Uznesenia

Číslo Názov Zasadnutie
86/2019 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 16.07.2019
85/2019 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby zariadenia opatrovateľských služieb na ul. Palárikova/Dobšinského v Bratislave 16.07.2019
84/2019 Informácia o zámere na zriadenie Spojenej školy so sídlom Vazovova, Bratislava 16.07.2019
83/2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na II. polrok 2019 16.07.2019
82/2019 Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s. (návrh p.Mikuláška) 16.07.2019
81/2019 Návrh na prijatie zmien stanov a personálnych zmien v orgánoch obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s. 16.07.2019
80/2019 Návrh na zriadenie neinvestičného fondu s názvom „Fond architekta Weinwurma n. f.“ so sídlom Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava (schvaľuje) 16.07.2019
79/2019 Návrh „Manuálu verejných priestorov pre Panenskú ulicu a okolie 2019“ a jeho použitia na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 25.06.2019
78/2019 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry 25.06.2019
77/2019 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť školstva 25.06.2019
76/2019 Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 z 22. 09. 2015 a uznesenia č. 63/2017 z 16.05.2017, ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a. s. ako prípad hodný osobitného zreteľa 25.06.2019
75/2019 Návrh na zmenu uznesenia č. 103/2013 z 25.06.2013, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru pre Základnú umeleckú školu Júliusa Kowalského v budove ZŠ Dubová 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 25.06.2019
74/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania 25.06.2019
73/2019 Informácia o rokovaniach s Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavy o pripomienkach Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k parkovacej politike 25.06.2019
72/2019 Návrh na doplnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 27/2019 z 12.03.2019, ktorým bola schválená realizácia projektu s názvom „Projekt stavebných úprav Blumentálska ulica – cyklotrasa“ 25.06.2019
71/2019 Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 25.06.2019
70/2019 Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018 25.06.2019
69/2019 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (berie na vedomie) 28.05.2019
68/2019 Určenie poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady a za obradníkov slávnostného uvítania detí do života 28.05.2019
67/2019 Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2018 28.05.2019
66/2019 Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018 28.05.2019
65/2019 Návrh na schválenie urovnania sporov s Jozefom Haraslínom ­ HANEX (nebytové priestory na Živnostenskej 2,4, Kollárovom nám. 20) 28.05.2019
64/2019 Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov 28.05.2019
63/2019 Návrh Zásad o poskytovaní paušálneho príspevku na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie, úpravu zovňajšku a na poskytnutie odmeny za účinkovanie na občianskych obradoch a občianskych slávnostiach 28.05.2019
62/2019 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry 28.05.2019
61/2019 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť životného prostredia 28.05.2019
60/2019 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť školstva 28.05.2019
59/2019 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - sociálna oblasť 28.05.2019
58/2019 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2018 28.05.2019
57/2019 Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2018 (berie na vedomie) 28.05.2019
56/2019 Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 28.05.2019
55/2019 Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Vysoká 6 v Bratislave 28.05.2019
54/2019 Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Gorkého 15 v Bratislave 28.05.2019
53/2019 Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná 52 v Bratislave 28.05.2019
52/2019 Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Tabakova 6 v Bratislave 28.05.2019
51/2019 Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova 6 v Bratislave 28.05.2019
50/2019 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2019 o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 28.05.2019
49/2019 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k vráteniu správy zelene na časti pozemku parc. č. 7721/1 do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy v Grasalkovičovej záhrade 28.05.2019
48/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 12/2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 28.05.2019
47/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019, ktorým sa zriaďuje Základná škola s materskou školou, Dubová 1, 811 04 Bratislava 28.05.2019
46/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2019, ktorým sa zrušuje Materská škola, Brnianska ul. č. 47, 811 04 Bratislava 28.05.2019
45/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2019, ktorým sa zrušuje Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava 28.05.2019
44/2019 Staromestský program 2019 ­ 2022 (Zelené Mesto - Dobrý úrad) 28.05.2019
43/2019 Koncepcia rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2019 - 2022 28.05.2019
