16.05.2017
63/2017 Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 z 22.9.2015, ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa 16.05.2017
62/2017 Návrh na nájom sekundárnych rozvodov tepelných okruhov z odovzdávacej stanice tepla Chorvátska č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 16.05.2017
61/2017 Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Nedbalova č. 19 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 16.05.2017
60/2017 Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 16.05.2017
59/2017 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 16.05.2017
58/2017 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 16.05.2017
57/2017 Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016 16.05.2017
56/2017 Informácia o pozastavení výkonu uznesenia č. 24/2017 z 28.3.2017, ktorým miestne zastupiteľstvo schválilo Zásady udeľovania grantov ­ poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na podporu projektov zameraných na skultúrnenie a oživenie verejného priestoru (návrh p.Dostála) 16.05.2017
55/2017 Návrh Dodatku č.1 Pravidiel odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto-neposlancov 21.04.2017
54/2017 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb 21.04.2017
53/2017 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 21.04.2017
52/2017 Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný finančný príspevok a spoluúčasť na realizácií projektov v rámci „Výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách ­ IROP-PO2-SC222-2016-13“ 21.04.2017
51/2017 Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Záhrebská 9 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 21.04.2017
50/2017 Návrh zásad o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (schvaľuje) 21.04.2017
49/2017 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 28.03.2017
48/2017 Správa Komisie mandátovej miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 28.03.2017
47/2017 Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava 28.03.2017
46/2017 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca 28.03.2017
45/2017 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave 28.03.2017
44/2017 Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 1. marca 2017 28.03.2017
43/2017 Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s. (návrh p.Uličnej) 28.03.2017
42/2017 Návrh na vymenovanie členov riadiacich a kontrolných orgánov neinvestičného fondu „Európska hudobná akadémia Bratislava-Schengen, n.f.“ 28.03.2017
41/2017 Správa o o výsledku kontroly príjmov a výdavkov v MŠ Malá 6, Bratislava za rok 2015 28.03.2017
40/2017 Správa o výsledku kontroly realizácie uznesenia č. 53/2016 prijatého na zasadnutí MZ 26.04.2016 k termínu 31.10.2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka 28.03.2017
39/2017 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - sociálna oblasť 28.03.2017
38/2017 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť kultúry 28.03.2017
37/2017 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť školstva 28.03.2017
36/2017 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť životného prostredia 28.03.2017
35/2017 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2016 28.03.2017
34/2017 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (pôsobnosť mestskej časti vykonávať funkciu procesného opatrovníka fyzickej osoby) 28.03.2017
33/2017 Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 13/2016 z 9.2.2016, ktorým bol schválený návrh a podmienky vzájomnej spolupráce medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a organizáciou VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu politiku o. z. v oblasti spoločného kultúrneho, komunitného a spoločenského využívania Pistoriho paláca 28.03.2017
32/2017 Návrh na zrušenie uznesenia č. 39/2013 z 19.03.2013, ktorým bol schválený nájom pozemku pod garážou, časť parcely registra „E“ parc. č. 7248/1 na Dobšinského ulici 28.03.2017
31/2017 Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 33/2016 z 22.3.2016, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 9 (Zichyho palác) v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa 28.03.2017
30/2017 Informácia týkajúca sa sekundárnych rozvodov z odovzdávacej stanice tepla Chorvátska č. 1 28.03.2017
29/2017 Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 28.03.2017
28/2017 Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolskej ulici, parc.č. 3751/4 28.03.2017
27/2017 Návrh na nájom pozemku parc. č. 9850/6 pod garážou na Šoltésovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa 28.03.2017
26/2017 Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava­Staré Mesto pre obdobie rokov 2016 ­ 2023 s výhľadom do roku 2040 28.03.2017
25/2017 Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 28.03.2017
24/2017 Návrh Zásad udeľovania grantov ­ poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na podporu projektov zameraných na skultúrnenie a oživenie verejného priestoru 28.03.2017
23/2017 Návrh Zásad o poskytovaní finančného príspevku mnohodetným rodinám 28.03.2017
22/2017 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 13/2013 o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 28.03.2017
21/2017 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o umiestňovaní volebných plagátov 28.03.2017
20/2017 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 28.03.2017
19/2017 Uznesenie Miestneho zastupiteľstva k rokovaniu Mestského zastupiteľstva o zákaze hazardu v Bratislave 28.03.2017
18/2017 Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava 07.02.2017
17/2017 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca (berie na vedomie) 07.02.2017
16/2017 Informácia o hospodárení spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s. (návrh p.Uličnej) 07.02.2017
15/2017 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave (berie na vedomie) 07.02.2017
14/2017 Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 15. januára 2017 07.02.2017
13/2017 Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016 07.02.2017
12/2017 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2017 07.02.2017
11/2017 Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva ­ „Námestie Mateja Korvína“ 07.02.2017
10/2017 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 ­ sociálna oblasť 07.02.2017
9/2017 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 ­ oblasť školstva 07.02.2017
8/2017 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 ­ oblasť kultúry 07.02.2017
7/2017 Voľba poslanca Miroslava Kollára za člena Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie 07.02.2017
6/2017 Návrh na delegovanie zástupcu mestskej časti do rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 07.02.2017
5/2017 Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám o poskytovaní peňažnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v čase núdze 07.02.2017
4/2017 Návrh na predaj pozemku pod garážou na ulici Prokopa Veľkého, parc.č. 4840/38 07.02.2017
3/2017 Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 07.02.2017
2/2017 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 07.02.2017
1/2017 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 07.02.2017
188/2016 Návrh na nájom nebytového priestoru na Františkánskom nám. č. 7 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 13.12.2016
187/2016 Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Školská č. 14 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 13.12.2016
186/2016 Návrh na zriadenie Fondu príjmu z miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 13.12.2016
185/2016 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 06.12.2016
184/2016 Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava 06.12.2016
183/2016 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca 06.12.2016
182/2016 Informácia o hospodárení spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s. 06.12.2016
181/2016 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave 06.12.2016
180/2016 Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 6. decembru 2016 06.12.2016
179/2016 Informácia k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných a materských škôl za školský rok 2015/2016 06.12.2016
178/2016 Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. Oliverovi Paradeiserovi 06.12.2016
177/2016 Návrh plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 06.12.2016
176/2016 Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2016 06.12.2016
175/2016 Správa o výsledku kontroly dodržiavania Opatrenia č. 8/2013 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 20.11.2013, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a pri úhradách výdavkov prostredníctvom pokladne na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 06.12.2016
174/2016 Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva ­ „Námestie Mórica Beňovského“ 06.12.2016
173/2016 Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva ­ „Steinov dvor“ 06.12.2016
172/2016 Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva ­ „Messerschmidtovo námestie“ 06.12.2016
171/2016 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 - oblasť životného prostredia 06.12.2016
170/2016 Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov 06.12.2016
169/2016 Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2017 ­ 2021 06.12.2016
168/2016 Návrh na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a spoločnosti PROXENTA Private Equity, s.r.o. 06.12.2016
167/2016 Návrh na predaj obchodného podielu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v obchodnej spoločnosti Bratislavský Náš markt, s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa a na zrušenie písm. g) časti E. uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 88/2014 schváleného dňa 24.06.2014 06.12.2016
166/2016 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (dočasné parkovanie motorových vozidiel) 06.12.2016
165/2016 Návrh na ôsmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 (schvaľuje) 06.12.2016
164/2016 Návrh na vypovedanie nájmu sekundárnych rozvodov z odovzdávacej stanice tepla Chorvátska 1 06.12.2016
163/2016 Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017-2019 06.12.2016
162/2016 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 06.12.2016
161/2016 Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 06.12.2016
160/2016 Voľba 7. člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (volebná komisia) 06.12.2016
159/2016 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 25.10.2016
158/2016 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave (berie na vedomie) 25.10.2016
157/2016 Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava (berie na vedomie) 25.10.2016
156/2016 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca (berie na vedomie) 25.10.2016
155/2016 Informácia o hospodárení spoločnosti Staromestská a.s. (berie na vedomie) 25.10.2016
154/2016 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave (berie na vedomie) 25.10.2016
153/2016 Informácia ­ Vyhodnotenie Staromestského kultúrneho leta 2016 25.10.2016
152/2016 Informácia o stave prípravy projektu obnovy verejného priestoru - Šafárikovo námestie 25.10.2016
151/2016 Vzdanie sa členstva poslankyne Mgr. art. Veroniky REMIŠOVEJ, M.A. ArtD. v Komisii pre nakladanie s majetkom a financie (berie na vedomie) 25.10.2016
150/2016 Správa o výsledku kontroly dodržiavania Pravidiel zverejňovania informácií o starostlivosti o verejné priestory v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v II. polroku 2015 25.10.2016
149/2016 Návrh na zrušenie uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 60/2006 z 27.06.2006 a č. 80/2006 z 19.09.2006 v časti 3., 4. a 5. 25.10.2016
148/2016 Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 25.10.2016
147/2016 Návrh na delegovanie zástupcu mestskej časti do rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 25.10.2016
146/2016 Návrh na vyňatie dní 23. - 31.12.2017 a sobôt 7.1.2017, 15.4.2017, 6.5.2017, 17.6.2017, 26.8.2017, 2.9.2017, 16.9.2017, 25.11.2017 z dní, kedy sa vykonávajú sobášne obrady 25.10.2016
145/2016 Návrh na schválenie výšky príspevkov snúbencov a manželov na úhradu nákladov za služby spojené s výkonom sobášneho obradu a s výkonom občianskej slávnosti a návrh na zrušenie uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 105/2011 z 13.12.2011 a č. 17/2016 z 2.2.2016, ktorými bola schválená výška príspevkov snúbencov na úhradu nákladov za služby spojené s výkonom sobášneho obradu (o celku) 25.10.2016
