Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Oznámenie o konaní Obecného zastupiteľstva 20.6.2018 o 18,00 hodine

O Z N Á M E N I E

Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 20.06.2018 o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční zasadnutie

Obecného zastupiteľstva

 

Program rokovania

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Správa o kontrolnej činnosti od 1.1.2018 do 31.3.2018
 4. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
 5. Voľba riaditeľa „Základná škola s materskou školou, Benice 96“
 6. Záverečný účet obce za rok 2017
 7. Komunikácie IBV, informácia
 8. MAS Turiec - informácia
 9. Rozpočtové opatrenia č. 02/2018,
 10. Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu
 11. Určenie počtu poslancov a rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022.
 12. Schválenie za člena RTT Benice
 13. Komunitný plán sociálnych služieb
 14. Žiadosť Hasičskú zbrojnicu – informácia
 15. Žiadosť na detské ihrisko – spolufinancovanie
 16. Žiadosť na program „Kultúra“ a Verejný priestor a verejná infraštruktúra VÚC
 17. Rôzne: Detský športový deň, Vatra, Turnaj o pohár starostov obcí, Valné zhromaždenie Turvod a. s.,
 18. Interpelácie
 19. Návrh na doplnenie uznesení
 20. Záver

 

Vyvesené: 16.06.2018

 

 

Súbory na stiahnutie