Primátor

Mgr. Béla Keszegh
Mgr. Béla Keszegh
NEKA

035/2851217

Úrad
Adresa: Námestie gen. Klapku 1 Komárno 94501
Email:
Telefón: 035/2851212

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
978/2020 uznesenie k žiadosti o vyjadrenie k chovu nebezpečných druhov živočíchov 17.09.2020
977/2020 uznesenie k informatívnej správe o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 2.Q roku 2020 17.09.2020
976/2020 uznesenie k návrhu na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácii COMORRA SERVIS 17.09.2020
975/2020 uznesenie na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj rodinného domu vo vlastníctve mesta Komárno 17.09.2020
974/2020 uznesenie k správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom poľnohospodárskeho pozemku vo vlastníctve mesta Komárno 17.09.2020
973/2020 uznesenie k správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno 17.09.2020
972/2020 uznesenie k správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Komárno 17.09.2020
971/2020 uznesenie k správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno 17.09.2020
970/2020 uznesenie k prenájmu nebytových priestorov 17.09.2020
969/2020 uznesenie k žiadosti Stará pevnosť Komárno n.o. o odsúhlasenie predpokladanej výšky nákladov na rekonštrukčné práce prenajatých nebytových priestorov v časti ,,Mestské ľavé krídlo“ budovy Novej pevnosti v Komárne 17.09.2020
968/2020 uznesenie k žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnej letnej terasy 17.09.2020
967/2020 uznesenie k žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnej letnej terasy 17.09.2020
966/2020 uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene 17.09.2020
965/2020 uznesenie k žiadosti o prenájom nebytového priestoru 17.09.2020
964/2020 uznesenie k prenájom pozemku 17.09.2020
963/2020 uznesenie na schválenie zámeru prenájmu nehnuteľností a na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 17.09.2020
962/2020 uznesenie k žiadosti o prenájom pozemkov 17.09.2020
961/2020 uznesenie k žiadosti o predaj nehnuteľnosti 17.09.2020
960/2020 uznesenie k poslaneckému návrhu poslanca Kovács Dávida na uvoľnenie pozastavenej položky 17.09.2020
959/2020 uznesenie k žiadosti o predaj časti pozemku 17.09.2020