144/2016 Návrh súhlasu so spolufinancovaním projektu „Interreg Slovakia - Hungary 2014-2020: Posilnenie cezhraničnej spolupráce verejných orgánov a osôb “ 25.10.2016
143/2016 Návrh na podanie návrhu na zrušenie obchodnej spoločnosti TV CENTRUM, s. r. o. 25.10.2016
142/2016 Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2016/2017 25.10.2016
141/2016 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 - oblasť kultúry 25.10.2016
140/2016 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 - oblasť školstva 25.10.2016
139/2016 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 - sociálna oblasť 25.10.2016
138/2016 Správa o hospodárení obchodných spoločností s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2015 (berie na vedomie) 25.10.2016
137/2016 Návrh stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2016 z ... 2016 o miestnom poplatku za rozvoj 25.10.2016
136/2016 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu dodatku č......Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (rozpočtové určenie príjmov hlavného mesta a mestských častí) 25.10.2016
135/2016 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (oblasť odpadového hospodárstva) 25.10.2016
134/2016 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k predaju časti potrubia teplovodného prívodu do bytového domu Karadžičova 49,51,53,55 25.10.2016
133/2016 Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Špitálska č. 18 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 25.10.2016
132/2016 Návrh na predaj pozemkov parc. č. 2876/88 a 2876/89 na Břeclavskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa 25.10.2016
131/2016 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda 25.10.2016
130/2016 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (berie na vedomie) 20.09.2016
129/2016 Správa Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 20.09.2016
128/2016 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave 20.09.2016
127/2016 Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava (berie na vedomie) 20.09.2016
126/2016 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca (berie na vedomie) 20.09.2016
125/2016 Informácia o hospodárení spoločnosti Staromestská a.s. 20.09.2016
124/2016 Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 108/2015 z 27.10.2015, ktorým bolo schválené podanie žiadosti o členstvo v Bratislavskej organizácii cestovného ruchu 20.09.2016
123/2016 Návrh na vyjadrenie súhlasu so zmenou Stanov spoločnosti Staromestská a.s. a návrh na vymenovanie člena predstavenstva spoločnosti Staromestská a.s. 20.09.2016
122/2016 Správa a vyjadrenie k nedostatkom z kontroly hospodárenia spoločnosti Staromestská a.s., vykonanej miestnym kontrolórom a informácia o opatreniach prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a stave ich plnenia 20.09.2016
121/2016 Správa o kontrole verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ­ prieskum trhu za II. polrok 2015 20.09.2016
120/2016 Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava­Staré Mesto za rok 2015 20.09.2016
119/2016 Správa o rozdelení a použití daru spoločnosti Transpetrol, a.s. na SK PRES 2016 20.09.2016
118/2016 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016-oblasť kultúry 20.09.2016
117/2016 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016- oblasť školstva 20.09.2016
116/2016 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok rozpočtovej organizácie mestskej časti Seniorcentrum Staré Mesto 20.09.2016
115/2016 Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 108/2013 zo dňa 25.06.2013 v časti B. a C., ktorým bol schválený Investičný zámer výstavby nájomného bytového domu na Dobšinského ulici v Bratislave 20.09.2016
114/2016 Návrh na schválenie zámeru využitia nehnuteľnosti ­ pozemku, parc. č. 7249/1 na ul. Dobšinského v Bratislave na výstavbu zariadenia sociálnych služieb 20.09.2016
113/2016 Návrh na schválenie podmienok nájmu pozemkov pod garážami a na zrušenie uznesenia č. 149/2010 o podmienkach nájmu pozemkov pod garážami, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb 20.09.2016
112/2016 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k vráteniu správy pozemku parc. č. 5183/19 do priamej správy hlavného mesta SR na ulici K Železnej studienke 20.09.2016
111/2016 Návrh na prechod nájmu nebytového priestoru na ulici Špitálska č. 57 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 20.09.2016
110/2016 Návrh na nájom pozemkov registra „C“, parc. č. 4508/1, 4508/3, 4508/4, 4510/3, 4510/5 na Korabinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa 20.09.2016
109/2016 Návrh na predaj pozemku parc . č. 2876/87 na Břeclavskej č. 4 ako prípad hodný osobitného zreteľa 20.09.2016
108/2016 Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti a zmenu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré-Mesto na rok 2016 20.09.2016
107/2016 Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 2016 20.09.2016
106/2016 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016, ktorým sa zriaďuje Materská škola, Brnianska ul č. 47, 811 04 Bratislava 20.09.2016
105/2016 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 20.09.2016
104/2016 Iniciatíva za vyhlásenie Národného parku Podunajsko-podpora mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 20.09.2016
103/2016 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 28.06.2016
102/2016 Rôzne 28.06.2016
101/2016 Rôzne 28.06.2016
100/2016 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave 28.06.2016
99/2016 Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava 28.06.2016
98/2016 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca 28.06.2016
97/2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na II. polrok 2016 28.06.2016
96/2016 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016-oblasť kultúry 28.06.2016
95/2016 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016-sociálna oblasť 28.06.2016
94/2016 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016-oblasť životného prostredia 28.06.2016
93/2016 Poslanecký návrh ­ Zverejňovanie miezd, platov alebo platových pomerov 28.06.2016
