Primátorka

Mgr. Silvia Grúberová
Mgr. Silvia Grúberová
NEKA
Úrad
Adresa: Nám. baníkov 7 Handlová 97251
Email:
Telefón: 046/5192511

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia »

01.07.2020 Komisia kultúry a cestovného ruchu
25.06.2020 Mestské zastupiteľstvo
15.06.2020 Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy
11.06.2020 Komisia športu
09.06.2020 Mestská rada
03.06.2020 Komisia kultúry a cestovného ruchu
02.06.2020 Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku
02.06.2020 Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov
28.05.2020 Mestské zastupiteľstvo
25.05.2020 Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

Zastupiteľstvo a komisie »

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
595. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Správu o vykonaných kontrolách, predloženú Ing. Danou Bedušovou, hlavnou kontrolórkou mesta, bez výhrad. 25.06.2020
594. b MsZ SCHVAĽUJE: Zníženie základného imania v spoločnosti KMET Handlová, a.s., v rozsahu 93,9189 EUR, a to z pôvodnej výšky 331,939189 EUR na novú výšku 331,- EUR, pričom základné imanie spoločnosti po znížení bude predstavovať sumu 33100,- EUR. 25.06.2020
594. a MsZ SCHVAĽUJE: Návrh na zníženie menovitej hodnoty listinných akcií v spoločnosti KMET Handlová, a.s., pričom každá jednotlivá listinná akcia bude mať menovitú hodnotu 331,- EUR 25.06.2020
593. MsZ BERIE NA VEDOMIE: a)Návrh na zníženie menovitej hodnoty listinných akcií v spoločnosti KMET Handlová, a.s., pričom každá jednotlivá listinná akcia bude mať menovitú hodnotu 331,- EUR b)Zníženie základného imania v spoločnosti KMET Handlová, a.s., v rozsahu 93,9189 EUR, a to z pôvodnej výšky 331,939189 EUR na novú výšku 331,- EUR, pričom základné imanie spoločnosti po znížení bude predstavovať sumu 33100,- EUR. 25.06.2020
592. MsZ ODVOLÁVA: Roberta Burgana člena Komisie kultúry a cestovného ruchu MsZ mesta Handlová na základe písomného vzdania sa. 25.06.2020
591. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh na odvolanie p. Roberta Burgana člena Komisie kultúry a cestovného ruchu MsZ mesta Handlová na základe písomného vzdania sa, predložený Ing. Radoslavom Iždinským, zástupcom primátorky mesta, bez výhrad. 25.06.2020
590. MsZ ODVOLÁVA: Mgr. Celestína Černáka člena Komisie ekonomickej, správy majetku a mestských projektov MsZ mesta Handlová na základe písomného vzdania sa. 25.06.2020
589. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh na odvolanie Mgr. Celestína Černáka člena Komisie ekonomickej, správy majetku a mestských projektov MsZ mesta Handlová na základe písomného vzdania sa, predložený Ing. Radoslavom Iždinským, zástupcom primátorky mesta, bez výhrad. 25.06.2020
588. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Informatívnu správu o prideľovaní bytov v DOS v období od 01.01.2020 do 31.03.2020 predloženú Ing. Rudolfom Vlkom, predsedom Bytovej rady mesta Handlová, bez výhrad. 25.06.2020
587. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Informatívnu správu o činnosti Bytovej rady v období od 01.01.2020 do 31.03.2020 predloženú Ing. Rudolfom Vlkom, predsedom Bytovej rady , bez výhrad. 25.06.2020
586. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2019 Mestský bytový podnik Handlová, s.r.o. za rok 2019, predloženú Ing. Vlkom Rudolfom, konateľom spoločnosti, bez výhrad. 25.06.2020
585. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Správu o výsledku hospodárenia za rok 2019 mestskej obchodnej spoločnosti HATER-HANDLOVÁ, spol. s r.o. predloženú Mgr. Vladimírom Borákom - konateľom spoločnosti, bez výhrad. 25.06.2020
584. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Správu o výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. za rok 2019, predloženú riaditeľkou n .o., bez výhrad. 25.06.2020
583. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Správu o výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie jazmín, n. o. za rok 2019, predloženú Mgr. Vierou Mrázovou, riaditeľkou neziskovej organizácie, bez výhrad. 25.06.2020
582. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Správu o výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie Asterion, n. o. za rok 2019, predloženú Vladislavom Horváthom, riaditeľom neziskovej organizácie, bez výhrad. 25.06.2020
581. MsZ SCHVAĽUJE: Plán kontrolnej a previerkovej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2020. 25.06.2020
580. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh Plánu kontrolnej a previerkovej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2020, predložený Ing. Danou Bedušovou, hlavnou kontrolórkou mesta Handlová. 25.06.2020
579. MsZ SCHVAĽUJE: Plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Handlová na II. polrok 2020 v predloženom rozsahu. 25.06.2020
578. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh Plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Handlová na II. polrok 2020, predložený Ing. Tiborom Kolorédym, prednostom MsÚ bez výhrad. 25.06.2020
577. MsZ SCHVAĽUJE: Počty prijímaných žiakov a počty tried v 1. a 0. ročníku ZŠ v školskom roku 2020/21 v súlade s návrhmi riaditeliek základných škôl nasledovne: a) ZŠ, Mierové námestie 255/27, Handlová: počet prijímaných žiakov do 1. ročníka - 32, , počet tried 1.ročníka – 2; b) ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová: počet prijímaných žiakov do 1. ročníka - 36, počet prijímaných žiakov do 0. ročníka – 8, počet tried 1.ročníka – 2, počet tried 0. ročníka - 1; c) ZŠ Školská 526/53, Handlová – počet prijímaných žiakov do 1. ročníka - 50, počet tried 1.ročníka – 3. 25.06.2020