Základné informácie

eGov-Zastupiteľstvo je on-line služba určená na prípravu a zverejňovanie informácií zo zasadnutí zastupiteľstva, ako aj všetkých ostatných orgánov obce (rady, komisií). Jednoduchým spôsobom umožňuje prípravu programu zasadnutí, publikovanie materiálov osobitne pre verejnosť a pre poslancov (kvôli ochrane osobných údajov), rozposielanie pozvánok, import hlasovaní z hlasovacieho systému, notifikácie verejnosti a podobne.

Používanie služby

Služba je určená pre všetky obce, mestá aj samosprávne kraje. Každá samospráva môže službu využívať spôsobom, ktorý jej najlepšie vyhovuje. Menšie obce môžu napríklad službu využívať priamo počas zasadnutia a evidovať výsledky hlasovaní a texty uznesení priamo v službe. Väčšie samosprávy, ktoré majú hlasovací systém, môžu využiť import hlasovaní a tie následne priradiť k uzneseniam pod jednotlivými bodmi programu. Službu sme sa snažili navrhnúť tak, aby sa jednoducho používala väčším i menším samosprávam.

Používatelia (prihlasovanie)

Z hľadiska práce so službou rozlišujeme dva druhy používateľov:

  • správca  – je osoba, ktorá je zodpovedná najmä za správu služby pre príslušnú samosprávu (správu zoznamu poslancov, komisií, údajov a nastavení). Správca môže aj priamo zverejňovať informácie o zasadnutiach. Každá samospráva musí mať aspoň jedného správcu. Prihlasovacie údaje správcom zasielame na požiadanie.
  • poslanci a starosta  – volení funkcionári samosprávy, ktorí sa prihlasujú prostredníctvom svojho kontaktného emailu (vyplní správca samosprávy, v ktorej je poslancom, alebo môže kontaktovať aj priamo nás). Poslanci a starosta majú prístup aj k neverejným verziám materiálov na zasadnutia, budú môcť dopĺňať program pripravovaných zasadnutí a spravujú si svoj vlastný profil (fotografia, kontakty).

Toto rozdelenie používateľov hovorí iba o oprávneniach pre danú osobu. Správcom tak môže byť napríklad starosta, prednosta, poslanec, informatik alebo ľubovoľný pracovník úradu. Poslanecký prístup k neverejným materiálom majú všetky osoby, ktoré si samospráva v službe eviduje a ktoré majú vyplnený emailový kontakt.

Manuál je ďalej rozdelený podľa typu používateľa, pre ktorého je určený.