92/2016 Návrh Koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2016 ­ 2020 28.06.2016
91/2016 Návrh využitia nehnuteľnosti na Smrečianskej 45 28.06.2016
90/2016 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok rozpočtovej organizácie mestskej časti Seniorcentrum Staré Mesto 28.06.2016
89/2016 Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Dostojevského rad č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 28.06.2016
88/2016 Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 9 (Zichyho palác) v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 28.06.2016
87/2016 Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti a zmenu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré-Mesto na rok 2016 28.06.2016
86/2016 Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2015 (schvaľuje) 28.06.2016
85/2016 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k vráteniu správy novovytvoreného pozemku parc.č. 8898/53 do priamej správy hlavného mesta SR na Šafárikovom námestí 28.06.2016
84/2016 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k nájmu pozemkov parc.č. 21377/11, 21378/20, 21378/4, 21378/21, 21378/33, 21375/6, 21375/7 na Hviezdoslavovom námestí a Paulínyho ulici 28.06.2016
83/2016 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 28.06.2016
82/2016 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2016 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 28.06.2016
81/2016 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (berie na vedomie) 24.05.2016
80/2016 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave 24.05.2016
79/2016 Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava (berie na vedomie) 24.05.2016
78/2016 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca (berie na vedomie) 24.05.2016
77/2016 Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 1. mája 2016 24.05.2016
76/2016 Informácia o spôsobe využitia finančných prostriedkov delimitovaných pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s predsedníctvom SR v Rade EÚ (návrh p.Vagača) 24.05.2016
75/2016 Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2015 (berie na vedomie) 24.05.2016
74/2016 Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2015 (berie na vedomie) 24.05.2016
73/2016 Správa o výsledku kontroly hospodárenia v spoločnosti Staromestská, a.s. v roku 2014 a v I. polroku 2015 24.05.2016
72/2016 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016-oblasť kultúry (schvaľuje) 24.05.2016
71/2016 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016-oblasť školstva (schvaľuje) 24.05.2016
70/2016 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016-sociálna oblasť (schvaľuje) 24.05.2016
69/2016 Informácia o priebehu verejného obstarávania - starostlivosť o verejné priestory (berie na vedomie) 24.05.2016
68/2016 Plán obstarávania územno-plánovacích dokumentácií a urbanisticko-architektonických súťaží na obdobie 2016 až 2018 (berie na vedomie) 24.05.2016
67/2016 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy, 24.05.2016
66/2016 Návrh na predaj stavby - garáže, súpisné číslo 6423 a pozemku parc. č. 1678/5 pod predmetnou garážou na Riznerovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa 24.05.2016
65/2016 Návrh na predaj stavby - garáže, súpisné číslo 6421 a pozemku parc. č. 1678/3 pod predmetnou garážou na Riznerovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa 24.05.2016
64/2016 Návrh na predaj stavby - garáže, súpisné číslo 6421 a pozemku parc. č. 1678/3 pod predmetnou garážou na Riznerovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa 24.05.2016
63/2016 Návrh na predaj pozemku parc. č. 3388/2 na Kuzmányho 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa 24.05.2016
62/2016 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 26.04.2016
61/2016 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave 26.04.2016
60/2016 Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava (berie na vedomie) 26.04.2016
59/2016 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca (berie na vedomie) 26.04.2016
58/2016 Poslanecký návrh- ÚPN-Z Bratislavské nábrežie 26.04.2016
57/2016 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016-sociálna oblasť 26.04.2016
56/2016 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016-oblasť školstva 26.04.2016
55/2016 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016-oblasť kultúry 26.04.2016
54/2016 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2015 26.04.2016
53/2016 Návrh na zrušenie Galérie Cypriána Majerníka 26.04.2016
52/2016 Návrh schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku parc. č. 8510 vo dvore na Špitálskej ul. č. 31-35 a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou 26.04.2016
51/2016 Návrh na predaj pozemku parc. č. 3878/10 na Langsfeldovej č. 32 ako prípad hodný osobitného zreteľa 26.04.2016
50/2016 Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2016 a zmenu plánu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré-Mesto na rok 2016 26.04.2016
49/2016 Návrh stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2016 z ... 2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia 26.04.2016
48/2016 Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2015 26.04.2016
47/2016 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 22.03.2016
46/2016 Správa Komisie mandátovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 22.03.2016
45/2016 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave 22.03.2016
44/2016 Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava 22.03.2016
43/2016 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca (berie na vedomie) 22.03.2016
42/2016 Informácia o vybavení Otvoreného listu a Petície opatrovateľov a opatrovateliek Seniorcentra Staré Mesto z pracoviska Zariadenie pre seniorov na Podjavorinskej 6 22.03.2016
41/2016 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016-oblasť kultúry 22.03.2016
40/2016 Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 22.03.2016
39/2016 Návrh Zásad o stanovení úhrad za poskytnuté služby a stravného v detských jasliach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto 22.03.2016
