Uznesenia

Číslo Názov Zasadnutie
126/2020 Návrh na schválenie zámeru vytvorenia komunitnej záhrady na Kozičovej ulici. 21.09.2020
125/2020 Návrh na schválenie informovania o strategických stretnutiach mestskej časti. 21.09.2020
122/2020 Kontrola dodržiavania nápravného opatrenia zo dňa 13.06.2017 – slobodný prístup k informáciám. 21.09.2020
121/2020 Zabezpečenie civilnej ochrany obyvateľstva mestskej časti Bratislava – Devín. 21.09.2020
120/2020 Správa Miestneho kontrolóra z kontroly plnenia Uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Devín za I. polrok 2020. 21.09.2020
119/2020 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta SR Bratislavy- žiadosť o zaujatie stanoviska. 21.09.2020
118/2020 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy - žiadosť o zaujatie stanoviska. 21.09.2020
124/2020 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 1661, 1663/1 a 1663/2 pre Ing. Kamila Gábrika, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 21.09.2020
123/2020 Návrh na predĺženie doby prenájmu záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 21.09.2020
117/2020 Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devín k 30.06.2020. 21.09.2020
116/2020 Návrh na zmenu rozpočtu 2020 – schválenie rozpočtového opatrenia č. 2 na rok 2020. 21.09.2020
115/2020 Návrh na určenie podmienok verejnej obchodnej súťaže č. 5/2020 na nájom časti nebytových priestorov o rozlohe 54 m2 budovy so súp. č. 993, na Kozičovej ul. č. 24, postavenej na pozemku parc. č.1029/1, k.ú. Devín. 21.09.2020
114/2020 Návrh na schválenie rozdelenia prebytku hospodárenia za rok 2019 medzi veriteľov Mestskej časti Bratislava - Devín. 21.09.2020
113/2020 Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019 a výročnej správy za rok 2019 mestskej časti Bratislava – Devín. 21.09.2020
112/2020 Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 21.09.2020
111/2020 Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020. 22.06.2020
110/2020 Správa Miestneho kontrolóra z kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Bratislava–Devín. 22.06.2020
109/2020 Správa Miestneho kontrolóra z kontroly plnenia Uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Devín za rok 2019. 22.06.2020
108/2020 Správa Miestneho kontrolóra z kontroly výberu miestneho poplatku za rozvoj. 22.06.2020
107/2020 Návrh na určenie podmienok verejných obchodných súťaží č. 3/2020 a 4 /2020 na nájom častí nebytových priestorov budovy so súp. č. 993, na Kozičovej ul. č. 24, postavenej na pozemku parc. č.1029/1, k.ú. Devín. 22.06.2020
106/2020 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady na parc. č. E-KN 2085/1 pre Petra Kvintu, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 22.06.2020
105/2020 Návrh na uzatvorenie nových nájomných zmlúv na prenájom záhrad na parc. č. 1663/3 pre Mgr. Martina Galáta a Júliusa Galáta, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 22.06.2020
104/2020 Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom reštaurácie v priestoroch Domu kultúry Devín spoločnosti ZV Consulting s.r.o ako prípad hodný osobitého zreteľa. 22.06.2020
103/2020 Návrh na zmenu rozpočtu 2020 – schválenie rozpočtového opatrenia č. 1 na rok 2020. 22.06.2020
102/2020 Výročná správa mestskej časti Bratislava – Devín za rok 2019. 22.06.2020
101/2020 Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Devín za rok 2019. 22.06.2020
100/2020 Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 22.06.2020
99/2020 Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín 29.04.2020
98/2020 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - žiadosť o zaujatie stanoviska. 29.04.2020
97/2020 Voľba predsedu komisie kultúrnej a sociálnej 29.04.2020
96/2020 Nastúpenie náhradníka za zaniknutý mandát miestneho poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín 29.04.2020
95/2020 Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 29.04.2020
94/2020 Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devín k 31.3.2020. 20.04.2020
93/2020 Návrh na zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov o rozlohe 62 m2 v DK Devín užívaných ako skúšobňa na 1 € mesačne počas trvania zákazu konania verejných kultúrnych a spoločenských podujatí občianskemu združeniu Slovak Kletzmer Association ako prípad hodný osobitého zreteľa. 20.04.2020
92/2020 Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 20.04.2020
91/2020 Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 20.04.2020
90/2020 Zmena uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Devín č.165/2008 zo dňa 16.12.2008, ktorým sa schválil čiastkový zoznam pamätihodností na území MČ Devín - Žiadosť o vyradenie nehnuteľnosti na ulici Hradná 10, na parcele reg. „C“ par.č. 940 z Evidencie pamätihodností Mestskej časti Bratislava-Devín 24.02.2020
89/2020 Správa o kontrolnej činnosti Miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Devín za rok 2019. 24.02.2020
88/2020 Správa z kontroly dodržiavania zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov za obdobie 2014 – 2018 (resp. Zákon č. 25/2006 Z.z.). 24.02.2020
87/2020 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 3/2020 na prenájom verejných WC na Muránskej ulici. 24.02.2020
86/2020 Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 24.02.2020
85/2020 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020 na krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov. 24.02.2020
84/2020 Návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o starostlivosti o verejný poriadok a zeleň na území mestskej časti Bratislava – Devín. 24.02.2020
83/2020 Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 24.02.2020
82/2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020. 16.12.2019
