Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Uznesenia

Číslo Názov Zasadnutie
035/2020 Rôzne: Cyklochodník Valča - Benice - Príbovce 16.09.2020
035/2020 Rôzne: Hasiči, 16.09.2020
035/2020 Rôzne: Hasiči, 16.09.2020
034/2020 Rozpočtové opatrenia 02/2020 16.09.2020
033/2020 Úprava plochy Areál 16.09.2020
032/2020 Informácia o ZŠ s MŠ 16.09.2020
031/2020 Informácia o vývoji financovania samosprávy 16.09.2020
030/2020 Oplotenie ZŠ s MŠ 16.09.2020
029/2020 Zmeny v zákone o odpadoch a zmeny v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1.1.2021 16.09.2020
028/2020 Návratná finančná výpomoc (NFP) 16.09.2020
027/2020 Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za II. štvrťrok 2020 16.09.2020
026/2020 Kontrola plnenia uznesení 16.09.2020
025/2020 Otvorenie 16.09.2020
024/2020 Rôzne 17.06.2020
023/2020 Informácia o podaní žiadosti ŽSK - zrušená 17.06.2020
022/2020 Chodníky MAS Turiec, financovanie, spoluúčasť 17.06.2020
021/2020 Informácia o ZŠ s MŠ 17.06.2020
020/2020 Informácia o vývoji financovania samosprávy 17.06.2020
019/2020 Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu 17.06.2020
018/2020 Doplnok č. 1 „Štatút komisie na ochranu verejného záujmu“ 17.06.2020
017/2020 Záverečný účet obce za rok 2019; Stanovisko hlavného kontrolóra 17.06.2020
016/2020 Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 17.06.2020
015/2020 Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. štvrťrok 2020 17.06.2020
014/2020 Kontrola plnenia uznesení 17.06.2020
013/2020 Otvorenie 17.06.2020
012/2020 Rôzne - Cintorín 18.03.2020
011/2020 Informácia o KORONAVÍRUSE - opatrenia 18.03.2020
010/2020 Oprava chodníka E519 18.03.2020
009/2020 Informácia o podaní žiadosti ŽSK 18.03.2020
008/2020 Informácia o financovaní ZŠ s MŠ 18.03.2020
007/2020 Podiel separácie za rok 2019, Informácia o podaní žiadosti na Envirofond 18.03.2020
006/2020 Informácia o platení daní a poplatkov v roku 2019 18.03.2020
005/2020 MAS Turiec, výzva 18.03.2020
004/2020 Rozpočtové opatrenia číslo 01/2020 18.03.2020
003/2020 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 18.03.2020
002/2020 Kontrola plnenia uznesení 18.03.2020
001/2020 Otvorenie 18.03.2020
067/2019 Rôzne: 11.12.2019
066/2019 Právne nároky hlavného kontrolóra, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce 11.12.2019
065/2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 – 2022; Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 11.12.2019
064/2019 Rozpočtové opatrenia č. 06/2019 11.12.2019
063/2019 MAS Turiec 11.12.2019
062/2019 Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady 11.12.2019
061/2019 Návrh na Doplnok č. 8 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení 11.12.2019
060/2019 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 11.12.2019
059/2019 Kontrola plnenia uznesení 11.12.2019
058/2019 Otvorenie 11.12.2019
057/2019 Rôzne: Hasiči, Jubilanti, Mikuláš, Príspevok na liečbu.. 13.11.2019
056/2019 Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2018 - návrh 13.11.2019
055/2019 Rozpočtové opatrenia č. 05/2019 13.11.2019
054/2019 Územný plán 13.11.2019
053/2019 Konvektomat a panvica jedáleň ZŠ 13.11.2019
052/2019 Hasičská zbrojnica 13.11.2019
051/2019 Oprava chodníka 13.11.2019
050/2019 MAS Turiec a chodníky IBV, chodník E519 pravá strana 13.11.2019
049/2019 Plnenie rozpočtu 13.11.2019
048/2019 Audit účtovnej závierky k 31.12.2018 13.11.2019
047/2019 Správa o kontrolnej činnosti 13.11.2019
046/2019 Kontrola plnenia uznesení 13.11.2019
