Starostka

Ľubica Kolková
NEKA
Úrad
Adresa: Kremeľská 39 Bratislava - Devín 84110
Email:
Telefón: 02/60202511

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia »

24.02.2020 Miestne zastupiteľstvo
16.12.2019 Miestne zastupiteľstvo
25.11.2019 Miestne zastupiteľstvo
23.09.2019 Miestne zastupiteľstvo
08.08.2019 Miestne zastupiteľstvo
24.06.2019 Miestne zastupiteľstvo
17.05.2019 Miestne zastupiteľstvo
15.04.2019 Miestne zastupiteľstvo
18.02.2019 Miestne zastupiteľstvo
17.12.2018 Miestne zastupiteľstvo

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
90/2020 Zmena uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Devín č.165/2008 zo dňa 16.12.2008, ktorým sa schválil čiastkový zoznam pamätihodností na území MČ Devín - Žiadosť o vyradenie nehnuteľnosti na ulici Hradná 10, na parcele reg. „C“ par.č. 940 z Evidencie pamätihodností Mestskej časti Bratislava-Devín 24.02.2020
89/2020 Správa o kontrolnej činnosti Miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Devín za rok 2019. 24.02.2020
88/2020 Správa z kontroly dodržiavania zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov za obdobie 2014 – 2018 (resp. Zákon č. 25/2006 Z.z.). 24.02.2020
87/2020 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 3/2020 na prenájom verejných WC na Muránskej ulici. 24.02.2020
86/2020 Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 24.02.2020
85/2020 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020 na krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov. 24.02.2020
84/2020 Návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o starostlivosti o verejný poriadok a zeleň na území mestskej časti Bratislava – Devín. 24.02.2020
83/2020 Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 24.02.2020
82/2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020. 16.12.2019
81/2019 Správa Miestneho kontrolóra z kontroly dodržiavania, aktuálnosti a úplnosti VZN mestskej časti Bratislava – Devín. 16.12.2019
80/2019 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Devín č. 3/2019 zo dňa 16.12.2019 o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území Mestskej časti Bratislava - Devín. 16.12.2019
79/2019 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Devín č. 2/2019 zo dňa 16.12.2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Devín. 16.12.2019
78/2019 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Devín č. 1/2019 zo dňa 16.12.2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole. 16.12.2019
77/2019 Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín v roku 2020 16.12.2019
76/2019 Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 16.12.2019
75/2019 Stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti. 25.11.2019
74/2019 Stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení VZN č. 5/2019. 25.11.2019
73/2019 Správa miestneho kontrolóra z kontroly výberu miestneho poplatku za rozvoj. 25.11.2019
72/2019 Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava Devín k 30.09.2019. 25.11.2019
71/2019 Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín a Rokovacieho poriadku komisií ako poradného, iniciatívneho a kontrolného orgánu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Devín. 25.11.2019