38/2016 Návrh Zásad o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 22.03.2016
37/2016 Návrh na predaj pozemku pod garážou na Brnianskej ulici, parc. č. 4886/3 22.03.2016
36/2016 Návrh na nájom pozemku parc. č. 7976 na Radlinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa 22.03.2016
35/2016 Návrh nájom pozemku parc. č. 1953/8 pod garážou na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu ako prípad hodný osobitného zreteľa 22.03.2016
34/2016 Návrh na predĺženie doby nájmu nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 22.03.2016
33/2016 Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 9 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 22.03.2016
32/2016 Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa (schvaľuje) 22.03.2016
31/2016 Návrh Zásad o poskytovaní jednorazového nenávratného finančného príspevku pri narodení dieťaťa (schvaľuje) 22.03.2016
30/2016 Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2016 a zmenu plánu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 22.03.2016
29/2016 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 22.03.2016
28/2016 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 22.03.2016
27/2016 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 22.03.2016
26/2016 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 09.02.2016
25/2016 Rôzne 09.02.2016
24/2016 Rôzne 09.02.2016
23/2016 Rôzne 09.02.2016
22/2016 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave (berie na vedomie) 09.02.2016
21/2016 Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava 09.02.2016
20/2016 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca (berie na vedomie) 09.02.2016
19/2016 Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 93/2014 zo dňa 24.06.2014 v časti B., ktorým bola starostka mestskej časti požiadaná o prípravu návrhu nájomnej zmluvy na pozemok pod pomník na parcele č. 21725/1 09.02.2016
18/2016 Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava­Staré Mesto č. 116/2013 zo dňa 27.08.2013 v časti B., body 1.2 - 1.5, 2.2 - 2.5, 3.2 - 3.5, 4.2 - 4.5, 5.2 - 5.5, ktorým bola schválená (Integrovaná stratéga rozvoja mestských oblastí ISRMO OPBK ­ Mestská časť Bratislava-Staré Mesto) 09.02.2016
17/2016 Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava­Staré Mesto č. 105/2013 zo dňa 13.decembra 2011 v časti B., ktorým bola schválená výška príspevkov snúbencov na úhradu nákladov za služby spojené s výkonom sobášneho obradu 09.02.2016
16/2016 Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2015 09.02.2016
15/2016 Správa o výsledku kontroly verejných obstarávaní uskutočnených Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, pri ktorých bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky vo výške minimálne 5 tisíc Eur, v I. polroku 2015 09.02.2016
14/2016 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016-oblasť kultúry 09.02.2016
13/2016 Návrh a podmienky vzájomnej spolupráce mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a organizácie VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu politiku o. z. 09.02.2016
12/2016 Návrh na nájom nehnuteľností na ulici Žilinská č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 09.02.2016
11/2016 Návrh Koncepcie rozvoja spoločnosti Staromestská, a. s. (berie na vedomie) 09.02.2016
10/2016 Návrh na predaj nebytového priestoru na ul. Žilinská č. 8 v Bratislave 09.02.2016
9/2016 Návrh na predaj pozemkov parc. č. 3840/11, 3841/5 na Ostravskej č. 3A ako prípad hodný osobitného zreteľa 09.02.2016
8/2016 Návrh na predaj pozemku parc. č. 1065/16 na Hradnom údolí č.13 ako prípad hodný osobitného zreteľa 09.02.2016
7/2016 Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Štefánikova č. 25 (Pistoriho palác) v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 09.02.2016
6/2016 Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Nám. 1. mája č. 16 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 09.02.2016
5/2016 Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Živnostenská č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa (schvaľuje) 09.02.2016
4/2016 Návrh Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na zmenu Čl. 91 ods. 1 písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 09.02.2016
3/2016 Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2016 a zmenu plánu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré-Mesto na rok 2016 (schvaľuje) 09.02.2016
2/2016 Návrh zámeru na poskytovanie finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 09.02.2016
1/2016 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č..../2016, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2011 o poskytovaní prepravnej služby (schvaľuje) 09.02.2016
158/2015 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (berie na vedomie) 08.12.2015
157/2015 Rôzne (návrh p.Remišovej a Satinskej) 08.12.2015
156/2015 Informácia o obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (berie na vedomie) 08.12.2015
155/2015 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave (berie na vedomie) 08.12.2015
154/2015 Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava (berie na vedomie) 08.12.2015
153/2015 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pisztoryho paláca (berie na vedomie) 08.12.2015
152/2015 Informácia k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných a materských škôl za školský rok 2014/2015 08.12.2015
151/2015 Návrh Plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 08.12.2015
150/2015 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2016 (schvaľuje) 08.12.2015
149/2015 Správa o výsledku kontroly „Pisztoryho palác ­ kontrola ekonomiky hospodárenia vzhľadom na vynaložené investície a prevádzkové náklady“ (berie na vedomie) 08.12.2015
148/2015 Návrh Zásad o poskytovaní peňažnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v čase núdze 08.12.2015
147/2015 Návrh Zásad o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov (schvaľuje) 08.12.2015
146/2015 Návrh na urovnanie so spoločnosťou CITY PRESSBURG, s.r.o. týkajúce sa nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Michalskej 25 08.12.2015
145/2015 Návrh na schválenie výpožičky nehnuteľnosti na ulici Žilinská č. 1 v Bratislave pre spoločnosť Staromestská a.s. 08.12.2015
