Uznesenia

Číslo Názov Zasadnutie
395 Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 zo dňa 23. 10. 2014 (Mestské lesy) 04.02.2016
394 Informácia o zabezpečení organizácie 7. Európskeho summitu regiónov a miest v roku 2016 04.02.2016
393 Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2015 04.02.2016
392 Návrh VZN, ktorým sa zruší VZN č. 4/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky na území hlavného mesta SR Bratislavy 04.02.2016
391 Návrh dodatku štatútu vo veci ochrany verejného poriadku 04.02.2016
390 Návrh na uplatnenie, alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k spoluvlastníckemu podielu 1/3 nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to k stavbe so súp. č. 2146 a k pozemkom parc. č. 8477 a 8478, Heydukova 19 04.02.2016
389 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 666 a časti pozemku parc. č. 665 nachádzajúcich sa na Sklodowskej ulici č. 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka pre spoločnosť DAMP, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave a nájmu časti pozemku parc. č. 663/3, časti pozemku parc. č. 665, časti pozemku parc. č. 666 a pozemku parc. č. 667 nachádzajúcich sa na Sklodowskej ulici č. 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka pre FC Petržalka akadémia, o. z. so sídlom v Trnave 04.02.2016
388 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, parc. č. 21969/7, k. ú. Vinohrady, spoločnosti CEDIC SK, s. r. o. so sídlom v Bratislave 04.02.2016
387 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 531/22, do vlastníctva Ing. Mariana Janíka s manželkou 04.02.2016
385 Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k.ú. Nivy za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku pod stavbou „R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., so sídlom v Bratislave 04.02.2016
386 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 346/15, Jaroslavovi Scheinerovi s manželkou Mgr. art. Janou Scheinerovou, Art. D. 04.02.2016
384 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2852/6, Ing. Pavlovi Fellnerovi s manželkou MUDr. Evou Fellnerovou 04.02.2016
383 Podpora štrajkujúcich učiteľov a zdravotných sestier 04.02.2016
382 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 04.02.2016
380 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 12. 2015 a k 31. 1. 2016 04.02.2016
379 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 03.02.2016
378 Návrh na odpísanie pohľadávok v sume 4 469,99 EUR 03.02.2016
377 Návrh na zrušenie bodu 6. písmena C. Uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 721/2005 zo dňa 30.6.2005 03.02.2016
376 Návrh na zrušenie častí B., C. a D. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 955/2010 zo dňa 29.04.2010 alebo návrh na zmenu časti D. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 955/2010 zo dňa 29.04.2010 03.02.2016
375 Návrh na zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 2224 v podiele 7456/35414, parc. č. 2225 v podiele 7456/35414, parc. č. 2226/3 v podiele 1/2, v spoluvlastníctve Roberta Mónošiho a Zoltána Monosiho 03.02.2016
374 Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, do správy mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, pod budovou detských jaslí, materskej školy, základnej školy a pod komunikáciou 03.02.2016
372 Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k.ú. Jarovce, pozemku parc. č. 95/9, Mgr. Veronike Morvayovej a Tomášovi Morvay, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou rozostavaného rodinného domu vo vlastníctve žiadateľov 03.02.2016
373 Návrh na menovanie zástupcu do rady školy pri Základnej umeleckej škole Istrijská 22 v Bratislave 03.02.2016
371 Návrh na odvolanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko RETEST, Ľadová 11, 811 05 Bratislava a návrh na poverenie vedením rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko RETEST, Ľadová 11, 811 05 Bratislava 03.02.2016
370 Návrh na podporu Majstrovstiev Európy v krasokorčuľovaní 2016 03.02.2016
369 Plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2016 03.02.2016
368 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 03.02.2016
367 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 995 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Hrobákova 7, v zastúpení H-PROBYT, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave 03.02.2016
366 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti 3- izbového bytu nachádzajúceho sa na Gercenovej ulici č. 10 v Bratislave, v k. ú. Petržalka, pre Spojenú školu Svätej Rodiny so sídlom v Bratislave 03.02.2016
365 Návrh na schválenie prípadu hodného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5206/18 pre spoločnosť VI GROUP Petržalka, s.r.o. so sídlom v Bratislave 03.02.2016
364 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 70/5, 91, 1043, 1044, 1065, 1066 pre spoločnosť BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave 03.02.2016
363 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb Trolejbusová trať konečná Gaštanová, Prestupná integrovaná zastávka MHD na Radlinského ulici v Bratislave a Trolejbusová trať Trenčianska, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave 03.02.2016
362 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21639, Ing. Miroslavovi Dolnákovi 03.02.2016
361 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1155, parc. č. 1157/15 a parc. č. 1157/16, spoločnosti CRESCO Ružinov s.r.o. so sídlom v Bratislave- materiál spracuje sekcia správy nehnuteľností 03.02.2016
360 Informácia o zámene Pečnianskeho lesa 03.02.2016
359 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 21949/4, parc. č. 21949/14, parc. č. 21949/29 a pozemku v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15132, spoločnosti MURLABO Slovakia, s.r.o. so sídlom v Bratislave 03.02.2016
358 Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1187/2 a parc. č. 1201/96, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ivana Ondriša a Miroslavy Ondrišovej 03.02.2016
357 Návrh na zľavy v MHD 03.02.2016
356 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 03.02.2016
349 Petícia za zachovanie Status Quo v bezplatnej preprave ŤZP občanov v MHD v Hlavnom meste SR v Bratislave (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako tretí v poradí) 10.12.2015
348 Petícia občanov za schválenie výstavby rekreačno-športového strediska Danubia Park (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako druhý v poradí) 10.12.2015
347 Petícia občanov proti navrhovanému charakteru výstavby budúceho Danubia Parku (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako prvý v poradí) 10.12.2015
355 Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 10.12.2015
351 Indikatívna finančná časť PHSR na obdobie 2015 – 2020 10.12.2015
354 Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu dňa 15.12.2015, návrh na schválenie zmeny stanov organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu 10.12.2015
353 Návrh na bezodplatný prevod stavby súp. č. 2898 na parc. č. 3026/4 v Bratislave, k.ú. Dúbravka, do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Dúbravka - Dom kultúry Dúbravka a návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, parc. č. 3026/4 a 3026/5 v k.ú. Dúbravka, do správy mestskej časti Bratislava – Dúbravka 10.12.2015
352 Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 10.12.2015
350 Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., realizovaných na základe bodu 2. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 139/2015 zo dňa 28.5.2015 a z neho vyplývajúci návrh na schválenie Dohody o urovnaní všetkých vzájomných nárokov, práv a pohľadávok medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava 10.12.2015
346 Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 – 2018 10.12.2015
345 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 10.12.2015
344 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 11. 2015, a niektorých uznesení s termínmi plnenia v mesiaci decembri 2015 10.12.2015
343 Rôzne 09.12.2015
341 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 09.12.2015
340 Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 09.12.2015
339 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome na ulici Hlaváčikova 35 vlastníkom garáží 09.12.2015
338 Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy č. 1090/2013 zo dňa 06.06.2013 v znení uznesenia č. 1181/2013 zo dňa 26. a 27.06.2013 a uznesenia č. 1240/2013 zo dňa 25. a 26.9.2013, ktorým bolo schválené zverenie nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, areál bývalého cyklistického štadióna na ul. Odbojárov a Kalinčiakovej, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 09.12.2015
337 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6322/2, ako priamy predaj s cenovou ponukou a schválenie podmienok priameho predaja 09.12.2015
336 Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, novovytvoreného pozemku parc. č. 2158/133, spoločnosti FORESPO BUDATÍNSKA a. s., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa 09.12.2015
335 Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemkov parc. č. 5448/2,8,9,11,12 Milanovi Marákovi, bytom Bratislava, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa 09.12.2015
334 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 21487/3, do podielového spoluvlastníctva Ing. Igora Mravca a Ing. Jany Jarošovej 09.12.2015
333 Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku na časť pozemku v kat. území Staré Mesto, pre elektroenergetické zariadenie – stavebný objekt SO PS A 01 Trafostanica TS1 2x630 kVA distribučná, ktorá je súčasťou právoplatne umiestnenej stavby „Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava“, so spoločnosťami Bratislavské podhradie, s.r.o. a Západoslovenská distribučná, a.s. 09.12.2015
332 Návrh na schválenie/neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže a zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1866/1 Gagarinova ulica, Bratislava 09.12.2015
331 Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov seniorov Lamač 09.12.2015
330 Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Dom tretieho veku 09.12.2015
329 Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Gerium 09.12.2015
328 Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov jesene života 09.12.2015
327 Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov seniorov Archa 09.12.2015
326 Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov pri kríži 09.12.2015
325 Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Petržalský domov seniorov 09.12.2015
324 Návrh na opätovné prerokovanie a určenie mesačného platu primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 09.12.2015
323 Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie január - jún 2015 09.12.2015
322 Informácia o materiáloch, ktoré budú schvaľované jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r. o. v likvidácii" 09.12.2015
342 Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe v nadväznosti na prijatie Smernice hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri udeľovaní stanovísk a vyjadrení pri umiestňovaní prevádzok hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na iniciovanie zmien zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 09.12.2015
321 Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat 09.12.2015
320 Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava 09.12.2015
317 Návrh riešenia prolematiky grafity v hlavnom meste SR Bratislave 19.11.2015
316 Informácia o spracovaní návrhu lokalít na umiestnenie nového cintorína na území Bratislavy, s vyhodnotením priestorových a funkčných podmienok 19.11.2015
315 Informácia o podniknutých krokoch na odstránenie environmentálnych záťaží – Environmentálna záťaž – skládka CHZJD – Vrakunská cesta 19.11.2015
314 Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 19.11.2015
313 Informáciu o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Doprava 2014 – 2020 19.11.2015
319 Petícia za zrušenie uznesenia poslancov hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze vjazdu motorovým vozidlám na Železnú studienku (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako druhý v poradí) 19.11.2015
318 Petícia za výstavbu projektu PRIMA PARK II (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako prvý v poradí) 19.11.2015
312 Návrh na odsúhlasenie zapojenia hlavného mesta SR Bratislavy do EÚ projektu s názvom „CERIecon (Sieť regionálnych inovačných ekosystémov v Strednej Európe)“ 19.11.2015
311 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 19.11.2015
310 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka a Karlova Ves, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť 19.11.2015
309 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – nebytového priestoru o výmere 123,15 m2 nachádzajúceho sa na Batkovej ulici č. 2, v k. ú. Dúbravka pre Základnú umeleckú školu Eugena Suchoňa so sídlom v Bratislave 19.11.2015
308 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21506/1, Veronike Bartoškovej 19.11.2015
307 Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, stavby so súpis. č. 3114 a pozemku pod stavbou parc. č. 2092, občianskemu združeniu Šanca pre nechcených, so sídlom v Bratislave 19.11.2015
306 Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Vajnory, parc. č. 880/12, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Miroslava Ševčíka a Ing. Heleny Ševčíkovej 19.11.2015
305 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Vinohrady, parc. č. 6095/8, Ing. Anne Ježovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 19.11.2015
304 Starý most a jeho názvy 19.11.2015
303 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2013 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2014 19.11.2015
302 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Banšelova 14, Karpatské námestie 16, Jamnického 10, Hlaváčikova 35, Markova 9, Lachova 32, Bradáčova 5, Haanova 48, Námestie Hraničiarov 2A, Znievska 7, Budatínska 49, vlastníkom bytov 19.11.2015
301 Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, do správy mestskej časti Bratislava-Rača, športový areál na Černockého ulici – tretia časť 19.11.2015
300 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 19.11.2015
299 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 10. 2015 a predĺženie termínov plnenia niektorých uznesení s termínmi plnenia k 30. 11. 2015 a k 31. 12. 2015 19.11.2015
298 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome a hromadnej garáži na ulici Majerníkova 34/A, Veternicova - garáže, vlastníkom garáží 18.11.2015