81/2019 Správa Miestneho kontrolóra z kontroly dodržiavania, aktuálnosti a úplnosti VZN mestskej časti Bratislava – Devín. 16.12.2019
80/2019 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Devín č. 3/2019 zo dňa 16.12.2019 o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území Mestskej časti Bratislava - Devín. 16.12.2019
79/2019 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Devín č. 2/2019 zo dňa 16.12.2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Devín. 16.12.2019
78/2019 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Devín č. 1/2019 zo dňa 16.12.2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole. 16.12.2019
77/2019 Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín v roku 2020 16.12.2019
76/2019 Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 16.12.2019
75/2019 Stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti. 25.11.2019
74/2019 Stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení VZN č. 5/2019. 25.11.2019
73/2019 Správa miestneho kontrolóra z kontroly výberu miestneho poplatku za rozvoj. 25.11.2019
72/2019 Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava Devín k 30.09.2019. 25.11.2019
71/2019 Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín a Rokovacieho poriadku komisií ako poradného, iniciatívneho a kontrolného orgánu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Devín. 25.11.2019
70/2019 Návrh na odpredaj pozemku reg. „C“ parc.č. 1460/18 o výmere 28 m2 v k.ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Devín, a stanovenie kúpnej ceny za m², žiadateľovi Ing. Petrovi Oravcovi ako prípad hodný osobitého zreteľa. 25.11.2019
69/2019 Návrh na odpredaj pozemkov reg. „C“ parc. č. 1504/2 o výmere 7,0 m² a parc. č. 1505/4 o výmere 23,0 m² odčlenených z pozemku registra „E“ parc.č. 1241/31 v k.ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Devín žiadateľom Rudolfovi Apalovičovi a Ružene Apalovičovej ako prípad hodný osobitého zreteľa. 25.11.2019
68/2019 Návrh na prenájom podzemnej časti parcely o výmere 17,85 m2 a nadzemnej časti parcely o výmere 3,53 m2 a nebytového pivničného priestoru o výmere 63,98 m2 nachádzajúce sa v areáli materskej školy na Kremeľskej ulici 36 pozemku registra „C“ parc. č. 35/10, občianskemu združeniu „Scéna pre Devín“ za účelom užívania priestorov PIVNICE a realizácie a užívania núdzového evakuačného východu z priestorov PIVNICE ako prípad hodný osobitého zreteľa. 25.11.2019
67/2019 Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru o výmere 77 m2 v stavbe bez súpisného čísla nachádzajúcej sa v areáli školy na Kremeľskej 2 na pozemku registra „C“ parc. č. 1204/22, občianskemu združeniu „Deti Devína – Naša Materská škola“ za účelom prevádzky výtvarného a hudobného ateliéru ako prípad hodný osobitého zreteľa. 25.11.2019
66/2019 Návrh na prenájom pozemku o rozlohe 202 m2 registra „C“ parc. č. 2188/13, ostatné plochy, zapísaného na LV č. 1, spoločnosti O 2 Slovakia s.r.o. za účelom prevádzky základňovej stanice verejnej komunikačnej siete ako prípad hodný osobitého zreteľa. 25.11.2019
65/2019 Návrh na schválenie rozdelenia prebytku hospodárenia za rok 2018 medzi veriteľov Mestskej časti Bratislava - Devín. 25.11.2019
64/2019 Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2020 a strategické rozpočty na roky 2021,2022 25.11.2019
63/2019 Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 25.11.2019
62/2019 Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy-Udelenie súhlasu obce na prechodný pobyt cudzinca v zmysle §32 ods.2 písm.k) zákona 404/2011 Z.z.o pobyte cudzincov. 23.09.2019
61/2019 Zriadenie expozitúry Mestskej polície v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 23.09.2019
60/2019 Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 23.09.2019
Zámer odpredať pozemok žiadateľovi Ing. Petrovi Oravcovi ako prípad hodný osobitého zreteľa. 23.09.2019
59/2019 Správa z kontroly Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva a komisií Mestskej časti Bratislava-Devín. 23.09.2019
58/2019 Pravidlá kontrolnej činnosti. 23.09.2019
57/2019 Návrh na prenájom pozemku o rozlohe 202 m2 registra „C“ parc. č. 2188/13, ostatné plochy, zapísaného na LV č. 1, spoločnosti Telefónica O2 Slovakia s.r.o. za účelom prevádzky základňovej stanice verejnej komunikačnej siete ako prípad hodný osobitého zreteľa. 23.09.2019
56/2019 Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava- Devín k 30.6.2019 23.09.2019
Výročná správa mestskej časti Bratislava-Devín za rok 2018. 23.09.2019
55/2019 Výročná správa mestskej časti Bratislava-Devín za rok 2018. 23.09.2019
54/2019 Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 23.09.2019
53/2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019 08.08.2019
52/2019 Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 08.08.2019
Doplnenie člena do Stavebnej a dopravnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín. 24.06.2019
51/2019 Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devín k 31.03.2019. 24.06.2019
50/2019 Návrh na započítanie vynaložených nákladov na opravy havarijného stavu v prenajatých priestoroch na Kozičovej ulici spoločnosti JAGA GROUP, s.r.o do ročného nájomného za roky 2019, 2020 24.06.2019
49/2019 Návrh na započítanie vynaložených nákladov na opravy havarijného stavu v prenajatých priestoroch na Kozičovej ulici spoločnosti Otcovia a dcéry, s.r.o do ročného nájomného za roky 2019, 2020 a 2021 24.06.2019
48/2019 Návrh na zrušenie uznesenia č. 76/2016 zo dňa 27.06.2016 a návrh voľby šéfredaktorky občasníka Devínčan a členov redakčnej rady. 24.06.2019
47/2019 Určenie platu starostu a hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín. 24.06.2019
