Starostka

Ľubica Kolková
NEKA
Úrad
Adresa: Kremeľská 39 Bratislava - Devín 84110
Email:
Telefón: 02/60202511

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
7/2018 Návrh rámcového plánu riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2018 a 2019 26.11.2018
6/2018 Určenie platu starostu mestskej časti Bratislava-Devín 26.11.2018
5/2018 Návrh na voľbu predsedov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín 26.11.2018
4/2018 Návrh na zriadenie komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín a určenie náplne ich práce 26.11.2018
3/2018 Poverenie zastupovania starostu mestskej časti Bratislava-Devín 26.11.2018
2/2018 Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín 26.11.2018
1/2018 Úvodné náležitosti a) Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do miestneho zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného miestneho zastupiteľstva d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Devín, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva f) Vystúpenie novozvoleného starostu 26.11.2018