297 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Bárdošova 5, Novohorská 22, 26, 28, 30, Veternicová 1, Námestie Hraničiarov 2A, vlastníkom bytov 18.11.2015
296 Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE 18.11.2015
295 Informácia o Výročnej správe neziskovej organizácie za rok 2014 Spoločnosti pre rozvoj bývania, n. o. 18.11.2015
294 Preverenie záväzného stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k investičnému zámeru "Areál Koliba" 18.11.2015
293 Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 18.11.2015
292 Návrh na predloženie koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov 18.11.2015
278 Rôzne 22.10.2015
277 Rôzne 22.10.2015
276 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 22.10.2015
275 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Solivarská 11, Trenčianska 40, Nezábudková 36, 50, Kvetná 7, Páričkova 23, Košická 50, Latorická 19, Ipeľská 15, Tehelná 9, J.C. Hronského 16, Račianska 161, Hubeného 10, 12, 14, Novohorská 22, 24, 26, 28, 30, Janického 10, Pribišova 13, Ľuda Zúbka 29, Landauova 34, Tupolevova 6B, Hálova 18, Ševčenkova 20, Pečnianska 3, Pifflova 5, Lachova 39B, Kopčianska 82, Medveďovej 17, Vranovská 61, Vígľašská 9, Budatínska 41, Topolčianska 22, vlastníkom bytov 22.10.2015
274 Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4894 v prospech Viliama Hedla, Karola Hedla a Evy Mikšikovej - zrušenie duplicity spoluvlastníctva uzavretím Dohody o urovnaní a zosúladenie reálneho a právneho stavu 22.10.2015
273 Návrh na uzatvorenie dohody o vydaní nehnuteľností k novovytvorenému pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 4966/3 Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Bratislava-Rača 22.10.2015
272 Návrh na aktualizáciu protokolov o zverení pozemkov v Bratislave do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, k. ú. Trnávka, k. ú. Karlova Ves a k. ú. Ružinov 22.10.2015
271 Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2014 22.10.2015
270 Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci ZMOS za obdobie I. polrok 2015 22.10.2015
291 Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnosti, k. ú. Karlova Ves, pozemku parc. č. 3651/326 22.10.2015
290 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1466, parc. č. 4839 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Starhradská 6, 8, Röntgenova 2, 4, v zastúpení Bytovým družstvom Petržalka, so sídlom v Bratislave 22.10.2015
289 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v stavbe, súpis. č. 1280, na pozemku parc. č. 345, k. ú. Staré Mesto, na Sedlárskej 2, pre Griff Pharma s.r.o., so sídlom v Bratislave 22.10.2015
288 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, k. ú. Karlova Ves, k. ú. Petržalka, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť 22.10.2015
287 Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11787/21 a parc. č. 11787/22 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za parc. č. 11765/4 vo vlastníctve spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., ako prípadu hodného osobitného zreteľa 22.10.2015
286 Žiadosť o dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja na údržbu a opravu ciest na území hlavného mesta SR Bratislavy 22.10.2015
285 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21661/2, Ing. arch. Jaroslavovi Paškovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 22.10.2015
284 Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov - 50 m bazéna, 25 m bazéna a posilňovne v Plavárni Pasienky pre Sláviu Vodné pólo menežment a Súkromné gymnázium Mercury, so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 22.10.2015
283 Návrh na preverenie statických posudkov 22.10.2015
282 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 22.10.2015
281 Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava 22.10.2015
280 Ústna informácia primátora hlavného mesta SR Bratislavy o jeho rozhodnutí zvýšiť Bratislavčanom cestovné v MHD, o príčinách súčasného kolapsu dynamickej dopravy v hlavnom meste SR Bratislave, o dôvodoch a prínosoch 100 % zvyšovania daní obyvateľom hlavného mesta SR Bratislavy, o pripravenosti jednotnej parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave, o svojich dohodách s majiteľmi zariadení vonkajšej reklamy, o plnení uznesení týkajúcich sa zmeny stanov obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy 22.10.2015
279 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30.9.2015 a niektorých uznesení s termínom splnenia k 22.10.2015 22.10.2015
269 Návrh na schválenie koncesnej zmluvy č. 221/2015 na zabezpečenie prevádzky parkovacieho systému mestskej časti Bratislava-Petržalka uzatvorenej mestskou časťou Bratislava-Petržalka dňa 24.6.2015 v zmysle § 15 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení Dodatku č. 1 k tejto koncesnej zmluvy uzatvoreného dňa 26.6.2015 v zmysle § 15 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 9 ods. 2 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 80 ods. 2 písm. y) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 24.09.2015
268 Návrh na schválenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov 24.09.2015
267 Návrh dohody o cezhraničnej spolupráci medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spolkovou krajinou Dolné Rakúsko 24.09.2015
266 Pravidlá podpory kongresových podujatí v hlavnom meste SR Bratislave 24.09.2015
265 Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 24.09.2015
264 Informácia z rokovania o novelizácii zákona o tepelnej energetike - plnenie uznesenia č. 231/2015 bod 1 zo dňa 25.6.2015 24.09.2015
263 Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 - 2013 a Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 24.09.2015
262 Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 24.09.2015
261 Zásady vybavovania petícií v podmienkach samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy 24.09.2015
260 Koncepcia rozvoja Horskej cyklistiky na území Mestských lesov v Bratislave 24.09.2015
259 Informácia o spracovaní návrhu lokalít na umiestnenie nového cintorína na území hlavného mesta SR Bratislavy, s vyhodnotením priestorových a funkčných podmienok 24.09.2015
258 Kritériá nakladania s pozemkami hlavného mesta SR Bratislavy pod radovými garážami vo vlastníctve iných subjektov 24.09.2015
257 Informácia o vzdaní sa členstva Mariana Greksu, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, v komisii kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a návrh na voľbu MUDr. Ivety Plšekovej, námestníčky primátora hlavného mesta SR Bratislavy, za členku komisie kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 24.09.2015
256 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 17/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2013 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2014 24.09.2015
255 Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č. 17/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2013 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2014 24.09.2015
254 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 24.09.2015
253 Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3964/7, vo vlastníctve ŠPORTOVÉHO KLUBU HORY-VODA, za parc. č. 3964/6, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 24.09.2015
