Zásady odmeňovania poslancov MsZ Handlová

(Aktuálne znenie)

Mestské zastupiteľstvo v Handlovej v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov schvaľuje tieto Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová.

 

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

1.  Účelom týchto Zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová pri zohľadnení  úloh a časovej náročnosti výkonu ich funkcie.

2.  Poslancovi podľa týchto zásad môže mesto poskytnúť odmenu v súlade s § 26 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Článok II.

Rozsah platnosti

1. Tieto Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová upravujú odmeňovanie:

a) poslancov mestského zastupiteľstva

b) poslancov - členov mestskej rady

c) poslancov - predsedov komisií mestského zastupiteľstva

d) poslancov - členov komisií mestského zastupiteľstva

e) poslancov -  ktorých MsZ poverilo výkonom funkcie sobášiacich

f) poslancov - účinkujúcich na ďalších občianskych obradoch a slávnostiach.

Zásady sa vzťahujú na odmeňovanie poslancov, pôsobiacich v komisiách, zriadených mestským zastupiteľstvom v súlade s § 15 zákona o obecnom zriadení, v MR a MZ,  na poslancov, poverených  MsZ výkonom funkcie sobášiacich a poslancov, účinkujúcich na ďalších občianskych obradoch a slávnostiach.

2. Poslancovi - zástupcovi primátora neuvoľneného zo zamestnania na výkon zástupcu primátora okrem odmeny podľa bodu 1 čl. I týchto zásad môže byť v závislosti od rozsahu písomného   poverenia na zastupovanie na návrh primátora poskytnutá odmena po schválení MsZ, ktorá bude vyplácaná štvrťročne.

3. Na odmeňovanie poslanca dlhodobo  uvoľneného zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora sa vzťahujú len ustanovenia Článku IV. týchto Zásad.

 

Článok  III.

Výška odmeny poslancov

1. Poslancovi mestského zastupiteľstva za výkon jeho funkcie mesto poskytne odmenu vo výške 228 eur štvrťročne.

2. Poslancovi - členovi mestskej rady za výkon jeho funkcie mesto k poslaneckej odmene poskytne aj  odmenu 64 € štvrťročne.

3. Návrh štvrťročnej odmeny poslancom schvaľuje podľa bodu 1 a 2. primátor mesta na základe podkladov o ich účasti na zasadnutiach, ktorých spracovanie zabezpečí prednosta MsÚ.

4. Poslancovi - predsedovi komisie mestského zastupiteľstva mesto poskytne k poslaneckej odmene aj odmenu 57 € štvrťročne.

5. Poslancovi - členovi komisie mestského zastupiteľstva mesto poskytne k poslaneckej odmene aj odmenu 30 € štvrťročne.

6. Výšku štvrťročnej odmeny poslancom za ich činnosť v komisiách určí predseda komisie podľa bodu 4. a 5. na základe podkladov o ich účasti na príslušných zasadnutiach, ktorých spracovanie zabezpečí zapisovateľka komisie.

7. Poslancovi, ktorého mestské zastupiteľstvo poverilo výkonom funkcie sobášiaceho alebo účinkujúceho na ostatných občianskych obradoch a slávnostiach v obradnej miestnosti MsÚ ako  rečník mesto poskytne k poslaneckej odmene aj odmenu 10 € na 1 obrad.

8. Poslancovi - účinkujúcemu na smútočných občianskych obradoch ako rečník mesto poskytne k poslaneckej odmene aj odmenu 15 € na obrad.

9. Odmeny za účinkovanie na občianskych obradoch a slávnostiach sa vyplácajú spolu s odmenou poslanca štvrťročne.

10. Poslancovi, ktorý účinkuje na občianskych obradoch a slávnostiach mesto Handlová zo svojho rozpočtu poskytuje na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku paušálny príspevok.

11. Paušálny príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku sa poslancovi poskytuje podľa počtu obradov polročne vo výške 5 € na 1 obrad.

12.  Podklady o účinkovaní poslancov na občianskych obradoch a slávnostiach k vyplateniu paušálneho príspevku na ošatenie zabezpečí referát matriky.

13. Poslancovi možno na základe rozhodnutia primátora mesta lebo predsedu príslušnej komisie  mestského zastupiteľstva pri určovaní výšky odmeny za daný štvrťrok priznať príslušnú sadzbu v plnej  výške na základe zohľadnenia rozsahu a časovej náročnosti vykonaných úloh aj napriek jeho neúčasti  na všetkých zasadnutiach.

14. Výška odmien sa bude každoročne valorizovat' o % medziročného rastu priemernej nominálnej  mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR po jej zverejnení Štatistickým úradom SR.

15. Poslancom mestského zastupiteľstva sa v rámci možností rozpočtu na daný rozpočtový rok môžu  vyplatiť mimoriadne koncoročné odmeny, ktorých celková výška sa schváli osobitným uznesením   mestského zastupiteľstva.

16. Odmena nepatrí poslancom, ktorí písomne vyhlásili, že svoj mandát budú vykonávať bez odmeny.

 

Článok IV.

Plat zástupcu primátora

1. Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu primátora dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania,  patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od mesta. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných  predpisov.

2.  Plat poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu primátora dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania sa stanoví v zmysle schváleného uznesenia MsZ.

 

Článok V.

Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje uznesením Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová.

2. Tieto Zásady schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová dňa 26. 8. 2010 uznesením č. 1677.

3. Tieto Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová nadobúdajú účinnosť dňom  1. 7. 2010.

4. Doplnok č. 1 Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová dňa 30. 6. 2011 uznesením č. 189.

5. Doplnok č. 1 Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová  nadobúda účinnosť dňom 30. 6. 2011.

6. Doplnok č. 2 Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová dňa 27. 06. 2013 uznesením č. 836.

7. Doplnok č. 2 Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová nadobúda účinnosť dňom 1. 7. 2013.

8. Doplnok č. 3  bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Handlová dňa 30. 4. 2015 uznesením č. 137 a nadobúda účinnosť dňa 1. 7. 2015.

9. Doplnok č. 4 bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Handlová dňa 5. 12. 2019 uznesením č. 363 a nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2020.

Súbory na stiahnutie