Uznesenia

Číslo Názov Zasadnutie
668. MsZ VOLÍ: Mgr. Andreu Bacúšan Nevolnú, PhD. za zapisovateľku Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou. 24.09.2020
667. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh na voľbu Mgr. Andrei Bacúšan Nevolnej, PhD. za zapisovateľku Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou, predložený Ing. Radoslavom Iždinským, zástupcom primátorky mesta, bez výhrad. 24.09.2020
666. MsZ ODVOLÁVA: Mgr. Ivanu Kováčikovú z funkcie zapisovateľky Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou na základe jej písomného vzdania sa. 24.09.2020
665. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Vzdanie sa Mgr. Ivany Kováčikovej z funkcie zapisovateľky Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou ku dňu 24.09.2020, predloženú Ing. Radoslavom Iždinským, zástupcom primátorky mesta, bez výhrad. 24.09.2020
664. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Informácie o príprave a organizačno-technickom zabezpečení udeľovania ocenení v rámci Handlovských Katarínskych dní 2020, predložené Mgr. Janou Paulínyovou, vedúcou kancelárie primátorky, bez výhrad. 24.09.2020
663. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Informatívnu správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol, predloženú Ing. Danou Bedušovou, hlavnou kontrolórkou mesta, bez výhrad. 24.09.2020
662. MsZ SCHVAĽUJE: Rozpočtové opatrenie č.5 na rok 2020, v predloženom rozsahu. 24.09.2020
661. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Rozpočtové opatrenie č.5 na rok 2020, predložené z poverenie primátorky mesta Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia, bez výhrad. 24.09.2020
660. MsZ SCHVAĽUJE: A/Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky a to na úhradu splátky – pokuty vo výške 57 946,99 EUR pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za nedodržanie zákonného postupu procesu verejného obstarávania pri realizácii aktivít projektu „SENIOR CENTRUM – komplex sociálnych služieb v Handlovej“ kód ITMS: 22120120069. B/ Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 65 000,00 EUR na kapitálové výdavky z dôvodu rekonštrukcie havarijného stavu strechy na dome opatrovateľskej služby (DOS) ul. 29. augusta popisné č. 1, ktoré neboli predmetom schváleného rozpočtu na r. 2020. 24.09.2020
659. MsZ BERIE NA VEDOMIE: A/ Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky a to na úhradu splátky pokuty vo výške 57 946,99 EUR pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za nedodržanie zákonného postupu procesu verejného obstarávania pri realizácii aktivít projektu „SENIOR CENTRUM – komplex sociálnych služieb v Handlovej“ kód ITMS: 22120120069, predložený z poverenia primátorky mesta Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia MsÚ Handlová. B/ Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 65 000,00 EUR na kapitálové výdavky z dôvodu rekonštrukcie havarijného stavu strechy na dome opatrovateľskej služby (DOS) ul. 29. augusta popisné č. 1, ktoré neboli predmetom schváleného rozpočtu na r.2020, predložené z poverenia primátorky mesta Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia MsÚ Handlová. 24.09.2020
658. MsZ SCHVAĽUJE: Podanie žiadosti o poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív z dôvodu výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 vo výške 345 759,00 EUR so štvorročnou splatnosťou, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024 a posledná v roku 2027 s tým, že použitie výpomoci bude najmä: • na odstránenie havarijného stavu poškodenej strechy na budove príspevkovej organizácie Dom kultúry mesta Handlová vo výške 79 005,00 EUR a • na účel zníženia dlhovej služby mesta vo výške 266 754,00 EUR. 24.09.2020
657. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k prijatiu návratných zdrojov financovania v zmysle § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vrátane Návratnej finančnej výpomoci vo výške 345 000 €, predložené Ing. Danou Bedušovou, hlavnou kontrolórkou mesta bez výhrad. 24.09.2020
656. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Informácie o bezúročnej návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 so štvorročnou splatnosťou, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024 a posledná v roku 2027, predložené Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia MsÚ Handlová bez výhrad. 24.09.2020
655. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Výsledky hospodárenia mesta Handlová, škôl a školských zariadení k 30.06.2020 a Monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Handlová k 30.06.2020, predložené Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia MsÚ Handlová, bez výhrad. 24.09.2020
654. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Informatívnu správu o hospodárskej činnosti Mestskej knižnice Handlová za I. polrok 2020, predloženú Mgr. Danielou Mikulášovou, riaditeľkou príspevkovej organizácie, bez výhrad. 24.09.2020
653. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Informatívnu správu o hospodárskej činnosti Domu kultúry mesta Handlová za I. polrok 2020, predloženú Mgr. Art. Branislavom Čukanom, zástupcom riaditeľky príspevkovej organizácie, bez výhrad. 24.09.2020
MsZ SCHVAĽUJE: Doplnok č. 2 k VZN mesta Handlová č. 6/2010 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v meste Handlová v predloženom rozsahu. 24.09.2020
MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Handlová č. 6/2010 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v meste Handlová, predložený JUDr. Barborou Kútnou, právne poradenstvo bez výhrad. 24.09.2020
652. a) Zámer predaja pozemku v k.ú. Handlová podľa geometrického plánu č. 45276749-032020 vyhotoveného IGBM, s.r.o. Chrenovec-Brusno dňa 20.03.2020 a overeného dňa 01.07.2020 pod č. 578/2020, a to z parcely E-KN č. 531 – ostatná plocha o výmere 1881 m2 diel 1) o výmere 3 m2 a z parcely E-KN č. 536/1 – zastavaná plocha o výmere 23 m2 diel 3) o výmere 24 m2 na vytvorenie parcely C-KN č. 2218 – záhrada o výmere 117 m2 v prospech Emil Vrška, trvalý pobyt Handlová, Krátka č. 2 a Margita Lekárová, trvalý pobyt Handlová, Krátka č. 2, do podielového spoluvlastníctva každému v podiele 1/2 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 28,04 €/m2, t.j. 757,08 €. b) Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Handlová uvedených v bode a) podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na účel záhrady priľahlej k rodinnému domu vo vlastníctve nadobúdateľa ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu. 24.09.2020
651. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Žiadosť Emila Vršku, trvalý pobyt Handlová, Krátka č. 2 a Margity Lekárovej, trvalý pobyt Handlová, Krátka č. 2 o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časti pozemku parcela C-KN č. 2218 – záhrada o výmere 117 m2 v rozsahu výmery cca 30 m2, z dôvodu užívania na účel záhrady priľahlej k rodinnému domu v ich vlastníctve, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 24.09.2020
650. MsZ SCHVAĽUJE: Predaj prebytočného majetku mesta - nehnuteľnosť pozemok parcela C-KN č. 3177/3 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 v k.ú. Handlová vytvorený geometrickým plánom č. 55/2020 vyhotoveným GEOREAL Handlová dňa 02.06.2020 a overeným dňa 09.07.2020 pod č. 652/2020 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu dlhodobého užívania a prístupu k rodinnému domu vo vlastníctve nadobúdateľa ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Pavel Zatko a manželka Helena, obaja trvalý pobyt Handlová, Žiarska č. 59 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 9,23 €/m2, t.j. 4 227,34 €. 24.09.2020
649. MsZ BERIE NA VEDOMIE: a) Žiadosť Pavla Zatka a manželky Heleny, obaja trvalý pobyt Handlová, Žiarska č. 59 o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časti pozemku parcela C-KN č. 3177/2 – zastavaná plocha o výmere 555 m2 v rozsahu výmery cca 450 m2, z dôvodu dlhodobého užívania a prístupu k rodinnému domu v ich vlastníctve, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. b) Informáciu, že dňa 27.08.2020 bol na úradnej tabuli a webovom sídle mesta zverejnený zámer mesta predať majetok podľa písmena a) tohto bodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania a prístupu k rodinnému domu v ich vlastníctve. 24.09.2020
648. MsZ SCHVAĽUJE: Predaj prebytočného majetku mesta - nehnuteľnosť pozemok parcela C-KN č. 2624/6 – zastavaná plocha o výmere 12 m2 v k.ú. Handlová vytvorený geometrickým plánom č. 48185655-91/2020 vyhotoveným Geoskteam Patrícius Sova Prievidza dňa 02.06.2020 a overeným dňa 11.06.2020 pod č. 632/20 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu rozšírenia prístupu motorovým vozidlom na priľahlý pozemok k rodinnému domu vo vlastníctve nadobúdateľov, ktorý majú vo výhľade využívať ako odstavnú plochu, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Viktor Mozdeň a manželka Barbora, obaja trvalý pobyt Handlová, Pekárska 3887/21 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 15,74 €/m2, t.j. 188,88 € za podmienky, že žiadatelia na vlastné náklady zabezpečia vybudovanie nového betónového múru na hranici pozemkov parcela C-KN č. 2324/6 a parcela C-KN č. 2624/2, v predloženom rozsahu. 24.09.2020
647. MsZ BERIE NA VEDOMIE: a) Žiadosť Viktora Mozdeňa a manželky Barbory, obaja trvalý pobyt Handlová, Pekárska 3887/21 o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časti pozemku parcela C-KN č. 2624/2 – zastavaná plocha o výmere 184 m2 v rozsahu výmery cca 6 m2 z dôvodu rozšírenia prístupu motorovým vozidlom na priľahlý pozemok k rodinnému domu v ich vlastníctve, ktorý majú vo výhľade využívať ako odstavnú plochu za podmienky, že žiadatelia na vlastné náklady zabezpečia vybudovanie nového betónového múru, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. b) Informáciu, že dňa 27.08.2020 bol na úradnej tabuli a webovom sídle mesta zverejnený zámer mesta predať majetok podľa písmena a) tohto bodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa z dôvodu rozšírenia prístupu motorovým vozidlom na priľahlý pozemok k rodinnému domu v ich vlastníctve, ktorý majú vo výhľade využívať ako odstavnú plochu. 24.09.2020
646. MsZ SCHVAĽUJE: Predaj prebytočného majetku mesta - nehnuteľnosť pozemok parcela C-KN č. 4827/41 – zastavaná plocha o výmere 97 m2 v k.ú. Handlová vytvorený geometrickým plánom č. 56/2020 vyhotoveným GEOREAL Handlová dňa 22.05.2020 a overeným dňa 16.06.2020 pod č. 648/20 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na účel prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Ján Hliva a manželka Iveta, obaja trvalý pobyt Handlová, Sadová č. 7 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 17,84 €/m2, t.j. 1 730,48 €, v predloženom rozsahu. 24.09.2020
645. MsZ BERIE NA VEDOMIE: a) Žiadosť Jána Hlivu a manželky Ivety, obaja trvalý pobyt Handlová, Sadová č. 7 o kúpu nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C-KN č. 4827/24 – orná pôda o výmere 672 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 100 m2, z dôvodu jeho užívania na účel prístupu k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. b) Informáciu, že dňa 27.08.2020 bol na úradnej tabuli a webovom sídle mesta zverejnený zámer mesta predať majetok podľa písmena a) tohto bodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa z dôvodu jeho užívania na účel prístupu k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve. 24.09.2020
644. MsZ SCHVAĽUJE: Predaj prebytočného majetku mesta - nehnuteľnosť pozemok parcela C-KN č. 4827/34 – zastavaná plocha o výmere 98 m2 v k.ú. Handlová vytvorený geometrickým plánom č. 56/2020 vyhotoveným GEOREAL Handlová dňa 22.05.2020 a overeným dňa 16.06.2020 pod č. 648/20 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na účel prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Milan Užík a manželka Alena, obaja trvalý pobyt Handlová, Sadová č. 9 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 17,84 €/m2, t.j. 1 748,32 €, v predloženom rozsahu. 24.09.2020