144/2015 Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľnosti ­ chaty na Duchonke, k. ú. Prašice a podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou (schvaľuje) 08.12.2015
143/2015 Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku parc. č. 8510 vo dvore na Špitálskej ul. č. 31-35 a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou 08.12.2015
142/2015 Návrh na riešenie spolupráce mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s organizáciou VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu politiku, o.z. v oblasti spoločného využívania Pisztoryho paláca 08.12.2015
141/2015 Návrh na úpravu výšky nájomného v prípade nájmu nebytového priestoru na ul. Nám. SNP č. 16 v Bratislave 08.12.2015
140/2015 Návrh na predaj pozemku pod garážou na Brnianskej ulici, parc. č. 4886/2 08.12.2015
139/2015 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré (schvaľuje) 08.12.2015
138/2015 Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré-Mesto na rok 2015 (schvaľuje) 08.12.2015
137/2015 Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2016-2018 08.12.2015
136/2015 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2015 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (schvaľuje) 08.12.2015
135/2015 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2015 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (schvaľuje) 08.12.2015
134/2015 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2015, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2015 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov (schvaľuje) 08.12.2015
133/2015 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2015, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2013 o výške úhrad, spôsobe určenia platenia úhrad za poskytovanie sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi 08.12.2015
132/2015 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2015 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 08.12.2015
131/2015 Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k tzv. solidarite v rámci systému rozdeľovania financií medzi mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy 08.12.2015
130/2015 Potvrdenie pozastaveného výkonu uznesenia č. 115/2015 z 27. októbra 2015 10.11.2015
129/2015 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (berie na vedomie) 27.10.2015
128/2015 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave (berie na vedomie) 27.10.2015
127/2015 Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava (berie na vedomie) 27.10.2015
126/2015 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pisztoryho paláca (berie na vedomie) 27.10.2015
125/2015 Informácia ­ Vyhodnotenie Staromestského kultúrneho leta 2015 (berie na vedomie) 27.10.2015
124/2015 Návrh na podanie návrhu na zrušenie neziskovej organizácie Maják Nádeje n.o. a jej likvidáciu 27.10.2015
123/2015 Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 27. októbru 2015 (berie na vedomie) 27.10.2015
122/2015 Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.6.2015 (berie na vedomie) 27.10.2015
121/2015 Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2015/2016 (schvaľuje) 27.10.2015
120/2015 Informácia o ďalšom postupe mestskej časti pri zabezpečovaní starostlivosti o verejné priestory v mestskej časti po skončení roku 2015 27.10.2015
119/2015 Návrh na zrušenie uznesenia č. 65/2015 o predaji pozemkov parc. č. 3840/11, 3841/5 na Ostravskej č. 3A 27.10.2015
118/2015 Návrh na predaj pozemku parc. č. 1738/14 na ulici Medzierka ako prípad hodný osobitného zreteľa 27.10.2015
117/2015 Návrh na úpravu zmluvných podmienok v prípade nájmu nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 29 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 27.10.2015
116/2015 Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 27.10.2015
115/2015 Informácia o priebehu rokovaní mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s Bratislavskou teplárenskou, a. s. a so spoločnosťou TERMMING, a. s. 27.10.2015
114/2015 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2015 ­ oblasť školstva 27.10.2015
113/2015 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2015 ­ sociálna oblasť (schvaľuje) 27.10.2015
112/2015 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2015 ­ oblasť kultúry (schvaľuje) 27.10.2015
111/2015 Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti a zmenu plánu použitia mimorozpočtového fondu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2015 27.10.2015
110/2015 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečistenie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia 27.10.2015
109/2015 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu dodatku č......Štatútu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ochrana verejného poriadku) 27.10.2015
108/2015 Informácia o zámere stať sa členom Bratislavskej organizácie cestovného ruchu a návrh na schválenie podania žiadosti o členstvo v Bratislavskej organizácii cestovného ruchu 27.10.2015
107/2015 Ďalší postup mestskej časti pri zabezpečovaní starostlivosti o verejné priestory v mestskej časti po skončení roku 2015 06.10.2015
106/2015 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností (schvaľuje) 06.10.2015
105/2015 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (berie na vedomie) 22.09.2015
104/2015 Rôzne 22.09.2015
103/2015 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave (berie na vedomie) 22.09.2015
102/2015 Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava (berie na vedomie) 22.09.2015
101/2015 Riešenie zazmluvnených OZ. v budove Pisztoryho paláca počas rekonštr. a obnovy Pisztoryho paláca (berie na vedomie) 22.09.2015
100/2015 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pisztoryho paláca (berie na vedomie) 22.09.2015
99/2015 Informácia o príprave Koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2016 - 2020 (berie na vedomie) 22.09.2015
98/2015 Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 1. augusta 2015 (berie na vedomie) 22.09.2015
97/2015 Správa o výsledku kontroly procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v Seniorcentre Staré Mesto k 31.12.2014 (berie na vedomie) 22.09.2015
96/2015 Správa o výsledku kontroly procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2014 (berie na vedomie) 22.09.2015
95/2015 Návrh Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (schvaľuje) 22.09.2015
94/2015 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Staromestská a. s. 22.09.2015
93/2015 Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto voči spoločnosti ARTSECO, s.r.o. (schvaľuje) 22.09.2015
92/2015 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok rozpočtovej organizácie mestskej časti Seniorcentrum Staré Mesto (schvaľuje) 22.09.2015
91/2015 Návrh na vyjadrenie súhlasu s predajom pozemkov parc. č. 4755/2 a 4757/48 na Lovinského ulici zverených do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto realizovaným hlavným mestom SR Bratislavou 22.09.2015
90/2015 Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku parc. č. 8510 vo dvore na Špitálskej ul. č. 31-35 a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou 22.09.2015
89/2015 Návrh na nájom časti pozemku registra „E“ parc. č. 10235 vo dvore pri Krížnej č. 28 ako prípad hodný osobitného zreteľa 22.09.2015
88/2015 Návrh na nájom časti pozemku registra „E“ parc. č. 10226 vo dvore pri Krížnej č. 22 ako prípad hodný osobitného zreteľa (schvaľuje) 22.09.2015
87/2015 Návrh na úpravu zmluvných podmienok v prípade prenájmu nebytových priestorov v Pisztoryho paláci pre spoločnosť Film Europe s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa 22.09.2015
86/2015 Návrh na predĺženie doby nájmu a úpravu výšky nájomného v prípade prenájmu nebytového priestoru na ulici Gorkého č. 12 ako prípad hodný osobitného zreteľa (schvaľuje) 22.09.2015
85/2015 Návrh na úpravu zmluvných podmienok v prípade prenájmov nebytových priestorov pre spoločnosť TERMMING, a.s. ako prípady hodné osobitného zreteľa 22.09.2015
84/2015 Návrh na úpravu zmluvných podmienok v prípade prenájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa 22.09.2015
83/2015 Informácia o Staromestských vianočných trhoch (berie na vedomie) 22.09.2015
82/2015 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2015 ­ sociálna oblasť (schvaľuje) 22.09.2015
81/2015 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2015 ­ oblasť životného prostredia (schvaľuje) 22.09.2015
80/2015 Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti a zmenu plánu použitia mimorozpočtového fondu mestskej časti Bratislava-Staré-Mesto na rok 2015 22.09.2015
79/2015 Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 2015 (berie na vedomie) 22.09.2015
78/2015 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č...../2015 z ....2015 o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho mestských častí 22.09.2015
77/2015 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 23.06.2015
76/2015 Rôzne 23.06.2015
75/2015 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave 23.06.2015
74/2015 Informácia o činnosti neziskovej organizácie Maják nádeje, n. o. a návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 96/2008 v časti B. bod 1.,2. 23.06.2015
73/2015 Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava 23.06.2015
72/2015 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pisztoryho paláca 23.06.2015
71/2015 Informácia o priebehu verejných obstarávaní v roku 2015 23.06.2015
70/2015 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na II. polrok 2015 23.06.2015
69/2015 Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava­Staré Mesto za rok 2014 23.06.2015
68/2015 Návrh Pravidiel zverejňovania informácií o starostlivosti o verejné priestory v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 23.06.2015
67/2015 Návrh na vysporiadanie záväzkov viažucich sa k „Revitalizácii vnútrobloku Slávia“ 23.06.2015
66/2015 Návrh na schválenie prenájmov nebytových priestorov v Pisztoryho paláci na Štefánikovej ulici, ako prípady hodný osobitného zreteľa 23.06.2015
65/2015 Návrh na predaj pozemkov parc. č. 3840/11, 3841/5 na Ostravskej č. 3A ako prípad hodný osobitného zreteľa 23.06.2015
64/2015 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2015 ­ oblasť kultúry 23.06.2015
63/2015 Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti a zmenu plánu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré-Mesto na rok 2015 23.06.2015
62/2015 Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2014 23.06.2015
61/2015 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 23.06.2015
60/2015 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2015 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov 23.06.2015
59/2015 Územný plán zóny Kráľovské údolie ­ Bôrik, rok 2002 v znení aktualizácií rok 2004 a 2005 - Zmeny a doplnky č. 1/2014 23.06.2015
58/2015 Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti a zmenu plánu použitia mimorozpočtového fondu mestskej časti Bratislava-Staré-Mesto na rok 2015 16.06.2015
57/2015 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 26.05.2015
56/2015 Informácia o stave a budúcnosti Ekoiuventy 26.05.2015
55/2015 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave 26.05.2015
54/2015 Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava 26.05.2015
53/2015 Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 1. marca 2015, o priebehu výberových konaní na obsadenie pozícií vedúcich oddelení a analýza možností zefektívnenia fungovania Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 26.05.2015
52/2015 Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 99/2014 zo dňa 23.9.2014, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Klemensova č. 3 26.05.2015
51/2015 Návrh na zabezpečenie informovanosti verejnosti o starostlivosti o verejné priestory v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 26.05.2015
50/2015 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2015 ­ oblasť kultúry 26.05.2015
49/2015 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2015 ­ oblasť životného prostredia 26.05.2015
48/2015 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2015 ­oblasť školstva 26.05.2015
47/2015 Informácia o Pisztoryho paláci 26.05.2015
46/2015 Informácia o problémoch spôsobených stavebníkom HB reavis na stavbe TWIN CITY Karadžičova 28.04.2015
45/2015 Informácia o stave neziskovej organizácie Maják nádeje,n.o. 28.04.2015
