Uznesenia

Číslo Názov Zasadnutie
471 MsZ BERIE NA VEDOMIE zámer spracovania dokumentu Program rozvoja mesta 27.02.2020
470 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o príprave aktualizácie Zásad hospodárenia s majetkom mesta 27.02.2020
469 MsZ BERIE NA VEDOMIE informácie o organizačno - technickom zabezpečení volieb 27.02.2020
468 MsZ VOLí zapisovateľku Komisie ekonomickej 27.02.2020
467 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na voľbu zapisovateľky Komisie ekonomickej 27.02.2020
466 MsZ ODVOLÁVA zapisovateľku Komisie ekonomickej, 27.02.2020
465 MsZ BERIE NA VEDOMIE vzdanie sa zapisovateľky Komisie ekonomickej 27.02.2020
464 MsZ VOLÍ člena Komisie kultúry 27.02.2020
463 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na voľbu člena Komisie kultúry 27.02.2020
462 MsZ ODVOLÁVA členku Komisie kultúry 27.02.2020
461 MsZ BERIE NA VEDOMIE vzdanie sa členstva v Komisii kultúry 27.02.2020
460 MsZ VOLÍ členku Komisie vzdelávania 27.02.2020
459 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na voľbu členky Komisie 27.02.2020
458 MsZ SCHVAĽUJE menovanie člena Správnej rady Senior centra 27.02.2020
457 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na menovanie člena Správnej rady Senior centra 27.02.2020
456 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o odstúpení člena Správnej rady Senior centra 27.02.2020
455 MsZ SCHVAĽUJE menovanie člena Dozornej rady Senior centra 27.02.2020
454 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na menovanie člena Dozornej rady Senior centra 27.02.2020
453 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o odstúpení člena Dozornej rady Senior centra 27.02.2020
452 MsZ VOLÍ členku správnej rady Asterion 27.02.2020
451 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na voľbu za členku správnej rady Asterion 27.02.2020
450 MsZ BERIE NA VEDOMIE výsledky ankety o RTV Prievidza 27.02.2020
449 MsZ BERIE NA VEDOMIE monitoring regionálnych médií za rok 2019 27.02.2020
448 MsZ SCHVAĽUJE smernicu 1/2020 27.02.2020
447 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh Smernice 1/2020 27.02.2020
446 MsZ SCHVÁĽUJE delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl 27.02.2020
445 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl 27.02.2020
444 MsZ SCHVÁĽUJE úhradu straty pre SAD Prievidza 27.02.2020
443 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o vyúčtovaní výdavkov MHD 27.02.2020
442 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti 27.02.2020
441 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu hlavnej kontrolórky 27.02.2020
440 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Mestskej polície 27.02.2020
439 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Obecnej školskej rady 27.02.2020
438 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o prideľovaní bytov v DOS 27.02.2020
437 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Bytovej rady 27.02.2020
436 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Komisie 27.02.2020
435 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Komisie 27.02.2020
434 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Komisie 27.02.2020
433 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Komisie 27.02.2020
432 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Komisie 27.02.2020
431 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Komisie 27.02.2020
430 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Komisie 27.02.2020
429 MsZ SCHVAĽUJE komisiu pre posúdenie predložených súťažných návrhov 27.02.2020
428 MsZ SCHVAĽUJE zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta 27.02.2020
427 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o priebehu a výsledku obchodnej verejnej súťaže 27.02.2020
426 MsZ SCHVAĽUJE zámer zameniť prebytočný majetok mesta 27.02.2020
425 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Mgr. Jozefa Vargu a manželky 27.02.2020
424 MsZ SCHVAĽUJE zámer zameniť prebytočný majetok mesta 27.02.2020
423 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Ľubice Lenhartovej 27.02.2020
422 MsZ SCHVAĽUJE zámer predať prebytočný majetok mesta 27.02.2020
421 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Štefana Wagnera 27.02.2020
420 MsZ SCHVAĽUJE predaj prebytočného majetku mesta 27.02.2020
419 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Radoslava Dérera 27.02.2020
418 MsZ SCHVAĽUJE predaj prebytočného majetku mesta 27.02.2020
417 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Stanislava Pavláka a manželky Oľgy 27.02.2020
473 MsZ KONŠTATUJE, že poslanec zložil zákonom predpísaný sľub 27.02.2020
472 MsZ BERIE NA VEDOMIE prehlásenie o prijatí mandátu poslanca 27.02.2020
416 MsZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie 27.02.2020
415 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zloženie návrhovej komisie 27.02.2020
414 MsZ SCHVAĽUJE program 11.zasadnutia MsZ 27.02.2020
413 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh programu 11. zasadnutia MsZ 27.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE informáciu o potrebe zvolať zasadnutie Mestskej rady 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE informáciu o príprave dokumentu Program rozvoja mesta 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE informáciu o príprave aktualizácie Zásad hospodárenia 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE informáciu o vzdaní sa mandátu poslanca 11.02.2020
MR ODPORÚČA MsZ ZVOLIŤ zapisovateľku Komisie ekonomickej 11.02.2020
MR ODPORÚČA MsZ ZVOLIŤ člena Komisie kultúry 11.02.2020
MR ODPORÚČA MsZ ZVOLIŤ členku Komisie vzdelávania 11.02.2020
MR ODPORÚČA MsZ ZVOLIŤ člena dozornej rady 11.02.2020
MR ODPORÚČA MsZ ZVOLIŤ členku správnej rady Asterion, n. o. 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE výsledky ankety o Regionálnej televízii Prievidza 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE monitoring regionálnych médií 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE návrh Smernice pre vydávanie mestského periodika Handlovský hlas 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl 11.02.2020
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ úhradu straty pre SAD Prievidza 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE správy hlavnej kontrolórky 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Mestskej polície 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Obecnej školskej rady 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE správu o prideľovaní bytov 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Bytovej rady 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Komisie kultúry 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Komisie športu 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Komisie vzdelávania 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Komisie zdravotnej 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Komisie výstavby 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Komisie ekonomickej 11.02.2020
