Starostka

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
Úrad
Adresa: Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1
Email:
Telefón: +421 (2) 59 246 111

Zvolané a plánované zasadnutia »

20.10.2020 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
21.10.2020 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie

Uskutočnené zasadnutia »

19.10.2020 Komisia pre kultúru
19.10.2020 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
29.09.2020 Miestne zastupiteľstvo
22.09.2020 Miestna rada
21.09.2020 Komisia pre kultúru
21.09.2020 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
21.09.2020 Komisia pre dopravu
21.09.2020 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
17.09.2020 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
17.09.2020 Komisia mandátová

Zastupiteľstvo a komisie »

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
102/2020 Rôzne (návrh p.Vagača) 29.09.2020
101/2020 Rôzne (návrh p.Vagača) 29.09.2020
100/2020 Rôzne (návrh p.Berku) 29.09.2020
99/2020 Rôzne (návrh p.Berku) 29.09.2020
98/2020 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 29.09.2020
97/2020 Návrh na schválenie odmeny odchádzajúcemu miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 29.09.2020
96/2020 Návrh na personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s. 29.09.2020
95/2020 Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 29.09.2020
94/2020 Návrh na pomenovanie verejných priestorov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 29.09.2020
93/2020 Návrh na spolufinancovanie projektu „Vodozádržné opatrenie v Bratislave-Staré Mesto“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021 29.09.2020
92/2020 Návrh stanoviska k vybudovaniu lokálnych parkovísk na pozemkoch zverených do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v zóne areálu Horský park 29.09.2020
91/2020 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k odňatiu správy k pozemkom parc. č. 8001, parc č. 8002 a parc. č. 8009 na Vazovovej ulici 29.09.2020
90/2020 Návrh na schválenie spôsobu, prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti na ulici Rázusovo nábrežie v Bratislave 29.09.2020
89/2020 Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova 6 v Bratislave 29.09.2020
88/2020 Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Grösslingová 69 v Bratislave 29.09.2020
87/2020 Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad 1 v Bratislave 29.09.2020
86/2020 Návrh na nájom pozemku parc. č. 1866/10 ako prípad hodný osobitného zreteľa 29.09.2020
85/2020 Návrh na predaj pozemku parc. č. 4289/35 na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa (návrh p.Mikulášeka) 29.09.2020
84/2020 Návrh na predaj nebytového priestoru č. NP12 v dome so súp. č. 102863 na ul. Cintorínska 8 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 29.09.2020
83/2020 Návrh na schválenie prijatia návratnej finančnej výpomoci na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 29.09.2020