Návrh na prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mestskej časti Bratislava–Devín č. 4/2018 zo dňa 15.10.2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Devín I a prerokovanie protestu prokurátora proti Uzneseniu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín č. 183/2018 zo dňa 15.10.2018 24.06.2019
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 24.06.2019
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 24.06.2019
46/2019 Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 24.06.2019
45/2019 Návrh na zámenu pozemku registra „ E “ parc.č. 3057/27 ( parc.č. 2078/2 a parc.č. 2077 registra „ C“ ) k. ú. Devín vo výmere 242 m2 za pozemky registra „ C“ katastra nehnuteľností v k.ú. Devín parc. č. 1209/30 – ostatné plochy vo výmere 121 m2, parc.č. 1993/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 150 m2 a parc. č. 1970/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m2 vo vlastníctve žiadateľa Bc. Karola Gálika a súhlas s odňatím správy uvedeného pozemku. 24.06.2019
44/2019 Návrh na stanovenie kúpnej ceny za m2 pre pozemky reg. „C“ , pozemok parc.č. 1504/2 o výmere 7,0 m2 a časti pozemku parc. č. 1505/2 o výmere 23,0 m2 v k.ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Devín za účelom odpredaja týchto pozemkov žiadateľom Rudolfovi Apalovičovi a Ružene Apalovičovej ako prípad hodný osobitého zreteľa 24.06.2019
43/2019 Tajné hlasovanie 24.06.2019
42/2019 Návrh na udelenie poverenia Stavebnej a dopravnej komisii Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín (v skratke „SaDK“) na preverenie možnosti a následnú koordináciu úpravy plánovaného vedenia cyklotrasy popri ramene Dunaja v úseku zastavaného územia Devínskej cesty v bezprostrednom susedstve lokality Zlaté schody s Investorom rekonštrukcie Devínskej cesty a ďalšími zainteresovanými stranami 24.06.2019
41/2019 Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Devín za rok 2018 24.06.2019
40/2019 Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 24.06.2019
39/2019 Stanovisko miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devín k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci parkovacej politiky a emisných zón a stanovisko miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devín k predloženému návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 17.05.2019
38/2019 Stanovisko miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devín k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci parkovacej politiky a emisných zón a stanovisko miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devín k predloženému návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 17.05.2019
37/2019 Stanovisko miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devín k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci parkovacej politiky a emisných zón a stanovisko miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devín k predloženému návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 17.05.2019
36/2019 Otvorenie 5. zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 17.05.2019
35/2019 Návrh na udelenie poverenia Stavebnej a dopravnej komisie (v skratke „SaDK“) na prebratie odbornej a výkonnej iniciatívy nad procesom rekonštrukcie Devínskej cesty (v skratke „RDC“) za MČ Bratislava-Devín, poverenia predsedu SaDK prizývať na zasadnutia k RDC verejnosť a poverenia člena SaDK za koordinátora RDC za MČ Bratislava-Devín 15.04.2019
34/2019 Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín na obdobie 2019 – 2025 15.04.2019
33/2019 Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 15.04.2019
32/2019 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady na parc. č. 265 pre Romana Pekára ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 15.04.2019
31/2019 Návrh na prenájom budovy verejných WC ako prípad hodný osobitého zreteľa. 15.04.2019
30/2019 Návrh na zmenu zmluvy o nájme školy – navýšenie školného. 15.04.2019
Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 15.04.2019
29/2019 Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 15.04.2019
28/2019 Návrh na doplnenie člena do Komisie stavebnej a dopravnej 18.02.2019
27/2019 Návrh člena komisie kultúrnej a sociálnej 18.02.2019
26/2019 Návrh členov ekonomickej komisie 18.02.2019
Správa o kontrole dodržiavania zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v roku 2017. 18.02.2019
25/2019 Správa o kontrole dodržiavania zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v roku 2017. 18.02.2019
24/2019 Správa z kontroly príjmov, výdavkov, banky a peňažných tokov za rok 2017. 18.02.2019
23/2019 Informačný materiál z kontroly inventarizácie k 31.12.2017 zvereného hmotného majetku, prostriedkov civilnej ochrany, zvereného MČ Devín. 18.02.2019
22/2019 Správa z kontroly centrálnej evidencie sťažností. 18.02.2019
21/2019 Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 18.02.2019
20/2019 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019 na krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov. 18.02.2019
19/2019 Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 18.02.2019
Návrh členov komisie legislatívno - právnej a podnikateľských činností 17.12.2018
18/2018 Návrh členov komisie legislatívno - právnej a podnikateľských činností 17.12.2018
Návrh členov komisie stavebnej a dopravnej 17.12.2018
17/2018 Návrh členov komisie stavebnej a dopravnej 17.12.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 17.12.2018
16/2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 17.12.2018
Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 237/1 a 238 pre Evu Jablonkovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 17.12.2018
15/2018 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 237/1 a 238 pre Evu Jablonkovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 17.12.2018
Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 1558 pre Ing. Ľubomíra Guláša, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 17.12.2018
14/2018 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 1558 pre Ing. Ľubomíra Guláša, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 17.12.2018
Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 224 pre MUDr. Eleonoru Bellovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 17.12.2018
13/2018 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 224 pre MUDr. Eleonoru Bellovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 17.12.2018
Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 17.12.2018
12/2018 Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 17.12.2018
11/2018 Výročná správa mestskej časti Bratislava-Devín za rok 2017. 17.12.2018
Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2017 medzi veriteľov Mestskej časti Bratislava - Devín 17.12.2018
10/2018 Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2017 medzi veriteľov Mestskej časti Bratislava - Devín 17.12.2018
9/2018 Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2019 a strategických rozpočtov na roky 2020, 2021. 17.12.2018
8/2018 Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Devín k 30.09.2018. 17.12.2018
Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 17.12.2018
7/2018 Návrh rámcového plánu riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2018 a 2019 26.11.2018
6/2018 Určenie platu starostu mestskej časti Bratislava-Devín 26.11.2018
5/2018 Návrh na voľbu predsedov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín 26.11.2018
4/2018 Návrh na zriadenie komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín a určenie náplne ich práce 26.11.2018
3/2018 Poverenie zastupovania starostu mestskej časti Bratislava-Devín 26.11.2018
2/2018 Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín 26.11.2018
1/2018 Úvodné náležitosti a) Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do miestneho zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného miestneho zastupiteľstva d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Devín, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva f) Vystúpenie novozvoleného starostu 26.11.2018
186/2018 Rôzne 15.10.2018
185/2018 Územný plán zóny Devín I – zmeny a doplnky 15.10.2018
184/2018 Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2018 Mestskej časti Bratislava-Devín zo dňa 15.10.2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Devín 15.10.2018
183/2018 Návrh na schválenie územného plánu zóny Devín I 15.10.2018
182/2018 Návrh na schválenie výsledku prešetrenia podnetu občana Tunegu komisiou na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 17.09.2018
181/2018 Čerpanie Rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devín k 30.06.2018 17.09.2018
180/2018 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. EKN 2075 pre Karola Brunnera, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 17.09.2018
179/2018 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. EKN 1241/31 pre Rudolfa Apaloviča a Ruženu Apalovičovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 17.09.2018
178/2018 1. Návrh na udelenie predbežného súhlasu na odpredaj pozemkov reg. „C“ , pozemok parc.č. 1504/2 o výmere 7,0 m2 a časť pozemku parc. č. 1505/2 o výmere 23,0 m2 č. v k.ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Devín, pre Rudolfa Apaloviča a Ruženu Apalovičovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa 17.09.2018
177/2018 Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 17.09.2018
176/2018 Návrh na udelenie súhlasu na odpredaj častí pozemku reg. „E“ , parc. č. 1241/100 v k. ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Devín, ako prípad hodný osobitého zreteľa. 17.09.2018
175/2018 Návrh prenajať časť parcely 958/12 k. ú. Devín o výmere 1 m2 Slovenskému domu Centrope za účelom umiestnenia exteriérového informačného panelu ako prípad hodný osobitého zreteľa 17.09.2018
174/2018 Návrh prenajať časť nebytového priestoru o výmere 1,5 m2 v Dome kultúry Devín v budove so súpisným číslom 3687, nachádzajúcej sa na Rytierskej ul. č. 2 za účelom umiestnenia a prevádzky bankomatu spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. ako prípad hodný osobitého zreteľa 17.09.2018
173/2018 Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov „pivnice“ v objekte Zigrayho kúrie na Kremeľskej 36 v budove so súpisným číslom 817 o výmere 361,6 m2 občianskemu združeniu „Scéna pre Devín“ ako prípad hodný osobitého zreteľa 17.09.2018
172/2018 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 5/2018 na prenájom časti nebytových priestorov na Kozičovej ul č. 24 17.09.2018
171/2018 Návrh dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín 17.09.2018
170/2018 Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2018 – 2022 v mestskej časti Bratislava-Devín 09.07.2018
169/2018 Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Devín na funkčné obdobie rokov 2018 – 2022 09.07.2018
168/2018 Rôzne - Informačný materiál č. 1 Informačný materiál č. 2 25.06.2018
167/2018 Rôzne - Informačný materiál č. 1 Informačný materiál č. 2 25.06.2018
166/2018 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 416 a 417 pre Mateja Horvátha, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 25.06.2018
165/2018 Návrh na udelenie predbežného súhlasu na odpredaj častí pozemku reg. „E“ , parc.č. 1241/100 v k.ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Devín, ako prípad hodný osobitého zreteľa. 25.06.2018
164/2018 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 4/2018 na krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov 25.06.2018