643. MsZ BERIE NA VEDOMIE: a)Žiadosť Milana Užíka a manželky Aleny, obaja trvalý pobyt Handlová, Sadová č. 9 o kúpu nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C-KN č. 4827/24 – orná pôda o výmere 672 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 100 m2, z dôvodu jeho užívania na účel prístupu k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. b)Informáciu, že dňa 27.08.2020 bol na úradnej tabuli a webovom sídle mesta zverejnený zámer mesta predať majetok podľa písmena a) tohto bodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa z dôvodu jeho užívania na účel prístupu k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve. 24.09.2020
642. MsZ SCHVAĽUJE: Zloženie návrhovej komisie podľa návrhu primátorky mesta tj.: - Mgr. Lucia Jonásová - Mgr. Jozef Juríček - Danica Baranovičová 24.09.2020
640. MsZ SCHVAĽUJE: Program 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Handlová podľa predloženého návrhu Mgr. Silvie Grúberovej, primátorky mesta. 24.09.2020
637. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Informáciu o aktuálnych zmenách Organizačnej štruktúry MsÚ, predloženú Ing. Radoslavom Iždinským, zástupcom primátorky mesta, bez výhrad. 25.08.2020
636. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Informáciu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR zameranej na zníženie administratívnej záťaže občanov pri výkone úradnej agendy samosprávy a o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov, predloženú Ing. Tiborom Kolorédym, prednostom MsÚ. 25.08.2020
635. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Súčasný stav pripravenosti Žiadosti o poskytnutí NFP s názvom „Spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Handlová“, predložený Ing. Petrom Cagáňom, povereným vedením Oddelenia mestských projektov. 25.08.2020
634. MsZ SCHVAĽUJE: -Predloženie žiadosti o NFP žiadateľom TSK a Partnerom č. 2 Mestom Handlová s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ -Zabezpečenie realizácie aktivít Partnera č. 2v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; -Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie aktivít Partnera č.2 vo výške 47 776,40 eur z celkových oprávnených výdavkov projektu za Partnera č. 2 -Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta za Partnera č. 2. 25.08.2020
633. MsZ BERIE NA VEDOMIE: -Návrh na predloženie žiadosti o NFP žiadateľom TSK a Partnerom č.2 Mestom Handlová s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ -Návrh na zabezpečenie realizácie aktivít Partnera č.2 v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; -Návrh na zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie aktivít Partnera č.2 vo výške 47 776,40 eur z celkových oprávnených výdavkov projektu za Partnera č. 2 -Návrh na zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta za Partnera č.2 predložené Ing. Petrom Cagáňom, povereným vedením Oddelenia mestských projektov, bez výhrad. 25.08.2020
632. MsZ ZRUŠUJE: Uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová č. 373 zo dňa 05.12.2019. 25.08.2020
631. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Handlová č. 373 zo dňa 05.12.2019, predložený Ing. Petrom Cagáňom, povereným vedením Oddelenia mestských projektov, bez výhrad. 25.08.2020
630. MsZ SCHVAĽUJE: Komisiu pre posúdenie predložených súťažných návrhov v zložení: Ing. Blažej Litva, Mgr. Ivana Hromádková, Mgr. Lucia Jonásová, Ing. Radoslav Iždinský, JUDr. Ing. Jozef Stopka, Ing Iveta Jurkovičová a Ing. Tibor Kolorédy - prednosta MsÚ ako organizátor súťaže bez hlasovacieho práva, ktorá uplatní pri posudzovaní predložených návrhov výber najvhodnejšieho z predložených návrhov pri zachovaní východiskovej ceny ako ceny minimálnej a predloží MsZ mesta Handlová odporúčanie na uzavretie kúpnej zmluvy s víťazom súťaže vo forme písomného protokolu z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže, v predloženom rozsahu. 25.08.2020
629. MsZ SCHVAĽUJE: Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosť časť pozemku parcela C-KN č. 2975/1 – záhrada o výmere 1705 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 1000 m2 podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. priamym predajom najmenej za cenu všeobecnej hodnoty majetku stanovenej znaleckým posudkom vo výške 13,87 €/m2 s nasledovnými podmienkami : • termín predkladania súťažných návrhov od 26.08.2020 do 30.09.2020 do 15.00 hod. • záujemca o kúpu nehnuteľností podá:  súťažný návrh, ktorý bude obsahovať identifikáciu navrhovateľa, parcelné číslo a výmeru žiadaného pozemku, plánovaný účel využitia predávanej nehnuteľnosti (v súlade s územným plánom), ponúkanú výšku kúpnej ceny a termín jej úhrady,  vyjadrenie súhlasu s podmienkami priameho predaja,  čestné prehlásenie, že nie je blízkou osobou osôb uvedených v § 9 ods. 4 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. • minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 13,87 €/m2, • prednosta MsÚ je poverený organizovať súťaž a splnomocnený doplniť ďalšie podmienky upravujúce podrobnejšie organizáciu alebo ochraňujúce záujmy mesta Handlová v pozícii vyhlasovateľa, • vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu, právo súťaž zrušiť, právo meniť podmienky súťaže, nepriznať nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži, vylúčenie opravy chýb (§ 285 Obchodného zákonníka). 25.08.2020
628. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh na schválenie zámeru predaja prebytočného majetku mesta Handlová - nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časť pozemku parcela C-KN č. 2975/1 – záhrada o výmere 1705 m2 v rozsahu výmery 1 000 m2 priamym predajom s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 25.08.2020
627. MsZ SCHVAĽUJE: a) Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosť pozemok parcela C-KN č. 3177/3 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 v k.ú. Handlová vytvorený geometrickým plánom č. 55/2020 vyhotoveným GEOREAL Handlová dňa 02.06.2020 a overeným dňa 09.07.2020 pod č. 652/2020 v prospech Pavel Zatko a manželka Helena, obaja trvalý pobyt Handlová, Žiarska č. 59 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 9,23 €/m2, t.j. 4 227,34 €. b) Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti – pozemku parcela C-KN č. 3177/3 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 v k.ú. Handlová podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu dlhodobého užívania a prístupu k rodinnému domu vo vlastníctve nadobúdateľa ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu. 25.08.2020
626. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Žiadosť Pavla Zatka a manželky Heleny, obaja trvalý pobyt Handlová, Žiarska č. 59 o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časti pozemku parcela C-KN č. 3177/2 – zastavaná plocha o výmere 555 m2 v rozsahu výmery cca 450 m2, z dôvodu dlhodobého užívania a prístupu k rodinnému domu v ich vlastníctve, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 25.08.2020
625. MsZ SCHVAĽUJE: a) Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosť pozemok parcela C-KN č. 2624/6 – zastavaná plocha o výmere 12 m2 v k.ú. Handlová vytvorený geometrickým plánom č. 48185655-91/2020 vyhotoveným Geoskteam Patrícius Sova Prievidza dňa 02.06.2020 a overeným dňa 11.06.2020 pod č. 632/20 v prospech Viktor Mozdeň a manželka Barbora, obaja trvalý pobyt Handlová, Pekárska 3887/21 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 15,74 €/m2, t.j. 188,88 € za podmienky, že žiadatelia na vlastné náklady zabezpečia vybudovanie nového betónového múru na hranici pozemkov parcela C-KN č. 2324/6 a parcela C-KN č. 2624/2. b) Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti – pozemku parcela C-KN č. 2624/6 – zastavaná plocha o výmere 12 m2 v k.ú. Handlová podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu rozšírenia prístupu motorovým vozidlom na priľahlý pozemok k rodinnému domu vo vlastníctve nadobúdateľov, ktorý majú vo výhľade využívať ako odstavnú plochu, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu. 25.08.2020
624. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Žiadosť Viktora Mozdeňa a manželky Barbory, obaja trvalý pobyt Handlová, Pekárska 3887/21 o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časti pozemku parcela C-KN č. 2624/2 – zastavaná plocha o výmere 184 m2 v rozsahu výmery cca 6 m2 z dôvodu rozšírenia prístupu motorovým vozidlom na priľahlý pozemok k rodinnému domu v ich vlastníctve, ktorý majú vo výhľade využívať ako odstavnú plochu za podmienky, že žiadatelia na vlastné náklady zabezpečia vybudovanie nového betónového múru, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 25.08.2020
623. MsZ SCHVAĽUJE: a) Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosť pozemok parcela C-KN č. 4827/39 – zastavaná plocha o výmere 97 m2 v k.ú. Handlová vytvorený geometrickým plánom č. 56/2020 vyhotoveným GEOREAL Handlová dňa 22.05.2020 a overeným dňa 16.06.2020 pod č. 648/20 v prospech Ján Spevár, trvalý pobyt Handlová, Duklianska 524/38 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 17,84 €/m2, t.j. 1 730,48 €. b) Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti – pozemku parcela C-KN č. 4827/39 – zastavaná plocha o výmere 97 m2 v k.ú. Handlová podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu prístupu k pozemku a stavbe rodinného domu vo vlastníctve nadobúdateľa ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu. 25.08.2020
622. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Žiadosť Jána Spevára, trvalý pobyt Handlová, Duklianska 524/38 o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časti pozemku parcela C-KN č. 4827/24 – orná pôda o výmere 375 m2 v rozsahu výmery cca 100 m2 z dôvodu, že pozemok tvorí prístup k pozemkom a stavbe rodinnému domu v jeho vlastníctve, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 25.08.2020
621. MsZ SCHVAĽUJE: a) Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosť pozemok parcela C-KN č. 4827/41 – zastavaná plocha o výmere 97 m2 v k.ú. Handlová vytvorený geometrickým plánom č. 56/2020 vyhotoveným GEOREAL Handlová dňa 22.05.2020 a overeným dňa 16.06.2020 pod č. 648/20 v prospech Ján Hliva a manželka Iveta, obaja trvalý pobyt Handlová, Sadová 7 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 17,84 €/m2, t.j. 1 730,48 €. b) Spôsob prevodu vlastníctva pozemku parcela C-KN č. 4827/41 – zastavaná plocha o výmere 97 m2 v k.ú. Handlová podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na účel prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu. 25.08.2020
620. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Žiadosť Jána Hlivu a manželky Ivety, obaja trvalý pobyt Handlová, Sadová 7 o kúpu nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C-KN č. 4827/24 – orná pôda o výmere 672 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 100 m2, z dôvodu jeho užívania na účel prístupu k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 25.08.2020
619. MsZ SCHVAĽUJE: a) Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosť pozemok parcela C-KN č. 4827/34 – zastavaná plocha o výmere 98 m2 v k.ú. Handlová vytvorený geometrickým plánom č. 56/2020 vyhotoveným GEOREAL Handlová dňa 22.05.2020 a overeným dňa 16.06.2020 pod č. 648/20 v prospech Milan Užík a manželka Alena, obaja trvalý pobyt Handlová, Sadová 9 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 17,84 €/m2, t.j. 1 748,32 €. b) Spôsob prevodu vlastníctva pozemku parcela C-KN č. 4827/34 – zastavaná plocha o výmere 98 m2 v k.ú. Handlová podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na účel prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu. 25.08.2020
618. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Žiadosť Milana Užíka a manželky Aleny, obaja trvalý pobyt Handlová, Sadová 9 o kúpu nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C-KN č. 4827/24 – orná pôda o výmere 672 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 100 m2, z dôvodu jeho užívania na účel prístupu k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 25.08.2020