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zámer predať majetok mesta 11.02.2020
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zámer predať prebytočný majetok mesta 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE informáciu o stiahnutí žiadosti 11.02.2020
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj prebytočného majetku mesta 11.02.2020
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zámer predať prebytočný majetok mesta 11.02.2020
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zámer predať prebytočný majetok mesta 11.02.2020
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zámer predať prebytočný majetok mesta 11.02.2020
412 MsZ SCHVAĽUJE konsolidovanú výročnú správu mesta za rok 2018 12.12.2019
411 MsZ BERIE NA VEDOMIE konsolidovanú výročnú správu mesta za rok 2018 12.12.2019
410 MsZ SCHVAĽUJE rozpočtové opatrenie č. 7 na rok 2019 12.12.2019
409 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh rozpočtového opatrenia č. 7 na rok 2019 12.12.2019
408 MsZ SCHVAĽUJE rozpočet mesta Handlová 12.12.2019
407 MsZ BERIE NA VEDOMIE stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta 12.12.2019
406 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh rozpočtu mesta Handlová 12.12.2019
405 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh rozpočtu SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ , n. o. 12.12.2019
404 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh rozpočtu Jazmín, n. o. 12.12.2019
403 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh rozpočtu ASTERION, n.o. 12.12.2019
402 MsZ SCHVAĽUJE návrh na zmenu programu 10. zasadnutia 12.12.2019
401 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zmenu programu 10. zasadnutia 12.12.2019
400 MsZ SCHVAĽUJE rozpočet mestskej knižnice 12.12.2019
399 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh rozpočtu mestskej knižnice 12.12.2019
398 MsZ SCHVAĽUJE 1. rozpočtové opatrenie domu kultúry na rok 2019 12.12.2019
397 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh 1. rozpočtového opatrenia domu kultúry na rok 2019 12.12.2019
396 MsZ SCHVAĽUJE rozpočet domu kultúry 12.12.2019
395 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh rozpočtu domu kultúry 12.12.2019
394 MsZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie 12.12.2019
393 MsZ berie na vedomie návrh na zloženie návrhovej komisie 12.12.2019
392 MsZ SCHVAĽUJE program 10. zasadnutia MsZ 12.12.2019
391 MsZ Berie na vedomie návrh programu 10. zasadnutia 12.12.2019
389 MsZ BERIE NA VEDOMIE odstúpenie poslanca v Správnej rade ASTERION 05.12.2019
388 MsZ ODVOLÁVA Mgr. Gašparoviča z funkcie člena komisie 05.12.2019
387 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o vzdaní sa členstva v komisii 05.12.2019
386 MsZ ODVOLÁVA p. Galbavú z funkcie členky komisie 05.12.2019
385 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o vzdaní sa členstva v komisii 05.12.2019
384 MsZ BERIE NA VEDOMIE informácie o aktuálnych projektoch 05.12.2019
383 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu hlavnej kontrolórky mesta 05.12.2019
382 MsZ SCHVAĽUJE pán práce hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020 05.12.2019
381 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh plánu práce hlavnej kontrolórky 05.12.2019
380 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o podujatiach v rámci Kalendára celomestských spoločenských a kultúrnych podujatí 05.12.2019
379 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o výchovno-vzdelávacej činnosti 05.12.2019
378 MsZ SCHVAĽUJE stanovy MsBP Handlová s.r.o. a HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o. 05.12.2019
377 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh stanov obchodných spoločností 05.12.2019
373 MsZ SCHVAĽUJE predloženie žiadosti o NFP 05.12.2019
372 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na predloženie žiadosti o NFP 05.12.2019
371 MsZ SCHVAĽUJE doplnok č. 2 k Poriadku odmeňovania zamestnancov 05.12.2019
370 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh Doplnku č. 2 k Poriadku odmeňovania zamestnancov 05.12.2019
369 MsZ SCHVAĽUJE zrušenie uznesenia MsZ č. 367 05.12.2019
368 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 367 05.12.2019
367 MsZ SCHVAĽUJE Doplnok č. 1 k Poriadku odmeňovania zamestnancov 05.12.2019
366 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh Doplnku č. 1 k Poriadku odmeňovania zamestnancov 05.12.2019
365 MsZ SCHVAĽUJE Doplnok č. 2 k Zásadám odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch 05.12.2019
364 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh Doplnku č. 2 k Zásadám odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch 05.12.2019
363 MsZ SCHVAĽUJE Doplnok č. 4 k Zásadám odmeňovania poslancov 05.12.2019
362 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh Doplnku č. 4 k Zásadám odmeňovania poslancov 05.12.2019
MsZ SCHVAĽUJE VZN č. 7/2019 05.12.2019
MsZ SCHVAĽUJE VZN č. 6/2019 05.12.2019
MsZ SCHVAĽUJE VZN č. 5/2019 05.12.2019
361 MsZ SCHVAĽUJE zámenu prebytočného majetku mesta, 05.12.2019
360 MsZ BERIE NA VEDOMIE zámenu prebytočného majetku mesta 05.12.2019
359 MsZ SCHVAĽUJE uzavretie nájomnej zmluvy na dočasne prebytočný majetok mesta 05.12.2019
358 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o priebehu obchodnej verejnej súťaže 05.12.2019
357 MsZ SCHVAĽUJE komisiu pre posúdenie predložených súťažných návrhov 05.12.2019
356 MsZ SCHVAĽUJE zámer mesta predať prebytočný majetok 05.12.2019
355 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh mesta na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 05.12.2019
354 MsZ SCHVAĽUJE predaj prebytočného majetku mesta 05.12.2019
353 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Mareka Mihálika 05.12.2019
352 MsZ SCHVAĽUJE zámenu prebytočného majetku mesta 05.12.2019
351 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Vladimíra Holúbeka 05.12.2019
350 MsZ SCHVAĽUJE predaj prebytočného majetku mesta 05.12.2019
349 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Radka Margeta 05.12.2019
348 MsZ SCHVAĽUJE predaj prebytočného majetku mesta 05.12.2019
347 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Mgr. Ivana Gašparoviča 05.12.2019
346 MsZ SCHVAĽUJE zrušenie uznesenia MsZ č.146 05.12.2019
345 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zrušenie uznesenia MsZ 05.12.2019
344 MsZ NESCHVAĽUJE poslanecký návrh 05.12.2019
343 MsZ BERIE NA VEDOMIE poslanecký návrh 05.12.2019
342 MsZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie 05.12.2019
341 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zloženia návrhovej komisie 05.12.2019
340 MsZ SCHVAĽUJE program 9. zasadnutia MsZ 05.12.2019
339 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh programu 9. zasadnutia MsZ 05.12.2019
MR BERIE NA VEDOMIE informáciu o organizovaných podujatiach v roku 2020 25.11.2019
MR BERIE NA VEDOMIE informáciu o písomnom odstúpení člena správnej rady 25.11.2019
MR BERIE NA VEDOMIE informáciu o vzdaní sa členstva členov komisií 25.11.2019
MR BERIE NA VEDOMIE informácie o aktuálnych podaných projektoch 25.11.2019
MR BERIE NA VEDOMIE správu hlavnej kontrolórky mesta 25.11.2019
MR BERIE NA VEDOMIE správu o výchovno-vzdelávacej činnosti 25.11.2019
MR ODPORÚČAJÚ MsZ SCHVÁLIŤ konsolidovanú výročnú správu mesta 25.11.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ rozpočtové opatrenie č. 7 25.11.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ návrh rozpočtu mesta Handlová 25.11.2019
MR BERIE NA VEDOMIE návrh rozpočtu SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. 25.11.2019
MR BERIE NA VEDOMIE návrh rozpočtu Jazmín, n. o. 25.11.2019
MR BERIE NA VEDOMIE návrh rozpočtu Asterion, n. o. 25.11.2019
MR BERIE NA VEDOMIE návrh rozpočtu Mestskej knižnice 25.11.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ rozpočet Domu kultúry 25.11.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ stanovy obchodných spoločnosti 25.11.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb 25.11.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predloženie žiadosti o NFP „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ 25.11.2019
ODPORÚČA MZ SCHVÁLIŤ Doplnok č. 1 k Poriadku odmeňovania zamestnancov 25.11.2019
MR ODPORÚČA MZ SCHVÁLIŤ Doplnok č. 2 k Zásadám odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach 25.11.2019
MR ODPORÚČA MZ SCHVÁLIŤ Doplnok č. 4 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ 25.11.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ VZN č. 7/2019 25.11.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ VZN č. 6/2019 25.11.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ VZN č. 5/2019 25.11.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zámer zameniť prebytočný majetok 25.11.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zámer zameniť prebytočný majetok mesta 25.11.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj prebytočného majetku mesta 25.11.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj prebytočného majetku mesta 25.11.2019
338 MsZ SCHVAĽUJE udelenie Ceny mesta 31.10.2019
337 MsZ SCHVAĽUJE udelenie Ceny mesta 31.10.2019
336 MsZ SCHVAĽUJE udelenie Ceny mesta 31.10.2019
335 MsZ SCHVAĽUJE udelenie Čestného občianstva 31.10.2019
334 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh udelenia ocenení mesta 31.10.2019
333 MsZ SCHVAĽUJE poverenie primátorky k podpisu zmluvy o poskytnutí NFP 31.10.2019
332 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh k podpisu zmluvy o poskytnutí NFP 31.10.2019
331 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o zmene Organizačnej schémy MsÚ 31.10.2019
330 MsZ SCHVAĽUJE použitie prostriedkov rezervného fondu 31.10.2019
329 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o zisteniach ÚVO 31.10.2019
328 MsZ SCHVAĽUJE prijatie úverového rámca 31.10.2019
327 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na prijatie úverového rámca 31.10.2019
326 MsZ SCHVAĽUJE predložiť návrh na menovanie za člena dozornej rady HATER – HANDLOVÁ 31.10.2019
325 MsZ BERIE NA VEDOMIE vzdanie sa funkcie člena dozornej rady HATER – HANDLOVÁ 31.10.2019
324 MsZ VOLÍ nového člena Komisie kultúry a CR 31.10.2019
323 MsZ ODVOLÁVA členku Komisie kultúry a CR 31.10.2019
322 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zmenu člena Komisie kultúry a CR 31.10.2019
321 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu hlavnej kontrolórky 31.10.2019
320 MsZ BERIE NA VEDOMIE informatívnu správu o prideľovaní bytov v DOS 31.10.2019
319 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na člena bytovej rady 31.10.2019
318 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na odvolanie člena bytovej rady 31.10.2019
317 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zmenu rokovacieho poriadku bytovej rady 31.10.2019
316 MsZ BERIE NA VEDOMIE informatívnu správu o činnosti bytovej rady 31.10.2019
315 MsZ SCHVAĽUJE zvýšenie základného imania MsBP Handlová 31.10.2019
314 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh navýšenia základného imania MsBP Handlová 31.10.2019
313 MsZ BERIE NA VEDOMIE informatívnu správu o činnosti Detského a mládežníckeho parlamentu 31.10.2019
312 MsZ SCHVAĽUJE plán zasadnutí MR a MsZ na I. polrok 2020 31.10.2019
311 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh plánu zasadnutí MR a MsZ na I. polrok 2020 31.10.2019
310 MsZ SCHVAĽUJE zverenie majetku do správy rozpočtovým organizáciám 31.10.2019
309 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zverenie majetku do správy rozpočtovým organizáciám 31.10.2019
308 MsZ SCHVAĽUJE zámer mesta Handlová zameniť majetok mesta 31.10.2019
307 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Vladimíra Holúbeka 31.10.2019
306 MsZ SCHVAĽUJE komisiu pre posúdenie súťažných návrhov 31.10.2019
305 MsZ SCHVAĽUJE zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok 31.10.2019
304 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh mesta na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 31.10.2019
303 MsZ SCHVAĽUJE predaj prebytočného majetku mesta 31.10.2019
302 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Slavomíra Králika 31.10.2019
301 MsZ SCHVAĽUJE zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok 31.10.2019
300 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Radka Margeta 31.10.2019
299 MsZ SCHVAĽUJE zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok 31.10.2019
298 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Mgr. Ivana Gašparoviča 31.10.2019
297 MsZ SCHVAĽUJE predaj prebytočného majetku mesta 31.10.2019
296 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Štefana Straku 31.10.2019
295 MsZ SCHVAĽUJE predaj prebytočného majetku mesta 31.10.2019
294 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Ervína Bajána 31.10.2019
293 MsZ SCHVAĽUJE predaj prebytočného majetku mesta 31.10.2019
292 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Vladislava Chudíka 31.10.2019
291 MsZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie 31.10.2019
290 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh zloženia návrhovej komisie 31.10.2019
289 MsZ SCHVAĽUJE program 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva 31.10.2019
288 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh programu 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva 31.10.2019
MR ODPORÚČA MsZ ZVOLIŤ Akad. arch. Nemca za člena Komisie kultúry a cestovného ruchu 15.10.2019
