Starostka

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
Úrad
Adresa: Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1
Email:
Telefón: +421 (2) 59 246 111

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia »

05.11.2019 Miestne zastupiteľstvo
04.11.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
29.10.2019 Miestna rada
28.10.2019 Komisia pre kultúru
28.10.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
28.10.2019 Komisia mandátová
24.10.2019 Komisia pre dopravu
23.10.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
18.10.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
14.10.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie

Zastupiteľstvo a komisie »

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
127/2019 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 05.11.2019
126/2019 Informácia o príčinách, priebehu a aktuálnom stave likvidácie neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o. v likvidácii 05.11.2019
125/2019 Návrh na začatie konania v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.... 05.11.2019
124/2019 Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 5. novembru 2019 05.11.2019
123/2019 Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 05.11.2019
122/2019 Informácia o úprave výšky manipulačného poplatku za vydanie parkovacej nálepky pre rezidenta mestskej časti 05.11.2019
121/2019 Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2019 05.11.2019
120/2019 Návrh na personálnu zmenu v dozornej rade obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s. 05.11.2019
119/2019 Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s. 05.11.2019
118/2019 Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2019/2020 (návrh p.Mikuláška) 05.11.2019
117/2019 Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Vazovova, Bratislava 05.11.2019
116/2019 Návrh na vyňatie dní 1.1.2020, 6.1.2020, 10.4.2020, 13.4.2020, 1.5.2020, 8.5.2020, 1.9.2020, 15.9.2020, 23.10.2020, 17.11.2020, 21. - 23.12.2020, 28.12. - 31.12.2020 a sobôt 11.4.2020, 2.5.2020,29.8.2020, 24.10.2020, 31.10.2020, 28.11.2020, 26.12.2020 z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady 05.11.2019
115/2019 Návrh na spolufinancovanie projektu „DIGIVILLE“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 05.11.2019
114/2019 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry 05.11.2019
113/2019 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť školstva 05.11.2019
112/2019 Návrh na trinástu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 05.11.2019
111/2019 Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Gorkého č. 15 05.11.2019
110/2019 Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6 05.11.2019
109/2019 Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Špitálska č. 18 05.11.2019
108/2019 Návrh na predaj pozemku parc. č. 2876/95 na Břeclavskej 1 ako prípad hodný osobitného zreteľa 05.11.2019