Uznesenia

Číslo Názov Zasadnutie
044/2019 Vyhlásenie o prebytočnosti majetku parcela: 14.08.2019
044/2019 Rôzne 14.08.2019
043/2019 Územný plán 14.08.2019
042/2019 Oslavy SNP 14.08.2019
041/2019 Registratúrny poriadok 14.08.2019
040/2019 Oplotenie areálu ZŠ s MŠ Benice – dotácia 14.08.2019
039/2019 Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijnú situáciu okenných konštrukcií I. stupeň 14.08.2019
038/2019 Rozpočtové opatrenia č. 04/2019 14.08.2019
037/2019 Návrh VZN č. 02/2019 o výške úhrady v ŠJ ZŠ s MŠ Benice 14.08.2019
036/2019 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 14.08.2019
035/2019 Správa o kontrolnej činnosti 14.08.2019
034/2019 Kontrola plnenia uznesení 14.08.2019
033/2019 Otvorenie 14.08.2019
032/2019 Rôzne: Detský športový deň, Vatra, Turnaj o pohár starostov obcí, Valné zhromaždenie Turvod a. s., 19.06.2019
031/2019 Rozpočtové opatrenia č. 03/2019 19.06.2019
030/2019 Dotácia na automatickú závlahu a prívod vody na cintorín 19.06.2019
029/2019 Oprava striech, informácia 19.06.2019
028/2019 Návrh mandátnej zmluvy na účtovnícke práce, 19.06.2019
027/2019 Nákup zariadení do školskej jedálne 19.06.2019
026/2019 MAS Turiec – informácia, Chodníky IBV, chodník E519 oprava 19.06.2019
025/2019 Záverečný účet obce za rok 2018; Stanovisko hlavného kontrolóra 19.06.2019
024/2019 Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Benice za rok 2018 19.06.2019
023/2019 Kontrola plnenia uznesení 19.06.2019
022/2019 Otvorenie 19.06.2019
021/2019 Rôzne: 17.04.2019
020/2019 Detské ihrisko pri MŠ - informácia 17.04.2019
019/2019 Chodníky Nová IBV, oprava chodník E519 - informácia 17.04.2019
018/2019 Žiadosť na automatickú závlahu cintorín a prívod vody – informácia 17.04.2019
017/2018 Žiadosť na automatickú závlahu areál pri Turci - informácia 17.04.2019
016/2019 Oprava strechy I. a II. stupeň 17.04.2019
015/2019 Rozpočtové opatrenia č. 02/2019 17.04.2019
014/2019 Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu 17.04.2019
013/2019 Návrh VZN č. 01/2019 o výške úhrady v ŠJ ZŠ s MŠ Benice 17.04.2019
012/2019 Správa o výsledkoch kontroly 17.04.2019
011/2019 Kontrola plnenia uznesení 17.04.2019
010/2019 Otvorenie 17.04.2019
Letecké snímkovanie 30.01.2019
Detské omaľovánky 30.01.2019
Hasičské auto 30.01.2019
Oplotenie areálu ZŠ s MŠ 30.01.2019
Ples samosprávy 30.01.2019
Žiadosť na výzvu - Podpora rozvoja športu na rok 2019 30.01.2019
009/2019 Smernica o verejnom obstarávaní 30.01.2019
008/2019 Krízový štáb obce 30.01.2019
007/2019 Poverenie na spracúvanie osobných údajov oprávnenej osoby a poučenie poslanca obecného zastupiteľstva o ochrane osobných údajov 30.01.2019
006/2019 Poverenie zástupcu starostu obce 30.01.2019
005/2019 Rozpočtové opatrenia č. 01/2019 30.01.2019
004/2019 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018 30.01.2019
003/2019 Kontrola plnenia uznesení 30.01.2019
002/2019 Žrebovanie náhradníka poslanca 30.01.2019
001/2019 Otvorenie 30.01.2019
059/2018 Zriadenie komisií 10.12.2018
058/2018 Príhovor novozvoleného starostu obce 10.12.2018
057/2018 Overenie zloženie sľubu a správa mandátovej komisie 10.12.2018
056/2018 Voľba mandátovej komisie 10.12.2018
055/2018 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 10.12.2018
054/2018 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 10.12.2018
053/2018 Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 10.12.2018
052/2018 Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 10.12.2018
051/2018 Otvorenie 10.12.2018