Starostka

Ľubica Kolková
NEKA
Úrad
Adresa: Kremeľská 39 Bratislava - Devín 84110
Email:
Telefón: 02/60202511

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia »

21.09.2020 Miestne zastupiteľstvo
22.06.2020 Miestne zastupiteľstvo
29.04.2020 Miestne zastupiteľstvo
20.04.2020 Miestne zastupiteľstvo
24.02.2020 Miestne zastupiteľstvo
16.12.2019 Miestne zastupiteľstvo
25.11.2019 Miestne zastupiteľstvo
23.09.2019 Miestne zastupiteľstvo
08.08.2019 Miestne zastupiteľstvo
24.06.2019 Miestne zastupiteľstvo

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
126/2020 Návrh na schválenie zámeru vytvorenia komunitnej záhrady na Kozičovej ulici. 21.09.2020
125/2020 Návrh na schválenie informovania o strategických stretnutiach mestskej časti. 21.09.2020
122/2020 Kontrola dodržiavania nápravného opatrenia zo dňa 13.06.2017 – slobodný prístup k informáciám. 21.09.2020
121/2020 Zabezpečenie civilnej ochrany obyvateľstva mestskej časti Bratislava – Devín. 21.09.2020
120/2020 Správa Miestneho kontrolóra z kontroly plnenia Uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Devín za I. polrok 2020. 21.09.2020
119/2020 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta SR Bratislavy- žiadosť o zaujatie stanoviska. 21.09.2020
118/2020 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy - žiadosť o zaujatie stanoviska. 21.09.2020
124/2020 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 1661, 1663/1 a 1663/2 pre Ing. Kamila Gábrika, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 21.09.2020
123/2020 Návrh na predĺženie doby prenájmu záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 21.09.2020
117/2020 Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devín k 30.06.2020. 21.09.2020
116/2020 Návrh na zmenu rozpočtu 2020 – schválenie rozpočtového opatrenia č. 2 na rok 2020. 21.09.2020
115/2020 Návrh na určenie podmienok verejnej obchodnej súťaže č. 5/2020 na nájom časti nebytových priestorov o rozlohe 54 m2 budovy so súp. č. 993, na Kozičovej ul. č. 24, postavenej na pozemku parc. č.1029/1, k.ú. Devín. 21.09.2020
114/2020 Návrh na schválenie rozdelenia prebytku hospodárenia za rok 2019 medzi veriteľov Mestskej časti Bratislava - Devín. 21.09.2020
113/2020 Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019 a výročnej správy za rok 2019 mestskej časti Bratislava – Devín. 21.09.2020
112/2020 Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 21.09.2020
111/2020 Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020. 22.06.2020
110/2020 Správa Miestneho kontrolóra z kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Bratislava–Devín. 22.06.2020
109/2020 Správa Miestneho kontrolóra z kontroly plnenia Uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Devín za rok 2019. 22.06.2020
108/2020 Správa Miestneho kontrolóra z kontroly výberu miestneho poplatku za rozvoj. 22.06.2020
107/2020 Návrh na určenie podmienok verejných obchodných súťaží č. 3/2020 a 4 /2020 na nájom častí nebytových priestorov budovy so súp. č. 993, na Kozičovej ul. č. 24, postavenej na pozemku parc. č.1029/1, k.ú. Devín. 22.06.2020