Starosta

Mgr. Radoslav Števčík
Mgr. Radoslav Števčík
NEKA

+421 (2) 59 246 277

Úrad
Adresa: Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1
Email:
Telefón: +421 (2) 59 246 111

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia »

23.10.2018 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
23.10.2018 Miestne zastupiteľstvo
22.10.2018 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
16.10.2018 Miestna rada
15.10.2018 Komisia pre kultúru
10.10.2018 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
09.10.2018 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
09.10.2018 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
08.10.2018 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
18.09.2018 Miestne zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo a komisie »

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
157/2018 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 23.10.2018
156/2018 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Palárikova / Dobšinského ul. v Bratislave (o celku) 23.10.2018
155/2018 Informácia k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných a materských škôl za školský rok 2017/2018 23.10.2018
154/2018 Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2018 23.10.2018
153/2018 Správa z kontroly poskytovania grantov podľa VZN č. 10/2017 z 27.06.2017 a č. 12/2017 z 19.09.2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017 23.10.2018
152/2018 Správa z kontroly poskytovania dotácií podľa VZN č. 6/2015 z 23.06.2015, č. 10/2017 z 27.06.2017 a č. 12/2017 z 19.09.2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017 23.10.2018
151/2018 Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s. 23.10.2018
150/2018 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť kultúry 23.10.2018
149/2018 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť životného prostredia 23.10.2018
148/2018 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť školstva 23.10.2018
147/2018 Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2018/2019 23.10.2018
146/2018 Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti na ulici Rázusovo nábrežie v Bratislave 23.10.2018
145/2018 Návrh na uzavretie dohody spoluvlastníkov o užívaní spoločnej veci ­ garáže na Fraňa Kráľa 21 23.10.2018
144/2018 Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Rajskej 1-3, parc. č. 8641/3 23.10.2018
143/2018 Návrh na predaj pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 15, parc. č. 3491/8 23.10.2018
142/2018 Návrh na predaj pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 15, parc. č. 3491/6 23.10.2018
141/2018 Návrh na predaj pozemku parc.č. 4344/7 na Drotárskej ceste 30 ako prípad hodný osobitného zreteľa 23.10.2018
140/2018 Návrh na predaj pozemkov parc. č. 4344/9 a parc .č. 4339/3 na Drotárskej ceste 32 ako prípad hodný osobitného zreteľa 23.10.2018
139/2018 Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 23.10.2018
138/2018 Správa o plnení Koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2015-2018 (berie na vedomie) 23.10.2018