617. MsZ SCHVAĽUJE: Komisiu pre posúdenie predložených súťažných návrhov v zložení: Ing. Blažej Litva, Mgr. Ivana Hromádková, Mgr. Lucia Jonásová, Ing. Radoslav Iždinský, JUDr. Ing. Jozef Stopka, Ing Iveta Jurkovičová a Ing. Tibor Kolorédy - prednosta MsÚ ako organizátor súťaže bez hlasovacieho práva, ktorá uplatní pri posudzovaní predložených návrhov výber najvhodnejšieho z predložených návrhov pri zachovaní východiskovej ceny ako ceny minimálnej a predloží MsZ mesta Handlová odporúčanie na uzavretie kúpnej zmluvy s víťazom súťaže vo forme písomného protokolu z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. 25.08.2020
616. MsZ SCHVAĽUJE: Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 63 – Dom kultúry postavená na pozemku parcela C-KN č. 1 a pozemok parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2 podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou vo výške 66 399,44 € s nasledovnými podmienkami : • termín predkladania súťažných návrhov od 01.09.2020 do 30.09.2020 do 15.00 hod. • záujemca o kúpu nehnuteľností podá  súťažný návrh, ktorý bude obsahovať identifikáciu navrhovateľa, plánovaný účel využitia predávaných nehnuteľností (v súlade s územným plánom) a stručný popis podnikateľského zámeru, ponúkanú výšku kúpnej ceny a termín jej úhrady,  návrh kúpnej zmluvy podpísanej navrhovateľom v 6 vyhotoveniach, pričom predmetom zmluvy budú nehnuteľnosti v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 63 – Dom kultúry postavená na pozemku parcela C-KN č. 1 a parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2 zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, Katastrálny odbor, na LV č. 1, • minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 66 399,44 €, • prednosta MsÚ je poverený organizovať súťaž a splnomocnený doplniť ďalšie podmienky upravujúce podrobnejšie organizáciu alebo ochraňujúce záujmy mesta Handlová v pozícii vyhlasovateľa, • vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu, právo súťaž zrušiť, právo meniť podmienky súťaže, nepriznať nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži, vylúčenie opravy chýb (§ 285 Obchodného zákonníka). 25.08.2020
615. MsZ SCHVAĽUJE: Poslanecký návrh Danice Baranovičovej vyhlásiť novú Obchodnú verejnú súťaž na predaj stavby a pozemku Domu kultúry v Novej Lehote s ponížením ceny o 25%. 25.08.2020
614. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Poslanecký návrh Danice Baranovičovej vyhlásiť novú Obchodnú verejnú súťaž na predaj stavby a pozemku Domu kultúry v Novej Lehote s ponížením ceny o 25%. 25.08.2020
613. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Informáciu o priebehu obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného majetku mesta - nehnuteľností v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 63 – Dom kultúry postavená na pozemku parcela C-KN č. 1 a pozemok parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2, ktorá bola neúspešná, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 25.08.2020
612. MsZ SCHVAĽUJE: Predaj prebytočného majetku mesta - nehnuteľnosti pozemky v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu č. 35302551-132/2019 vyhotoveného GEOTOP Žiar nad Hronom dňa 13.11.2019, a to parcela C-KN č. 272/3 – zastavaná plocha o výmere 2 m2, parcela C-KN č. 493/4 – zastavaná plocha o výmere 1 m2, parcela C-KN č. 272/4 – zastavaná plocha o výmere 1 m2, parcela C-KN č. 272/5 – zastavaná plocha o výmere 2 m2 a parcela C-KN č. 272/7 – zastavaná plocha o výmere 4 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania ako pozemok zastavaný deliacim kamenným múrom ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Miloš Vater a manželka Petra, obaja trvalý pobyt Bratislava, Hroboňova 16, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 7,64 €/m2, t.j. 76,40 €. 25.08.2020
611. MsZ BERIE NA VEDOMIE: a) Žiadosť Miloša Vatera a manželky Petry, obaja trvalý pobyt Bratislava, Hroboňova 16, o kúpu nehnuteľností v k.ú. Nová Lehota, a to časť parcely C-KN č. 272/1 – záhrada o výmere 235 m2 v rozsahu výmery 9 m2 a časť parcely C-KN č. 493/1 – zastavaná plocha o výmere 567 v rozsahu výmery 1 m2, z dôvodu užívania ako pozemok zastavaný deliacim kamenným múrom, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. b) Informáciu, že dňa 01.07.2020 bol na úradnej tabuli a webovom sídle mesta zverejnený zámer mesta predať majetok podľa písmena a) tohto bodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa z dôvodu užívania ako pozemok zastavaný deliacim kamenným múrom. 25.08.2020
610. MsZ SCHVAĽUJE: Predaj prebytočného majetku mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemky parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu vysporiadania stavu užívacieho na základe nájomnej zmluvy s mestom na bývanie so stavom právnym ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Ladislav Tokár, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 3 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 12 300,00 €, v predloženom rozsahu. 25.08.2020
609. MsZ BERIE NA VEDOMIE: a) Žiadosť Ladislava Tokára, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 3 o kúpu nehnuteľností v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemkov parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2, z dôvodu vysporiadania stavu užívacieho na základe nájomnej zmluvy s mestom na bývanie, so stavom právnym, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. b) Informáciu, že dňa 01.07.2020 bol na úradnej tabuli a webovom sídle mesta zverejnený zámer mesta predať majetok podľa písmena a) tohto bodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa z dôvodu vysporiadania stavu užívacieho na základe nájomnej zmluvy s mestom na bývanie, so stavom právnym. 25.08.2020
608. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Informáciu o priebehu obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného majetku mesta - nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2, ktorá bola neúspešná, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 25.08.2020
607. MsZ SCHVAĽUJE: Predaj prebytočného majetku mesta - nehnuteľnosti pozemky v k.ú. Handlová, a to parcela C-KN č. 2974/8 – záhrada o výmere 179 m2 a parcela C-KN č. 2974/9 – zastavaná plocha o výmere 32 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu dlhodobého užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady a výstavby záhradnej chatky vo vlastníctve nadobúdateľa ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Vladimír Piroška a manželka Milada, obaja trvalý pobyt Handlová, Morovnianska cesta 1796/30 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 2 743,17 €, v predloženom rozsahu. 25.08.2020
606. MsZ BERIE NA VEDOMIE: a) Žiadosť Vladimíra Pirošku a manželky Milady, obaja trvalý pobyt Handlová, Morovnianska cesta 1796/30 o kúpu nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to parcela C-KN č. 2974/8 – záhrada o výmere 179 m2 a parcela C-KN č. 2974/9 – zastavaná plocha o výmere 32 m2, z dôvodu usporiadania stavu užívacieho so stavom právnym, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. b) Informáciu, že dňa 01.07.2020 bol na úradnej tabuli a webovom sídle mesta zverejnený zámer mesta predať majetok podľa písmena a) tohto bodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady a výstavby záhradnej chatky. 25.08.2020
605. MsZ SCHVAĽUJE: Predaj prebytočného majetku mesta - nehnuteľnosť pozemok parcela C-KN č. 1436/191 zastavaná plocha o výmere 389 m2 v k.ú. Handlová podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu vytvorenia a udržiavania parkovacích miest pre zákazníkov predajne potravín a pre občanov mesta ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, so sídlom Prievidza, A. Hlinku I. 437, IČO 00169005, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 27,06 €/m2, t.j. 10 526,34 €, v predloženom rozsahu. 25.08.2020
604. MsZ BERIE NA VEDOMIE: a) Žiadosť COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, so sídlom Prievidza, A. Hlinku I. 437, IČO 00169005, o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to pozemok parcela C-KN č. 1436/191 – zastavaná plocha o výmere 389 m2, z dôvodu vytvorenia a udržiavania parkovacích miest pre zákazníkov predajne potravín a pre občanov mesta, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. b) Informáciu, že dňa 01.07.2020 bol na úradnej tabuli a webovom sídle mesta zverejnený zámer mesta predať majetok podľa písmena a) tohto bodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa z dôvodu vytvorenia a udržiavania parkovacích miest pre zákazníkov predajne potravín a pre občanov mesta. 25.08.2020
603. MsZ SCHVAĽUJE: Predaj prebytočného majetku mesta – nehnuteľnosť pozemok v k.ú. Handlová podľa geometrického plánu č. 26/2020 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 03.03.2020, a to z parcely E-KN č. 17055/1 – ostatná plocha o výmere 1247 m2 diel 1) o výmere 23 m2 na vytvorenie parcely C-KN č. 4217/3 – zastavaná plocha o výmere 76 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu zarovnania pozemku vo vlastníctve nadobúdateľa a z dôvodu potreby umiestnenia žumpy na zachytávanie splaškových vôd z rodinného domu vo vlastníctve nadobúdateľa ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Jana Sirotňáková, trvalý pobyt Handlová, Prievidzská 715/62 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 14,53 €/m2, t.j. 334,19 €, v predloženom rozsahu. 25.08.2020
602. MsZ BERIE NA VEDOMIE: a) Žiadosť Jany Sirotňákovej, trvalý pobyt Handlová, Prievidzská 715/62 o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časti pozemku parcela C-KN č. 4217/1 – zastavaná plocha o výmere 234 m2 v rozsahu výmery cca 44 m2, z dôvodu zarovnania pozemku v jej vlastníctve a z dôvodu potreby umiestnenia žumpy na zachytávanie splaškových vôd z rodinného domu v jej vlastníctve, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. b) Informáciu, že dňa 01.07.2020 bol na úradnej tabuli a webovom sídle mesta zverejnený zámer mesta predať majetok podľa písmena a) tohto bodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa z dôvodu potreby umiestnenia žumpy na zachytávanie splaškových vôd z rodinného domu vo vlastníctve žiadateľky. 25.08.2020
601. MsZ SCHVAĽUJE: Poslanecký návrh Martina Uríčeka stiahnuť predmetný bod z rokovania z dôvodu prerokovania návrhu Kúpnej zmluvy na pracovnom stretnutí poslancov mestského zastupiteľstva a s opätovným prerokovaním na MsZ 9/2020. 25.08.2020
600. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Poslanecký návrh Martina Uríčeka stiahnuť predmetný bod z rokovania z dôvodu prerokovania návrhu Kúpnej zmluvy na pracovnom stretnutí poslancov mestského zastupiteľstva a s opätovným prerokovaním na MsZ 9/2020. 25.08.2020
599. MsZ SCHVAĽUJE: Zloženie návrhovej komisie podľa návrhu zástupcu primátorky mesta tj.: - Eduard Straka - Mgr. Tomáš Arvay - Mgr. Ivana Hromádková 25.08.2020
597. MsZ SCHVAĽUJE: Program 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Handlová podľa predloženého návrhu Ing. Radoslava Iždinského, zástupcu primátorky mesta. 25.08.2020
595. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Správu o vykonaných kontrolách, predloženú Ing. Danou Bedušovou, hlavnou kontrolórkou mesta, bez výhrad. 25.06.2020
594. b MsZ SCHVAĽUJE: Zníženie základného imania v spoločnosti KMET Handlová, a.s., v rozsahu 93,9189 EUR, a to z pôvodnej výšky 331,939189 EUR na novú výšku 331,- EUR, pričom základné imanie spoločnosti po znížení bude predstavovať sumu 33100,- EUR. 25.06.2020
594. a MsZ SCHVAĽUJE: Návrh na zníženie menovitej hodnoty listinných akcií v spoločnosti KMET Handlová, a.s., pričom každá jednotlivá listinná akcia bude mať menovitú hodnotu 331,- EUR 25.06.2020
593. MsZ BERIE NA VEDOMIE: a)Návrh na zníženie menovitej hodnoty listinných akcií v spoločnosti KMET Handlová, a.s., pričom každá jednotlivá listinná akcia bude mať menovitú hodnotu 331,- EUR b)Zníženie základného imania v spoločnosti KMET Handlová, a.s., v rozsahu 93,9189 EUR, a to z pôvodnej výšky 331,939189 EUR na novú výšku 331,- EUR, pričom základné imanie spoločnosti po znížení bude predstavovať sumu 33100,- EUR. 25.06.2020
592. MsZ ODVOLÁVA: Roberta Burgana člena Komisie kultúry a cestovného ruchu MsZ mesta Handlová na základe písomného vzdania sa. 25.06.2020
591. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh na odvolanie p. Roberta Burgana člena Komisie kultúry a cestovného ruchu MsZ mesta Handlová na základe písomného vzdania sa, predložený Ing. Radoslavom Iždinským, zástupcom primátorky mesta, bez výhrad. 25.06.2020
590. MsZ ODVOLÁVA: Mgr. Celestína Černáka člena Komisie ekonomickej, správy majetku a mestských projektov MsZ mesta Handlová na základe písomného vzdania sa. 25.06.2020
589. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh na odvolanie Mgr. Celestína Černáka člena Komisie ekonomickej, správy majetku a mestských projektov MsZ mesta Handlová na základe písomného vzdania sa, predložený Ing. Radoslavom Iždinským, zástupcom primátorky mesta, bez výhrad. 25.06.2020
588. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Informatívnu správu o prideľovaní bytov v DOS v období od 01.01.2020 do 31.03.2020 predloženú Ing. Rudolfom Vlkom, predsedom Bytovej rady mesta Handlová, bez výhrad. 25.06.2020
587. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Informatívnu správu o činnosti Bytovej rady v období od 01.01.2020 do 31.03.2020 predloženú Ing. Rudolfom Vlkom, predsedom Bytovej rady , bez výhrad. 25.06.2020
586. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2019 Mestský bytový podnik Handlová, s.r.o. za rok 2019, predloženú Ing. Vlkom Rudolfom, konateľom spoločnosti, bez výhrad. 25.06.2020
585. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Správu o výsledku hospodárenia za rok 2019 mestskej obchodnej spoločnosti HATER-HANDLOVÁ, spol. s r.o. predloženú Mgr. Vladimírom Borákom - konateľom spoločnosti, bez výhrad. 25.06.2020
584. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Správu o výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. za rok 2019, predloženú riaditeľkou n .o., bez výhrad. 25.06.2020
583. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Správu o výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie jazmín, n. o. za rok 2019, predloženú Mgr. Vierou Mrázovou, riaditeľkou neziskovej organizácie, bez výhrad. 25.06.2020
582. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Správu o výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie Asterion, n. o. za rok 2019, predloženú Vladislavom Horváthom, riaditeľom neziskovej organizácie, bez výhrad. 25.06.2020
581. MsZ SCHVAĽUJE: Plán kontrolnej a previerkovej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2020. 25.06.2020
580. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh Plánu kontrolnej a previerkovej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2020, predložený Ing. Danou Bedušovou, hlavnou kontrolórkou mesta Handlová. 25.06.2020
579. MsZ SCHVAĽUJE: Plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Handlová na II. polrok 2020 v predloženom rozsahu. 25.06.2020
578. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh Plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Handlová na II. polrok 2020, predložený Ing. Tiborom Kolorédym, prednostom MsÚ bez výhrad. 25.06.2020
577. MsZ SCHVAĽUJE: Počty prijímaných žiakov a počty tried v 1. a 0. ročníku ZŠ v školskom roku 2020/21 v súlade s návrhmi riaditeliek základných škôl nasledovne: a) ZŠ, Mierové námestie 255/27, Handlová: počet prijímaných žiakov do 1. ročníka - 32, , počet tried 1.ročníka – 2; b) ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová: počet prijímaných žiakov do 1. ročníka - 36, počet prijímaných žiakov do 0. ročníka – 8, počet tried 1.ročníka – 2, počet tried 0. ročníka - 1; c) ZŠ Školská 526/53, Handlová – počet prijímaných žiakov do 1. ročníka - 50, počet tried 1.ročníka – 3. 25.06.2020
576. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Výsledky zápisu na povinnú školskú dochádzku na školský rok 2020/21 a návrhy na počty prijímaných žiakov a tried v 1. a 0. ročníku ZŠ v školskom roku 2020/21 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová, predložený Mgr. Ivanou Kováčikovou, odborným zamestnancom školského úradu, bez výhrad. 25.06.2020
MsZ SCHVAĽUJE: VZN mesta Handlová č. 1/2020 o úhrade za poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová, vrátane Zásad poskytovania vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová v predloženom rozsahu. 25.06.2020
MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh VZN mesta Handlová č. 1/2020 o úhrade za poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová, vrátane Zásad poskytovania vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová, predložený PhDr. Veronikou Cagáňovou, vedúcou sociálneho odd. MsÚ Handlová, bez výhrad. 25.06.2020
575. MsZ SCHVAĽUJE: V zmysle čl. IV b bod 6 Štatútu neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o. prvého riaditeľa neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o., ktorý bude vykonávať funkciu do zvolenia riaditeľa na základe výberového konania a to nasledovne: Riaditeľ : Mgr. Jozef Maďar 25.06.2020
574. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh na schválenie prvého riaditeľa, ktorý bude vykonávať funkciu do zvolenia riaditeľa na základe výberového konania, v zmysle čl. IV b bod 6 Štatútu neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o. , a to nasledovne: Riaditeľ : Mgr. Jozef Maďar 25.06.2020
573. MsZ SCHVAĽUJE: V zmysle čl. IV bod 2 Štatútu neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o. prvých členov Dozornej rady neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o. nasledovne: Dozorná rada v zložení: 1. Mgr. Silvia Grúberová 2. Ing. Vladimír Buzalka 3. Bc. Alžbeta Orthová 25.06.2020
572. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh na schválenie prvých členov Dozornej rady neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o., v zmysle čl. IV bod 2 Štatútu neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o. nasledovne: Dozorná rada v zložení : 1.Mgr. Silvia Grúberová 2.Ing. Vladimír Buzalka 3.Bc. Alžbeta Orthová 25.06.2020
571. MsZ SCHVAĽUJE: V zmysle čl. IV bod 2 Štatútu neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o. prvých členov Správnej rady neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o. nasledovne: Správna rada v zložení : 1. Ing. Radoslav Iždinský 2. Danica Baranovičová 3. Arpád Koszta 4. Lina Gregor 5. Mgr. Martin Podoba 25.06.2020
570. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh na schválenie prvých členov Správnej rady neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o., v zmysle čl.IV bod 2 Štatútu neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o. nasledovne: Správna rada v zložení : 1. Ing. Radoslav Iždinský 2. Danica Baranovičová 3. Arpád Koszta 4. Lina Gregor 5. Mgr. Martin Podoba 25.06.2020
569. MsZ SCHVAĽUJE: Peňažný vklad mesta Handlová v prospech neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o., vo výške 500,00 € (slovom: päťsto eur). 25.06.2020
568. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh na peňažný vklad mesta Handlová v prospech neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o., vo výške 500,00 € (slovom: päťsto eur) 25.06.2020
567. MsZ SCHVAĽUJE: Zakladaciu listina neziskovej organizácie, Handlovské lesy, n.o., ktorej súčasťou je Štatút neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o, bez výhrad, v predloženom rozsahu. 25.06.2020
566. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh Zakladacej listiny neziskovej organizácie, Handlovské lesy, n.o., ktorej súčasťou je návrh Štatútu neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o, bez výhrad, v predloženom rozsahu 25.06.2020
565. MsZ SCHVAĽUJE: Založenie neziskovej organizácie mesta Handlová s názvom neziskovej organizácie Handlovské lesy, n. o., poskytujúcej všeobecne prospešné služby týkajúce sa tvorby a ochrany životného prostredia to v zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zák. č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. 25.06.2020
564. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh na založenie neziskovej organizácie mesta Handlová s názvom neziskovej organizácie Handlovské lesy, n. o., poskytujúcej všeobecne prospešné služby týkajúce sa tvorby a ochrany životného prostredia to v zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zák. č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. 25.06.2020
563. MsZ SCHVAĽUJE: Komisiu pre posúdenie predložených súťažných návrhov v zložení: Ing. Blažej Litva, Mgr. Ivana Hromádková, Mgr. Lucia Jonásová, Ing. Radoslav Iždinský, JUDr. Ing. Jozef Stopka, Ing Iveta Jurkovičová a Ing. Tibor Kolorédy - prednosta MsÚ ako organizátor súťaže bez hlasovacieho práva, ktorá uplatní pri posudzovaní predložených návrhov výber najvhodnejšieho z predložených návrhov pri zachovaní východiskovej ceny ako ceny minimálnej a predloží MsZ mesta Handlová odporúčanie na uzavretie kúpnej zmluvy s víťazom súťaže vo forme písomného protokolu z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. 25.06.2020
562. MsZ SCHVAĽUJE: Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 63 – Dom kultúry postavená na pozemku parcela C-KN č. 1 a pozemok parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2 podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom vo výške 88 532,58 € s nasledovnými podmienkami : • termín predkladania súťažných návrhov od 29.06.2020 do 20.07.2020 do 15.00 hod. • záujemca o kúpu nehnuteľností podá  súťažný návrh, ktorý bude obsahovať identifikáciu navrhovateľa, plánovaný účel využitia predávaných nehnuteľností (v súlade s územným plánom) a stručný popis podnikateľského zámeru, ponúkanú výšku kúpnej ceny a termín jej úhrady,  návrh kúpnej zmluvy podpísanej navrhovateľom v 6 vyhotoveniach, pričom predmetom zmluvy budú nehnuteľnosti v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 63 – Dom kultúry postavená na pozemku parcela C-KN č. 1 a parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2 zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, Katastrálny odbor, na LV č. 1, • minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 88 532,58 €, • prednosta MsÚ je poverený organizovať súťaž a splnomocnený doplniť ďalšie podmienky upravujúce podrobnejšie organizáciu alebo ochraňujúce záujmy mesta Handlová v pozícii vyhlasovateľa, • vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu, právo súťaž zrušiť, právo meniť podmienky súťaže, nepriznať nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži, vylúčenie opravy chýb (§ 285 Obchodného zákonníka). 25.06.2020
561. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh na predaj nehnuteľností v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 63 – Dom kultúry postavená na pozemku parcela C-KN č. 1 a pozemok parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2, z dôvodu nadbytočnosti majetku, žiadosti Domu kultúry mesta Handlová o odňatie správy zverenej budovy, technického stavu tejto stavby a súčasnej finančnej situácie mesta na základe obchodnej verejnej súťaže, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 25.06.2020
560. b MsZ SCHVAĽUJE: Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Nová Lehota uvedených v bode a) podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania ako pozemok zastavaný deliacim kamenným múrom ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu. 25.06.2020
560. a MsZ SCHVAĽUJE: Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosti pozemky v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu č. 35302551-132/2019 vyhotoveného GEOTOP Žiar nad Hronom dňa 13.11.2019, a to parcela C-KN č. 272/3 – zastavaná plocha o výmere 2 m2, parcela C-KN č. 493/4 – zastavaná plocha o výmere 1 m2, parcela C-KN č. 272/4 – zastavaná plocha o výmere 1 m2, parcela C-KN č. 272/5 – zastavaná plocha o výmere 2 m2 a parcela C-KN č. 272/7 – zastavaná plocha o výmere 4 m2 v prospech Miloš Vater a manželka Petra, obaja trvalý pobyt Bratislava, Hroboňova 16, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 7,64 €/m2, t.j. 76,40 €. 25.06.2020
559. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Žiadosť Miloša Vatera a manželky Petry, obaja trvalý pobyt Bratislava, Hroboňova 16, o kúpu nehnuteľností v k.ú. Nová Lehota, a to časť parcely C-KN č. 272/1 – záhrada o výmere 235 v rozsahu výmery 9 m2 a časť parcely C-KN č. 493/1 – zastavaná plocha o výmere 567 v rozsahu výmery 1 m2, z dôvodu užívania ako pozemok zastavaný deliacim kamenným múrom, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 25.06.2020
558. b MsZ SCHVAĽUJE: Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Nová Lehota uvedených v bode a) podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu vysporiadania stavu užívacieho na základe nájomnej zmluvy s mestom na bývanie so stavom právnym ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu. 25.06.2020
558. MsZ SCHVAĽUJE: Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemky parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2 v prospech Ladislav Tokár, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 3 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 12 300,00 €. 25.06.2020
557. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Žiadosť Ladislava Tokára, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 3 o kúpu nehnuteľností v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 3 – budova postavená na pozemku parcela C-KN č. 182/6 a pozemkov parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2, parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2 a parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2, z dôvodu vysporiadania stavu užívacieho na základe nájomnej zmluvy s mestom na bývanie, so stavom právnym, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 25.06.2020
556. MsZ SCHVAĽUJE: Komisiu pre posúdenie predložených súťažných návrhov v zložení: Ing. Blažej Litva, Mgr. Ivana Hromádková, Mgr. Lucia Jonásová, Ing. Radoslav Iždinský, JUDr. Ing. Jozef Stopka, Ing Iveta Jurkovičová a Ing. Tibor Kolorédy - prednosta MsÚ ako organizátor súťaže bez hlasovacieho práva, ktorá uplatní pri posudzovaní predložených návrhov výber najvhodnejšieho z predložených návrhov pri zachovaní východiskovej ceny ako ceny minimálnej a predloží MsZ mesta Handlová odporúčanie na uzavretie kúpnej zmluvy s víťazom súťaže vo forme písomného protokolu z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. 25.06.2020
555. MsZ SCHVAĽUJE: Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom zníženou o 25 % vo výške 72 000,00 € s nasledovnými podmienkami : • termín predkladania súťažných návrhov od 29.06.2020 do 20.07.2020 do 15.00 hod. • záujemca o kúpu nehnuteľností podá  súťažný návrh, ktorý bude obsahovať identifikáciu navrhovateľa, plánovaný účel využitia predávaných nehnuteľností (v súlade s územným plánom) a stručný popis podnikateľského zámeru, ponúkanú výšku kúpnej ceny a termín jej úhrady,  návrh kúpnej zmluvy podpísanej navrhovateľom v 6 vyhotoveniach, pričom predmetom zmluvy budú nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, Katastrálny odbor, na LV č. 1, • minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 72 000,00 €, • prednosta MsÚ je poverený organizovať súťaž a splnomocnený doplniť ďalšie podmienky upravujúce podrobnejšie organizáciu alebo ochraňujúce záujmy mesta Handlová v pozícii vyhlasovateľa, • vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu, právo súťaž zrušiť, právo meniť podmienky súťaže, nepriznať nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži, vylúčenie opravy chýb (§ 285 Obchodného zákonníka). 25.06.2020
554. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Informáciu o priebehu obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného majetku mesta - nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 a návrh na vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže so znížením minimálnej výšky kúpnej ceny o 25 %, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 25.06.2020
553. b MsZ SCHVAĽUJE: Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Handlová, a to parcela C-KN č. 2974/8 – záhrada o výmere 179 m2 a parcela C-KN č. 2974/9 – zastavaná plocha o výmere 32 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu dlhodobého užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady a výstavby záhradnej chatky vo vlastníctve nadobúdateľa ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu. 25.06.2020
553. a MsZ SCHVAĽUJE: Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosti pozemky v k.ú. Handlová, a to parcela C-KN č. 2974/8 – záhrada o výmere 179 m2 a parcela C-KN č. 2974/9 – zastavaná plocha o výmere 32 m2 v prospech Vladimír Piroška a manželka Milada, obaja trvalý pobyt Handlová, Morovnianska cesta 1796/30 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 2 743,17 €. 25.06.2020
552. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Žiadosť Vladimíra Pirošku a manželky Milady, obaja trvalý pobyt Handlová, Morovnianska cesta 1796/30 o kúpu nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to parcela C-KN č. 2974/8 – záhrada o výmere 179 m2 a parcela C-KN č. 2974/9 – zastavaná plocha o výmere 32 m2, z dôvodu usporiadania stavu užívacieho so stavom právnym, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 25.06.2020
551. b MsZ SCHVAĽUJE: Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti – pozemku parcela C-KN č. 1436/191 – zastavaná plocha o výmere 389 m2 v k.ú. Handlová podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu vytvorenia a udržiavania parkovacích miest pre zákazníkov predajne potravín a pre občanov mesta ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu. 25.06.2020
551. a MsZ SCHVAĽUJE: Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosť pozemok parcela C-KN č. 1436/191 – zastavaná plocha o výmere 389 m2 v k.ú. Handlová v prospech COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, so sídlom Prievidza, A. Hlinku I. 437, IČO 00169005, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 27,06 €/m2, t.j. 10 526,34 €. 25.06.2020
550. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Žiadosť COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, so sídlom Prievidza, A. Hlinku I. 437, IČO 00169005, o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to pozemok parcela C-KN č. 1436/191 – zastavaná plocha o výmere 389 m2, z dôvodu vytvorenia a udržiavania parkovacích miest pre zákazníkov predajne potravín a pre občanov mesta, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 25.06.2020
549. b MsZ SCHVAĽUJE: Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti uvedenej v bode a) podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu zarovnania pozemku vo vlastníctve nadobúdateľa a z dôvodu potreby umiestnenia žumpy na zachytávanie splaškových vôd z rodinného domu vo vlastníctve nadobúdateľa ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu. 25.06.2020
549. a MsZ SCHVAĽUJE: Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosť pozemok v k.ú. Handlová podľa geometrického plánu č. 26/2020 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 03.03.2020, a to z parcely E-KN č. 17055/1 – ostatná plocha o výmere 1247 m2 diel 1) o výmere 23 m2 na vytvorenie parcely C-KN č. 4217/3 – zastavaná plocha o výmere 76 m2 v prospech Jana Sirotňáková, trvalý pobyt Handlová, Prievidzská 715/62 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 14,53 €/m2, t.j. 334,19 €. 25.06.2020
548. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Žiadosť Jany Sirotňákovej, trvalý pobyt Handlová, Prievidzská 715/62 o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časti pozemku parcela C-KN č. 4217/1 – zastavaná plocha o výmere 234 m2 v rozsahu výmery cca 44 m2, z dôvodu zarovnania pozemku v jej vlastníctve a z dôvodu potreby umiestnenia žumpy na zachytávanie splaškových vôd z rodinného domu v jej vlastníctve, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 25.06.2020
547. MsZ NESCHVAĽUJE: Zámer predaja majetku mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časť pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v rozsahu výmery 25 m2 za účelom výstavby murovanej garáže. 25.06.2020
546. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Žiadosť Branislava Joba, trvalý pobyt Handlová, Dimitrovova 27/1, o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v rozsahu výmery 25 m2, z dôvodu výstavby murovanej garáže, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 25.06.2020
545. b MsZ SCHVAĽUJE: Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Handlová uvedených v bode a) podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel bývania ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu. 25.06.2020
545. a MsZ SCHVAĽUJE: Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 673 - budova postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 1589/1 a C-KN č. 1589/2 a pozemky parcela C-KN č. 1589/1 – zastavaná plocha o výmere 71 m2 a parcela C-KN č. 1589/2 – zastavaná plocha o výmere 71 m2 v prospech Gabriela Masaryková, trvalý pobyt Handlová, Prievidzská 43 a Jozef Horváth, trvalý pobyt Handlová, Prievidzská 45, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 8 166,75 €, uhradenú pravidelnými mesačnými splátkami po dobu 3 rokov. 25.06.2020
544. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Žiadosť Gabriely Masarykovej, trvalý pobyt Handlová, Prievidzská 43 a Jozefa Horvátha, trvalý pobyt Handlová, Prievidzská 45, o kúpu nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 673 - budova postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 1589/1 a C-KN č. 1589/2 a pozemky parcela C-KN č. 1589/1 – zastavaná plocha o výmere 71 m2, parcela C-KN č. 1589/2 – zastavaná plocha o výmere 71 m2, parcela C-KN č. 1590/1 – záhrada o výmere 114 m2, parcela C-KN č. 1590/2 – záhrada o výmere 103 m2, parcela C-KN č. 1593/4 – zastavaná plocha o výmere 26 m2, parcela C-KN č. 1593/2 – záhrada o výmere 157 m2, parcela C-KN č. 1593/3 – záhrada o výmere 162 m2, z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel bývania a na účel priľahlej záhrady, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 25.06.2020
543. MsZ SCHVAĽUJE: V súlade s Článkom 10 bodov 1 a 2d) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Handlová odňatie majetku zo správy príspevkovej organizácie Dom kultúry mesta Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová nehnuteľnosť v časti Nová Lehota Dom kultúry v zmysle Protokolu číslo 01/2020 o odňatí majetku zo správy v zostatkovej hodnote 13 462,11 € a pozemok o výmere 456 m2 parcela č. 1 na LV č. 1 k. ú. Nová Lehota. 25.06.2020
542. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh na odňatie správy majetku mesta správcovi príspevkovej organizácii Dom kultúry mesta Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová v časti Nová Lehota Dom kultúry, predložený Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického odd. MsÚ, bez výhrad. 25.06.2020
536. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Informáciu o úprave cenníka za odvysielanie oznamov a spotov v mestskom rozhlase (Smernica primátora mesta č. 3/2013 o používaní mestského rozhlasu) z rozhodnutia primátorky mesta o zrušení poplatku za odvysielanie oznamu o pohrebe, predloženú Mgr. Janou Paulínyovou, vedúcou kancelárie primátorky mesta bez výhrad. 28.05.2020
535. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Informácie o sčítavaní obyvateľov, bytov a domov v roku 2021, predložené Ing. Tiborom Kolorédym, prednostom MsÚ. 28.05.2020
534. MsZ SCHVAĽUJE: a) predloženie projektu s názvom: „ Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza “,Operačný program: Efektívna verejná správa, prioritná os: 1 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS, b) kofinancovanie projektu s názvom: „ Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza “vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov Partnera: Mesta Handlová, maximálne vo výške 6 437,76 €, c)zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Partnera: Mesta Handlová, d)uzavretie Zmluvy o partnerstve uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c) zákona č.292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi Hlavným partnerom/ Prijímateľom: Mesto Prievidza, Námestie Slobody 14, 971 01 Prievidza, IČO: 00318442 a Partnerom: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO: 00318 094. 28.05.2020
