Starostka

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
Úrad
Adresa: Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1
Email:
Telefón: +421 (2) 59 246 111

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia »

30.06.2020 Miestne zastupiteľstvo
29.06.2020 Komisia pre dopravu
23.06.2020 Komisia pre kultúru
23.06.2020 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
23.06.2020 Miestna rada
22.06.2020 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
22.06.2020 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
17.06.2020 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
15.06.2020 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
15.06.2020 Miestne zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo a komisie »

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
70/2020 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 30.06.2020
69/2020 Konanie v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funcionárov 30.06.2020
68/2020 Konanie v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funcionárov-rozhodnutie vo veci 30.06.2020
67/2020 Vzdanie sa poslanca Tomáša Zieglera funkcie predsedu Komisie pre nakladanie s majetkom a financie a členstva v Komisii pre dopravu, zvolenie predsedu Komisie pre nakladanie s majetkom a financie 30.06.2020
66/2020 Informácia o situácii na Základnej škole Hlboká cesta 4 (berie na vedomie) 30.06.2020
65/2020 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby zariadenia opatrovateľských služieb na ul. Palárikova/Dobšinského v Bratislave 30.06.2020
64/2020 Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019 30.06.2020
63/2020 Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s. 30.06.2020
62/2020 Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 30.06.2020
61/2020 Návrh na spolufinancovanie projektu „Vodozádržné opatrenie v Bratislave-Staré Mesto“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 30.06.2020
60/2020 Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska 9 v Bratislave 30.06.2020
59/2020 Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska 2 v Bratislave 30.06.2020
58/2020 Návrh na schválenie zámeru postupu krokov v rámci likvidácie Majáka nádeje n. o. v likvidácii a zámeru založiť novú staromestskú neziskovú organizáciu 30.06.2020
57/2020 Návrh na schválenie výpožičky nehnuteľnosti na ulici Dobšinského-Palárikova v Bratislave pre Seniorcentrum Staré Mesto, Podjavorinskej 6, Bratislava IČO: 42133661 30.06.2020
56/2020 Návrh na predaj pozemku registra „E“ parc. č. 3842/2 na Baníckej 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa 30.06.2020
55/2020 Návrh na predaj pozemku parc. č. 7249/46 na Dobšinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa 30.06.2020
54/2020 Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 30.06.2020
53/2020 Návrh schválenia termínovaného a kontokorentného úveru pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto 30.06.2020
52/2020 Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného a prijatie ďalších opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 na prevádzky v nebytových priestoroch v správe mestskej časti 30.06.2020
51/2020 Návrh na predaj podielu na dome a na pozemkoch parc. č. 7614, 7615/1, 7615/2, 7615/3 a 7615/4 na ul. Šancová 2 v Bratislave 30.06.2020