Obchodné podmienky

Portál eGov-Zastupiteľstvo (ďalej len Portál) je prístupný prostredníctvom siete Internet na adrese http://Zastupitelstvo.eGov.sk

1. Zmluvné strany

Používateľ
právnická osoba, najmä územná samospráva (obec, mesto, samosprávny kraj) alebo fyzická osoba, ktorá registráciou a/alebo prihlásením do Portálu sama alebo prostredníctvom zastúpenia ňou splnomocnenou a oprávnenou osobou súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami
Prevádzkovateľ
eGov Systems spol. s r.o., Brigádnická 27, 841 10 Bratislava, IČO: 35 827 521, DIČ: 2020225493, IČ DPH: SK2020225493, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vl.č. 25658/B
Návštevník
fyzická osoba alebo robot v mene tretej osoby, ktorá sa prostredníctvom siete Internet a prehliadača oboznamuje s obsahom Portálu alebo jeho stránok, najmä stránok obsahujúcich informácie zverejnené Používateľmi.

2. Všeobecné ustanovenia a pojmy

 1. Svojou registráciou a/alebo prihlásením sa na Portáli Používateľ vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a zároveň dáva súhlas so spracovaním svojich údajov a údajov ním poverených fyzických osôb nevyhnutných na plnenie zmluvy a využívania služieb Portálu.
 2. Tieto Obchodné podmienky sa registráciou Používateľa na Portáli stávajú zmluvou o poskytovaní služby medzi Používateľom a Prevádzkovateľom uzatvorenou na diaľku (ďalej len “zmluva”) a slúžia aj na rýchle a priame oboznámenie sa Používateľov a Návštevníkov Portálu s právami a povinnosťami pri využívaní Portálu. Používateľ sa zaväzuje do 14 dní od registrácie uzatvoriť s Prevádzkovateľom písomnú zmluvu, ktorá spresní podmienky poskytovania služby a cenu (ďalej len „písomná zmluva“), alebo v rovnakej lehote požiadať Prevádzkovateľa o zrušenie registrácie.

3. Účel a predmet zmluvy

 1. Účelom zmluvy je oprávnenie Používateľa na využívanie služieb Portálu, najmä na zverejňovanie informácií o predstaviteľoch samosprávy, orgánoch samosprávy a ich zasadnutiach, ako aj iných informácií o samospráve a jej činnosti, uzneseniach a nariadeniach.
 2. Predmetom zmluvy je záväzok Prevádzkovateľa spravovať a prevádzkovať Portál a záväzok Používateľa uhradiť mu za túto službu všetky poplatky podľa aktuálneho cenníka a riadiť sa podľa týchto obchodných podmienok, zmluvy a dobrých mravov.

4. Práva a povinnosti Používateľa

 1. Používateľ má právo na využívanie služieb Portálu za predpokladu dodržiavania Obchodných podmienok, uzatvorenej zmluvy, všeobecne záväzných predpisov a dobrých mravov.
 2. Používateľ má právo vypovedať zmluvu zaslaním písomnej výpovede podľa pravidiel uvedených v písomnej zmluve a nižšie v týchto Obchodných podmienkach.
 3. Používateľ je povinný zabezpečiť, aby ním zverejňované a spravované údaje boli správne, pravdivé a aby ich obsah spĺňal podmienky určené všeobecne záväznými predpismi, najmä zákona o ochrane osobných údajov.
 4. Používateľ je povinný zabrániť poskytnutiu svojich prihlasovacích údajov tretej osobe a v prípade podozrenia zo zneužitia prihlasovacích údajov bezodkladne zmeniť prihlasovacie heslo, prípadne prijať iné opatrenia vrátane požiadania Prevádzkovateľa o súčinnosť tak, aby bol znemožnený neoprávnený prístup k ním spravovaným údajom.
 5. Používateľ má v prípade neplnenia povinností zo strany Prevádzkovateľa právo na vypovedanie zmluvy podľa podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach a v písomnej zmluve.
 6. Používateľ je povinný uhradiť všetky poplatky podľa aktuálneho cenníka. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodli inak, platí Používateľ poplatok vždy na začiatku kalendárneho štvrťroka používania služby na základe faktúry Prevádzkovateľa.

5. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ je povinný vynaložiť maximálne úsilie na zabezpečenie nepretržitej správnej funkčnosti a dostupnosti Portálu.
 2. Prevádzkovateľ je povinný v primeranej lehote riešiť dotazy a pripomienky Návštevníkov Portálu a Používateľov, najmä v súvislosti s funkčnosťou Portálu, zrozumiteľnosťou zobrazených informácií a návodov vrátane týchto Obchodných podmienok. O spôsobe riešenia je Prevádzkovateľ povinný odosielateľa pripomienky alebo verejnosť informovať v lehote a spôsobom primeraným závažnosti problému a jeho riešenia, vrátane zmien návodov, informácií a týchto Obchodných podmienok.
 3. Prevádzkovateľ má v prípade neplnenia povinností zo strany Používateľa právo na vypovedanie zmluvy podľa podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach a v písomnej zmluve.
 4. V prípade hrubého porušenia Obchodných podmienok alebo všeobecne záväzných predpisov je Prevádzkovateľ oprávnený okamžite zablokovať prístup Používateľa k funkčnosti Portálu a prestať zverejňovať dokumenty Používateľa. Takéto zablokovanie a nezverejňovanie sa nepovažuje za ukončenie poskytovania služby zo strany Prevádzkovateľa a zmluvné strany sú povinné v čo najkratšom čase problém vyriešiť a obnoviť plné poskytovanie služby, prípadne vypovedať zmluvu.
 5. Prevádzkovateľ má právo upraviť Obchodné podmienky a cenník a tieto je následne povinný zverejniť na dostupnom (obvyklom) mieste na stránkach Portálu vrátane informácie o zmene. Pokračovaním v používaní Portálu vyjadruje Používateľ svoj súhlas s novými Obchodnými podmienkami a cenníkom.

6. Platobné podmienky

 1. Zúčtovacím obdobím platieb za poskytované služby je kalendárny štvrťrok. Používateľ je oprávnený zvoliť si ako zúčtovacie obdobie kalendárny rok.
 2. Používateľ je povinný platiť poplatky podľa aktuálneho cenníka za poskytované služby.
 3. Faktúru na úhradu poplatkov zašle Prevádzkovateľ Používateľovi najneskôr na začiatku zúčtovacieho obdobia. Doba splatnosti faktúry je 14 dní.
 4. Za zúčtovacie obdobie, v ktorom sa Používateľ registroval, uhradí Používateľ alikvotnú časť poplatku prepočítanú na kalendárne dni.

7. Dodacie podmienky

 1. Služby sú poskytované on-line prostredníctvom siete Internet. Prevádzkovateľ služby vyvíja nepretržite maximálne úsilie, aby jeho servery boli prístupné prostredníctvom siete Internet a funkčné nepretržite a aby aplikácie fungovali podľa zverejnených popisov a v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené neprístupnosťou alebo výpadkom siete Internet, mobilnej telekomunikačnej siete alebo ktoréhokoľvek počítača alebo aplikácie podieľajúcich sa na zabezpečení služby. Prevádzkovateľ služby vyvinie maximálne úsilie, aby akékoľvek chyby a problémy súvisiace s výpadkom siete Internet, nefunkčnosťou alebo chybnou funkčnosťou počítačov a aplikácii boli odstránené v čo najkratšom čase. Používateľ a Návštevník sa zaväzujú v tomto Prevádzkovateľovi poskytnúť súčinnosť.
 2. Prevádzkovateľ služby nezodpovedá za žiadne škody priame či nepriame, ktoré môžu Používateľovi alebo tretím osobám vzniknúť v súvislosti s používaním služieb Portálu, najmä nezodpovedá za nesprávne alebo oneskorene zverejnené informácie Používateľmi.

8. Právo Používateľa vypovedať zmluvu

 1. Používateľ môže zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou doručenou Prevádzkovateľovi. Výpovedná lehota končí posledným dňom kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po dni, keď bola výpoveď Prevádzkovateľovi doručená, a to aj v prípade, že si Používateľ zvolil ako zúčtovacie obdobie kalendárny rok. Platnosť zmluvy sa končí uplynutím výpovednej lehoty.
 2. Odsek 1 tohto článku sa použije aj na výpoveď zo strany Prevádzkovateľa.
 3. Po ukončení platnosti zmluvy bude Používateľský účet zablokovaný a všetky zverejňované údaje zneprístupnené, údaje budú v systéme evidované po dobu stanovenú príslušnými všeobecne záväznými nariadeniami, najmenej však jeden rok.

9. Reklamačné podmienky, hlásenia chýb a námetov

 1. Nesprávnu funkčnosť systému alebo prevádzkové poruchy, ako chyby aplikácie a námety na jej zlepšenie sú Používateľ a Návštevníci oprávnení zaslať Prevádzkovateľovi služby vrátane všetkých relevantných podkladov a informácií s cieľom opravy chybnej funkčnosti alebo vylepšenia funkčnosti.
 2. Nefunkčnosť alebo chyby siete mobilného operátora alebo siete Internet môže Používateľ reklamovať u svojho poskytovateľa príslušnej služby.
 3. Vzhľadom na on-line charakter služby reklamáciou nevzniká nárok na náhradu akejkoľvek škody priamej či nepriamej, ako ani na opakované poskytnutie príslušnej služby.

10. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1. 1. 2015.