Primátor

Mgr. Béla Keszegh
Mgr. Béla Keszegh
NEKA

035/2851217

Úrad
Adresa: Námestie gen. Klapku 1 Komárno 94501
Email:
Telefón: 035/2851212

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia »

12.03.2020 Komisia pre digitalizáciu a transparentnosť
27.02.2020 Mestské zastupiteľstvo
24.02.2020 Mestská rada
18.02.2020 Komisia športu a mládeže
13.02.2020 Komisia školstva a kultúry
12.02.2020 Finančná komisia
10.02.2020 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
06.02.2020 Mestské zastupiteľstvo
29.01.2020 Mestská rada
21.01.2020 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta

Zastupiteľstvo a komisie »

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
723/2020 Uznesenie k návrhu rozpočtu na roky 2020 - 2022 rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov Komárno, Špitálska 16, Komárno 27.02.2020
722/2020 Uznesenie k správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno 27.02.2020
721/2020 Uznesenie k správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno 27.02.2020
720/2020 Uznesenie k správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno 27.02.2020
719/2020 Uznesenie k správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno 27.02.2020
718/2020 Uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene 27.02.2020
717/2020 Uznesenie k uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena 27.02.2020
716/2020 Uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene 27.02.2020
715/2020 Uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene 27.02.2020
714/2020 Uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene 27.02.2020
713/2020 Uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena 27.02.2020
712/2020 Uznesenie k žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 27.02.2020
711/2020 Uznesenie k žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 27.02.2020
710/2020 Uznesenie k žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 27.02.2020
709/2020 Uznesenie k žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 27.02.2020
708/2020 Uznesenie k žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 27.02.2020
707/2020 Uznesenie k žiadosti o predaj pozemku 27.02.2020
706/2020 Uznesenie k informatívnej správe o rozpočtových opatreniach podpísaných primátorom mesta Komárno v roku 2019 27.02.2020
705/2020 Uznesenie k informatívnej správe o výsledkoch výberových konaní v mesiaci január 2020 27.02.2020
704/2020 Uznesenie k realizácii projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ v Základnej škole, Rozmarínová ul. 1, Komárno 27.02.2020