252 Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 2761/4, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za pozemky parc. č. 2126/7, parc. č. 2128/3, parc. č. 2127/3 vo vlastníctve Ing. Pavla Nemčeka, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 24.09.2015
251 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3110/50 pre spoločnosť develop BS s. r. o., so sídlom v Bratislave 24.09.2015
250 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 70/1, parc. č. 77/1, parc. č. 77/5, pre spoločnosť BYTY, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 24.09.2015
249 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21588/4, Michalovi Borskému 24.09.2015
248 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Antonovi Hercegovi, JUDr. Zuzane Hercegovej, Ing. arch. Romanovi Hájekovi, JUDr. Borisovi Rekenovi a JUDr. Lucii Reken 24.09.2015
247 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21725/1, občianskemu združeniu Nenápadní hrdinovia, so sídlom v Bratislave 24.09.2015
246 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v lokalite pred hlavnou stanicou ŽSR v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 23096/1, spoločnosti MC ERTLS s.r.o., so sídlom v Bratislave, parc. č. 23096/1, spoločnosti MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o., so sídlom v Bratislave, parc. č. 23096/11, parc. č. 23096/12, spoločnosti Tychler, s.r.o., so sídlom v Skalici 24.09.2015
245 Návrh na predaj stavby súpis. č. 9459 na parc. č. 5745 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice ako prípadu hodného osobitného zreteľa občianskemu združeniu RESOTY - Resocializačné komunity 24.09.2015
244 Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 18380/6, parc. č. 18380/2, Mgr. art. Mariánovi Gregorovičovi a manželke Mgr. art. Andree Hlinkovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa 24.09.2015
243 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17348/71, vlastníkom bytov v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 24.09.2015
242 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 981/23 a parc. č. 981/24, Silvii Anderson, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 24.09.2015
241 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti - nebytového priestoru na Klariskej č. 16 pre Mgr. art. Martina Turanoviča 24.09.2015
240 Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat 24.09.2015
239 Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava 24.09.2015
238 Návrh prechodu zakladateľskej pôsobnosti Archívu hlavného mesta SR Bratislavy zo štátnej správy na hlavné mesto SR Bratislavu 24.09.2015
237 Návrh na schválenie zmien stanov a personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy; návrh na schválenie personálnych zmien v Bratislavskej organizácii cestovného ruchu, v Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy a v príspevkových organizáciách, zriadených hlavným mestom SR Bratislava a informácia o priebehu a výsledku výberových konaní na pozíciu generálnych riaditeľov a predsedov predstavenstiev strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy, realizovaných na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 210/2015 zo dňa 24. - 25.6.2015 24.09.2015
236 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 24.09.2015
235 Návrh riešenia prepravy ŤZP po spustení III. etapy IDS BK 24.09.2015
234 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a lávky v mestských častiach Bratislava-Podunajské Biskupice, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Nové Mesto a Bratislava-Staré Mesto 24.09.2015
233 Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015 24.09.2015
232 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30.6.2015 až k 31.8.2015, a niektorých uznesení splatných k 30.9.2015 a k 31.10.2015 24.09.2015
231 Rôzne Návrh na postup primátora hlavného mesta SR Bratislavy s cieľom novelizovať zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a na jednotný postup starostov mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy pri rozhodovaní v oblasti tepelnej energetiky podľa čl. 46 ods. 2 písm. a) a e) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 25.06.2015
230 Rôzne 25.06.2015
229 Rôzne 25.06.2015
228 Rôzne 25.06.2015
227 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 25.06.2015
226 Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 25.06.2015
225 Informácia o postavení a úlohách Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v konaní podľa čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 25.06.2015
224 Informácia o súhlase s vybudovaním a umiestnením Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Bratislave 25.06.2015
223 Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board za rok 2014 25.06.2015
222 Plnenie Protikorupčného minima za obdobie 2012-2014 25.06.2015
221 Informácia o podniknutých krokoch na odstránenie environmentálnych záťaží, na ochranu zdravia občanov a životného prostredia 25.06.2015
220 Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu a recyklácie druhotných surovín 25.06.2015
219 Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 - 2013 a Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 - 2020 25.06.2015
218 Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 25.06.2015
217 Návrh pre Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji - Zmena dokumentu Delenie tržieb medzi dopravcov BID 25.06.2015
216 Návrh pre Rozšírenie Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - úplná tarifná integrácia (III. etapa) 25.06.2015
215 Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie júl - december 2014 25.06.2015
214 Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2015 25.06.2015
213 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 25.06.2015
212 Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat 25.06.2015
211 Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava 25.06.2015
210 Návrh zásad spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy s obchodnými spoločnosťami, v ktorých má hlavné mesto SR Bratislava majoritnú majetkovú účasť a návrh postupu pri výbere predsedov predstavenstiev (generálnych riaditeľov) strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy 25.06.2015
209 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2776/4 a parc. č. 2779/1, spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 25.06.2015
208 Návrh na vypovedanie zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dočasnej prevádzky parkovania na častiach miestnych komunikácií so spoločnosťou BPS Park, a.s. 25.06.2015
207 Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a schválené na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. dňa 17. júna 2015 25.06.2015
206 Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a schválené na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. dňa 19. júna 2015 25.06.2015
205 Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, akciová spoločnosť dňa 26. júna 2015 25.06.2015
204 Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. dňa 30. júna 2015 25.06.2015
203 Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. dňa 29. júna 2015 25.06.2015
202 Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. dňa 29. júna 2015 25.06.2015
201 Návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť doplnením predmetu činnosti 25.06.2015
200 Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 vykonaných na základe splnomocnenia MsZ, uzn. č. 100/2015 zo dňa 09.04.2015 25.06.2015