MR ODPORÚČA mestu Handlová súhlasiť so všetkými zistenými skutočnosťami 15.10.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zmenu Rokovacieho poriadku Bytovej rady 15.10.2019
MR BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Bytovej rady mesta Handlová 15.10.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ navýšenie základného imania spoločnosti MsBP 15.10.2019
MR BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti DaMPu 15.10.2019
MR BERIE NA VEDOMIE návrh udelenia ocenení mesta pri príležitosti Handlovských Katarínskych dní 2019 15.10.2019
MR ODPORÚČA prerokovať Plán hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2020 15.10.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ plán zasadnutí MR a MsZ na I. polrok 2020 15.10.2019
MR BERIE NA VEDOMIE návrh na zverenie majetku mesta do správy rozpočtovým organizáciám 15.10.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zámenu pozemkov 15.10.2019
MR BERIE NA VEDOMIE ponuku Trenčianskeho samosprávneho kraja 15.10.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ prenájom majetku mesta 15.10.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zámer predať majetok mesta 15.10.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zámer predať majetok mesta 15.10.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zámer predať majetok mesta 15.10.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj časti pozemku 15.10.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zámer predať majetok mesta 15.10.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zámer mesta Handlová predať majetok 15.10.2019
287 MsZ VOLÍ zapisovateľa Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou 26.09.2019
286 MsZ ODVOLÁVA zapisovateľku Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou 26.09.2019
285 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zmenu zapisovateľa Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou 26.09.2019
284 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu hlavnej kontrolórky mesta 26.09.2019
283 MsZ BERIE NA VEDOMIE informácie o postupe udeľovania ocenení mesta pri príležitosti Handlovských Katarínskych dní 2019 26.09.2019
282 MsZ SCHVAĽUJE rozpočtové opatrenie č. 6 na rok 2019 26.09.2019
281 MsZ BERIE NA VEDOMIE rozpočtové opatrenie č. 6 na rok 2019 26.09.2019
280 MsZ SCHVAĽUJE úhradu časti straty hospodárenia RTV Prievidza 26.09.2019
279 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o výsledku hospodárenia RTV Prievidza, s.r.o. za rok 2018 26.09.2019
278 MsZ BERIE NA VEDOMIE výsledky hospodárenia mesta, škôl a školských zariadení 26.09.2019
277 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o hospodárskej činnosti Mestskej knižnice 26.09.2019
276 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o hospodárskej činnosti Domu kultúry 26.09.2019
275 MsZ SCHVAĽUJE zriadenie vecného bremena 26.09.2019
274 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zriadenie vecného bremena 26.09.2019
273 MsZ SCHVAĽUJE predaj nehnuteľností 26.09.2019
272 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Oľgy Brnovej 26.09.2019
271 MsZ SCHVAĽUJE poslanecký návrh 26.09.2019
270 MsZ BERIE NA VEDOMIE poslanecký návrh 26.09.2019
269 MsZ SCHVAĽUJE zámer predať majetok mesta 26.09.2019
268 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Štefana Straku 26.09.2019
267 MsZ SCHVAĽUJE predaj pozemku 26.09.2019
266 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Petra Boženíka 26.09.2019
265 MsZ SCHVAĽUJE zámer predať majetok mesta 26.09.2019
264 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Ervína Bajána 26.09.2019
263 MsZ SCHVAĽUJE zámer predať majetok mesta 26.09.2019
262 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Vladislava Chudíka 26.09.2019
261 MsZ SCHVAĽUJE zámer mesta Handlová zameniť majetok mesta 26.09.2019
260 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť spoločnosti Males, s.r.o. 26.09.2019
259 MsZ SCHVAĽUJE zrušenie uznesenia č. 229 a 230 26.09.2019
258 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zrušenie uznesenia č. 229 a 230 26.09.2019
257 MsZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie 26.09.2019
256 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh zloženia návrhovej komisie 26.09.2019
255 MsZ SCHVAĽUJE program 7. zasadnutia MsZ 26.09.2019
254 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh programu 7. zasadnutia MsZ 26.09.2019
MR ODPORÚČA MsZ ZVOLIŤ do funkcie zapisovateľky Komisie vzdelávania Mgr. Kováčikovú 10.09.2019
MR BERIE NA VEDOMIE informácie o postupe udeľovania ocenení mesta 10.09.2019
MR BERIE NA VEDOMIE správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol 10.09.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ rozpočtové opatrenie č. 6 na rok 2019 10.09.2019
MR BERIE NA VEDOMIE informáciu o výsledku hospodárenia Regionálnej televízie Prievidza 10.09.2019
MR BERIE NA VEDOMIE stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k výsledkom hospodárenia mesta 10.09.2019
MR BERIE NA VEDOMIE správu o hospodárskej činnosti Mestskej knižnici Handlová za prvý polrok 2019 10.09.2019
MR BERIE NA VEDOMIE správu o hospodárskej činnosti Domu kultúry mesta Handlová za prvý polrok 2019 10.09.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zriadenie vecného bremena 10.09.2019
253 MsZ SCHVAĽUJE dodatok č. 9 k zriaďovacej listine Materskej školy 15.08.2019
252 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh dodatku č. 9 k zriaďovacej listine Materskej školy 15.08.2019
251 MsZ ZRIAĎUJE elokované pracovisko Materskej školy 15.08.2019
250 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zriadenie Elokovaného pracoviska ako súčasti Materskej školy 15.08.2019
249 MsZ VOLÍ zapisovateľa Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy 15.08.2019
248 MsZ ODVOLÁVA súčasného zapisovateľa Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy 15.08.2019
247 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zmenu zapisovateľa Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia 15.08.2019
246 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o organizačných zmenách MsÚ 15.08.2019
245 MsZ ODPORÚČA primátorke odvolať Mgr. Grúberovú z funkcie konateľa HATER – HANDLOVÁ 15.08.2019
244 MsZ SCHVAĽUJE odvolanie Mgr. Grúberovej z funkcie konateľa HATER – HANDLOVÁ 15.08.2019
243 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na odvolanie Mgr. Grúberovej z funkcie konateľa HATER – HANDLOVÁ 15.08.2019
242 MsZ ODPORÚČA primátorke mesta vymenovať Mgr. Boráka do funkcie konateľa HATER – HANDLOVÁ 15.08.2019
241 MsZ SCHVAĽUJE menovanie do funkcie konateľa spoločnosti HATER – HANDLOVÁ 15.08.2019
240 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na menovanie do funkcie konateľa spoločnosti HATER – HANDLOVÁ 15.08.2019
239 MsZ SCHVAĽUJE spolufinancovanie projektu Výmena sedačiek v kine Baník Handlová 15.08.2019
