Starosta

Ivan Seňan mladši
Ivan Seňan mladši
SIEŤ

+421 911 323 323

Úrad
Adresa: č. 189 Veľká Paka 93051
Telefón: 031/5586705

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
164/2016 Informácie o výstavbe haly v areály skládky v Čukárskej Pake 15.12.2016
163/2016 Prípravné práce na R7 15.12.2016
162/2016 Žiadosti ENVIRONMENTÁLNY FOND 15.12.2016
161/2016 Vianočný príspevok pre invalidných dôchodcov 15.12.2016
160/2016 Odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za rok 2016 15.12.2016
159/2016 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 15.12.2016
158/2016 Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stav. odpadmi na území obce Veľká Paka 15.12.2016
157/2016 Návrh rozpočtu obce Veľká Paka 2017-2019 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Veľká Paka 15.12.2016
156/2016 Žiadosť p. Ing. Petra Poláka 15.12.2016
155/2016 Voľba návrhovej komisie 15.12.2016
154/2016 Projekty na rozšírenie a rekonštrukciu stokovej siete 06.10.2016
153/2016 Návrh na odkúpenie obecných pozemkov pre CARNEVAL INTERNATIONAL, s.r.o. 06.10.2016
152/2016 Rozšírenie živnosti o prevádzku verejnej kanalizácie 06.10.2016
151/2016 Správa o stavebných konaniach v obci od januára 2016 do septembra 2016 06.10.2016
150/2016 Správa o výsledkoch MŠ vo Veľkej Pake za šk.rok 2015/ 2016 06.10.2016
149/2016 Správa o vyučovacích výsledkoch v ZŠ vo Veľkej Pake za šk. rok 2015/2016 06.10.2016
148/2016 Správa o činnosti komisií za I polrok 2016 06.10.2016
147/2016 Správa o činnosti miestnej knižnice 06.10.2016
146/2016 Rozpočtové opatrenie č. 2 za rok 2016 06.10.2016
145/2016 Správa o plnení rozpočtu od 01.01.2016 do 31.07.2016 06.10.2016