163/2018 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 3/2018 na prenájom časti nebytových priestorov na Kozičovej ul č. 24 25.06.2018
162/2018 Návrh VZN č. 3/2018 zo dňa 25.06.2018 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2003 zo dňa 09.09.2003, ktorým sa upravujú podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava – Devín 25.06.2018
161/2018 Záverečný účet Mestskej časti – Bratislava Devín za rok 2017 25.06.2018
160/2018 Rôzne 23.04.2018
159/2018 Návrh na vrátenie platieb za nájomné za prenájom pozemku parc. č. 196 23.04.2018
158/2018 Návrh na schválenie výsledku prešetrenia podnetu občana Tunegu komisiou na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 23.04.2018
157/2018 Čerpanie rozpočtu k 31.03.2018 23.04.2018
156/2018 Návrh na zmenu Uznesenia č. 141/2017 zo dňa 30.10.2017 – návrh zmeny dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - článok 91 písmeno b) – rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí 23.04.2018
155/2018 Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o rozpočtovom určení príjmov hlavného mesta a mestských častí – žiadosť o písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva 23.04.2018
154/2018 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti nebytových priestorov na Kozičovej ul č. 24 23.04.2018
153/2018 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devín č. 1 /2018 o úprave podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava–Devín,Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devín č. 2/2018 Trhový poriadok pre príležitostné trhy a ambulantný predaj v mestskej časti Bratislava- Devín. 23.04.2018
152/2018 Správa o plnení Uznesenia č. 117/2017 zo dňa 13.03.2017 , Uznesenia č. 123/2017 zo dňa 24.04.2017, Uznesenia č. 146/2017 zo dňa 11.12.2017 12.02.2018
151/2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 12.02.2018
150/2018 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom pozemku ako prípad hodný osobitého zreteľa s nájomníkom: Františka Sedlárová, parc. č. 58 o výmere 454 m2 12.02.2018
149/2018 Návrh na uzatvorenie nových nájomných zmlúv na prenájom pozemkov ako prípad hodný osobitého zreteľa s nájomníkmi:Valéria Pošvancová, parc. č. 38/1- časť o výmere 492 m2, Pavel Helman, parc. č. 38/1- časť o výmere 537 m2 a parc.č. 43 o výmere 20 m2,JUDr. Ing. Matúš Tomašovský, parc. č. 38/1-časť o vým. 304 m2 a parc.č. 42 o vým. 25 m2 12.02.2018
148/2018 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2018 na krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov 12.02.2018
147/2018 Návrh na zvolenie predsedu a nového člena Komisie pre výstavbu, územný rozvoj , životné prostredie, dopravu, ochranu verejného poriadku a verejného záujmu, a informácia o jej náplni práce. 12.02.2018
146/2017 Rôzne 11.12.2017
145/2017 Návrh rámcového plánu riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2018 11.12.2017
144/2017 Výročná správa Mestskej časti Bratislava-Devín za rok 2016 11.12.2017
143/2017 Návrh na prenájom pozemkov č. 1205/1, 1205/2 a 1204/19 pod garážami nachádzajúcimi sa v areáli školy ako prípad hodný osobitého zreteľa. 27.11.2017
142/2017 Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2018 a strategických rozpočtov na roky 2019, 2020 27.11.2017
141/2017 Rôzne - Návrh zmeny dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – článok 91 písmeno b) – rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí 30.10.2017
140/2017 Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava Devín k 30.09.2017 30.10.2017
139/2017 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady na časti parc. č. EKN 1241/431 pre Ing. Milana Koprnu, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 30.10.2017
138/2017 Návrh na prenájom časti nehnuteľnosti skúšobní v dome kultúry Devín na Rytierskej ulici č.1 30.10.2017
137/2017 Návrh na schválenie rozdelenia prebytku hospodárenia za rok 2016 medzi veriteľov Mestskej časti Bratislava - Devín. 30.10.2017
136/2017 Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava Devín k 31.07.2017. 18.09.2017
135/2017 Návrh na udelenie predbežného súhlasu k predaju časti pozemku p. č. 799/5 k. ú. Devín vo výmere 6 m2, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, žiadateľom : Emília Schubert a Ivo Schubert, bytom Viničná 4, 841 10 Bratislava, ako prípad hodný osobitého zreteľa. Pozemok je zverený protokolom č. 46/1991 do správy Mestskej časti Bratislava – Devín. 18.09.2017
133/2017 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 268 a 271 pre Karin Valentínovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 18.09.2017
132/2017 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 74 pre Renátu Orelovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 18.09.2017
131/2017 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 29/6 a 29/7 pre Ronny Günther, Anja Grosser, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 18.09.2017
130/2017 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mestskej časti Bratislava – Devín 18.09.2017
129/2017 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 18.09.2017
128/2017 Správa o kontrole dodržiavania zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v roku 2016 26.06.2017
127/2017 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy – žiadosť o stanovisko miestneho zastupiteľstva 26.06.2017
126/2017 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mestskej časti Bratislava – Devín k 31.12.2016. 26.06.2017
125/2017 Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Devín za rok 2016 26.06.2017
124/2017 Žiadosť o stanovisko miestneho zastupiteľstva k prevzatiu pozemnej komunikácie: "Muránska ulica, úsek Hrad Devín-Kremeľská ulica, ktorej súčasťou je aj parkovisko pod hradom Devín do správy a údržby 26.06.2017