045/2019 Otvorenie 13.11.2019
044/2019 Vyhlásenie o prebytočnosti majetku parcela: 14.08.2019
044/2019 Rôzne 14.08.2019
043/2019 Územný plán 14.08.2019
042/2019 Oslavy SNP 14.08.2019
041/2019 Registratúrny poriadok 14.08.2019
040/2019 Oplotenie areálu ZŠ s MŠ Benice – dotácia 14.08.2019
039/2019 Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijnú situáciu okenných konštrukcií I. stupeň 14.08.2019
038/2019 Rozpočtové opatrenia č. 04/2019 14.08.2019
037/2019 Návrh VZN č. 02/2019 o výške úhrady v ŠJ ZŠ s MŠ Benice 14.08.2019
036/2019 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 14.08.2019
035/2019 Správa o kontrolnej činnosti 14.08.2019
034/2019 Kontrola plnenia uznesení 14.08.2019
033/2019 Otvorenie 14.08.2019
032/2019 Rôzne: Detský športový deň, Vatra, Turnaj o pohár starostov obcí, Valné zhromaždenie Turvod a. s., 19.06.2019
031/2019 Rozpočtové opatrenia č. 03/2019 19.06.2019
030/2019 Dotácia na automatickú závlahu a prívod vody na cintorín 19.06.2019
029/2019 Oprava striech, informácia 19.06.2019
028/2019 Návrh mandátnej zmluvy na účtovnícke práce, 19.06.2019
027/2019 Nákup zariadení do školskej jedálne 19.06.2019
026/2019 MAS Turiec – informácia, Chodníky IBV, chodník E519 oprava 19.06.2019
025/2019 Záverečný účet obce za rok 2018; Stanovisko hlavného kontrolóra 19.06.2019
024/2019 Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Benice za rok 2018 19.06.2019
023/2019 Kontrola plnenia uznesení 19.06.2019
022/2019 Otvorenie 19.06.2019
021/2019 Rôzne: 17.04.2019
020/2019 Detské ihrisko pri MŠ - informácia 17.04.2019
019/2019 Chodníky Nová IBV, oprava chodník E519 - informácia 17.04.2019
018/2019 Žiadosť na automatickú závlahu cintorín a prívod vody – informácia 17.04.2019
017/2018 Žiadosť na automatickú závlahu areál pri Turci - informácia 17.04.2019
016/2019 Oprava strechy I. a II. stupeň 17.04.2019
015/2019 Rozpočtové opatrenia č. 02/2019 17.04.2019
014/2019 Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu 17.04.2019
013/2019 Návrh VZN č. 01/2019 o výške úhrady v ŠJ ZŠ s MŠ Benice 17.04.2019
012/2019 Správa o výsledkoch kontroly 17.04.2019
011/2019 Kontrola plnenia uznesení 17.04.2019
010/2019 Otvorenie 17.04.2019
Ples samosprávy 30.01.2019
Oplotenie areálu ZŠ s MŠ 30.01.2019
Žiadosť na výzvu - Podpora rozvoja športu na rok 2019 30.01.2019
Letecké snímkovanie 30.01.2019
Hasičské auto 30.01.2019
Detské omaľovánky 30.01.2019
009/2019 Smernica o verejnom obstarávaní 30.01.2019
008/2019 Krízový štáb obce 30.01.2019
007/2019 Poverenie na spracúvanie osobných údajov oprávnenej osoby a poučenie poslanca obecného zastupiteľstva o ochrane osobných údajov 30.01.2019
006/2019 Poverenie zástupcu starostu obce 30.01.2019
005/2019 Rozpočtové opatrenia č. 01/2019 30.01.2019
004/2019 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018 30.01.2019
003/2019 Kontrola plnenia uznesení 30.01.2019
002/2019 Žrebovanie náhradníka poslanca 30.01.2019
001/2019 Otvorenie 30.01.2019
059/2018 Zriadenie komisií 10.12.2018
058/2018 Príhovor novozvoleného starostu obce 10.12.2018
057/2018 Overenie zloženie sľubu a správa mandátovej komisie 10.12.2018
056/2018 Voľba mandátovej komisie 10.12.2018
055/2018 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 10.12.2018
054/2018 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 10.12.2018
053/2018 Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 10.12.2018
052/2018 Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 10.12.2018
051/2018 Otvorenie 10.12.2018