Starostka

Ľubica Kolková
NEKA
Úrad
Adresa: Kremeľská 39 Bratislava - Devín 84110
Email:
Telefón: 02/60202511

Zvolané a plánované zasadnutia »

25.11.2019 Miestne zastupiteľstvo

Uskutočnené zasadnutia »

23.09.2019 Miestne zastupiteľstvo
08.08.2019 Miestne zastupiteľstvo
24.06.2019 Miestne zastupiteľstvo
17.05.2019 Miestne zastupiteľstvo
15.04.2019 Miestne zastupiteľstvo
18.02.2019 Miestne zastupiteľstvo
17.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
26.11.2018 Miestne zastupiteľstvo

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
62/2019 Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy-Udelenie súhlasu obce na prechodný pobyt cudzinca v zmysle §32 ods.2 písm.k) zákona 404/2011 Z.z.o pobyte cudzincov. 23.09.2019
61/2019 Zriadenie expozitúry Mestskej polície v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 23.09.2019
60/2019 Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 23.09.2019
59/2019 Správa z kontroly Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva a komisií Mestskej časti Bratislava-Devín. 23.09.2019
58/2019 Pravidlá kontrolnej činnosti. 23.09.2019
57/2019 Návrh na prenájom pozemku o rozlohe 202 m2 registra „C“ parc. č. 2188/13, ostatné plochy, zapísaného na LV č. 1, spoločnosti Telefónica O2 Slovakia s.r.o. za účelom prevádzky základňovej stanice verejnej komunikačnej siete ako prípad hodný osobitého zreteľa. 23.09.2019
56/2019 Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava- Devín k 30.6.2019 23.09.2019
55/2019 Výročná správa mestskej časti Bratislava-Devín za rok 2018. 23.09.2019
54/2019 Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 23.09.2019
53/2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019 08.08.2019
52/2019 Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 08.08.2019
35/2019 Návrh na udelenie poverenia Stavebnej a dopravnej komisie (v skratke „SaDK“) na prebratie odbornej a výkonnej iniciatívy nad procesom rekonštrukcie Devínskej cesty (v skratke „RDC“) za MČ Bratislava-Devín, poverenia predsedu SaDK prizývať na zasadnutia k RDC verejnosť a poverenia člena SaDK za koordinátora RDC za MČ Bratislava-Devín 15.04.2019
34/2019 Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín na obdobie 2019 – 2025 15.04.2019
33/2019 Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 15.04.2019
32/2019 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady na parc. č. 265 pre Romana Pekára ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 15.04.2019
31/2019 Návrh na prenájom budovy verejných WC ako prípad hodný osobitého zreteľa. 15.04.2019
30/2019 Návrh na zmenu zmluvy o nájme školy – navýšenie školného. 15.04.2019
29/2019 Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 15.04.2019
28/2019 Návrh na doplnenie člena do Komisie stavebnej a dopravnej 18.02.2019
27/2019 Návrh člena komisie kultúrnej a sociálnej 18.02.2019