Uznesenia

Číslo Názov Zasadnutie
62/2019 Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy-Udelenie súhlasu obce na prechodný pobyt cudzinca v zmysle §32 ods.2 písm.k) zákona 404/2011 Z.z.o pobyte cudzincov. 23.09.2019
61/2019 Zriadenie expozitúry Mestskej polície v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 23.09.2019
60/2019 Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 23.09.2019
59/2019 Správa z kontroly Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva a komisií Mestskej časti Bratislava-Devín. 23.09.2019
58/2019 Pravidlá kontrolnej činnosti. 23.09.2019
57/2019 Návrh na prenájom pozemku o rozlohe 202 m2 registra „C“ parc. č. 2188/13, ostatné plochy, zapísaného na LV č. 1, spoločnosti Telefónica O2 Slovakia s.r.o. za účelom prevádzky základňovej stanice verejnej komunikačnej siete ako prípad hodný osobitého zreteľa. 23.09.2019
56/2019 Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava- Devín k 30.6.2019 23.09.2019
55/2019 Výročná správa mestskej časti Bratislava-Devín za rok 2018. 23.09.2019
54/2019 Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 23.09.2019
53/2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019 08.08.2019
52/2019 Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 08.08.2019
35/2019 Návrh na udelenie poverenia Stavebnej a dopravnej komisie (v skratke „SaDK“) na prebratie odbornej a výkonnej iniciatívy nad procesom rekonštrukcie Devínskej cesty (v skratke „RDC“) za MČ Bratislava-Devín, poverenia predsedu SaDK prizývať na zasadnutia k RDC verejnosť a poverenia člena SaDK za koordinátora RDC za MČ Bratislava-Devín 15.04.2019
34/2019 Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín na obdobie 2019 – 2025 15.04.2019
33/2019 Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 15.04.2019
32/2019 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady na parc. č. 265 pre Romana Pekára ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 15.04.2019
31/2019 Návrh na prenájom budovy verejných WC ako prípad hodný osobitého zreteľa. 15.04.2019
30/2019 Návrh na zmenu zmluvy o nájme školy – navýšenie školného. 15.04.2019
29/2019 Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 15.04.2019
28/2019 Návrh na doplnenie člena do Komisie stavebnej a dopravnej 18.02.2019
27/2019 Návrh člena komisie kultúrnej a sociálnej 18.02.2019
26/2019 Návrh členov ekonomickej komisie 18.02.2019
25/2019 Správa o kontrole dodržiavania zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v roku 2017. 18.02.2019
24/2019 Správa z kontroly príjmov, výdavkov, banky a peňažných tokov za rok 2017. 18.02.2019
23/2019 Informačný materiál z kontroly inventarizácie k 31.12.2017 zvereného hmotného majetku, prostriedkov civilnej ochrany, zvereného MČ Devín. 18.02.2019
22/2019 Správa z kontroly centrálnej evidencie sťažností. 18.02.2019
21/2019 Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 18.02.2019
20/2019 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019 na krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov. 18.02.2019
19/2019 Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 18.02.2019
18/2018 Návrh členov komisie legislatívno - právnej a podnikateľských činností 17.12.2018
17/2018 Návrh členov komisie stavebnej a dopravnej 17.12.2018
16/2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 17.12.2018
15/2018 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 237/1 a 238 pre Evu Jablonkovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 17.12.2018
14/2018 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 1558 pre Ing. Ľubomíra Guláša, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 17.12.2018
13/2018 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 224 pre MUDr. Eleonoru Bellovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 17.12.2018
12/2018 Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 17.12.2018
11/2018 Výročná správa mestskej časti Bratislava-Devín za rok 2017. 17.12.2018
10/2018 Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2017 medzi veriteľov Mestskej časti Bratislava - Devín 17.12.2018
9/2018 Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2019 a strategických rozpočtov na roky 2020, 2021. 17.12.2018
8/2018 Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Devín k 30.09.2018. 17.12.2018
7/2018 Návrh rámcového plánu riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2018 a 2019 26.11.2018
6/2018 Určenie platu starostu mestskej časti Bratislava-Devín 26.11.2018
5/2018 Návrh na voľbu predsedov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín 26.11.2018
4/2018 Návrh na zriadenie komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín a určenie náplne ich práce 26.11.2018
3/2018 Poverenie zastupovania starostu mestskej časti Bratislava-Devín 26.11.2018
2/2018 Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín 26.11.2018
1/2018 Úvodné náležitosti a) Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do miestneho zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného miestneho zastupiteľstva d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Devín, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva f) Vystúpenie novozvoleného starostu 26.11.2018