Uznesenia

Číslo Názov Zasadnutie
2/2019 Rôzne (návrh p. Satinskej) 23.01.2019
1/2019 Návrh na odkúpenie hasičského auta CAS 32 T 815 6x6 PR2 23.01.2019
12/2018 – 8. VO Návrh plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 18.12.2018
11/2018 - 8. VO Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2019 - 2021 18.12.2018
10/2018 - U Návrh na poskytnutie náhrady platu odchádzajúcemu starostovi za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 04.12.2018
9/2018 - U Určenie poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady a určenie obradníkov slávnostného uvítania detí do života 04.12.2018
8/2018 - U Návrh na splnomocnenie starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2018 04.12.2018
7/2018 - U Určenie platu novozvolenej starostke 04.12.2018
6/2018 - U Voľba predsedov a voľba členov komisií 04.12.2018
5/2018 - U Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva 04.12.2018
4/2018 - U Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva (poveruje O.Dostála) 04.12.2018
3/2018 - U Určenie počtu členov miestnej rady a ich voľba (volí MR.) 04.12.2018
2/2018 - U Zloženie sľubu novozvolených poslancov 04.12.2018
1/2018 - U Správa predsedníčky Miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (berie na vedomie) 04.12.2018