Starostka

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
Úrad
Adresa: Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1
Email:
Telefón: +421 (2) 59 246 111

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia »

23.04.2019 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
16.04.2019 Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok
15.04.2019 Komisia pre kultúru
15.04.2019 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
04.04.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
04.04.2019 Komisia pre dopravu
03.04.2019 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
26.03.2019 Miestne zastupiteľstvo
12.03.2019 Miestne zastupiteľstvo
11.03.2019 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie

Zastupiteľstvo a komisie »

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
38/2019 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k žiadosti primátora hlavného mesta SR Bratislavy o vrátenie zvereného majetku, spoluvlastníckeho podielu 5/6 k nehnuteľnostiam na ulici Obchodná 29 Bratislava 26.03.2019
37/2019 Rôzne 12.03.2019
36/2019 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 12.03.2019
35/2019 Návrh na schválenie členov grantovej komisie podľa VZN č. 12/2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti 12.03.2019
34/2019 Návrh náplne činnosti Komisie pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 12.03.2019
33/2019 Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 12.03.2019
32/2019 Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2017 - 2021 12.03.2019
31/2019 Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s. 12.03.2019
30/2019 Návrh Štatútu Dobrovoľného hasičského zboru mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 12.03.2019
29/2019 Správa o činnosti hasičskej jednotky DHZO Bratislava-Staré Mesto za rok 2018 12.03.2019
28/2019 Návrh na realizáciu projektu „Vodozádržné opatrenia pre zabezpečenie odvodnenia časti miestnej komunikácie Okánikova ulica“ 12.03.2019
27/2019 Projekt stavebných úprav Blumentálska ulica-Cyklotrasa 12.03.2019
26/2019 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry 12.03.2019
25/2019 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť školstva 12.03.2019
24/2019 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - sociálna oblasť 12.03.2019
23/2019 Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 12.03.2019
22/2019 Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 12.03.2019
21/2019 Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore ­ garáži v bytovom dome na ulici Fraňa Kráľa 21 12.03.2019
20/2019 Návrh na nájom nebytového priestoru v budove ZŠ Dubová č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 12.03.2019
19/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 4/2017 o umiestňovaní volebných plagátov 12.03.2019