123/2017 Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín na základe petície občanov a vlastníkov nehnuteľností na Devínskej ceste, doručenej starostke MČ Bratislava - Devín dňa 8.2.2017, ev. č. 385 24.04.2017
122/2017 Správa o kontrole vybavovania sťažností prijatých v roku 2016 24.04.2017
121/2017 Návrh na uzavretie novej nájomnej zmluvy na prenájmom priestorov požiarnej zbrojnice za účelom prevádzkovania verejnej elektronickej komunikačnej siete spoločnosťou Orange, a.s. ako prípad hodný osobitého zreteľa 24.04.2017
120/2017 Návrh dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci pôsobnosti mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy vykonávať funkciu procesného opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku – žiadosť o stanovisko miestneho zastupiteľstva 24.04.2017
119/2017 Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, nájomníci: Lídia Falisová, Ernest Németh, Marián Bilic, Valerián Dvorský, Marián Fratrič, Ing. Matej Ceconík a Ing. Eva Ceconíková, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 24.04.2017
118/2017 Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava Devín k 31.03.2017. 24.04.2017
117/2017 Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín na základe podnetov a pripomienok z verejného zhromaždenia občanov Devína zo dňa 26.01.2017 13.03.2017
116/2017 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2017 na krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov 13.03.2017
115/2017 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 22/8 spolu s 22/7 pre Ing. Petra Šurana, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 13.03.2017
114/2017 Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, nájomníci: Juraj Lehotský a Pavol Blaho, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 13.03.2017
113/2017 Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devín č.: 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Devín 09.02.2017
112/2017 Súhlas miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín s podnikateľskou činnosťou hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín 30.01.2017
111/2017 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 30.01.2017
110/2017 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 30.01.2017
109/2017 Návrh zriaďovacej listiny hasičskej jednotky Dobrovoľného hasičského zboru obce mestskej časti Bratislava-Devín, návrh Štatútu Dobrovoľného hasičského zboru obce mestskej časti Bratislava- Devín, odvolanie členov Obecného hasičského zboru a vymenovanie členov Dobrovoľného hasičského zboru obce 30.01.2017
108/2017 Dohoda o spoločnom školskom obvode medzi mestskou časťou Bratislava Devínska Nová Ves a mestskou časťou Bratislava-Devín. 30.01.2017
107/2016 Návrh rámcového plánu riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2017 12.12.2016
106/2016 Kontrola plnenia prijatých uznesení- rok 2015. 12.12.2016
105/2016 Rôzne 12.12.2016
104/2016 Zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín a voľba hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín tajným hlasovaním 12.12.2016
103/2016 Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú články 73, 74, 78, 80 a 91 Štatútu – žiadosť o zaujatie stanoviska 28.11.2016
102/2016 Súhlas s prebratím komunikácie „stavebného objektu SO 02 Komunikácie a spevnené plochy – vetva A – cesta MOK 7,5/30 funkčnej triedy C na parcele č. 1381/1 “ , ktorá je súčasťou stavby „Devín Záhradky“ Mestskou časťou Bratislava – Devín 28.11.2016
101/2016 Výročná správa Mestskej časti Bratislava-Devín za rok 2015 28.11.2016
100/2016 7. Návrh na predaj pozemku parc. reg. „C“ č. 495/2 pod trafostanicou TS 1623 a priľahlého pozemku p. č. 495/3 v k.ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Devín, Západoslovenskej distribučnej a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava ako prípad hodný osobitého zreteľa. 28.11.2016
99/2016 Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, nájomníci: Mgr. art. Miriam Materáková, Jana Černáková a PhDr. Alena Vičíková, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 28.11.2016
98/2016 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 3/2016 na krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov 28.11.2016
97/2016 Kontrola príjmov a výdavkov za I. polrok 2016. 28.11.2016
96/2016 Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2017 a strategických rozpočtov na roky 2018,2019 28.11.2016
95/2016 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj – žiadosť o zaujatie stanoviska 24.10.2016
94/2016 Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva - žiadosť o zaujatie stanoviska 24.10.2016
93/2016 Návrh na zriadenie komisií 24.10.2016
92/2016 Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín na obdobie 2017 – 2023 24.10.2016
91/2016 Návrh dodatku k Štatútu hl. mesta SR Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj 24.10.2016
90/2016 Návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratilavy– zmena čl. 91 ods. 1 písm. b) a doplnenie čl. 87 a 89 - žiadosť o zaujatie stanoviska 24.10.2016
89/2016 Návrh Rozpočtového opatrenia č. 5 – Zmena rozpočtu 24.10.2016
88/2016 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 235, záhrada, časť o výmere 280 m2 pre Annu Štulajterovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 19.09.2016
87/2016 Návrh na predĺženie doby platnosti nájomnej zmluvy na prenájom záhrady, nájomník: Vladimír Weigl, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 19.09.2016
86/2016 Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devín k 31.07.2016 19.09.2016
85/2016 Návrh na schválenie rozdelenia prebytku hospodárenia za rok 2015 medzi veriteľov Mestskej časti Bratislava - Devín. 19.09.2016
