Starostka

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
Úrad
Adresa: Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1
Email:
Telefón: +421 (2) 59 246 111

Zvolané a plánované zasadnutia »

24.09.2019 Miestne zastupiteľstvo

Uskutočnené zasadnutia »

17.09.2019 Miestna rada
16.09.2019 Komisia pre kultúru
16.09.2019 Komisia pre dopravu
16.09.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
11.09.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
10.09.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
09.09.2019 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
09.09.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
16.07.2019 Miestne zastupiteľstvo
25.06.2019 Miestne zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo a komisie »

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
86/2019 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 16.07.2019
85/2019 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby zariadenia opatrovateľských služieb na ul. Palárikova/Dobšinského v Bratislave 16.07.2019
84/2019 Informácia o zámere na zriadenie Spojenej školy so sídlom Vazovova, Bratislava 16.07.2019
83/2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na II. polrok 2019 16.07.2019
82/2019 Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s. (návrh p.Mikuláška) 16.07.2019
81/2019 Návrh na prijatie zmien stanov a personálnych zmien v orgánoch obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s. 16.07.2019
80/2019 Návrh na zriadenie neinvestičného fondu s názvom „Fond architekta Weinwurma n. f.“ so sídlom Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava (schvaľuje) 16.07.2019
79/2019 Návrh „Manuálu verejných priestorov pre Panenskú ulicu a okolie 2019“ a jeho použitia na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 25.06.2019
78/2019 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry 25.06.2019
77/2019 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť školstva 25.06.2019
76/2019 Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 z 22. 09. 2015 a uznesenia č. 63/2017 z 16.05.2017, ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a. s. ako prípad hodný osobitného zreteľa 25.06.2019
75/2019 Návrh na zmenu uznesenia č. 103/2013 z 25.06.2013, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru pre Základnú umeleckú školu Júliusa Kowalského v budove ZŠ Dubová 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 25.06.2019
74/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania 25.06.2019
73/2019 Informácia o rokovaniach s Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavy o pripomienkach Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k parkovacej politike 25.06.2019
72/2019 Návrh na doplnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 27/2019 z 12.03.2019, ktorým bola schválená realizácia projektu s názvom „Projekt stavebných úprav Blumentálska ulica – cyklotrasa“ 25.06.2019
71/2019 Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 25.06.2019
70/2019 Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018 25.06.2019
69/2019 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (berie na vedomie) 28.05.2019
68/2019 Určenie poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady a za obradníkov slávnostného uvítania detí do života 28.05.2019
67/2019 Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2018 28.05.2019