Primátorka

Mgr. Silvia Grúberová
Mgr. Silvia Grúberová
NEKA
Úrad
Adresa: Nám. baníkov 7 Handlová 97251
Email:
Telefón: 046/5192511

Zvolané a plánované zasadnutia »

26.10.2020 Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou
29.10.2020 Mestské zastupiteľstvo

Uskutočnené zasadnutia »

13.10.2020 Mestská rada
07.10.2020 Komisia kultúry a cestovného ruchu
06.10.2020 Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku
05.10.2020 Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov
29.09.2020 Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou
29.09.2020 Komisia športu
24.09.2020 Mestské zastupiteľstvo
08.09.2020 Mestská rada
07.09.2020 Komisia kultúry a cestovného ruchu
03.09.2020 Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku

Zastupiteľstvo a komisie »

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
668. MsZ VOLÍ: Mgr. Andreu Bacúšan Nevolnú, PhD. za zapisovateľku Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou. 24.09.2020
667. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh na voľbu Mgr. Andrei Bacúšan Nevolnej, PhD. za zapisovateľku Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou, predložený Ing. Radoslavom Iždinským, zástupcom primátorky mesta, bez výhrad. 24.09.2020
666. MsZ ODVOLÁVA: Mgr. Ivanu Kováčikovú z funkcie zapisovateľky Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou na základe jej písomného vzdania sa. 24.09.2020
665. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Vzdanie sa Mgr. Ivany Kováčikovej z funkcie zapisovateľky Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou ku dňu 24.09.2020, predloženú Ing. Radoslavom Iždinským, zástupcom primátorky mesta, bez výhrad. 24.09.2020
664. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Informácie o príprave a organizačno-technickom zabezpečení udeľovania ocenení v rámci Handlovských Katarínskych dní 2020, predložené Mgr. Janou Paulínyovou, vedúcou kancelárie primátorky, bez výhrad. 24.09.2020
663. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Informatívnu správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol, predloženú Ing. Danou Bedušovou, hlavnou kontrolórkou mesta, bez výhrad. 24.09.2020
662. MsZ SCHVAĽUJE: Rozpočtové opatrenie č.5 na rok 2020, v predloženom rozsahu. 24.09.2020
661. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Rozpočtové opatrenie č.5 na rok 2020, predložené z poverenie primátorky mesta Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia, bez výhrad. 24.09.2020
660. MsZ SCHVAĽUJE: A/Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky a to na úhradu splátky – pokuty vo výške 57 946,99 EUR pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za nedodržanie zákonného postupu procesu verejného obstarávania pri realizácii aktivít projektu „SENIOR CENTRUM – komplex sociálnych služieb v Handlovej“ kód ITMS: 22120120069. B/ Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 65 000,00 EUR na kapitálové výdavky z dôvodu rekonštrukcie havarijného stavu strechy na dome opatrovateľskej služby (DOS) ul. 29. augusta popisné č. 1, ktoré neboli predmetom schváleného rozpočtu na r. 2020. 24.09.2020
659. MsZ BERIE NA VEDOMIE: A/ Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky a to na úhradu splátky pokuty vo výške 57 946,99 EUR pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za nedodržanie zákonného postupu procesu verejného obstarávania pri realizácii aktivít projektu „SENIOR CENTRUM – komplex sociálnych služieb v Handlovej“ kód ITMS: 22120120069, predložený z poverenia primátorky mesta Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia MsÚ Handlová. B/ Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 65 000,00 EUR na kapitálové výdavky z dôvodu rekonštrukcie havarijného stavu strechy na dome opatrovateľskej služby (DOS) ul. 29. augusta popisné č. 1, ktoré neboli predmetom schváleného rozpočtu na r.2020, predložené z poverenia primátorky mesta Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia MsÚ Handlová. 24.09.2020
658. MsZ SCHVAĽUJE: Podanie žiadosti o poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív z dôvodu výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 vo výške 345 759,00 EUR so štvorročnou splatnosťou, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024 a posledná v roku 2027 s tým, že použitie výpomoci bude najmä: • na odstránenie havarijného stavu poškodenej strechy na budove príspevkovej organizácie Dom kultúry mesta Handlová vo výške 79 005,00 EUR a • na účel zníženia dlhovej služby mesta vo výške 266 754,00 EUR. 24.09.2020
657. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k prijatiu návratných zdrojov financovania v zmysle § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vrátane Návratnej finančnej výpomoci vo výške 345 000 €, predložené Ing. Danou Bedušovou, hlavnou kontrolórkou mesta bez výhrad. 24.09.2020
656. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Informácie o bezúročnej návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 so štvorročnou splatnosťou, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024 a posledná v roku 2027, predložené Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia MsÚ Handlová bez výhrad. 24.09.2020
655. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Výsledky hospodárenia mesta Handlová, škôl a školských zariadení k 30.06.2020 a Monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Handlová k 30.06.2020, predložené Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia MsÚ Handlová, bez výhrad. 24.09.2020
654. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Informatívnu správu o hospodárskej činnosti Mestskej knižnice Handlová za I. polrok 2020, predloženú Mgr. Danielou Mikulášovou, riaditeľkou príspevkovej organizácie, bez výhrad. 24.09.2020
653. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Informatívnu správu o hospodárskej činnosti Domu kultúry mesta Handlová za I. polrok 2020, predloženú Mgr. Art. Branislavom Čukanom, zástupcom riaditeľky príspevkovej organizácie, bez výhrad. 24.09.2020
MsZ SCHVAĽUJE: Doplnok č. 2 k VZN mesta Handlová č. 6/2010 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v meste Handlová v predloženom rozsahu. 24.09.2020
MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Handlová č. 6/2010 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v meste Handlová, predložený JUDr. Barborou Kútnou, právne poradenstvo bez výhrad. 24.09.2020
652. a) Zámer predaja pozemku v k.ú. Handlová podľa geometrického plánu č. 45276749-032020 vyhotoveného IGBM, s.r.o. Chrenovec-Brusno dňa 20.03.2020 a overeného dňa 01.07.2020 pod č. 578/2020, a to z parcely E-KN č. 531 – ostatná plocha o výmere 1881 m2 diel 1) o výmere 3 m2 a z parcely E-KN č. 536/1 – zastavaná plocha o výmere 23 m2 diel 3) o výmere 24 m2 na vytvorenie parcely C-KN č. 2218 – záhrada o výmere 117 m2 v prospech Emil Vrška, trvalý pobyt Handlová, Krátka č. 2 a Margita Lekárová, trvalý pobyt Handlová, Krátka č. 2, do podielového spoluvlastníctva každému v podiele 1/2 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 28,04 €/m2, t.j. 757,08 €. b) Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Handlová uvedených v bode a) podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na účel záhrady priľahlej k rodinnému domu vo vlastníctve nadobúdateľa ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu. 24.09.2020
651. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Žiadosť Emila Vršku, trvalý pobyt Handlová, Krátka č. 2 a Margity Lekárovej, trvalý pobyt Handlová, Krátka č. 2 o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časti pozemku parcela C-KN č. 2218 – záhrada o výmere 117 m2 v rozsahu výmery cca 30 m2, z dôvodu užívania na účel záhrady priľahlej k rodinnému domu v ich vlastníctve, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 24.09.2020