O zastupiteľstve

§ 15

Miestne zastupiteľstvo

 1. Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľským orgánom obyvateľov mestskej časti a orgánom samosprávy mestskej časti.
 2. Miestnemu zastupiteľstvu je vyhradené a) uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach s platnosťou pre mestskú časť,
  • b) vydávať písomné stanovisko k návrhu štatútu a jeho dodatkov podľa § 7b ods. 3,
  • c) určovať pravidlá nakladania s majetkom mestskej časti a so zvereným majetkom v súlade so štatútom,
  • d) schvaľovať rozpočet mestskej časti, jeho zmeny a záverečný účet, ako aj kontrolovať čerpanie rozpočtu a uznášať sa na rozpočtových opatreniach,
  • e) zriaďovať a zrušovať účelové mimorozpočtové fondy,
  • f) rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, ktoré budú splácané z rozpočtu mestskej časti,
  • g) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov mestskej časti (miestne referendum) podľa § 9,
  • h) zriaďovať a zrušovať rozpočtové a príspevkové organizácie napojené na rozpočet mestskej časti a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov,
  • i) zakladať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať členov orgánov týchto právnických osôb,
  • j) schvaľovať združovanie prostriedkov a účasť mestskej časti v združeniach,
  • k) voliť a odvolávať na návrh starostu zástupcu starostu a určovať mu okruh právomocí,
  • l) určovať plat a odmenu starostu a odmenu hlavného kontrolóra,
  • m) určovať organizáciu miestneho úradu a schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov mestskej časti,
  • n) schvaľovať poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií,
  • o) uznášať sa v rozsahu vymedzenom štatútom na veciach podľa § 7a ods. 2 a § 7b ods. 2.
 3. Podrobnejšiu úpravu právomoci a pôsobnosti miestnych zastupiteľstiev a ich vzťahy k mestským orgánom upravuje štatút.

(Zo zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov)