Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Uznesenie marec 2018

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 21.03.2018 o 18 tej hodine

uznesenie č. 001/2018

k bodu č. 1 Otvorenie

A.                Konštatuje, že

-                     zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny

B.                Určuje

Zapisovateľa zápisnice: Anna Žiarová

Overovatelia zápisnice: Rastislav Romančík, Viliam Hajný

C.                Schvaľuje

Program rokovania

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

 

uznesenie č. 002/2018

k bodu č. 2 Kontrola plnenia uznesení

I.                   Prerokovalo,

Kontrola plnenia uznesení

II.                 

A. Konštatuje, že

Uznesenia boli splnené

Hlasovanie: za -  5, proti – 0, zdržal sa – 0

 

uznesenie č. 003/2018

k bodu č. 3 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017

I.   Prerokovalo

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017

II.                 

A. Berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2017

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0

uznesenie č. 004/2018

k bodu č. 4 Delegovanie do Rady „Základná škola s materskou školou, Benice 96

I. Prerokovalo

Delegovanie do Rady „Základná škola s materskou školou, Benice 96

II.     

A.                Konštatuje že,

Rada pri Základnej škole Benice, ukončila svoju činnosť k 31.12.2017 zmenou subjektu na „Základná škola s materskou školou, Benice 96

B.                Berie na vedomie

Informáciu starostu obce o voľbe novej Rady

C.                Deleguje členov Rady

Viliam Hajný

Rastislav Romančík

Dušan Schumichrast

Anna Žiarová

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

uznesenie č. 005/2018

k bodu č. 5 Komunikácie Nová IBV, úver

I. Prerokovalo

Výstavba MŠ Benice

  II.                

A.    Konštatuje, že

Refinancovanie investície je prostredníctvom úveru

B.     Berie na vedomie

Neochotu poskytnúť úver prostredníctvom účtu z VÚB

C.    Schvaľuje

Čerpanie úveru v sume cca 60000,- €

Prevod finančných prostriedkov z účtov VÚB na PRIMA banku

Toto  uznesenie bude po definitívnom rozhodnutí VÚB o neposkytnutí úveru

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

uznesenie č. 006/2018

k bodu č. 6 Rozpočtové opatrenia č. 01/2018

I.   Prerokovalo

Rozpočtové opatrenia č. 01/2018

II.

A.    Berie na vedomie

Rozpočtové opatrenia č. 01/2018

B.     Schvaľuje

Navŕšenie príjmov a výdavkov o sumu 32,- tis. € - výber za stravu v školskej jedálni

Predkladanie mesačného hlásenia o príjme za stravu zo Školskej jedálne

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0

uznesenie č. 007/2018

k bodu č. 7 Ústredné kúrenie MŠ Benice

I.                   Prerokovalo

Ústredné kúrenie MŠ Benice

II.

A.    Berie na vedomie

Informáciu starostu obce o cenových ponukách

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0

uznesenie č. 008/2018

k bodu č. 8 Žiadosť na opravu Hasičskej zbrojnice

I.                   Prerokovalo

Žiadosť na opravu Hasičskej zbrojnice

II.

A.    Berie na vedomie

Informáciu starostu obce o vypracovaní a podaní žiadosti v budúcom týždni

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0

uznesenie č. 009/2017

k bodu č. 9 Žiadosť na detské ihrisko MŠ Benice

I.                   Prerokovalo

Žiadosť na detské ihrisko MŠ Benice

II.

A.    Berie na vedomie

Informáciu starostu obce o podaní žiadosti v minulom mesiaci

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0

uznesenie č. 010/2018

k bodu č. 10 Prezentácia v mape VKÚ

I.                   Prerokovalo

Prezentácia v mape VKÚ

II.

A.    Berie na vedomie

Informáciu starostu obce o:

-                     možnosti prezentácie obce na mape VKÚ

B.     Schvaľuje

Prezentáciu v mape VKÚ

Hlasovanie: za – 0, proti – 5, zdržal sa - 0

UZNESENIE Č. 011/2018

K BODU č. 11 Rôzne

I.                   Prerokovalo

Rôzne: MAS Turiec, Novela zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Komunitný plán sociálnych služieb

II.                 

A.    Berie na vedomie

MAS Turiec

informácia starostu obce k:

-                      alokovaní finančných prostriedkov na rôzne aktivity v rámci infraštruktúry obce

novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

informácia starostu obce o doplnenie zmien do rokovacieho poriadku od 1.4.2018

Komunitný plán sociálnych služieb

Informáciu starostu obce k vypracovaniu komunitného plánu sociálnych služieb v nadväznosti na opravu budovy Klubu mladých a vyriešením nájomného vzťahu s majiteľom pozemku

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0

V Beniciach: 26.03.2018

Súbory na stiahnutie