Starostka

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
Úrad
Adresa: Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1
Email:
Telefón: +421 (2) 59 246 111

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia »

17.03.2020 Miestne zastupiteľstvo
10.03.2020 Miestna rada
09.03.2020 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
09.03.2020 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
09.03.2020 Komisia mandátová
09.03.2020 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
04.03.2020 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
03.03.2020 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
02.03.2020 Komisia pre kultúru
10.02.2020 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie

Zastupiteľstvo a komisie »

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
9/2020 Rôzne (návrh p.Vagača) 04.02.2020
8/2020 Rôzne (návrh p.Vagača) 04.02.2020
7/2020 Návrh na začatie konania v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 04.02.2020
6/2020 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 04.02.2020
5/2020 Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2012 zo 14.02.2012, ktorým bol schválený investičný zámer výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, záujmové miesto Cesta na Červený most, Bratislava-Staré Mesto 04.02.2020
4/2020 Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s. (berie na vedomie) 04.02.2020
3/2020 Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6 v Bratislave 04.02.2020
2/2020 Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 z 22.09.2015, uznesenia č. 63/2017 zo 16.05.2017 a uznesenia č. 76/2019 z 25.06.2019 ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a. s. ako prípad hodný osobitného zreteľa 04.02.2020
1/2020 Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2019 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.... /2020 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania 04.02.2020
143/2019 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (berie na vedomie) 17.12.2019
142/2019 Konanie v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov-rozhodnutie vo veci 17.12.2019
141/2019 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby zariadenia opatrovateľských služieb na ul. Palárikova/Dobšinského v Bratislave 17.12.2019
140/2019 Voľba člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z dôvodu vzdania sa poslanca Milana Remiša z členstva v miestnej rade 17.12.2019
139/2019 Návrh plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 17.12.2019
138/2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na I. polrok 2020 17.12.2019
137/2019 Správa z kontroly v oblasti výberu poplatku za rozvoj v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018 v zmysle zákona č. 497/2015 Z. z. z 20.11.2015 17.12.2019
136/2019 Správa z kontroly dodržiavania zásad poskytovania Karty staromestského seniora v roku 2018 17.12.2019
135/2019 Správa o činnosti Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a vyhodnotenie realizácie Staromestského programu 2019 ­ 2022 za rok 2019 17.12.2019
134/2019 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 17.12.2019
133/2019 Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom pozemku parc. č. 637/18 na Beblavého ulici 17.12.2019