Uznesenia

Číslo Názov Zasadnutie
41/2019 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č.... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (vymedzenie pôsobnosti mestskej časti v súvislosti so zriadením nízkoemisnej zóny) 14.05.2019
40/2019 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č.... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (rozdelenie príjmov z výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel) 14.05.2019
39/2019 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 14.05.2019
38/2019 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k žiadosti primátora hlavného mesta SR Bratislavy o vrátenie zvereného majetku, spoluvlastníckeho podielu 5/6 k nehnuteľnostiam na ulici Obchodná 29 Bratislava 26.03.2019
37/2019 Rôzne 12.03.2019
36/2019 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 12.03.2019
35/2019 Návrh na schválenie členov grantovej komisie podľa VZN č. 12/2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti 12.03.2019
34/2019 Návrh náplne činnosti Komisie pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 12.03.2019
33/2019 Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 12.03.2019
32/2019 Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2017 - 2021 12.03.2019
31/2019 Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s. 12.03.2019
30/2019 Návrh Štatútu Dobrovoľného hasičského zboru mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 12.03.2019
29/2019 Správa o činnosti hasičskej jednotky DHZO Bratislava-Staré Mesto za rok 2018 12.03.2019
28/2019 Návrh na realizáciu projektu „Vodozádržné opatrenia pre zabezpečenie odvodnenia časti miestnej komunikácie Okánikova ulica“ 12.03.2019
27/2019 Projekt stavebných úprav Blumentálska ulica-Cyklotrasa 12.03.2019
26/2019 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry 12.03.2019
25/2019 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť školstva 12.03.2019
24/2019 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - sociálna oblasť 12.03.2019
23/2019 Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 12.03.2019
22/2019 Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 12.03.2019
21/2019 Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore ­ garáži v bytovom dome na ulici Fraňa Kráľa 21 12.03.2019
20/2019 Návrh na nájom nebytového priestoru v budove ZŠ Dubová č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 12.03.2019
19/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 4/2017 o umiestňovaní volebných plagátov 12.03.2019
18/2019 Rôzne (návrh p.Osuského) 19.02.2019
17/2019 Rekonštrukcia Blumentálskej ulice 19.02.2019
16/2019 Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 19.02.2019 (berie na vedomie) 19.02.2019
15/2019 Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 19.02.2019
14/2019 Informácia o obstarávaní územného plánu zóny CMO-severovýchod, 2018 19.02.2019
13/2019 Návrh Dodatku č. 1 Zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ­ neposlancov 19.02.2019
12/2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na I. polrok 2019 19.02.2019
11/2019 Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018 19.02.2019
10/2019 Správa z kontroly dodržiavania Zásad poskytovania Karty staromestského seniora v roku 2017 19.02.2019
9/2019 Správa z kontroly dodržiavania Zásad o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2017 19.02.2019
8/2019 Správa z kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2017 19.02.2019
7/2019 Správa z kontroly realizácie VZN č. 5/2016 z 28.06.2016 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017 19.02.2019
6/2019 Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 19.02.2019
5/2019 Návrh na voľbu členov komisie pre posudzovanie žiadostí o nájom obecného bytu 19.02.2019
4/2019 Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Grösslingovej 11, parc.č. 8879/1 19.02.2019
3/2019 Návrh na nájom časti pozemku registra „E“, parc. č. 10262/1 vo dvore na Karadžičovej 55 ako prípad hodný osobitného zreteľa 19.02.2019
2/2019 Rôzne (návrh p. Satinskej) 23.01.2019
1/2019 Návrh na odkúpenie hasičského auta CAS 32 T 815 6x6 PR2 23.01.2019
12/2018 – 8. VO Návrh plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 18.12.2018
11/2018 - 8. VO Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2019 - 2021 18.12.2018
10/2018 - U Návrh na poskytnutie náhrady platu odchádzajúcemu starostovi za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 04.12.2018
9/2018 - U Určenie poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady a určenie obradníkov slávnostného uvítania detí do života 04.12.2018
8/2018 - U Návrh na splnomocnenie starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2018 04.12.2018
7/2018 - U Určenie platu novozvolenej starostke 04.12.2018
6/2018 - U Voľba predsedov a voľba členov komisií 04.12.2018
5/2018 - U Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva 04.12.2018
4/2018 - U Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva (poveruje O.Dostála) 04.12.2018
3/2018 - U Určenie počtu členov miestnej rady a ich voľba (volí MR.) 04.12.2018
2/2018 - U Zloženie sľubu novozvolených poslancov 04.12.2018
1/2018 - U Správa predsedníčky Miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (berie na vedomie) 04.12.2018