44/2015 Návrh na pomenovanie nadchodu nad Staromestskou ulicou „Albertova lávka“ 28.04.2015
43/2015 Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2014 28.04.2015
42/2015 Informácia o Pravidlách umiestňovania exteriérových sedení v historickej časti mesta vydaných rozhodnutím starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 28.04.2015
41/2015 Informácia o realizácii projektov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v rámci „Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí ISRMO OPBK ­ Mestská časť Bratislava­Staré Mesto“ 28.04.2015
40/2015 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave 28.04.2015
39/2015 Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava 28.04.2015
38/2015 Informácia o vývoji počtu zamestnancov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 28.04.2015
37/2015 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2015 ­ sociálna oblasť 28.04.2015
36/2015 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2015 ­ oblasť kultúry 28.04.2015
35/2015 Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2014 28.04.2015
34/2015 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 28.04.2015
33/2015 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2014 28.04.2015
32/2015 Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2015 a zmenu plánu tvorby mimorozpočtového fondu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2015 28.04.2015
31/2015 Koncepcia rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2015 – 2018 28.04.2015
30/2015 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 31.03.2015
29/2015 Určenie poslanca oprávneného vykonávať sobášne obrady a za obradníka slávnostného uvítania detí do života 31.03.2015
28/2015 Informácia o pripravovanej novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 31.03.2015
27/2015 Rôzne 31.03.2015
26/2015 Správa Komisie mandátovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 31.03.2015
25/2015 Informácia o činnosti neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE, n. o. 31.03.2015
24/2015 Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava 31.03.2015
23/2015 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave 31.03.2015
22/2015 Informácia o ekonomickej bilancii a činnosti „Pisztoryho paláca“ 31.03.2015
21/2015 Informácia o realizácii projektov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v rámci „Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava–Staré Mesto“ 31.03.2015
20/2015 Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2015-2017 31.03.2015
19/2015 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2015 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 31.03.2015
18/2015 Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/2014, o pešej zóne a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2015, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/2014 o pešej zóne 31.03.2015
17/2015 Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2014 31.03.2015
16/2015 Informácia o projektoch mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v rámci ,,Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí ISRMO OPBK - Mestská časť Bratislava-Staré Mesto" a návrh súhlasu s realizáciou projektov 17.02.2015
15/2015 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov správnej a dozornej rady neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o. 17.02.2015
14/2015 Návrh na pripojenie sa mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k akcii Vlajka pre Tibet 2015 17.02.2015
13/2015 Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava a návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 23/2012 zo 14.2.2012 17.02.2015
12/2015 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave a návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 88/2014 v časti E. písm. g) 17.02.2015
11/2015 Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 17.02.2015 17.02.2015
10/2015 Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2014 17.02.2015
9/2015 Správa o výsledku komplexnej kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami so zameraním na materiálové náklady, nákup kníh, vyraďovanie kníh, nakladanie s vyradenou literatúrou, evidenciu čitateľov za rok 2013 v Staromestskej knižnici, Blumentálska ulica č. 10/a, Bratislava 17.02.2015
8/2015 Návrh Plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2015 17.02.2015
7/2015 Návrh na voľbu členov komisie pre posudzovanie žiadostí o nájom obecného bytu 17.02.2015
6/2015 Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 17.02.2015
5/2015 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov dozornej rady spoločnosti Bratislavský Náš markt, s.r.o. 17.02.2015
4/2015 Návrh súhlasu s realizáciou projektu „Pisztoryho palác v Bratislave ­ obnova fasád a strechy paláca“ 17.02.2015
3/2015 Informácia o strate účinnosti a platnosti všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 11/2010 o umiestňovaní reklamných, propagačných a informačných zariadení na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 17.02.2015
2/2015 Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2014, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2015, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2014, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach 17.02.2015
1/2015 Voľba 7. člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 17.02.2015
10/2014 - U Rôzne /Staromestská a.s. 15.12.2014
9/2014 - U Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k výstavbe podzemných garáží na Bratislavskom hrade 15.12.2014
8/2014 - U Určenie poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady a určenie obradníkov slávnostného uvítania detí do života 15.12.2014
7/2014 - U Určenie platu novozvolenému starostovi 15.12.2014
6/2014 - U Voľba predsedov a voľba členov komisií 15.12.2014
5/2014 - U Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva 15.12.2014
4/2014 - U Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva 15.12.2014
3/2014 - U Určenie počtu členov miestnej rady a ich voľba 15.12.2014
2/2014 - U Zloženie sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov 15.12.2014
1/2014 - U Správa predsedníčky Miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 15.12.2014