533. MsZ BERIE NA VEDOMIE: a) informáciu o projekte s názvom:„ Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza “,Operačný program: Efektívna verejná správa, prioritná os: 1 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS a možnosti čerpania finančných prostriedkov b) informáciu o návrhu Zmluvy o partnerstve uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c) zákona č.292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi Hlavným partnerom/ Prijímateľom: Mesto Prievidza, Námestie Slobody 14 , 971 01 Prievidza, IČO: 00318442 a Partnerom: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51Handlová, IČO: 00318 094. 28.05.2020
532. MsZ ZRUŠUJE: Uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová č.491 zo dňa 30.03.2020. 28.05.2020
531. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Handlová č. 491 zo dňa 30.03.2020. 28.05.2020
530. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol, predloženú Ing. Danou Bedušovou, hlavnou kontrolórkou mesta, bez výhrad. 28.05.2020
529. MsZ SCHVAĽUJE: Rozpočtové opatrenie č. 3 – zmenu rozpočtu mesta Handlová na rok 2020,v predloženom rozsahu. 28.05.2020
528. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Rozpočtové opatrenie mesta Handlová č. 3 – zmenu rozpočtu mesta Handlová na rok 2020,predložené z poverenia primátorky mesta Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia, bez výhrad. 28.05.2020
527. MsZ SCHVAĽUJE: Odklad splátok komerčných úverov v trvaní 3 mesiace, poskytnutých ako návratné zdroje financovania s odôvodnením dopadov koronakrízy na dlhovú službu mesta, v zmysle úverových zmlúv so SLSP, a. s., a to : •Zmluvy o úvere č. 515/AU/15 zo dňa 16.12. 2015 na splatenie zostatkov istín troch investičných úverov v inej banke (refinancovanie), •Zmluvy o úvere č. 437/CC/17 zo dňa 2.6. 2017 na financovanie výdavkov súvisiacich s realizáciou rekonštrukcie mestských komunikácii, predložené Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia bez výhrad. 28.05.2020
526. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh na odklad splátok komerčných úverov v trvaní 3 mesiace, poskytnutých ako návratné zdroje financovania s odôvodnením dopadov koronakrízy na dlhovú službu mesta, v zmysle úverových zmlúv so SLSP, a. s., a to : •Zmluvy o úvere č. 515/AU/15 zo dňa 16.12. 2015 na splatenie zostatkov istín troch investičných úverov v inej banke (refinancovanie), • Zmluvy o úvere č. 437/CC/17 zo dňa 2.6. 2017 na financovanie výdavkov súvisiacich s realizáciou rekonštrukcie mestských komunikácii,predložené Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia bez výhrad. 28.05.2020
525. MsZ SCHVAĽUJE: Odklad splátok úverov ŠFRB v trvaní 6 mesiacov poskytnutých ako návratné zdroje financovania s odôvodnením dopadov koronakrízy na dlhovú službu mesta v zmysle : •Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB č. 307/351/2004 zo dňa 17.8. 2004 na výstavbu nájomných bytov – 36 b. j. ul. Ligetská, •Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB č. 307/1212/2004 zo dňa 27.6. 2006 na výstavbu nájomných bytov – 66 b. j. ul. Železničiarska, •Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB č. 307/276/2010 zo dňa 7.5. 2010 na výstavbu nájomných bytov – 44 b. j. ul. Dimitrovova, •Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB č. 307/321/2011 zo dňa 7.5. 2011 na výstavbu nájomných bytov – 44 b. j. ul. Mostná I., •Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB č. 307/330/2012 zo dňa 25.6. 2012 na výstavbu nájomných bytov – 44 b. j. ul. Mostná II., predložené Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia bez výhrad. 28.05.2020
524. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh na odklad splátok úverov ŠFRB v trvaní 6 mesiacov poskytnutých ako návratné zdroje financovania s odôvodnením dopadov koronakrízy na dlhovú službu mesta v zmysle : • Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB č. 307/351/2004 zo dňa 17.8. 2004 na výstavbu nájomných bytov – 36 b. j. ul. Ligetská, •Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB č. 307/1212/2004 zo dňa 27.6. 2006 na výstavbu nájomných bytov – 66 b. j. ul. Železničiarska, •Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB č. 307/276/2010 zo dňa 7.5. 2010 na výstavbu nájomných bytov – 44 b. j. ul. Dimitrovova, • Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB č. 307/321/2011 zo dňa 7.5. 2011 na výstavbu nájomných bytov – 44 b. j. ul. Mostná I., •Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB č. 307/330/2012 zo dňa 25.6. 2012 na výstavbu nájomných bytov – 44 b. j. ul. Mostná II., predložené Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia bez výhrad. 28.05.2020
523. MsZ SCHVAĹUJE: Záverečný účet s výsledkami celoročného hospodárenia mesta Handlová za rok 2019 a Hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta Handlová za rok 2019 bez výhrad, - použitie finančného prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 21 511,94 EUR za rok 2019, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu. 28.05.2020
522. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Záverečný účet s výsledkami celoročného hospodárenia mesta Handlová za rok 2019a Hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta Handlová za rok 2019 predložené Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia MsÚ bez výhrad, - správu hlavnej kontrolórky mesta a jej stanovisko k Záverečnému účtu s výsledkami celoročného hospodárenia mesta Handlová za rok 2019 a Hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta Handlová za rok 2019. 28.05.2020
521. MsZ SCHVAĽUJE: Inventarizáciu majetku, záväzkov a pohľadávok mesta Handlová za rok 2019, v predloženom rozsahu. 28.05.2020
520. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Inventarizáciu majetku, záväzkov a pohľadávok mesta Handlová za rok 2019, predložené Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického odd., bez výhrad. 28.05.2020
519. MsZ SCHVAĽUJE: - výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Handlová za rok 2019, - záporný výsledok hospodárenia z činnosti MsK Handlová vo výške 4 747,64 Eur zaúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 28.05.2020
518. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie Mestská knižnica Handlová za rok 2019 predložené Mgr. Danielou Mikulášovou, riaditeľkou príspevkovej organizácie, bez výhrad. 28.05.2020
517. MsZ SCHVAĽUJE: -výsledky hospodárenia DK MH za rok 2019, -prebytok hospodárenia z hlavnej činnosti DK MH vo výške 2 483,13 Eur a vo vedľajšej hospodárskej činnosti vo výške 446,49 Eur presunúť do rezervného fondu (účet 421) a následne zaúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia, -zapojený finančný prebytok k 31.12.2019 na bankových účtoch hlavnej činnosti 4 231,13 Eur, v pokladnici hlavnej činnosti 431,32 Eur, na bankovom účte VHČ 1 079,11 a v pokladnici VHČ 400,62 Eur do rozpočtu príjmov a výdavkov príspevkovej organizácie na rok 2020. 28.05.2020
516. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie Dom kultúry mesta Handlová, p.o. za rok 2019 predložené Mgr. Jarmilou Žiškovou, riaditeľkou príspevkovej organizácie, bez výhrad. 28.05.2020
515. MsZ NESCHVAĽUJE: Predaj prebytočného majetku mesta – nehnuteľnosti pozemky v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu č. 92/2019 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 14.11.2019 a overeného dňa 02.12.2019 pod č. 1275/2019, a to parcela C-KN č. 324/2 – zastavaná plocha o výmere 30 m2, parcela C-KN č. 324/3 – zastavaná plocha o výmere 15 m2 a parcela C-KN č. 324/4 – záhrada o výmere 778 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa a legalizácie stavby hospodárskej budovy ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým vo výške 4,83 €/m2, t.j. 3 975,09 €, v predloženom rozsahu. 28.05.2020
514. a)Žiadosť Štefana Wagnera, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122 o kúpu nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehotav rozsahu výmery 823 m2, z dôvodu jeho užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. b)Informáciu, že dňa 05.03.2019 bol na úradnej tabuli a webovom sídle mesta zverejnený zámer mesta predať majetok podľa písmena a) tohto bodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom legalizácie stavby vo vlastníctve nadobúdateľa a usporiadania užívacieho stavu záhrady so stavom právnym. 28.05.2020
513. MsZ SCHVAĽUJE: a)Zrušenie uznesenie MsZ č. 422. zo dňa 27.02.2020, ktorým bol schválený zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti pozemky v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu č. 92/2019 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 14.11.2019 a overeného dňa 02.12.2019 pod č. 1275/2019, a to parcela C-KN č. 324/2 – zastavaná plocha o výmere 30 m2, parcela C-KN č. 324/3 – zastavaná plocha o výmere 15 m2 a parcela C-KN č. 324/4 – záhrada o výmere 778 m2 v prospech Štefan Wagner, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 122, z dôvodu jeho užívania na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy za kúpnu cenu stanovenú znaleckým vo výške 4,83, t.j. 3 975,09 € b)spôsob prevodu vlastníctva časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 850 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa a legalizácie stavby hospodárskej budovy ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu. 28.05.2020
512. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 422. zo dňa 27.02.2020, ktorým bol schválený predaj nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C-KN č. 324 – záhrada o výmere 1881 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery 823 m2, z dôvodu jeho užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a realizácie výstavby hospodárskej budovy, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 28.05.2020
511. MsZ SCHVAĽUJE: Poslanecký návrh poslankyne Danice Baranovičovej navýšiť kúpnu cenu zo 4,83 €/m2 na 7,00 €/m2. 28.05.2020
510. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Poslanecký návrh poslankyne Danice Baranovičovej navýšiť kúpnu cenu zo 4,83 €/m2 na 7,00 €/m2. 28.05.2020
509. MsZ SCHVAĽUJE: Komisiu pre posúdenie predložených súťažných návrhov v zložení: Ing. Blažej Litva, Mgr. Ivana Hromádková, Mgr. Lucia Jonásová, Ing. Radoslav Iždinský, JUDr. Ing. Jozef Stopka, Ing. Iveta Jurkovičová a Ing. Tibor Kolorédy - prednosta MsÚ ako organizátor súťaže bez hlasovacieho práva, ktorá uplatní pri posudzovaní predložených návrhov výber najvhodnejšieho z predložených návrhov pri zachovaní východiskovej ceny ako ceny minimálnej a predloží MsZ mesta Handlová odporúčanie na uzavretie kúpnej zmluvy s víťazom súťaže vo forme písomného protokolu z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. 28.05.2020
508. MsZ SCHVAĽUJE: Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou stanovenou znaleckým posudkom vo výške 96 000,00 € s nasledovnými podmienkami : • termín predkladania súťažných návrhov od 01.06.2020 do 15.06.2020 do 14.00 hod. • záujemca o kúpu nehnuteľností podá súťažný návrh, ktorý bude obsahovať identifikáciu navrhovateľa, plánovaný účel využitia predávaných nehnuteľností (v súlade s územným plánom) a krátky podnikateľský zámer, ponúkanú výšku kúpnej ceny a termín jej úhrady, návrh kúpnej zmluvy podpísanej navrhovateľom v 6 vyhotoveniach, pričom predmetom zmluvy budú nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, Katastrálny odbor, na LV 1, •minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 96 000,00 €, •prednosta MsÚ je poverený organizovať súťaž a splnomocnený doplniť ďalšie podmienkupravujúce podrobnejšie organizáciu alebo ochraňujúce záujmy mesta Handlová v pozícii vyhlasovateľa, •vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu, právo súťaž zrušiť, právo meniť podmienky súťaže, nepriznať nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži, vylúčenie opravy chýb (§ 285 Obchodného zákonníka). 28.05.2020
507. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2 a pozemkov parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. na základe obchodnej verejnej súťaže, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 28.05.2020
506. MsZ SCHVAĽUJE: Predaj prebytočného majetku mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Handlová podľa geometrického plánu č. 27/2020 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 05.03.2020 a overeného dňa 18.03.2020 pod č. 316/20, a to pozemok parcela C-KN č. 1436/416 – zastavaná plocha o výmere 15 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou v prospech Ľubomír Turňa a manželka Darina, obaja trvalý pobyt Handlová, Okružná 31/14, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 17,67 €/m2, t.j. 265,05 €, v predloženom rozsahu. 28.05.2020
505. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Žiadosť Ľubomíra Turňu a manželky Dariny, obaja trvalý pobyt Handlová, Okružná 31/14, o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v rozsahu výmery cca 15 m2, ako priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou v ich vlastníctve, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 28.05.2020
504. MsZ NESCHVAĽUJE: Predaj majetku mesta - nehnuteľnosť časť pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 55 m2 za účelom výstavby murovanej dvojgaráže v prospech Jozef Nagy, trvalý pobyt Handlová, Okružná 1860/7, v predloženom rozsahu. 28.05.2020
503. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Žiadosť Jozefa Nagya, trvalý pobyt Handlová, Okružná 1860/7 o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to časti pozemku parcela C-KN č. 1436/1 – zastavaná plocha o výmere 39906 m2 v rozsahu výmery 55 m2, z dôvodu výstavby murovanej dvojgaráže, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 28.05.2020
502. MsZ SCHVAĽUJE: Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k.ú. Handlová podľa geometrického plánu č. 254/2019 vyhotoveného GEOMAP Prievidza, s.r.o. dňa 22.10.2019 a overeného dňa 28.10.2019 pod č. 1165/19, a to k časti pozemku parcela E-KN č. 17775/2 – ostatná plocha o výmere 1334 m2 v rozsahu dielu 1) o výmere 7 m2 a k časti pozemku parcela E-KN č. 17781/1 – ostatná plocha o výmere 686 m2 v rozsahu dielu 2) o výmere 6 m2 v prospech Mgr. Ján Kečkeš, trvalý pobyt Handlová, Parková 53 z dôvodu prístupu k stavbe rodinného domu súp. č. 1309 spočívajúceho v práve uloženia, údržby a rekonštrukcie plynovej prípojky na predmetných pozemkoch za jednorazovú odplatu vo výške 130,00 €, v predloženom rozsahu. 28.05.2020
501. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Žiadosť Mgr. Jána Kečkeša, trvalý pobyt Handlová, Parková 53 o zriadenie vecného bremena k pozemkom v k.ú. Handlová podľa geometrického plánu č. 254/2019, a to k časti pozemku parcela E-KN č. 17775/2 – ostatná plocha o výmere 1334 m2 v rozsahu výmery 7 m2 a k časti pozemku parcela E-KN č. 17781/1 – ostatná plocha o výmere 686 m2 v rozsahu výmery 6 m2 z dôvodu uloženia plynovej prípojky na predmetných pozemkoch, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 28.05.2020
MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Handlová č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Handlová, predložený Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického odd., bez výhrad. 28.05.2020
MsZ SCHVAĽUJE: Doplnok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Handlová č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Handlová, v predloženom rozsahu. 28.05.2020
499. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Poslanecký návrh poslankyne Danice Baranovičovej stiahnuť predmetný bod z rokovania mestského zastupiteľstva. 28.05.2020
498. MsZ SCHVAĽUJE: Zloženie návrhovej komisie podľa návrhu primátorky mesta tj.: - Alžbeta Orthová - Ján Spevár - Lina Gregor 28.05.2020
497. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh na schválenie zloženia návrhovej komisie, predložený Mgr. Silviou Grúberovou, primátorkou mesta bez výhrad. 28.05.2020
496. MsZ SCHVAĽUJE: Program 13.zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Handlová podľa predloženého návrhu Mgr. Silvie Grúberovej, primátorky mesta. 28.05.2020
495. MsZ BERIE NA VEDOMIE: Návrh na zmenu programu 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, predložený Mgr. Silviou Grúberovou, primátorkou mesta bez výhrad. 28.05.2020
494 MsZ ODVOLÁVA Ing. Reisovú z funkcie členky Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou 30.03.2020
493 MsZ BERIE NA VEDOMIE vzdanie sa členstva Ing. Reisovej v Komisii vzdelávania, práce s deťmi a mládežou 30.03.2020
492 MsZ BERIE NA VEDOMIE informatívnu správu o projektoch za rok 2019 30.03.2020
491 MsZ SCHVAĽUJE predloženie projektu „Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, Handlovej a v Bojniciach“ 30.03.2020
490 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o projekte „Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, Handlovej a v Bojniciach“ 30.03.2020
489 MsZ SCHVAĽUJE rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2020 30.03.2020
488 MsZ BERIE NA VEDOMIE rozpočtové opatrenie – 2. zmena rozpočtu mesta Handlová 30.03.2020
MsZ SCHVAĽUJE Doplnok č. 1 k VZN č. 4/2019 30.03.2020
MsZ SCHVAĽUJE návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 3/2015 30.03.2020
487 MsZ SCHVAĽUJE predaj prebytočného majetku mesta 30.03.2020
486 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o priebehu a výsledku obchodnej verejnej súťaže 30.03.2020
485 MsZ SCHVAĽUJE zámenu prebytočného majetku mesta 30.03.2020
484 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Mgr. Jozefa Vargu a manželky Alexandry 30.03.2020
483 MsZ SCHVAĽUJE zámenu prebytočného majetku mesta 30.03.2020
482 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Ľubice Lenhartovej 30.03.2020
481 MsZ SCHVAĽUJE predaj prebytočného majetku mesta 30.03.2020
480 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť COOP Jednota Prievidza 30.03.2020
479 MsZ SCHVAĽUJE predaj prebytočného majetku mesta 30.03.2020
478 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Ľubora Hegliho a manželky Dariny 30.03.2020
477 MsZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie 30.03.2020
476 MsZ BERIE NA VEDOMIE zloženie návrhovej komisie 30.03.2020
475 MsZ SCHVAĽUJE program 12. zasadnutia MsZ 30.03.2020
474 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zmenu programu zasadnutia 30.03.2020
471 MsZ BERIE NA VEDOMIE zámer spracovania dokumentu Program rozvoja mesta 27.02.2020
470 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o príprave aktualizácie Zásad hospodárenia s majetkom mesta 27.02.2020
469 MsZ BERIE NA VEDOMIE informácie o organizačno - technickom zabezpečení volieb 27.02.2020
468 MsZ VOLí zapisovateľku Komisie ekonomickej 27.02.2020
467 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na voľbu zapisovateľky Komisie ekonomickej 27.02.2020
466 MsZ ODVOLÁVA zapisovateľku Komisie ekonomickej, 27.02.2020
465 MsZ BERIE NA VEDOMIE vzdanie sa zapisovateľky Komisie ekonomickej 27.02.2020
464 MsZ VOLÍ člena Komisie kultúry 27.02.2020
463 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na voľbu člena Komisie kultúry 27.02.2020
462 MsZ ODVOLÁVA členku Komisie kultúry 27.02.2020
461 MsZ BERIE NA VEDOMIE vzdanie sa členstva v Komisii kultúry 27.02.2020
460 MsZ VOLÍ členku Komisie vzdelávania 27.02.2020
459 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na voľbu členky Komisie 27.02.2020
458 MsZ SCHVAĽUJE menovanie člena Správnej rady Senior centra 27.02.2020
457 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na menovanie člena Správnej rady Senior centra 27.02.2020
456 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o odstúpení člena Správnej rady Senior centra 27.02.2020
455 MsZ SCHVAĽUJE menovanie člena Dozornej rady Senior centra 27.02.2020
454 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na menovanie člena Dozornej rady Senior centra 27.02.2020
453 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o odstúpení člena Dozornej rady Senior centra 27.02.2020
452 MsZ VOLÍ členku správnej rady Asterion 27.02.2020
451 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na voľbu za členku správnej rady Asterion 27.02.2020
450 MsZ BERIE NA VEDOMIE výsledky ankety o RTV Prievidza 27.02.2020
449 MsZ BERIE NA VEDOMIE monitoring regionálnych médií za rok 2019 27.02.2020
448 MsZ SCHVAĽUJE smernicu 1/2020 27.02.2020
447 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh Smernice 1/2020 27.02.2020
446 MsZ SCHVÁĽUJE delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl 27.02.2020
445 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl 27.02.2020
444 MsZ SCHVÁĽUJE úhradu straty pre SAD Prievidza 27.02.2020
443 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o vyúčtovaní výdavkov MHD 27.02.2020
442 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti 27.02.2020
441 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu hlavnej kontrolórky 27.02.2020
440 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Mestskej polície 27.02.2020
439 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Obecnej školskej rady 27.02.2020
438 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o prideľovaní bytov v DOS 27.02.2020
437 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Bytovej rady 27.02.2020
436 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Komisie 27.02.2020
435 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Komisie 27.02.2020
434 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Komisie 27.02.2020
433 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Komisie 27.02.2020
432 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Komisie 27.02.2020
431 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Komisie 27.02.2020
430 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Komisie 27.02.2020
429 MsZ SCHVAĽUJE komisiu pre posúdenie predložených súťažných návrhov 27.02.2020
428 MsZ SCHVAĽUJE zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta 27.02.2020
427 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o priebehu a výsledku obchodnej verejnej súťaže 27.02.2020
426 MsZ SCHVAĽUJE zámer zameniť prebytočný majetok mesta 27.02.2020
425 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Mgr. Jozefa Vargu a manželky 27.02.2020
424 MsZ SCHVAĽUJE zámer zameniť prebytočný majetok mesta 27.02.2020
423 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Ľubice Lenhartovej 27.02.2020
422 MsZ SCHVAĽUJE zámer predať prebytočný majetok mesta 27.02.2020
421 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Štefana Wagnera 27.02.2020
420 MsZ SCHVAĽUJE predaj prebytočného majetku mesta 27.02.2020
419 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Radoslava Dérera 27.02.2020
418 MsZ SCHVAĽUJE predaj prebytočného majetku mesta 27.02.2020
417 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Stanislava Pavláka a manželky Oľgy 27.02.2020
473 MsZ KONŠTATUJE, že poslanec zložil zákonom predpísaný sľub 27.02.2020
472 MsZ BERIE NA VEDOMIE prehlásenie o prijatí mandátu poslanca 27.02.2020
416 MsZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie 27.02.2020
415 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zloženie návrhovej komisie 27.02.2020
414 MsZ SCHVAĽUJE program 11.zasadnutia MsZ 27.02.2020
413 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh programu 11. zasadnutia MsZ 27.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE informáciu o potrebe zvolať zasadnutie Mestskej rady 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE informáciu o príprave dokumentu Program rozvoja mesta 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE informáciu o príprave aktualizácie Zásad hospodárenia 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE informáciu o vzdaní sa mandátu poslanca 11.02.2020