238 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na spolufinancovanie projektu Výmena sedačiek v kine Baník Handlová 15.08.2019
237 MsZ UKLADÁ zástupcovi primátorky vykonať úkony súvisiace so vstupom mesta do Únie miest Slovenska 15.08.2019
236 MsZ SCHVAĽUJE vstup mesta do Únie miest Slovenska 15.08.2019
235 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na vstup mesta do Únie miest Slovenska 15.08.2019
234 MsZ SCHVAĽUJE odňatie majetku zo správy organizácie Plaváreň mesta Handlová 15.08.2019
233 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na odňatie správy majetku organizácii Plaváreň mesta Handlová 15.08.2019
232 MsZ SCHVAĽUJE zverenie majetku do správy ZŠ Školská 15.08.2019
231 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zverenie majetku do správy ZŠ Školská 15.08.2019
230 MsZ SCHVAĽUJE zámenu nehnuteľností 15.08.2019
229 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie zámeny pozemkov 15.08.2019
228 MsZ NESCHVAĽUJE poslanecký návrh 15.08.2019
227 MsZ BERIE NA VEDOMIE poslanecký návrh 15.08.2019
226 MsZ SCHVAĽUJE predaj pozemkov 15.08.2019
225 MsZ BERIE NA VEDOMIE predaj pozemkov 15.08.2019
224 MsZ SCHVAĽUJE poslanecký návrh 15.08.2019
223 MsZ BERIE NA VEDOMIE poslanecký návrh 15.08.2019
222 MsZ SCHVAĽUJE predaj pozemku 15.08.2019
221 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie predaja pozemku 15.08.2019
220 MsZ NESCHVAĽUJE kúpu pozemku 15.08.2019
219 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na neschválenie kúpy pozemku 15.08.2019
218 MsZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie 15.08.2019
217 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zloženie návrhovej komisie 15.08.2019
216 MsZ SCHVAĽUJE program 6. zasadnutia MsZ 15.08.2019
215 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh programu 6. zasadnutia MsZ 15.08.2019
ODPORÚČA MsZ ZVOLIŤ do funkcie zapisovateľa Komisie výstavby Ing. Daubnera 06.08.2019
MR BERIE NA VEDOMIE informáciu o zmenách Organizačnej schémy MsÚ 06.08.2019
MR BERIE NA VEDOMIE informáciu o priebehu výberového konania na konateľa HATER – HANDLOVÁ 06.08.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ spolufinancovanie projektu „Výmena sedačiek v kine Baník Handlová“ 06.08.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ vstup mesta do združenia Únia miest Slovenska 06.08.2019
MR BERIE NA VEDOMIE návrh na zverenie majetku mesta do správy 06.08.2019
MR BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie zámeny pozemkov 06.08.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj pozemku 06.08.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj pozemku 06.08.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj pozemku 06.08.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj časti pozemku 06.08.2019
MR BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie/neschválenie kúpy pozemku 06.08.2019
214 MsZ BERIE NA VEDOMIE informatívnu správu o činnosti Bytovej rady 27.06.2019
213 MsZ VOLÍ nového člena Komisie zdravotnej, sociálne a ochrany verejného poriadku 27.06.2019
212 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na voľbu člena Komisie zdravotnej, sociálnej a ochrany verejného poriadku 27.06.2019
211 MsZ NESCHVAĽUJE kúpu akciového podielu spoločnosti BCF, s. r. o. 27.06.2019
210 MsZ BERIE NA VEDOMIE oznámenie spoločnosti BCF, s. r. o. 27.06.2019
209 MsZ ODPORÚČA uskutočniť výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti HATER – HANDLOVÁ 27.06.2019
208 MsZ SCHVAĽUJE predložiť návrh na menovanie Mgr. Grúberovej 27.06.2019
207 MsZ BERIE NA VEDOMIE vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti HATER- HANDLOVÁ 27.06.2019
206 MsZ SCHVAĽUJE plán zasadnutí MR a MsZ na II. polrok 2019 27.06.2019
205 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh Plánu zasadnutí MR a MsZ na II. polrok 2019 27.06.2019
204 MsZ SCHVAĽUJE za kronikárku mesta Bc. Reindlovú 27.06.2019
203 MsZ ZRUŠUJE uznesenie č. 835 27.06.2019
202 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie kronikárky mesta 27.06.2019
201 MsZ SCHVAĽUJE rozpočtové opatrenie č. 5 na rok 2019 27.06.2019
200 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh rozpočtového opatrenia č. 5 na rok 2019 27.06.2019
199 MsZ SCHVAĽUJE zrušenie príspevkovej organizácie Plaváreň mesta Handlová 27.06.2019
198 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o návrhu na zrušenie príspevkovej organizácie Plaváreň mesta Handlová 27.06.2019
MsZ SCHVAĽUJE VZN č. 4/2019 27.06.2019
MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh VZN č. 4/2019 27.06.2019
MsZ SCHVAĽUJE VZN č. 3/2019 27.06.2019
MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh VZN č. 3/2019 27.06.2019
197 MsZ SCHVAĽUJE zverenie majetku mesta do správy rozpočtových organizácií 27.06.2019
196 MsZ BERIE NA VEDOMIE zverenie majetku mesta do správy rozpočtových organizácií 27.06.2019
195 MsZ SCHVAĽUJE predaj pozemku 27.06.2019
194 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie predaja pozemku 27.06.2019
193 MsZ SCHVAĽUJE zriadenie vecného bremena 27.06.2019
192 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie zriadenia vecného bremena 27.06.2019
191 MsZ NESCHVAĽUJE predaj pozemkov 27.06.2019
190 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na neschválenie predaja pozemkov 27.06.2019
MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie predaja pozemku 27.06.2019
MsZ NESCHVAĽUJE predaj pozemku 27.06.2019
189 MsZ SCHVAĽUJE predaj pozemkov 27.06.2019
188 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie predaja pozemkov 27.06.2019
187 MsZ SCHVAĽUJE predaj pozemku 27.06.2019
186 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie predaja pozemku 27.06.2019
185 MsZ SCHVAĽUJE poslanecký návrh 27.06.2019
184 MsZ BERIE NA VEDOMIE poslanecký návrh 27.06.2019
183 MsZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie 27.06.2019
182 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh zloženia návrhovej komisie 27.06.2019
181 MsZ SCHVAĽUJE program 5. zasadnutia MsZ 27.06.2019
180 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh programu 5. zasadnutia MsZ 27.06.2019
MR BERIE NA VEDOMIE informáciu o zámere predaja podielu spoločnosti BCF v spoločnosti KMET 11.06.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ plán zasadnutí MR a MsZ na II. polrok 2019 11.06.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ Bc. Reindlovú za kronikárku mesta 11.06.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ rozpočtové opatrenie č. 5 na rok 2019 11.06.2019
MR BERIE NA VEDOMIE informáciu o návrhu na zrušenie príspevkovej organizácie Plaváreň mesta Handlová 11.06.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ VZN č. 4/2019 11.06.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ VZN č. 3/2019 11.06.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zverenie majetku mesta do správy rozpočtových organizácií 11.06.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zriadenie vecného bremena 11.06.2019