42/2019 Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018 (berie na vedomie) 28.05.2019
41/2019 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č.... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (vymedzenie pôsobnosti mestskej časti v súvislosti so zriadením nízkoemisnej zóny) 14.05.2019
40/2019 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č.... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (rozdelenie príjmov z výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel) 14.05.2019
39/2019 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 14.05.2019
38/2019 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k žiadosti primátora hlavného mesta SR Bratislavy o vrátenie zvereného majetku, spoluvlastníckeho podielu 5/6 k nehnuteľnostiam na ulici Obchodná 29 Bratislava 26.03.2019
37/2019 Rôzne 12.03.2019
36/2019 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 12.03.2019
35/2019 Návrh na schválenie členov grantovej komisie podľa VZN č. 12/2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti 12.03.2019
34/2019 Návrh náplne činnosti Komisie pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 12.03.2019
33/2019 Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 12.03.2019
32/2019 Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2017 - 2021 12.03.2019
31/2019 Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s. 12.03.2019
30/2019 Návrh Štatútu Dobrovoľného hasičského zboru mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 12.03.2019
29/2019 Správa o činnosti hasičskej jednotky DHZO Bratislava-Staré Mesto za rok 2018 12.03.2019
28/2019 Návrh na realizáciu projektu „Vodozádržné opatrenia pre zabezpečenie odvodnenia časti miestnej komunikácie Okánikova ulica“ 12.03.2019
27/2019 Projekt stavebných úprav Blumentálska ulica-Cyklotrasa 12.03.2019
26/2019 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry 12.03.2019
25/2019 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť školstva 12.03.2019
24/2019 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - sociálna oblasť 12.03.2019
23/2019 Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 12.03.2019
22/2019 Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 12.03.2019
21/2019 Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore ­ garáži v bytovom dome na ulici Fraňa Kráľa 21 12.03.2019
20/2019 Návrh na nájom nebytového priestoru v budove ZŠ Dubová č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 12.03.2019
19/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 4/2017 o umiestňovaní volebných plagátov 12.03.2019
18/2019 Rôzne (návrh p.Osuského) 19.02.2019
17/2019 Rekonštrukcia Blumentálskej ulice 19.02.2019
16/2019 Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 19.02.2019 (berie na vedomie) 19.02.2019
15/2019 Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 19.02.2019
14/2019 Informácia o obstarávaní územného plánu zóny CMO-severovýchod, 2018 19.02.2019
13/2019 Návrh Dodatku č. 1 Zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ­ neposlancov 19.02.2019
12/2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na I. polrok 2019 19.02.2019
11/2019 Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018 19.02.2019
10/2019 Správa z kontroly dodržiavania Zásad poskytovania Karty staromestského seniora v roku 2017 19.02.2019
9/2019 Správa z kontroly dodržiavania Zásad o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2017 19.02.2019
8/2019 Správa z kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2017 19.02.2019
7/2019 Správa z kontroly realizácie VZN č. 5/2016 z 28.06.2016 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017 19.02.2019
6/2019 Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 19.02.2019
5/2019 Návrh na voľbu členov komisie pre posudzovanie žiadostí o nájom obecného bytu 19.02.2019
4/2019 Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Grösslingovej 11, parc.č. 8879/1 19.02.2019
3/2019 Návrh na nájom časti pozemku registra „E“, parc. č. 10262/1 vo dvore na Karadžičovej 55 ako prípad hodný osobitného zreteľa 19.02.2019
2/2019 Rôzne (návrh p. Satinskej) 23.01.2019
1/2019 Návrh na odkúpenie hasičského auta CAS 32 T 815 6x6 PR2 23.01.2019
12/2018 – 8. VO Návrh plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 18.12.2018
11/2018 - 8. VO Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2019 - 2021 18.12.2018
10/2018 - U Návrh na poskytnutie náhrady platu odchádzajúcemu starostovi za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 04.12.2018
9/2018 - U Určenie poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady a určenie obradníkov slávnostného uvítania detí do života 04.12.2018
8/2018 - U Návrh na splnomocnenie starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2018 04.12.2018
7/2018 - U Určenie platu novozvolenej starostke 04.12.2018
6/2018 - U Voľba predsedov a voľba členov komisií 04.12.2018
5/2018 - U Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva 04.12.2018
4/2018 - U Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva (poveruje O.Dostála) 04.12.2018
3/2018 - U Určenie počtu členov miestnej rady a ich voľba (volí MR.) 04.12.2018
2/2018 - U Zloženie sľubu novozvolených poslancov 04.12.2018
1/2018 - U Správa predsedníčky Miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (berie na vedomie) 04.12.2018