199 Predloženie koncepcie zmeny financovania Bratislavy ako hlavného mesta SR zo štátneho rozpočtu, návrh systémového zlepšenia financovania hlavného mesta a správa o postojoch predstaviteľov NR SR a vlády SR 25.06.2015
198 Informácia o dlhovej službe hlavného mesta SR Bratislavy a podriadených organizácií. Schválenie načerpania 2. tranže úveru od Rozvojovej banky Rady Európy (Council of Europe Development Bank) pre hlavné mesto SR Bratislavu a poskytnutie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 137/2015 časť B zo dňa 28.5.2015 25.06.2015
197 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 25.06.2015
196 Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2014 a hodnotiaca správa za rok 2014 25.06.2015
195 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Jégého 19, Tekovská 9, Hraničná 71, Podzáhradná 43, Jamnického 10, Veternicová 9, Beniaková 5, Saratovská 7, Janka Alexyho 1/A, Pri kríži 32, Fedákova 34, Landauova 34, Haanova 50, Blagoevova 20, Holíčska 11, Gercenova 6B, vlastníkom bytov 24.06.2015
194 Návrh na bezodplatný prevod stavby, súpis. č. 395, parc. č. 237/2, Bratislava, k. ú. Jarovce, Trnková ul., do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Jarovce 24.06.2015
193 Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku v hromadných garážach na ulici Pečnianska 6, vlastníkom garáží 24.06.2015
192 Návrh na schválenie zámeru na nájom časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/26, na Bartókovej ulici, formou priameho nájmu 24.06.2015
191 Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3818, parc. č. 3819, materská škola Gorazdova, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 24.06.2015
190 Návrh na zámenu nehnuteľností, v k. ú. Rusovce, parc. č. 550, 545/5 za pozemky parc. č. 515/3, 545/27 vo vlastníctve Imricha Lenka a manželky Ivice Lenkovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa a návrh na zverenie pozemkov parc. č. 515/3, 545/27, k. ú. Rusovce, do správy mestskej časti Bratislava-Rusovce 24.06.2015
189 Informácia o stave reštitučného konania č. k. 1108/92 – reštituenti Dušan Kováč, Ing. Ľubica Hitková, Alena Poláčeková, reštitúcia pozemku v katastrálnom území Bratislava - Staré Mesto, parc. č. 2185/3, informácia o neplatnosti kúpnej zmluvy č. 048804509700 - predaj pozemku v katastrálnom území Bratislava - Staré Mesto, parc. č. 2185/3, Ing. Petrovi Nižňanskému a manželke JUDr. Oľge Nižňanskej 24.06.2015
188 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k.ú. Rača, parc. č. 17348/11 a parc. č. 22877/13, spoločnosti Konstrukt Invest s.r.o so sídlom v Bratislave 24.06.2015
187 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti - veľkej telocvične, nachádzajúcej sa na Dudvážskej ulici č. 6 v Bratislave, v k. ú. Podunajské Biskupice, pre spoločnosť GALILEO SCHOOL, s.r.o., so sídlom v Bratislave a pre spoločnosť GAUDEAMUS, s.r.o., so sídlom v Bratislave 24.06.2015
186 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 590/6, manželom Eve Szalaiovej a Imrichovi Szalaiovi 24.06.2015
185 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3420/41, spoločnosti W Residence, s. r. o., so sídlom v Bratislave 24.06.2015
184 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Dúbravka, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť 24.06.2015
183 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1483, parc. č. 1466, parc. č. 1216, parc. č. 1226/1, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Starhradská 6, 8, 10, 12, Hrobákova 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26 24.06.2015
182 Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov - ľadových plôch, telocvične, šatňových priestorov na Zimnom štadióna Ondreja Nepelu pre športové kluby so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 24.06.2015
181 Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov - 50 m bazéna, 25 m bazéna, posilňovne v Plavárni Pasienky pre športové kluby a školy so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 24.06.2015
180 Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v Plavárni Pasienky pre Slovenskú plaveckú marketingovú, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 24.06.2015
179 Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v Plavárni Pasienky pre Slovenskú plaveckú federáciu, so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 24.06.2015
178 Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, par. č. 15286/22, parc. č. 15286/26, parc. č. 15284/907, parc. č. 15284/908, ZŠ Drieňová ul., do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov 24.06.2015
177 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31.5.2015, a niektorých uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s termínom plnenia k 1.6. a 30.6.2015 24.06.2015
175 Informácia o možnosti usporiadania 7. Európskeho summitu regiónov a miest v roku 2016 v Bratislave 24.06.2015
176 Informácia o elektronizácii zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy, Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy prostredníctvom programu spoločnosti eGov Systems, spol. s r.o. 24.06.2015
174 Rôzne 11.06.2015
173 Rôzne 11.06.2015
172 Rôzne 11.06.2015
171 Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 166, parc. č. 210, parc. č. 236/2 - ul. Na hrádzi, do správy mestskej časti Bratislava-Čunovo 11.06.2015
170 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 11.06.2015
169 Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, stavby súpis. č. 5246 na parc. č. 2724, k. ú. Karlova Ves, krytá Jazdecká hala v areáli ZOO, do správy Zoologickej záhrady Bratislava 11.06.2015
168 Návrh na neodpustenie dlhu v sume 64 119,16 Eur spoločnosti Južné mesto IS, s. r. o., so sídlom v Bratislave 11.06.2015
167 Návrh na neprijatie ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves 11.06.2015
166 Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona c. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 11.06.2015
165 Prehľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 11.06.2015
163 Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 11.06.2015
164 Návrh na schválenie dodatku č. 4 štatútu Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave a návrh na vymenovanie členov rady Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave 11.06.2015
162 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 11.06.2015
161 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12947 a parc. č. 12946/1, Ing. Lucii Štrauchovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 11.06.2015
160 Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku parc. č. 1186, spoločnosti Sanatórium AT, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 11.06.2015
159 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1029/2, spoločnosti Dobré Bývanie s.r.o., so sídlom v Bratislave 11.06.2015
158 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5398/2, 5399, 5400/1, 5400/2, 5400/3, 5402/1, 5402/2, 5402/3, 5403/1, 5403/2 pre spoločnosť VODOTIKA - MG, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 11.06.2015
157 Riešenie situácie ohľadne objektu Ekoiuventy na Búdkovej ceste 28.05.2015
156 Opätovné vyhlásenie poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k výstavbe garáží na Bratislavskom hrade 28.05.2015
155 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Martinčekova 30, Sputniková 33, Košická 45, Ľuda Zúbka 4, Janka Alexyho 1/A, Pri kríži 32, 34, 36, Fedákova 34, 36, Holíčska 23, Osuského 30, Romanova 44B, Holíčska 5, Papraďova 3, vlastníkom bytov 28.05.2015
154 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 3569, Rosná ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie 28.05.2015
153 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1866/1, Gagarinova ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie 28.05.2015
152 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15476/12, Rákosová - Senná ul., formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 28.05.2015
151 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 396,20 m2 v stavbe súpis. č. 3042 na pozemku parc. č. 2468/1 na Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. Petržalka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 28.05.2015
150 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 280,53 m², v stavbe súpis. č. 3069 na pozemkoch parc. č. 2469/1 na Jasovskej 4 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 28.05.2015
149 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 284,50 m2 v stavbe súpis. č. 3069 na pozemku parc. č. 2470 na Jasovskej 2 v Bratislave, k. ú. Petržalka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 28.05.2015
148 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 102,47 m², v stavbe súpis. č. 3038 na pozemku parc. č. 2823 na Jasovskej 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 28.05.2015
147 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 51,06 m2 v stavbe súpis. č. 3175 na pozemku parc. č. 1669/466 na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 28.05.2015
146 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m², v stavbe súpis. č. 5962 na pozemku parc. č. 1160/6 na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 28.05.2015
145 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 90,07 m², v stavbe súpis. č. 3514 na pozemku parc. č. 1426/587 na Hany Meličkovej 11A v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 28.05.2015
144 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 64,26 m2 v stavbe súpis. č. 3514 na pozemku parc. č. 1426/587 na Hany Meličkovej 11A v Bratislave, k. ú. Karlova Ves formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 28.05.2015
143 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 97,80 m², v stavbe súpis. č. 1183 na pozemku parc. č. 2879 na Bagarovej 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 28.05.2015
142 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 254,90 m², v stavbe súpis. č. 108 na pozemku parc. č. 11307 na Českej 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 28.05.2015
141 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 91,30 m², v stavbe súpis. č. 75 na pozemku parc. č. 11306 na Budyšínskej 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 28.05.2015
140 Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s., dňa 22. júna 2015 28.05.2015
139 Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava 28.05.2015
138 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v súvislosti s financovaním vypracovania urbanistických štúdií 28.05.2015
137 Podmienky čerpania fondov EÚ v rámci nového programovacieho obdobia (IROP a OPII) v súvislosti s 3. etapou BID 28.05.2015
136 Návrh na zmenu čl. 5 ods. 8 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 28.05.2015
135 Návrh na predkladanie pravidelných informácií týkajúcich sa finančného hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 28.05.2015
134 Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uzn. č. 100/2015 zo dňa 09.04.2015 28.05.2015
133 Návrh riešení problémov v doprave v oblasti cestovného ruchu v hlavnom meste SR Bratislave 28.05.2015
132 Návrh na prijatie pravidiel podpory kandidatúry na kongresové podujatia 28.05.2015
131 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30.4.2015 a predĺženie termínu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 28.5.2015 28.05.2015
130 Návrh na odňatie správy pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1235/10 organizácii MARIANUM, predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1235/12 podľa GP č. 30029/15, Slovenskej republike - Ministerstvu vnútra SR, ako prípadu hodného osobitného zreteľa a na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1235/10, parc. č. 1235/11 do správy organizácii MARIANUM 28.05.2015
129 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 27.05.2015
128 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v hromadnej garáži na ulici Hany Meličkovej, vlastníkovi garáže 27.05.2015
127 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nezábudková 54, Kvetná 7, Tekovská 7, 9, Fedinova 8, Mlynarovičova 9, Haanova 48, Znievska 10, Gercenova 8H, vlastníkom bytov 27.05.2015
126 Zásady spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy s obchodnými spoločnosťami, v ktorých je jediným akcionárom alebo spoločníkom a v ktorých má hlavné mesto SR Bratislava majoritnú majetkovú účasť 27.05.2015
125 Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. 27.05.2015
124 Informácia o vyjadrení generálneho riaditeľa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., k predloženiu analýzy k stavu podzemných vôd v k. ú. Vrakuňa 27.05.2015
123 Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 27.05.2015
122 Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 - 2013 a Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 - 2020 27.05.2015
121 Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava - Schwechat 27.05.2015
120 Petícia o podpore projektu Renviro 30.04.2015
119 Petícia občanov za zachovanie parkov pri Justičnom paláci 30.04.2015
118 Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenie rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov 30.04.2015
117 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 30.04.2015
116 Informácia o postupe pri obstarávaní náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z. pre nájomcov bytov v reštituovaných domoch 30.04.2015
115 Informácia o stave riešenia obstarávania náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z. pre nájomcov bytov v reštituovaných domoch 31.12.2014 30.04.2015
114 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5081/318, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jozefa Pribiša a Alžbety Pribišovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 30.04.2015
113 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – časti nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe, súpis. č. 1188, na pozemku parc. č. 2886, k. ú. Dúbravka, LV 847, pre TANEČNÝ KLUB „DANUBE“ BRATISLAVA, so sídlom v Bratislave 30.04.2015
112 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2409/19, spoločnosti Kids Paradise s. r. o., so sídlom v Bratislave 30.04.2015
111 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1640/1 a parc. č. 1646/1, Ing. Zoltánovi Richterovi 30.04.2015
110 Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, pozemku parc. č. 2962/1, k. ú. Dúbravka, multifunkčné ihrisko, do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka 30.04.2015
109 Vyhlásenie poslaneckého zboru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k výstavbe garáží na Bratislavskom hrade 30.04.2015
108 Voľba mestského kontrolóra 30.04.2015
107 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/1, spoločnosti SLOVAK INVESTMENT GROUP, a.s., so sídlom v Bratislave 30.04.2015
106 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22069/1, spoločnosti SLOVUNIT – SLIAČSKA s.r.o., so sídlom v Bratislave 30.04.2015
105 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 101/2015 zo dňa 9.4.2015: Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 30.04.2015
104 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 100/2015 zo dňa 9.4.2015: Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 - 2017 30.04.2015
103 Návrh na zmenu uznesenia č. 67/2015 zo dňa 26.3.2015, ktorým sa mení a dopĺňa uznesenie č. 1737/2014 zo dňa 25.9.2014 o výške členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy Bratislavskej organizácií cestovného ruchu na rok 2015 30.04.2015
102 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31.3.2015 a predĺženie termínov plnenia nesplnených uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s termínmi plnenia k 31.3.2015 a k 30.4.2015 a predĺženie termínov splnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s termínom splnenia k 1.5. a k 31.5.2015 a určenie termínu na splnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 30.04.2015
101 Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 09.04.2015
100 Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 - 2017 09.04.2015
99 Rôzne 09.04.2015
98 Rôzne - Koncepcia zmeny financovania Bratislavy ako hlavného mesta SR zo štátneho rozpočtu 09.04.2015
97 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 09.04.2015
96 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Hummelova 8, Miletičova 48, Koceľova 22, 24, Kvetná 7, Kvačalova 22, 24, 26, 28, Velehradská 26, 28, 30, Tekovská 7, 9, Račianska 161, Hubeného 4, 8, Saratovská 5, 7, Hrobákova 7, Romanova 2, Haanova 48, 50, Vranovská 61, 63, Budatínska 49 vlastníkom bytov 09.04.2015
95 Návrh 1) na odňatie správy stavebných objektov v Detskom areáli Veľký Draždiak na pozemkoch parc. č. 2844/25 a 2844/26, k. ú. Petržalka, zo správy organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 2) na zverenie stavebných objektov v Detskom areáli Veľký Draždiak na pozemkoch parc. č. 2844/25 a 2844/26, k. ú. Petržalka, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka 09.04.2015
94 Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Dúbravka, stavbe – obchodnej jednotke číslo 14, súp. č. 1889, Lysákova ulica 09.04.2015
93 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1750/10,11,13, Marekovi Molnárovi a Andrejovi Molnárovi, ako pozemkov pod stavbou rodinného domu a priľahlých pozemkov, podielovým spoluvlastníkom stavby 09.04.2015
92 Návrh na schválenie zámeru na nájom nebytových priestorov - garážové státia nachádzajúce sa na Bajzovej 8/A v Bratislave, k.ú. Nivy, garážové státia na Blumentálskej 10, k. ú. Staré Mesto, garážové státia na Jurigovom nám. 1 - KOTVA, k. ú. Karlova Ves, garáže na Tománkovej 5, k. ú. Karlova Ves, garáže na Jasovskej ul. č. 6-8, k. ú. Petržalka, garáže na Jasovskej ul. č. 1-3, k. ú. Petržalka formou priameho nájmu 09.04.2015
91 Informácia o zmluvnom vzťahu s dodávateľom zimnej údržby firmou A.R.K technické služby, s.r.o., o obstarávaní, ktoré mu predchádzalo a o možnostiach ukončenia tohto zmluvného vzťahu a jeho nahradenie alternatívnym riešením 09.04.2015
90 Návrh na schválenie Zmluvy o postúpení pohľadávok hlavného mesta SR Bratislavy 09.04.2015
89 Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava 09.04.2015
88 Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 09.04.2015
87 Ústna informácia o pripomienkach hlavného mesta SR Bratislavy k návrhu novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám 09.04.2015
86 Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 09.04.2015
85 Skládka odpadu z bývalého závodu CHZJD na Vrakunskej ceste 09.04.2015
84 Informácia o situácii v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. 09.04.2015
83 Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2014 26.03.2015
82 Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 26.03.2015
81 Aktuálny stav výstavby podzemných garáží a ochrany archeologických nálezov na severnej terase Bratislavského hradu 26.03.2015
80 Informácia o výstavbe novej nemocnice v Bratislave 26.03.2015
79 Mestské centrum Stará tržnica – Návrh na voľbu členov Správnej rady a Dozornej rady za hlavné mesto SR Bratislavu 26.03.2015
78 Návrh na kooptovanie nových členov do rád základných umeleckých škôl (ZUŠ) a centier voľného času (CVČ) v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy 26.03.2015
77 Návrh Dodatku č. ... k Zriaďovacej listine: 1. Centra voľného času Štefánikova 35, Bratislava 2. Základnej umeleckej školy Istrijská 22, Bratislava 26.03.2015
76 Návrh Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 26.03.2015
75 Vyhodnotenie plnenia Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 26.03.2015
74 Vyhodnotenie plnenia priorít Koncepcie riešenia problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste SR Bratislave za rok 2014 26.03.2015
73 Informácia k správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 26.03.2015
72 Návrh na voľbu Ing. Pavla Bullu za člena Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy 26.03.2015
71 Návrh na doplnenie člena komisie na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 26.03.2015
70 Návrh na voľbu členov komisií mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z radov občanov 26.03.2015
69 Informácia o účasti členov – neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 26.03.2015
68 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v stavbe na Kočánkovej ulici 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre Divadlo Aréna, so sídlom v Bratislave 26.03.2015
67 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 28.2.2015 a uznesenia č. 1617/2014 časť B zo dňa 25. a 26.6.2014 splatného k 26.3.2015 26.03.2015
66 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 26.02.2015
65 Návrh na vypracovanie Stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k výstavbe novej nemocnice v Bratislave 26.02.2015
64 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch na ulici Hummelova 8, Bagarova 30 vlastníkom garáží 26.02.2015
63 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Medzilaborecká 29, Kupeckého 17, Trenčianska 50, Trenčianska 64, Kvačalova 22, 24, 26, 28, Rezedová 4, Mesačná 7, Lotyšská 6, Estónska 26, Hubeného 4, 6, 8, Veternicova 1, Beňovského 10, Bagarova 8, Saratovská 14, Saratovská 5, 7, Studenohorská 29, Tupolevova 22, Markova 11, Hálova 18, Fedinova 16, Kopčianska 78, Romanova 44, Šustekova 11, Beňadická 34, Znievska 8, Budatínska 41, Holíčska 17, Topolčianska 8 vlastníkom bytov 26.02.2015
62 Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov parc. č. 2694/12 a parc. č. 2669/2 a studní na týchto pozemkoch, k. ú. Vajnory, Roľnícka a Baničova ul., do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory 26.02.2015
61 Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave 26.02.2015
60 Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1839/1, parc. č. 1840/1 a parc. č. 1841/2, Lamačská cesta 26.02.2015
59 Návrh na neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže a zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 17007/46 a parc. č. 17007/47, Banšelova, Terchovská ulica 26.02.2015
58 Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava 26.02.2015
57 Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat 26.02.2015
56 Návrh na pripojenie sa hlavného mesta SR Bratislavy k akcii Vlajka pre Tibet 2015 26.02.2015
55 Informácia o stave prípravy nosného systému mestskej hromadnej dopravy (NS MHD) 26.02.2015
54 Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 - 2013 a Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 - 2020 26.02.2015
53 Návrh na vypracovanie programových priorít na obdobie 2015 - 2018 26.02.2015
52 Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2014 26.02.2015
51 Návrh na voľbu členov komisií mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z radov občanov 26.02.2015
50 Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 26.02.2015
49 Návrh na zámenu nehnuteľností v k. ú. Rača, a to pozemkov parc. č. 17353/1, parc. č. 17353/2 a časti pozemku parc. č. 4963/193 a stavby súpis. č. 9767 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za časť pozemku parc. č. 17342/203 vo vlastníctve fyzických osôb, Hagarova ulica, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 26.02.2015
48 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb v areáli lokality Janíkov dvor v Bratislave, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť so sídlom v Bratislave 26.02.2015
47 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1511/9, spoločnosti REEGAS s. r. o. so sídlom v Bratislave 26.02.2015
46 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/5, Romanovi Rybárovi 26.02.2015
45 Návrh na nájom nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač na prípravu stravy ako prípad hodný osobitného zreteľa 26.02.2015
44 Nájom nebytových priestorov v budove Mestského ústavu ochrany pamiatok Uršulínska 9 pre LC med, s.r.o - ambulanciu všeobecného lekára ako prípad hodný osobitného zreteľa 26.02.2015
43 Riešenie situácie ohľadom výstavby podzemných garáží na severnej terase Národnej kultúrnej pamiatky Bratislavského hradu 26.02.2015
42 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 1. 2015 a predĺženie termínu plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s termínom plnenia k 28. 2. 2015 26.02.2015
41 Rôzne 05.02.2015
40 Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava - Schwechat 05.02.2015
39 Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov) 05.02.2015
38 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 05.02.2015
37 Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 05.02.2015
36 Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z. na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 05.02.2015
35 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 662/2012 zo dňa 27. - 28. 06. 2012, ktorým bol schválený predaj nehnuteľností spoluvlastníkom bytov v dome na Čiližskej ul. 1 05.02.2015
34 Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov parc. č. 19228/7, parc. č. 19238/7 a komunikácie na parc. č. 19228/7, k. ú. Vinohrady, lokalita Ahoj a Kamzík, do správy Mestských lesov v Bratislave 05.02.2015
33 Návrh na uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, vo vlastníctve spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o. (Normbenz Slovakia s. r. o.), so sídlom v Bratislave 05.02.2015
32 Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby a uloženia kanalizačnej prípojky k pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 263/3 a parc. č. 263/4 05.02.2015
31 Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2697/26 a parc. č. 2697/27, Jozefovi Debnárovi a manželke Monike Debnárovej - majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou s priľahlým pozemkom 05.02.2015
30 Návrh na podanie prihlášky do súťaže Európske hlavné mesto mládeže 2018 05.02.2015
29 Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 05.02.2015
28 Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2013 05.02.2015
27 Návrh dodatku k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, Exnárova 6, Bratislava 05.02.2015
26 Návrh novely Štatútu Domu pre starších občanov 05.02.2015
25 Informácia o činnosti hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska za II. polrok 2014 05.02.2015
24 Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní 05.02.2015
23 Návrh na schválenie rozhodnutia č. 17/2014 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri zabezpečovaní verejného poriadku 05.02.2015
22 Protest prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava Kd 475/14/1100-14 zo dňa 10. 11. 2014 proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2014 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 05.02.2015
21 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 05.02.2015
20 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3888/26, 3888/34, 3888/197, 3888/198, 3888/207 a 3888/208, spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 05.02.2015
19 Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k.ú. Vajnory, parc. č. 2697/22, parc. č. 2697/23, Stanislavovi Kuricovi a manželke Ing. Márii Kuricovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 05.02.2015
18 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5311/27, JUDr. Františkovi Slovíkovi a manželke RNDr. Márii Slovíkovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 05.02.2015
17 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 446/2, pre Prvú distribučnú spoločnosť s.r.o. so sídlom v Bratislave 05.02.2015
16 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, parc. č. 4723/1, k. ú. Petržalka, Občianskemu združeniu priateľov Bulharskej školy Christo Boteva, so sídlom v Bratislave 05.02.2015
15 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, stavby súp. č. 6095 a pozemku parc. č. 120, nachádzajúcich sa na Istrijskej 22 v Bratislave, pre Základnú umeleckú školu, so sídlom v Bratislave 05.02.2015
14 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17400/4, parc. č. 17350/1, parc. č. 22258/1, spoločnosti TLD, s.r.o. so sídlom v Bratislave 05.02.2015
13 Návrh prenájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač ako prípad hodný osobitného zreteľa 05.02.2015
12 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na pozemku parc. č. 8934 v k. ú. Staré Mesto, Bratislavskej organizácii cestovného ruchu 05.02.2015
11 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31.12.2014 05.02.2015
10 Informácia o plnení úloh oddelenia správy komunikácií týkajúcich sa zimnej údržby komunikácií 05.02.2015
9 Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 05.02.2015
8 Informácia o príprave rozpočtu - ústna informácia 05.02.2015
7 Návrh na určenie platu primátora hlavného mesta SR Bratislavy 11.12.2014
6 Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 11.12.2014
5 Voľba členov Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy 11.12.2014
4 Voľba predsedov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 11.12.2014
3 Zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 11.12.2014
2 Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 11.12.2014
1 Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy hl. m. SR Bratislavy, zloženie sľubu novozvoleného primátora hl. m. SR Bratislavy, zloženie sľubu poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy, vystúpenie novozvoleného primátora hl. m. SR Bratislavy 11.12.2014