MR ODPORÚČA MsZ NESCHVÁLIŤ predaj pozemkov 11.06.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj pozemkov 11.06.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj pozemku 11.06.2019
179 MsZ ODVOLÁVA člena Komisie zdravotnej, sociálnej a ochrany verejného poriadku 30.05.2019
178 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na odvolanie člena Komisie zdravotnej, sociálnej a ochrany verejného poriadku 30.05.2019
177 MsZ VYMENÚVA Bc. Jánošíka za náčelníka Mestskej polície 30.05.2019
176 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh primátorky na vymenovanie Bc. Jánošíka za náčelníka Mestskej polície 30.05.2019
175 MsZ BERIE NA VEDOMIE informácie o vykonaných kontrolách 30.05.2019
174 MsZ BERIE NA VEDOMIE informácie o výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu 2019 30.05.2019
173 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o vhodnosti využitia geotermálnej vody pre potreby kúpaliska 30.05.2019
172 MsZ SCHVAĽUJE lán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2019 30.05.2019
171 MsZ BERIE NA VEDOMIE plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2019 30.05.2019
170 MsZ SCHVAĽUJE organizačný poriadok Mestskej polície Handlová 30.05.2019
169 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh Organizačného poriadku Mestskej polície Handlová 30.05.2019
168 MsZ SCHVAĽUJE uzatvorenie zmluvy o kontokorentnom úvere 30.05.2019
167 MsZ BERIE NA VEDOMIE vyhodnotenie ponúk bánk 30.05.2019
166 MsZ SCHVAĽUJE záverečný účet mesta za rok 2018 30.05.2019
165 MsZ BERIE NA VEDOMIE záverečný účet mesta za rok 2018 30.05.2019
164 MsZ SCHVAĽUJE inventarizáciu záväzkov a rozdielu majetku mesta 30.05.2019
163 MsZ BERIE NA VEDOMIE výsledky inventarizácie, záväzkov a rozdielu majetku mesta k 31.12.2018 30.05.2019
162 MsZ BERIE NA VEDOMIE informatívnu správu o aktuálnom stave vybraných pohľadávok a záväzkov mesta 30.05.2019
161 MsZ SCHVAĽUJE výsledky hospodárskej činnosti Plavárne mesta Handlová za rok 2018 30.05.2019
160 MsZ BERIE NA VEDOMIE výsledky hospodárskej činnosti príspevkovej organizácie Plaváreň mesta Handlová 30.05.2019
159 MsZ SCHVAĽUJE výsledky hospodárenia Mestskej knižnice 30.05.2019
158 MsZ BERIE NA VEDOMIE výsledky hospodárenia Mestskej knižnice 30.05.2019
157 MsZ SCHVAĽUJE výsledky hospodárenia Domu kultúry za rok 2018 30.05.2019
156 MsZ BERIE NA VEDOMIE výsledky hospodárenia Domu kultúry 30.05.2019
155 MsZ SCHVAĽUJE počty prijímaných žiakov a tried v 1. a 0. ročníku ZŠ v školskom roku 2019/20 30.05.2019
154 MsZ BERIE NA VEDOMIE výsledky zápisu na povinnú školskú dochádzku na školský rok 2019/20 30.05.2019
153 MsZ SCHVAĽUJE komisiu pre posúdenie súťažných návrhov 30.05.2019
152 MsZ SCHVAĽUJE zámer predaja pozemku 30.05.2019
151 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 30.05.2019
150 MsZ SCHVAĽUJE zriadenie vecného bremena 30.05.2019
149 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zriadenie vecného bremena 30.05.2019
148 MsZ SCHVAĽUJE vzdanie sa predkupného práva 30.05.2019
147 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na vzdanie sa predkupného práva 30.05.2019
146 MsZ SCHVAĽUJE predaj stavby a pozemku 30.05.2019
145 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na predaj stavby a pozemku 30.05.2019
144 MsZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie 30.05.2019
143 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zloženia návrhovej komisie 30.05.2019
142 MsZ SCHVAĽUJE program 4. zasadnutia MsZ 30.05.2019
141 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh programu 4. zasadnutia MsZ 30.05.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ Organizačný poriadok Mestskej polície 16.05.2019
MR BERIE NA VEDOMIE plán hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019 16.05.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ uzatvorenie Zmluvy o kontokorentnom úvere 16.05.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ záverečný účet mesta 16.05.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ inventarizáciu za rok 2018 16.05.2019
MR BERIE NA VEDOMIE správu o aktuálnom stave vybraných pohľadávok a záväzkov 16.05.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ výsledky hospodárenia Plavárne mesta za rok 2018 16.05.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ výsledky hospodárenia MsK Handlová za rok 2018 16.05.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ výsledky hospodárenia DK MH za rok 2018 16.05.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ počty prijímaných žiakov 16.05.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zriadenie vecného bremena 16.05.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ vzdanie sa predkupného práva 16.05.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj pozemkov 16.05.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj časti pozemku 16.05.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj pozemkov 16.05.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj stavby OÚNZ 16.05.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj časti pozemku 16.05.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj pozemkov 16.05.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj pozemkov 16.05.2019
140 MsZ BERIE NA VEDOMIE informácie o zabezpečení volieb do Európskeho parlamentu 2019 25.04.2019
139 MsZ BERIE NA VEDOMIE informácie o výsledkoch volieb prezidenta SR v roku 2019 25.04.2019
138 MsZ VOLÍ Viliama Húšťavu za člena Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy 25.04.2019
137 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na voľbu člena Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy 25.04.2019
136 MsZ ODVOLÁVA člena Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy 25.04.2019
135 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na odvolanie člena Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy 25.04.2019
134 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu hlavnej kontrolórky mesta 25.04.2019
133 MsZ SCHVAĽUJE rozpočtové opatrenie č. 4 na rok 2019 25.04.2019
132 MsZ BERIE NA VEDOMIE rozpočtové opatrenie č. 4 na rok 2019 25.04.2019
131 MsZ SCHVAĽUJE predaj pozemku 25.04.2019
130 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie predaja pozemku 25.04.2019
129 MsZ SCHVAĽUJE predaj pozemku 25.04.2019
128 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie predaja pozemku 25.04.2019
127 MsZ NESCHVAĽUJE kúpu pozemkov 25.04.2019
126 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na neschválenie kúpy pozemkov 25.04.2019
125 MsZ SCHVAĽUJE predaj pozemkov 25.04.2019
124 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na predaj pozemkov 25.04.2019
123 MsZ SCHVAĽUJE predloženie ŽoNFP 25.04.2019
122 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na predloženie ŽoNFP 25.04.2019
