Primátor

Mgr. Béla Keszegh
Mgr. Béla Keszegh
NEKA

035/2851217

Úrad
Adresa: Námestie gen. Klapku 1 Komárno 94501
Email:
Telefón: 035/2851212

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia »

25.06.2020 Mestské zastupiteľstvo
22.06.2020 Komisia pre digitalizáciu a transparentnosť
17.06.2020 Mestská rada
16.06.2020 Mestské zastupiteľstvo
16.06.2020 Mestská rada
11.06.2020 Komisia pre digitalizáciu a transparentnosť
10.06.2020 Finančná komisia
09.06.2020 Komisia verejného poriadku a dopravy
09.06.2020 Komisia školstva a kultúry
08.06.2020 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta

Zastupiteľstvo a komisie »

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
874/2020 Uznesenie k plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne na druhý polrok 2020 25.06.2020
873/2020 Uznesenie k návrhu na prijatie rozhodnutia v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 25.06.2020
872/2020 Uznesenie k Správe o činnosti Mestskej polície v Komárne za rok 2019 25.06.2020
871/2020 Uznesenie k výberovému konaniu na obsadenie miesta riaditeľa príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS 25.06.2020
870/2020 Uznesenie k odkúpeniu časti pozemku 25.06.2020
869/2020 Uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene 25.06.2020
868/2020 Uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene 25.06.2020
867/2020 Uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene 25.06.2020
866/2020 Uznesenie k žiadosti o výpožičku pozemku 25.06.2020
865/2020 Uznesenie na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka 25.06.2020
864/2020 Uznesenie k žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnej letnej terasy 25.06.2020
863/2020 Uznesenie k prenájmu nebytového priestoru 25.06.2020
862/2020 Uznesenie k žiadosti o predaj pozemkov 25.06.2020
861/2020 Uznesenie k návrhu na schválenie zámeru prenájmu nehnuteľností a na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 25.06.2020
860/2020 Uznesenie k žiadosti o predaj pozemku 25.06.2020
859/2020 Uznesenie k žiadosti o predaj pozemku 25.06.2020
858/2020 Uznesenie k žiadosti o predaj pozemku 25.06.2020
857/2020 Uznesenie k žiadosti o predaj pozemku 25.06.2020
856/2020 Uznesenie k žiadosti o predaj pozemku 25.06.2020
855/2020 Uznesenie k žiadosti o predaj pozemku 25.06.2020