Starostka

Ľubica Kolková
Ľubica Kolková
SIEŤ, MOST - HÍD, SDKÚ-DS, SaS, KDH
Úrad
Adresa: Kremeľská 39 Bratislava - Devín 84110
Email:
Telefón: 02/60202511

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia »

26.11.2018 Miestne zastupiteľstvo
15.10.2018 Miestne zastupiteľstvo
17.09.2018 Miestne zastupiteľstvo
09.07.2018 Miestne zastupiteľstvo
25.06.2018 Miestne zastupiteľstvo
23.04.2018 Miestne zastupiteľstvo
12.02.2018 Miestne zastupiteľstvo
11.12.2017 Miestne zastupiteľstvo
27.11.2017 Miestne zastupiteľstvo
30.10.2017 Miestne zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo a komisie »

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
186/2018 Rôzne 15.10.2018
185/2018 Územný plán zóny Devín I – zmeny a doplnky 15.10.2018
184/2018 Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2018 Mestskej časti Bratislava-Devín zo dňa 15.10.2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Devín 15.10.2018
183/2018 Návrh na schválenie územného plánu zóny Devín I 15.10.2018
182/2018 Návrh na schválenie výsledku prešetrenia podnetu občana Tunegu komisiou na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 17.09.2018
181/2018 Čerpanie Rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devín k 30.06.2018 17.09.2018
180/2018 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. EKN 2075 pre Karola Brunnera, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 17.09.2018
179/2018 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. EKN 1241/31 pre Rudolfa Apaloviča a Ruženu Apalovičovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 17.09.2018
178/2018 1. Návrh na udelenie predbežného súhlasu na odpredaj pozemkov reg. „C“ , pozemok parc.č. 1504/2 o výmere 7,0 m2 a časť pozemku parc. č. 1505/2 o výmere 23,0 m2 č. v k.ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Devín, pre Rudolfa Apaloviča a Ruženu Apalovičovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa 17.09.2018
177/2018 Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 17.09.2018
176/2018 Návrh na udelenie súhlasu na odpredaj častí pozemku reg. „E“ , parc. č. 1241/100 v k. ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Devín, ako prípad hodný osobitého zreteľa. 17.09.2018
175/2018 Návrh prenajať časť parcely 958/12 k. ú. Devín o výmere 1 m2 Slovenskému domu Centrope za účelom umiestnenia exteriérového informačného panelu ako prípad hodný osobitého zreteľa 17.09.2018
174/2018 Návrh prenajať časť nebytového priestoru o výmere 1,5 m2 v Dome kultúry Devín v budove so súpisným číslom 3687, nachádzajúcej sa na Rytierskej ul. č. 2 za účelom umiestnenia a prevádzky bankomatu spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. ako prípad hodný osobitého zreteľa 17.09.2018
173/2018 Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov „pivnice“ v objekte Zigrayho kúrie na Kremeľskej 36 v budove so súpisným číslom 817 o výmere 361,6 m2 občianskemu združeniu „Scéna pre Devín“ ako prípad hodný osobitého zreteľa 17.09.2018
172/2018 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 5/2018 na prenájom časti nebytových priestorov na Kozičovej ul č. 24 17.09.2018
171/2018 Návrh dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín 17.09.2018
170/2018 Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2018 – 2022 v mestskej časti Bratislava-Devín 09.07.2018
169/2018 Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Devín na funkčné obdobie rokov 2018 – 2022 09.07.2018
168/2018 Rôzne - Informačný materiál č. 1 Informačný materiál č. 2 25.06.2018
167/2018 Rôzne - Informačný materiál č. 1 Informačný materiál č. 2 25.06.2018