Starostka

Ľubica Kolková
NEKA
Úrad
Adresa: Kremeľská 39 Bratislava - Devín 84110
Email:
Telefón: 02/60202511

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia »

22.06.2020 Miestne zastupiteľstvo
29.04.2020 Miestne zastupiteľstvo
20.04.2020 Miestne zastupiteľstvo
24.02.2020 Miestne zastupiteľstvo
16.12.2019 Miestne zastupiteľstvo
25.11.2019 Miestne zastupiteľstvo
23.09.2019 Miestne zastupiteľstvo
08.08.2019 Miestne zastupiteľstvo
24.06.2019 Miestne zastupiteľstvo
17.05.2019 Miestne zastupiteľstvo

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
111/2020 Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020. 22.06.2020
110/2020 Správa Miestneho kontrolóra z kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Bratislava–Devín. 22.06.2020
109/2020 Správa Miestneho kontrolóra z kontroly plnenia Uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Devín za rok 2019. 22.06.2020
108/2020 Správa Miestneho kontrolóra z kontroly výberu miestneho poplatku za rozvoj. 22.06.2020
107/2020 Návrh na určenie podmienok verejných obchodných súťaží č. 3/2020 a 4 /2020 na nájom častí nebytových priestorov budovy so súp. č. 993, na Kozičovej ul. č. 24, postavenej na pozemku parc. č.1029/1, k.ú. Devín. 22.06.2020
106/2020 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady na parc. č. E-KN 2085/1 pre Petra Kvintu, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 22.06.2020
105/2020 Návrh na uzatvorenie nových nájomných zmlúv na prenájom záhrad na parc. č. 1663/3 pre Mgr. Martina Galáta a Júliusa Galáta, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 22.06.2020
104/2020 Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom reštaurácie v priestoroch Domu kultúry Devín spoločnosti ZV Consulting s.r.o ako prípad hodný osobitého zreteľa. 22.06.2020
103/2020 Návrh na zmenu rozpočtu 2020 – schválenie rozpočtového opatrenia č. 1 na rok 2020. 22.06.2020
102/2020 Výročná správa mestskej časti Bratislava – Devín za rok 2019. 22.06.2020
101/2020 Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Devín za rok 2019. 22.06.2020
100/2020 Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 22.06.2020
99/2020 Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín 29.04.2020
98/2020 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - žiadosť o zaujatie stanoviska. 29.04.2020
97/2020 Voľba predsedu komisie kultúrnej a sociálnej 29.04.2020
96/2020 Nastúpenie náhradníka za zaniknutý mandát miestneho poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín 29.04.2020
95/2020 Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 29.04.2020
94/2020 Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devín k 31.3.2020. 20.04.2020
93/2020 Návrh na zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov o rozlohe 62 m2 v DK Devín užívaných ako skúšobňa na 1 € mesačne počas trvania zákazu konania verejných kultúrnych a spoločenských podujatí občianskemu združeniu Slovak Kletzmer Association ako prípad hodný osobitého zreteľa. 20.04.2020
92/2020 Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 20.04.2020