Starosta

Ing. Martin Chren
Ing. Martin Chren
NEKA
Úrad
Adresa: Miestny úrad MČ Bratislava-Ružinov
Mierová 21
827 05 Bratislava
Email:
Telefón: + 421 2 48 284 111

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
278/XV/2020 Kontrola plnenia uznesení 22.09.2020
277/XV/2020 Návrh na začatie konania vo veci verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 22.09.2020
276/XV/2020 Návrh na riešenie verejného parku, verejného parkoviska a miestnej komunikácie III. triedy Palkovičova v lokalite Starý Ružinov 22.09.2020
275/XV/2020 Návrh na začatie rokovaní so spoločnosťou zabezpečujúcimi zber drobného elektroodpadu a batérií za účelom zberu drobného elektroodpadu a batérií na území mestskej časti Bratislava-Ružinov 22.09.2020
274/XV/2020 Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov Materskej škole Miletičová 37, Bratislava 22.09.2020
273/XV/2020 Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území MČ Bratislava-Ružinov 22.09.2020
272/XV/2020 Manuál manažmentu starostlivosti o zeleň v MČ Bratislava-Ružinov 22.09.2020
271/XV/2020 Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa mestskej časti Bratislava – Ružinov, do orgánov školskej samosprávy pri Materskej škole Bancíkovej 2, Miletičova 37, Piesočná 2, Pivonková 9, Prešovská 28, Stálicová 2, Velehradská 24 22.09.2020
270/XV/2020 Aktualizácia Komunitného plánu služieb MČ Bratislava-Ružinov na roky 2017 ­ 2021 (NU v zmysle materiálu) 22.09.2020
269/XV/2020 Informácia o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti stavby: ZD - Radničné námestie 7, Bratislava so súp. č. 2496 na parc. č. 10/2 a 11/1 a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 10/1, 10/2, 11/1, 11/2 a 12, kat. úz. Ružinov, evidovaných na LV č. 5463 vo vlastníctve PRO BIOS spol. s r.o. neštátnej polikliniky so sídlom Ružová dolina 21, 821 09 Bratislava, IČO: 31 392 946, do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Ružinov, pre potreby mestskej časti Ružinov a predložení zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľností ich vlastníkom - predávajúcim, spoločnosťou PRO BIOS, spol. s r.o. neštátnou poliklinikou 22.09.2020
268/XV/2020 Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ kat. úz. Trnávka parc. č. 14814/546, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 m2, č. 14814/889, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 58m2, parc. č. 14814/204, záhrada o výmere 180 m2, do vlastníctva Ing. Peter Holko a Ing. Beata Holková, trvale pobytom Holíčska 46, 851 01 Bratislava podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 ZB. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu osobitného zreteľa (ďalej ako „Návrh“) 22.09.2020
267/XV/2020 Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti ­ pozemku registra „C“ kat. úz. Trnávka parc. č. 14814/888 záhrada o výmere 6 m2, do vlastníctva Vladimír Šteffek a Viera Šteffeková, trvale pobytom Bulharská 58, 821 04 Bratislava podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 ZB. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu osobitného zreteľa (ďalej ako „Návrh“) (NU v zmysle materiálu s autoremedúrou osvojenou zmenou ceny na 217€/m2) 22.09.2020
266/XV/2020 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku prislúchajúceho k bytu č. 11 na 4.p. bytového domu Zvolenská 2, Liptovská 42, 44, Prievozská 19, 21 v Bratislave, vo vchode Zvolenská 2, súpisné číslo 1175, pre vlastníka predmetného bytu (NU v zmysle materiálu) 22.09.2020
265/XV/2020 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku prislúchajúceho k bytu č. 26 na 5.p. bytového domu Martinčekova 22, 24 v Bratislave, súpisné číslo 785, vo vchode Martinčekova 24, pre vlastníka predmetného bytu (NU v zmysle materiálu) 22.09.2020
264/XV/2020 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku prislúchajúceho k bytu č. 11 na 2.p. bytového domu Martinčekova 22, 24 v Bratislave, súpisné číslo 785, vo vchode Martinčekova 24, pre vlastníka predmetného bytu (NU v zmysle materiálu) 22.09.2020
263/XV/2020 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 197 m2 v objekte Banšelova č. 4 v Bratislave, súpisné číslo 3988, k.ú. Trnávka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže (NU v zmysle materiálu) 22.09.2020
262/XV/2020 Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného a upustenie od vymáhania sankcií za omeškanie za účelom zmiernenia ekonomických dopadov COVID-19 na nájomcov v bytoch a v nebytových priestoroch vo vlastníctve a v správe MČ (NU v zmysle materiálu) 22.09.2020
261/XV/2020 Aktualizácia Zriaďovateľskej listiny Knižnice Ružinov, príspevkovej organizácie (NU v zmysle materiálu) 22.09.2020
260/XV/2020 Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv v budovách zverených do správy Knižnice Ružinov, p.o (NU v zmysle materiálu) 22.09.2020
259/XV/2020 Návrh na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie mestskej časti Bratislava-Ružinov Domova dôchodcov (NU v zmysle materiálu) 22.09.2020