Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Uznesenie október 2018

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.10.2018 o 18 tej hodine

uznesenie č. 031/2018

k bodu č. 1 Otvorenie

A.                Konštatuje, že

-                     zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny

B.                Určuje

Zapisovateľa zápisnice: Anna Žiarová

Overovatelia zápisnice: Rastislav Romančík, Dušan Schumichrast

C.                Schvaľuje

Program rokovania

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0

 

uznesenie č. 032/2018

k bodu č. 2 Kontrola plnenia uznesení

I.                   Prerokovalo,

Kontrola plnenia uznesení

II.                 

A. Konštatuje, že

Uznesenia boli splnené

Hlasovanie: za -  4, proti – 0, zdržal sa – 0

 

uznesenie č. 033/2018

k bodu č. 3 Správa o kontrolnej činnosti od 1.4.2018 do 30.9.2018

I.   Prerokovalo

Správa o kontrolnej činnosti

II.                 

A. Berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0

 

uznesenie č. 034/2018

k bodu č. 4 Správa o hospodárení ZŠ Benice za rok 2017

I. Prerokovalo

Správa o hospodárení ZŠ Benice za rok 2017

II.     

A.                Schvaľuje

V zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve  a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov bez pripomienok za rok 2017

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0

 

uznesenie č. 035/2018

k bodu č. 5 Audit účtovnej závierky k 31.12.2017

I. Prerokovalo

Audit účtovnej závierky k 31.12.2017

  II.                

A.    Konštatuje, že

Audit účtovnej závierky bol vykonaný v zmysle ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

B.Berie na vedomie,

Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu v Beniciach o overení účtovnej závierky k 31.12.2017

Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu v Beniciach o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2017

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0

 

uznesenie č. 036/2018

k bodu č. 6 Zmeny a doplnky rokovacieho poriadku

I.   Prerokovalo

Zmeny a doplnky rokovacieho poriadku

II.

A.    Berie na vedomie

Dôvodovú správu k zmene a doplnkom

B.     Schvaľuje

Zmeny a doplnky rokovacieho poriadku

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0

 

uznesenie č. 037/2018

k bodu č. 7 Rozpočtové opatrenia č. 03/2018

I.                   Prerokovalo

Rozpočtové opatrenia č. 03/2018

II.

A.    Berie na vedomie

Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 03/2018

B.Schvaľuje

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 03/2018

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0

 

uznesenie č. 038/2018

k bodu č. 8 Právne nároky starostu obce

I.                   Prerokovalo

Právne nároky starostu obce

II.

A.    Berie na vedomie

Dôvody nemožnosti vyčerpať dovolenku za rok 2016 v počte 5 dní

B.     Schvaľuje

Preplatiť nevyčerpanú dovolenku v počte 5 dní za rok 2016.

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0

 

UZNESENIE Č. 039/2018

k bodu č. 9 Rôzne: Komunikácie IBV, Osvetlenie cintorín, Výmena okien a dverí cintorín, Detské ihrisko MŠ, Ústredné kúrenie MŠ, Povodňový vozík, Iveco Daily, .....

I.                   Prerokovalo

Rôzne

II.

A.    1 Berie na vedomie

Informáciu k výstavbe

- Komunikácie IBV,

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0

A.2

Informáciu k realizácií prác na cintoríne

-osvetlenie

-výmena okien a dverí na Dome smútku

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0

A.3

Informácia k realizácií prác ZŠ s MŠ

-detské ihrisko pri MŠ Benice

-ústredné kúrenie MŠ Benice

-oplotenie areálu ZŠ s MŠ

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0

A.4

Informácia k

-dodaniu protipovodňového vozíka

-dodaniu hasičského vozidla IVEC DAILY

-schváleniu dotácie na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice v sume 30,- tis. €

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0

A.5.

Informácia k

-                     oprave autobusovej zastávky v obci

-                     oprave vstupu na Lávku ponad Valčianku

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 25.10.2018

 

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 25.10.2018

Zvesené

Súbory na stiahnutie