121 MsZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie 25.04.2019
120 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh zloženia návrhovej komisie 25.04.2019
119 MsZ SCHVAĽUJE program 3. zasadnutia MsZ 25.04.2019
118 MsZ BERIE NA VEDOMIE Návrh programu 3. zasadnutia MsZ 25.04.2019
MR BERIE NA VEDOMIE informáciu hlavnej kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách 16.04.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ rozpočtové opatrenie č. 4 na rok 2019 16.04.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predloženie ŽoNFP 16.04.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj časti pozemku 16.04.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zámer predaja stavby 16.04.2019
MR ODPORÚČA MsZ NESCHVÁLIŤ kúpu pozemkov 16.04.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj pozemkov 16.04.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj časti pozemku 16.04.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zámer predaja pozemku 16.04.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj pozemkov 16.04.2019
117 MsZ BERIE NA VEDOMIE informácie o zabezpečení volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 28.02.2019
116 MsZ BERIE NA VEDOMIE informácie o zabezpečení volieb prezidenta SR v roku 2019 28.02.2019
115 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o delegovaní zástupcu mesta do Dozornej rady spol. KMET Handlová 28.02.2019
114 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Obecnej školskej rady za rok 2018 28.02.2019
113 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Mestskej polície 28.02.2019
112 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o projektoch za rok 2018 28.02.2019
111 MsZ SCHVAĽUJE doplatok MHD Handlová za rok 2018 28.02.2019
110 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o vyúčtovaní MHD Handlová za rok 2018 28.02.2019
109 MsZ SCHVAĽUJE rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2019 28.02.2019
108 MsZ BERIE NA VEDOMIE rozpočtové opatrenie č. 1 a 2 na rok 2019 28.02.2019
99 MsZ NESCHVAĽUJE poslanecký návrh 28.02.2019
98 MsZ BERIE NA VEDOMIE poslanecký návrh 28.02.2019
107 MsZ ODPORÚČA vypracovať stanovy spoločností HATER – HANDLOVÁ a MsBP 28.02.2019
106 MsZ ŽIADA primátorku aby prijala rozhodnutie 28.02.2019
105 MsZ ŽIADA primátorku aby prijala rozhodnutie 28.02.2019
104 MsZ SCHVAĽUJE členov Dozornej rady spoločnosti Mestský bytový podnik Handlová 28.02.2019
103 MsZ SCHVAĽUJE zmenu Zakladateľskej listiny spoločnosti Mestský bytový podnik Handlová 28.02.2019
102 MsZ SCHVAĽUJE členov Dozornej rady spoločnosti HATER - HANDLOVÁ 28.02.2019
101 MsZ SCHVAĽUJE zmenu Spoločenskej zmluvy spoločnosti HATER – HANDLOVÁ 28.02.2019
100 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o výsledkoch právnej analýzy 28.02.2019
97 MsZ SCHVAĽUJE delegovanie zástupcov zriaďovateľa do školských rád 28.02.2019
96 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl 28.02.2019
95 MsZ SCHVAĽUJE odvolanie zástupcov zriaďovateľa z rád škôl 28.02.2019
94 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na odvolanie zástupcov zriaďovateľa z rád škôl 28.02.2019
MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh Doplnku č. 4 k VZN č. 3/2014 28.02.2019
MsZ SCHVAĽUJE doplnok č. 4 k VZN č. 3/2014 28.02.2019
MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh doplnku č.1 VZN č. 2/2016 28.02.2019
MsZ SCHVAĽUJE doplnok č. 1 k VZN č. 2/2016 28.02.2019
MsZ SCHVAĽUJE VZN č. 2/2019 28.02.2019
MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh VZN č. 2/2019 28.02.2019
93 MsZ ZRUŠUJE VZN č.13/2010 28.02.2019
MsZ SCHVAĽUJE VZN mesta Handlová č. 1/2019 28.02.2019
MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh VZN č. 1/2019 28.02.2019
92 MsZ ZRUŠUJE uznesenie č. 885. a č. 886 28.02.2019
91 MsZ ZRUŠUJE VZN č. 6/2013 28.02.2019
90 MsZ ODPORÚČA predkladať správu o prideľovaní bytov 28.02.2019
89 MsZ BERIE NA VEDOMIE rokovací poriadku Bytovej rady 28.02.2019
88 MsZ BERIE NA VEDOMIE predsedu, členov a zapisovateľky Bytovej rady 28.02.2019
87 MsZ BERIE NA VEDOMIE zriadenie Bytovej rady mesta Handlová 28.02.2019
86 MsZ SCHVAĽUJE kúpu pozemku 28.02.2019
85 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie kúpy pozemku 28.02.2019
84 MsZ SCHVAĽUJE komisiu pre posúdenie predložených súťažných návrhov 28.02.2019
83 MsZ SCHVAĽUJE zámer predaja pozemku 28.02.2019
82 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie zámeru predaja pozemku 28.02.2019
81 MsZ SCHVAĽUJE predaj pozemkov 28.02.2019
80 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie predaja pozemkov 28.02.2019
79 MsZ BERIE NA VEDOMIE aktuálne informácie o súčasnom stave rekonštrukcie Plavárne mesta 28.02.2019
78 MsZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie 28.02.2019
77 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh zloženia návrhovej komisie 28.02.2019
76 MsZ SCHVAĽUJE program 2. zasadnutia MsZ 28.02.2019
75 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh zmeny programu 2. zasadnutia MsZ 28.02.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ doplatok SAD Prievidza a. s. 12.02.2019
MR BERIE NA VEDOMIE správu o aktuálnom stave rekonštrukcie Plavárne 12.02.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ delegovanie zástupcu mesta za člena dozornej rady KMET Handlová 12.02.2019
MR BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Obecnej školskej rady za rok 2018 12.02.2019
MR BERIE NA VEDOMIE informatívnu správu o činnosti Obecnej školskej rady 12.02.2019
MR BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Mestskej polície za rok 2018 12.02.2019
MR BERIE NA VEDOMIE informatívnu správu o projektoch za rok 2018 12.02.2019
MR BERIE NA VEDOMIE návrh na predloženie ŽoNFP 12.02.2019
MR BERIE NA VEDOMIE rozpočtové opatrenie č. 1 a č. 2 na rok 2019 12.02.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2019 12.02.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zmenu zmluvy HATER HANDLOVÁ a zmenu zakladateľskej listiny spoločnosti Mestský bytový podnik 12.02.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ delegovanie zástupcov zriaďovateľa do školských rád 12.02.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ doplnok č. 4 k VZN č. 3/2014 12.02.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ Doplnok č. 1 k VZN č. 2/2016 12.02.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ VZN č. 2/2019 12.02.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ VZN č. 1/2019 12.02.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ kúpu pozemku 12.02.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj pozemkov 12.02.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zámer predaja pozemku 12.02.2019
74 MR BERIE NA VEDOMIE informácie o stave zámeru budovania obchodného centra na Morovnianskej ceste 29.01.2019
73 MsZ BERIE NA VEDOMIE informácie o zabezpečení volieb prezidenta SR v roku 2019 29.01.2019
72 MsZ BERIE NA VEDOMIE poverenie p. Jánošíka vedením Mestskej polície 29.01.2019
71 MsZ ODVOLÁVA náčelníka Mestskej polície 29.01.2019
70 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície 29.01.2019
69 MsZ NESCHVAĽUJE poslanecký návrh 29.01.2019
68 MsZ BERIE NA VEDOMIE poslanecký návrh 29.01.2019
67 MsZ BERIE NA VEDOMIE informácie o problematickej situácií na Mestskej polícií 29.01.2019
66 MsZ BERIE NA VEDOMIE informácie o problematike Plavárne 29.01.2019
65 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu hlavnej kontrolórky mesta 29.01.2019
64 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu hlavnej kontrolórky mesta o kontrolnej činnosti za rok 2018 29.01.2019
63 MsZ SCHVAĽUJE plán zasadnutí MR a MsZ na I. polrok 2019 29.01.2019
62 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh Plánu zasadnutí MR a MsZ na I. polrok 2019 29.01.2019
61 MsZ NESCHVAĽUJE kúpu podielu spoločnosti BCF v spoločnosti KMET Handlová 29.01.2019
60 MsZ BERIE NA VEDOMIE oznámenie spoločnosti BCF o zámere predať podiel v spoločnosti KMET Handlová 29.01.2019
59 MsZ SCHVAĽUJE delegovanie zástupcu mesta za člena Správnej rady RTV Prievidza 29.01.2019
58 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na delegovanie zástupcu mesta za člena správnej rady RTV Prievidza 29.01.2019
57 MsZ SCHVAĽUJE zvýšenie základného imania spoločnosti RTV Prievidza 29.01.2019
56 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti RTV Prievidza 29.01.2019
55 MsZ SCHVAĽUJE delegovanie zástupcov mesta do Obecnej školskej rady 29.01.2019
54 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na delegovanie zástupcov mesta do Obecnej školskej rady 29.01.2019
53 MsZ BERIE NA VEDOMIE zánik členstva členov Obecnej školskej rady 29.01.2019
52 MsZ SCHVAĽUJE zástupcov mesta v Dozornej rade ASTERION, n. o. 29.01.2019
51 MsZ VOLÍ správnu radu ASTERION, n.o. 29.01.2019
50 MsZ BERIE NA VEDOMIE zánik členstva v ASTERION, n.o. 29.01.2019
49 MsZ SCHVAĽUJE zástupcov mesta v Dozornej rade Jazmín n.o. 29.01.2019
48 MsZ SCHVAĽUJE zástupcov mesta v Správnej rade Jazmín n.o. 29.01.2019
47 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie členov Jazmín n.o. 29.01.2019
46 MsZ SCHVAĽUJE zástupcov mesta do Dozornej rady SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ 29.01.2019
45 MsZ SCHVAĽUJE zástupcov mesta do Správnej rady SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ 29.01.2019
44 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie zástupcov mesta do SENIOR CENTRA HANDLOVÁ 29.01.2019
43 MsZ VOLÍ členov Komisií MsZ 29.01.2019
42 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na voľbu členov Komisií MsZ 29.01.2019
41 MsZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie 29.01.2019
40 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zloženia návrhovej komisie 29.01.2019
39 MsZ SCHVAĽUJE program 1. zasadnutia MsZ 29.01.2019
38 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh zmeny programu 1. zasadnutia MsZ 29.01.2019
MR ODPORÚČA predložiť informácie o plnení zámeru budovania obchodného centra na Morovnianskej ceste 15.01.2019
MR ODPORÚČA primátorke riešiť problematiku na Mestskej polícii 15.01.2019
MR BERIE NA VEDOMIE informácie o problematike Plavárne 15.01.2019
MR BERIE NA VEDOMIE správu hlavnej kontrolórky mesta 15.01.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ Plán zasadnutí MR a MsZ na I. polrok 2019 15.01.2019
MR ODPORÚČA MsZ NESCHVÁLIŤ kúpu podielu BCF, s. r. o. v spoločnosti KMET Handlová, a. s. 15.01.2019
MR ODPORÚČA prijať strategické stanovisko mesta Handlová k RTV Prievidza, s. r. o. 15.01.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zástupcov mesta do obecnej školskej rady 15.01.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ nových zástupcov mesta Jazmín n.o. 15.01.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ nových zástupcov mesta do SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ 15.01.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ nových zástupcov mesta ASTERION, n. o. 15.01.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ členov komisií MsZ 15.01.2019
37 MsZ SCHVAĽUJE stanovenie platu zástupcu primátorky 10.12.2018
36 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na stanovenie platu zástupcu primátorky 10.12.2018
35 MsZ SCHVAĽUJE poslanecký návrh 10.12.2018
34 MsZ BERIE NA VEDOMIE poslanecký návrh 10.12.2018
33 MsZ POVERUJE výkonom funkcie sobášiacich 10.12.2018
32 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na sobášiacich 10.12.2018
31 MsZ VOLÍ členov Komisie pre ochranu verejného záujmu 10.12.2018
30 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na voľbu členov Komisie pre ochranu verejného záujmu 10.12.2018
29 MsZ VOLÍ predsedov stálych komisií 10.12.2018
28 MsZ BERIE NA VEDOMIE výsledky tajnej voľby predsedov komisií 10.12.2018
27 MsZ ZRIAĎUJE stále komisie Mestského zastupiteľstva 10.12.2018
26 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zriadenie stálych komisií MsZ 10.12.2018
25 MsZ ZRUŠUJE uznesenia MsZ 10.12.2018
24 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zrušenie uznesení MsZ 10.12.2018
23 MsZ SCHVAĽUJE zloženie volebnej komisie 10.12.2018
22 MsZ ZRUŠUJE uznesenie MsZ 10.12.2018
21 MsZ VOLÍ členov Mestskej rady 10.12.2018
20 MsZ BERIE NA VEDOMIE výsledky tajnej voľby členov Mestskej rady 10.12.2018
19 MsZ ZRIAĎUJE Mestskú radu mesta Handlová 10.12.2018
18 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zriadenie Mestskej rady 10.12.2018
17 MsZ ZRUŠUJE uznesenia MsZ 10.12.2018
16 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zrušenie uznesení 10.12.2018
15 MsZ SCHVAĽUJE volebný poriadok 10.12.2018
14 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie Volebného poriadku 10.12.2018
13 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu primátorky mesta o poverení zástupcu 10.12.2018
9 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zloženie návrhovej komisie 10.12.2018
8 MsZ BERIE NA VEDOMIE menovanie overovateľov zápisu 10.12.2018
12 MsZ SCHVAĽUJE zloženie volebnej komisie 10.12.2018
11 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie zloženia volebnej komisie 10.12.2018
10 MsZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie 10.12.2018
7 MsZ SCHVAĽUJE program 1. ustanovujúceho zasadnutia MsZ 10.12.2018
6 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh programu 1. ustanovujúceho zasadnutia MsZ 10.12.2018
5 MsZ KONŠTATUJE, ŽE novozvolení poslanci zložili sľub 10.12.2018
4 MsZ KONŠTATUJE, ŽE zvolená primátorka zložila sľub 10.12.2018
3 MsZ BERIE NA VEDOMIE čestné prehlásenie o prijatí mandátu poslankyne 10.12.2018
2 MsZ BERIE NA VEDOMIE odmietnutie zloženia sľubu poslankyne MsZ 10.12.2018
1 MsZ BERIE NA VEDOMIE výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta 10.12.2018