Mestské zastupiteľstvo a komisie samosprávy

Mestské zastupiteľstvo

Zasadnutia

Bytová rada mesta Handlová

Zasadnutia

Dozorná rada ASTERION, n. o.

Zasadnutia

Dozorná rada HATER-HANDLOVÁ, spol. s r. o.

Zasadnutia

Dozorná rada Jazmín, n. o.

Zasadnutia

Dozorná rada MsBP Handlová, s. r . o.

Zasadnutia

Zápisnice sú zverejňované na webovom sídle organizácie https://www.msbp-ha.sk/

Dozorná rada SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o.

Zasadnutia

Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov

Zasadnutia

Ustanovený počet členov (vrátane predsedu) 13

Komisia bola zvolená na MsZ Handlová dňa 29.1.2019.

Zapisovateľky: Mária Lenková, Simona Mihalusová

Komisia kultúry a cestovného ruchu

Zasadnutia

Ustanovený počet členov (vrátane predsedu) 13

Komisia zvolená na MsZ Handlová 29.1.2019.

Zapisovateľ: Martin Podoba

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

Zasadnutia

Ustanovený počet členov (vrátane predsedu) 6

Komisia zvolená na ustanovujúcom MsZ 10. 12. 2018.

Zapisovateľka: Jana Grenčíková st.

Komisia športu

Zasadnutia

Ustanovený počet členov (vrátane predsedu) 13

Komisia zvolená na MsZ Handlová 29.1.2019.

Zapisovateľ: Paulína Deliová

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy

Zasadnutia

Ustanovený počet členov (vrátane predsedu)13

Komisia zvolená na MsZ Handlová 29.1.2019.

Zapisovateľ: Ing. Rastislav Daubner

Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou

Zasadnutia

Ustanovený počet členov (vrátane predsedu) 13

Komisia bola zvolená na MsZ Handlová 29.1.2019.

Zapisovateľka: Ivana Kováčiková

Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku

Zasadnutia

Ustanovený počet členov (vrátane predsedu) 13

Komisia bola zvolená na MsZ Handlová 29.1.2019.

Zapisovateľka: Zuzana Šaláteková

Mestská rada (MR)

Zasadnutia

Mestská rada mesta Handlová (MR) bola zriadená na ustanovujúcom Mestskom zastupiteľstve  mesta Handlová (MsZ) dňa 10.12.2018 uznesením č.19 s počtom členov šesť.

Obecná školská rada (OŠR)

Zasadnutia

Rada CVČ

Zasadnutia

Rada školy MŠ SNP

Zasadnutia

Rada školy ZŠ Mierové námestie

Zasadnutia

Rada školy ZŠ Morovnianska cesta

Zasadnutia

Rada školy ZUŠ

Zasadnutia

Rady školy ZŠ Školská

Zasadnutia

Správna rada ASTERION, n. o.

Zasadnutia

Správna rada Jazmín, n. o.

Zasadnutia