Mestské zastupiteľstvo, Mestská rada a komisie samosprávy

Mestské zastupiteľstvo

Zasadnutia

Mestská rada (Mestská rada)

Zasadnutia

Komisia dopravy a informačných systémov (KDIS)

Zasadnutia

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (KFPM)

Zasadnutia

Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (KKHP)

Zasadnutia

Komisia mandátová

Zasadnutia

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva (KOVP)

Zasadnutia

 

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (KCRM)

Zasadnutia

Komisia pre ochranu verejného poriadku (KOVP)

Zasadnutia

Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (KŠVŠ)

Zasadnutia

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (KSZSV)

Zasadnutia

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (KUZPV)

Zasadnutia