84/2016 Správa z kontroly plnenia prijatých opatrení za rok 2015. 19.09.2016
83/2016 Kontrola nákupu a prideľovanie stravných lístkov rok 2015 a 2016 19.09.2016
82/2016 Návrh na odzverenie komunikácie Štítová zo správy Mestskej časti Bratislava – Devín 19.09.2016
81/2016 Podpora mestskej časti Bratislava-Devín iniciatíve na vyhlásenie Národného parku Poddunajsko 19.09.2016
80/2016 Návrh dodatku štatútu hl. mesta Slovenskej republiky Bratislavy čl. 14 27.06.2016
79/2016 Návrh dodatku štatútu hl. mesta Slovenskej republiky Bratislavy čl. 87 a čl. 89 27.06.2016
78/2016 13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – žiadosť o zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva 27.06.2016
77/2016 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady -- žiadosť o zaujatie stanoviska 27.06.2016
76/2016 Návrh na zrušenie Uznesenia č. 34/2015 zo dňa 22.06.2015 a Návrh voľby zodpovednej redaktorky občasníka DEVÍNČAN pre občanov mestskej časti Bratislava-Devín a členov redakčnej rady 27.06.2016
75/2016 Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže č. 2/2016 27.06.2016
74/2016 Návrh na udelenie predbežného súhlasu s predajom pozemku parc. č. 495/2 o výmere 9 m2 a 495/3 o výmere 9 m2 žiadateľovi GEODET TEAM s.r.o. ako prípad hodný osobitého zreteľa 27.06.2016
73/2016 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 326/2, záhrada o výmere 282 m2 pre Dášu Hoďovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa. 27.06.2016
72/2016 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 1503/7 o výmere 367 m2 pre Štefániu Krčovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa 27.06.2016
71/2016 Rozpočtové opatrenie Mestskej časti Bratislava – Devín č. 4 na rok 2016 27.06.2016
70/2016 Návrh na schválenie Záverečného účtu Mestskej časti Bratislava – Devín za rok 2015 27.06.2016
69/2016 Kontrola príjmov a výdavkov za II. polrok 2015. 27.06.2016
68/2016 N á v r h p l á n u kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 27.06.2016
67/2016 Informácia o čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devín za obdobie 01 – 03/2016 18.04.2016
66/2016 Kontrola vybavovania sťažností a slobodný prístup k informáciám. 18.04.2016
65/2016 Návrh na udelenie predbežného súhlasu k predaju pozemku p.č. 1503/5 o výmere 5 m2 a pozemku parc.č. 1503/6 o výmere 25 m2 v katastrálnom území Devín, žiadateľke Štefánii Krčovej, rod. Bratekovej, bytom Páričkova 23, 821 08 Bratislava, ako prípad hodný osobitého zreteľa 18.04.2016
64/2016 Návrh na uzavretie dodatku k zmluvám o nájme pozemkov, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, s nájomníkmi Bohuslav Deket, Stanislav Forro, Ing. arch. František Mikloško. 18.04.2016
63/2016 Žiadosť Hlavného mesta SR Bratislavy o zaslanie pripomienok k návrhu zmeny Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v čl. 91, ods.1 písm. b). 18.04.2016
62/2016 A. Žiadosť hlavného mesta SR Bratislavy o stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia B. Žiadosť Hlavného mesta SR Bratislavy o zaslanie pripomienok miestneho zastupiteľstva k návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ktorým sa dopĺňajú články 73, 74 a 91 18.04.2016
61/2016 Návrh VZN č. 3/2016 o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Devín 18.04.2016
60/2016 Návrh VZN č. 2/2016 o určovaní nájomného za krátkodobý a jednorazový prenájom nebytových priestorov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Devín 18.04.2016
59/2016 Kontrola výberu miestnych daní a poplatkov 08.02.2016
58/2016 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015. 08.02.2016
57/2016 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2016 na krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov 08.02.2016
56/2016 Stanovisko k návrhu zmeny čl. 91 ods.1 písm. b) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 08.02.2016
55/2016 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2016. 08.02.2016
54/2015 Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, nájomníci: Pavel Kotrbčík, Alexandra Maláková, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 14.12.2015
53/2015 Návrh rámcového plánu riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2016 16.11.2015
52/2015 Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy a mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy pri zabezpečovaní verejného poriadku. 16.11.2015
51/2015 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 16.11.2015
50/2015 Návrh na prenájom priestorov požiarnej zbrojnice za účelom umiestnenia nosičov, antén a technologickej skrine pre spoločnosť SWAN, a.s. ako prípad hodný osobitého zreteľa 16.11.2015
49/2015 Rozpočet mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2016 a strategické rozpočty na roky 2017 a 2018 16.11.2015
48/2015 Správa o čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devín k 30.09.2015. Návrh rozpočtového opatrenia 16.11.2015
47/2015 Správa z kontroly príjmov a výdavkov za I. polrok 2015 16.11.2015
46/2015 Dunajský fond – Charta Dunajského fondu 21.09.2015
45/2015 Návrh na predbežný súhlas s prenájom priestorov požiarnej zbrojnice za účelom umiestnenia nosičov, antén a technologickej skrine pre spoločnosť SWAN, a. s. 21.09.2015
44/2015 Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách 21.09.2015
43/2015 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí 21.09.2015
42/2015 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dani z nehnuteľností 21.09.2015
41/2015 Správa o čerpaní Rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devín za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015 21.09.2015
40/2015 Návrh na schválenie rozdelenia prebytku hospodárenia Mestskej časti Bratislava-Devín za rok 2014 medzi veriteľov mestskej časti Bratislava-Devín 21.09.2015
39/2015 Správa z kontroly – Tvorba a použitie sociálneho fondu 21.09.2015
38/2015 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 4/2015 na krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov 21.09.2015
37/2015 Návrh na prenájom areálu športového ihriska v areáli Zigrayho kúrie OZ Športový klub Devín 22.06.2015
36/2015 Návrh na odsúhlásenie zámeru predať nehnuteľnosť obecný byt súčasným nájomníkom Nine Márii Deketovej a Bohuslavovi Deketovi 22.06.2015
35/2015 Informácia o spôsobe využívania parcely č. 958/12 22.06.2015
34/2015 Návrh na zrušenie Uznesenia č. 18/2011 a Návrh voľby zodpovednej redaktorky občasníka DEVÍNČAN pre občanov mestskej časti Bratislava-Devín a členov redakčnej rady 22.06.2015
33/2015 Návrh na pomenovanie novovybudovaných ulíc v mestskej časti Bratislava - Devín 22.06.2015
32/2015 Návrh na zmenu organizačného poriadku 22.06.2015
31/2015 Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 22.06.2015
30/2015 Správa z kontroly príjmov a výdavkov za rok 2014 a Správa z kontroly Inventarizácie majetku za rok 2014 22.06.2015
29/2015 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov parc. č. 1241/431- časť o výmere 110 m2, parc. č. 1241/34 o výmere 240 m2, parc. č. 1241/33 – časť o výmere 12 m2 pre Zuzanu Rippovu, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 22.06.2015
28/2015 Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, nájomníci: Drahomír Ďuriška, Mgr. Martin Galát, Prof. RNDr. Vladimír Kováč, Ivan Kružliak, Roman Pekár, Dušan Slovák, Miloš Zgalinovič, Stanislav Forro, Edita Kulacsová, Josef Petruška a Gabriela Petrušková, ako prípady hodné osobitého zreteľa podľa zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 22.06.2015
27/2015 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 3/2015 na krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov 22.06.2015
26/2015 Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devín č. 01/2007 z 17.07.2007 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred obťažujúcim hlukom a vibráciami pochádzajúcimi z predaja v obchode a z prevádzky služieb na území mestskej časti v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devín č. 6/2008 zo dňa 16.12.2008, ktorým sa mení a dopĺňa zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devín č. 01/2007 z 17.07.2007 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred obťažujúcim hlukom a vibráciami pochádzajúcimi z predaja v obchode a z prevádzky služieb na území mestskej časti a Návrh na nové Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava–Devín č 2/2015 z 22.06.2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti 22.06.2015
25/2015 Návrh na schválenie záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Devín za rok 2014 22.06.2015
24/2015 Návrh na zmenu uznesenia č. 15/2015 zo dňa 16.02.2015 13.04.2015
23/2015 Návrh na zmenu uznesenia č. 14/2015 zo dňa 16.02.2015 13.04.2015
22/2015 Návrh na opravu uznesenia č. 4/2014 zo dňa 08.12.2014 13.04.2015
21/2015 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom reštaurácie v priestoroch Domu kultúry Devín 13.04.2015
20/2015 Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a voľba predsedu a členov 16.02.2015
19/2015 Voľba podpredsedov a členov zriadených komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín 16.02.2015
18/2015 Návrh na zriadenie komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín a voľba ich predsedov 16.02.2015
17/2015 Poverenie zastupovania starostky mestskej časti Bratislava-Devín 16.02.2015
16/2015 Návrh na zrušenie povinnosti zostavovať a monitorovať čerpanie rozpočtu v členení na jednotlivé programy obce 16.02.2015
15/2015 Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 820/10 v kat. území Devín, druh pozemku: záhrada vo výmere 30,0 m² 16.02.2015
14/2015 Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 34/30 v kat. území Devín, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30,0 m² 16.02.2015
13/2015 Návrh na vyhlásenie VOS č. 1/2015 na krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov 16.02.2015
12/2015 Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, nájomníci: Monika Novotná, MUDr. Eleonóra Bellová, Ing. Ján Soták, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 16.02.2015
11/2015 Návrh na predĺženie doby platnosti nájomnej zmluvy na prenájom záhrady pre Mgr. Martina Galáta, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 16.02.2015
10/2015 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2015. 16.02.2015
9/2015 Správa z kontroly vybavovania sťažnosti a žiadosti o slobodný prístup k informáciám za rok 2014 16.02.2015
8/2015 Návrh plánu kontrolnej činnosti za I. polrok 2015 16.02.2015
7/2015 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013 a 2014 16.02.2015
6 Návrh na vyhlásenie VOS č. 12/2014 na krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov 08.12.2014
5 Návrh Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2015 a výhľad na roky 2016 a 2017 08.12.2014
4 Návrh rámcového plánu riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2015 08.12.2014
3 Určenie platu starostu mestskej časti Bratislava-Devín 08.12.2014
2 Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín 08.12.2014
1 Úvodné náležitosti: a) Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, b)Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do miestneho zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného miestneho zastupiteľstva, d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Devín, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom, e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva, f) Vystúpenie novozvoleného starostu 08.12.2014