Primaciálny palác, č.dv. 107 (na tomto mieste sa konajú zasadnutia)

Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava