Primátor

JUDr. Ivo Nesrovnal LL.M.
JUDr. Ivo Nesrovnal LL.M.
Úrad
Adresa: Primaciálne nám. 1 (P.O.Box 192)
814 99 Bratislava
Email:
Telefón: +421 2 593 561 11 (ústredňa)

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
395 Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 zo dňa 23. 10. 2014 (Mestské lesy) 04.02.2016
394 Informácia o zabezpečení organizácie 7. Európskeho summitu regiónov a miest v roku 2016 04.02.2016
393 Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2015 04.02.2016
392 Návrh VZN, ktorým sa zruší VZN č. 4/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky na území hlavného mesta SR Bratislavy 04.02.2016
391 Návrh dodatku štatútu vo veci ochrany verejného poriadku 04.02.2016
390 Návrh na uplatnenie, alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k spoluvlastníckemu podielu 1/3 nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to k stavbe so súp. č. 2146 a k pozemkom parc. č. 8477 a 8478, Heydukova 19 04.02.2016
389 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 666 a časti pozemku parc. č. 665 nachádzajúcich sa na Sklodowskej ulici č. 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka pre spoločnosť DAMP, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave a nájmu časti pozemku parc. č. 663/3, časti pozemku parc. č. 665, časti pozemku parc. č. 666 a pozemku parc. č. 667 nachádzajúcich sa na Sklodowskej ulici č. 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka pre FC Petržalka akadémia, o. z. so sídlom v Trnave 04.02.2016
388 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, parc. č. 21969/7, k. ú. Vinohrady, spoločnosti CEDIC SK, s. r. o. so sídlom v Bratislave 04.02.2016
387 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 531/22, do vlastníctva Ing. Mariana Janíka s manželkou 04.02.2016
385 Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k.ú. Nivy za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku pod stavbou „R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., so sídlom v Bratislave 04.02.2016
386 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 346/15, Jaroslavovi Scheinerovi s manželkou Mgr. art. Janou Scheinerovou, Art. D. 04.02.2016
384 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2852/6, Ing. Pavlovi Fellnerovi s manželkou MUDr. Evou Fellnerovou 04.02.2016
383 Podpora štrajkujúcich učiteľov a zdravotných sestier 04.02.2016
382 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 04.02.2016
380 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 12. 2015 a k 31. 1. 2016 04.02.2016
379 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 03.02.2016
378 Návrh na odpísanie pohľadávok v sume 4 469,99 EUR 03.02.2016
377 Návrh na zrušenie bodu 6. písmena C. Uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 721/2005 zo dňa 30.6.2005 03.02.2016
376 Návrh na zrušenie častí B., C. a D. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 955/2010 zo dňa 29.04.2010 alebo návrh na zmenu časti D. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 955/2010 zo dňa 29.04.2010 03.02.2016
375 Návrh na zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 2224 v podiele 7456/35414, parc. č. 2225 v podiele 7456/35414, parc. č. 2226/3 v podiele 1/2, v spoluvlastníctve Roberta Mónošiho a Zoltána Monosiho 03.02.2016