Starostka

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
Úrad
Adresa: Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1
Email:
Telefón: +421 (2) 59 246 111

Zvolané a plánované zasadnutia »

22.01.2020 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
27.01.2020 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu

Uskutočnené zasadnutia »

17.12.2019 Miestne zastupiteľstvo
10.12.2019 Miestna rada
09.12.2019 Komisia pre kultúru
09.12.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
09.12.2019 Komisia pre dopravu
04.12.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
02.12.2019 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
25.11.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
05.11.2019 Miestne zastupiteľstvo
04.11.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport

Zastupiteľstvo a komisie »

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
143/2019 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (berie na vedomie) 17.12.2019
142/2019 Konanie v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov-rozhodnutie vo veci 17.12.2019
141/2019 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby zariadenia opatrovateľských služieb na ul. Palárikova/Dobšinského v Bratislave 17.12.2019
140/2019 Voľba člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z dôvodu vzdania sa poslanca Milana Remiša z členstva v miestnej rade 17.12.2019
139/2019 Návrh plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 17.12.2019
138/2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na I. polrok 2020 17.12.2019
137/2019 Správa z kontroly v oblasti výberu poplatku za rozvoj v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018 v zmysle zákona č. 497/2015 Z. z. z 20.11.2015 17.12.2019
136/2019 Správa z kontroly dodržiavania zásad poskytovania Karty staromestského seniora v roku 2018 17.12.2019
135/2019 Správa o činnosti Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a vyhodnotenie realizácie Staromestského programu 2019 ­ 2022 za rok 2019 17.12.2019
134/2019 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 17.12.2019
133/2019 Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom pozemku parc. č. 637/18 na Beblavého ulici 17.12.2019
132/2019 Návrh na schválenie výpožičky garáže Základnej školy s Materskou školou Dubová 1 a garáže Základnej školy Hlboká cesta 4 v Bratislave pre spoločnosť Technické služby Starého Mesta, a.s. 17.12.2019
131/2019 Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2020 - 2022 17.12.2019
130/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2018 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 17.12.2019
129/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so stavebnými, rekonštrukčnými a udržiavacími prácami 17.12.2019
128/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 17.12.2019
127/2019 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 05.11.2019
126/2019 Informácia o príčinách, priebehu a aktuálnom stave likvidácie neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o. v likvidácii 05.11.2019
125/2019 Návrh na začatie konania v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.... 05.11.2019
124/2019 Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 5. novembru 2019 05.11.2019