MR ODPORÚČA MsZ ZVOLIŤ zapisovateľku Komisie ekonomickej 11.02.2020
MR ODPORÚČA MsZ ZVOLIŤ člena Komisie kultúry 11.02.2020
MR ODPORÚČA MsZ ZVOLIŤ členku Komisie vzdelávania 11.02.2020
MR ODPORÚČA MsZ ZVOLIŤ člena dozornej rady 11.02.2020
MR ODPORÚČA MsZ ZVOLIŤ členku správnej rady Asterion, n. o. 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE výsledky ankety o Regionálnej televízii Prievidza 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE monitoring regionálnych médií 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE návrh Smernice pre vydávanie mestského periodika Handlovský hlas 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl 11.02.2020
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ úhradu straty pre SAD Prievidza 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE správy hlavnej kontrolórky 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Mestskej polície 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Obecnej školskej rady 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE správu o prideľovaní bytov 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Bytovej rady 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Komisie kultúry 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Komisie športu 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Komisie vzdelávania 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Komisie zdravotnej 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Komisie výstavby 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Komisie ekonomickej 11.02.2020
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zámer predať majetok mesta 11.02.2020
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zámer predať prebytočný majetok mesta 11.02.2020
MR BERIE NA VEDOMIE informáciu o stiahnutí žiadosti 11.02.2020
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj prebytočného majetku mesta 11.02.2020
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zámer predať prebytočný majetok mesta 11.02.2020
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zámer predať prebytočný majetok mesta 11.02.2020
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zámer predať prebytočný majetok mesta 11.02.2020
412 MsZ SCHVAĽUJE konsolidovanú výročnú správu mesta za rok 2018 12.12.2019
411 MsZ BERIE NA VEDOMIE konsolidovanú výročnú správu mesta za rok 2018 12.12.2019
410 MsZ SCHVAĽUJE rozpočtové opatrenie č. 7 na rok 2019 12.12.2019
409 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh rozpočtového opatrenia č. 7 na rok 2019 12.12.2019
408 MsZ SCHVAĽUJE rozpočet mesta Handlová 12.12.2019
407 MsZ BERIE NA VEDOMIE stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta 12.12.2019
406 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh rozpočtu mesta Handlová 12.12.2019
405 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh rozpočtu SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ , n. o. 12.12.2019
404 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh rozpočtu Jazmín, n. o. 12.12.2019
403 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh rozpočtu ASTERION, n.o. 12.12.2019
402 MsZ SCHVAĽUJE návrh na zmenu programu 10. zasadnutia 12.12.2019
401 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zmenu programu 10. zasadnutia 12.12.2019
400 MsZ SCHVAĽUJE rozpočet mestskej knižnice 12.12.2019
399 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh rozpočtu mestskej knižnice 12.12.2019
398 MsZ SCHVAĽUJE 1. rozpočtové opatrenie domu kultúry na rok 2019 12.12.2019
397 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh 1. rozpočtového opatrenia domu kultúry na rok 2019 12.12.2019
396 MsZ SCHVAĽUJE rozpočet domu kultúry 12.12.2019
395 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh rozpočtu domu kultúry 12.12.2019
394 MsZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie 12.12.2019
393 MsZ berie na vedomie návrh na zloženie návrhovej komisie 12.12.2019
392 MsZ SCHVAĽUJE program 10. zasadnutia MsZ 12.12.2019
391 MsZ Berie na vedomie návrh programu 10. zasadnutia 12.12.2019
390 MsZ BERIE NA VEDOMIE informácie o zabezpečení Volieb do NRSR 05.12.2019
389 MsZ BERIE NA VEDOMIE odstúpenie poslanca v Správnej rade ASTERION 05.12.2019
388 MsZ ODVOLÁVA Mgr. Gašparoviča z funkcie člena komisie 05.12.2019
387 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o vzdaní sa členstva v komisii 05.12.2019
386 MsZ ODVOLÁVA p. Galbavú z funkcie členky komisie 05.12.2019
385 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o vzdaní sa členstva v komisii 05.12.2019
384 MsZ BERIE NA VEDOMIE informácie o aktuálnych projektoch 05.12.2019
383 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu hlavnej kontrolórky mesta 05.12.2019
382 MsZ SCHVAĽUJE pán práce hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020 05.12.2019
381 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh plánu práce hlavnej kontrolórky 05.12.2019
380 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o podujatiach v rámci Kalendára celomestských spoločenských a kultúrnych podujatí 05.12.2019
379 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o výchovno-vzdelávacej činnosti 05.12.2019
378 MsZ SCHVAĽUJE stanovy MsBP Handlová s.r.o. a HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o. 05.12.2019
377 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh stanov obchodných spoločností 05.12.2019
373 MsZ SCHVAĽUJE predloženie žiadosti o NFP 05.12.2019
372 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na predloženie žiadosti o NFP 05.12.2019
371 MsZ SCHVAĽUJE doplnok č. 2 k Poriadku odmeňovania zamestnancov 05.12.2019
370 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh Doplnku č. 2 k Poriadku odmeňovania zamestnancov 05.12.2019
369 MsZ SCHVAĽUJE zrušenie uznesenia MsZ č. 367 05.12.2019
368 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 367 05.12.2019
367 MsZ SCHVAĽUJE Doplnok č. 1 k Poriadku odmeňovania zamestnancov 05.12.2019
366 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh Doplnku č. 1 k Poriadku odmeňovania zamestnancov 05.12.2019
365 MsZ SCHVAĽUJE Doplnok č. 2 k Zásadám odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch 05.12.2019
364 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh Doplnku č. 2 k Zásadám odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch 05.12.2019
363 MsZ SCHVAĽUJE Doplnok č. 4 k Zásadám odmeňovania poslancov 05.12.2019
362 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh Doplnku č. 4 k Zásadám odmeňovania poslancov 05.12.2019
MsZ SCHVAĽUJE VZN č. 7/2019 05.12.2019
MsZ SCHVAĽUJE VZN č. 6/2019 05.12.2019
MsZ SCHVAĽUJE VZN č. 5/2019 05.12.2019
361 MsZ SCHVAĽUJE zámenu prebytočného majetku mesta, 05.12.2019
360 MsZ BERIE NA VEDOMIE zámenu prebytočného majetku mesta 05.12.2019
359 MsZ SCHVAĽUJE uzavretie nájomnej zmluvy na dočasne prebytočný majetok mesta 05.12.2019
358 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o priebehu obchodnej verejnej súťaže 05.12.2019
357 MsZ SCHVAĽUJE komisiu pre posúdenie predložených súťažných návrhov 05.12.2019
356 MsZ SCHVAĽUJE zámer mesta predať prebytočný majetok 05.12.2019
355 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh mesta na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 05.12.2019
354 MsZ SCHVAĽUJE predaj prebytočného majetku mesta 05.12.2019
353 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Mareka Mihálika 05.12.2019
352 MsZ SCHVAĽUJE zámenu prebytočného majetku mesta 05.12.2019
351 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Vladimíra Holúbeka 05.12.2019
350 MsZ SCHVAĽUJE predaj prebytočného majetku mesta 05.12.2019
349 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Radka Margeta 05.12.2019
348 MsZ SCHVAĽUJE predaj prebytočného majetku mesta 05.12.2019
347 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Mgr. Ivana Gašparoviča 05.12.2019
346 MsZ SCHVAĽUJE zrušenie uznesenia MsZ č.146 05.12.2019
345 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zrušenie uznesenia MsZ 05.12.2019
344 MsZ NESCHVAĽUJE poslanecký návrh 05.12.2019
343 MsZ BERIE NA VEDOMIE poslanecký návrh 05.12.2019
342 MsZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie 05.12.2019
341 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zloženia návrhovej komisie 05.12.2019
340 MsZ SCHVAĽUJE program 9. zasadnutia MsZ 05.12.2019
339 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh programu 9. zasadnutia MsZ 05.12.2019
MR BERIE NA VEDOMIE informáciu o organizovaných podujatiach v roku 2020 25.11.2019
MR BERIE NA VEDOMIE informáciu o písomnom odstúpení člena správnej rady 25.11.2019
MR BERIE NA VEDOMIE informáciu o vzdaní sa členstva členov komisií 25.11.2019
MR BERIE NA VEDOMIE informácie o aktuálnych podaných projektoch 25.11.2019
MR BERIE NA VEDOMIE správu hlavnej kontrolórky mesta 25.11.2019
MR BERIE NA VEDOMIE správu o výchovno-vzdelávacej činnosti 25.11.2019
MR ODPORÚČAJÚ MsZ SCHVÁLIŤ konsolidovanú výročnú správu mesta 25.11.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ rozpočtové opatrenie č. 7 25.11.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ návrh rozpočtu mesta Handlová 25.11.2019
MR BERIE NA VEDOMIE návrh rozpočtu SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. 25.11.2019
MR BERIE NA VEDOMIE návrh rozpočtu Jazmín, n. o. 25.11.2019
MR BERIE NA VEDOMIE návrh rozpočtu Asterion, n. o. 25.11.2019
MR BERIE NA VEDOMIE návrh rozpočtu Mestskej knižnice 25.11.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ rozpočet Domu kultúry 25.11.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ stanovy obchodných spoločnosti 25.11.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb 25.11.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predloženie žiadosti o NFP „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ 25.11.2019
ODPORÚČA MZ SCHVÁLIŤ Doplnok č. 1 k Poriadku odmeňovania zamestnancov 25.11.2019
MR ODPORÚČA MZ SCHVÁLIŤ Doplnok č. 2 k Zásadám odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach 25.11.2019
MR ODPORÚČA MZ SCHVÁLIŤ Doplnok č. 4 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ 25.11.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ VZN č. 7/2019 25.11.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ VZN č. 6/2019 25.11.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ VZN č. 5/2019 25.11.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zámer zameniť prebytočný majetok 25.11.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zámer zameniť prebytočný majetok mesta 25.11.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj prebytočného majetku mesta 25.11.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj prebytočného majetku mesta 25.11.2019
338 MsZ SCHVAĽUJE udelenie Ceny mesta 31.10.2019
337 MsZ SCHVAĽUJE udelenie Ceny mesta 31.10.2019
336 MsZ SCHVAĽUJE udelenie Ceny mesta 31.10.2019
335 MsZ SCHVAĽUJE udelenie Čestného občianstva 31.10.2019
334 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh udelenia ocenení mesta 31.10.2019
333 MsZ SCHVAĽUJE poverenie primátorky k podpisu zmluvy o poskytnutí NFP 31.10.2019
332 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh k podpisu zmluvy o poskytnutí NFP 31.10.2019
331 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o zmene Organizačnej schémy MsÚ 31.10.2019
330 MsZ SCHVAĽUJE použitie prostriedkov rezervného fondu 31.10.2019
329 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o zisteniach ÚVO 31.10.2019
328 MsZ SCHVAĽUJE prijatie úverového rámca 31.10.2019
327 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na prijatie úverového rámca 31.10.2019
326 MsZ SCHVAĽUJE predložiť návrh na menovanie za člena dozornej rady HATER – HANDLOVÁ 31.10.2019
325 MsZ BERIE NA VEDOMIE vzdanie sa funkcie člena dozornej rady HATER – HANDLOVÁ 31.10.2019
324 MsZ VOLÍ nového člena Komisie kultúry a CR 31.10.2019
323 MsZ ODVOLÁVA členku Komisie kultúry a CR 31.10.2019
322 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zmenu člena Komisie kultúry a CR 31.10.2019
321 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu hlavnej kontrolórky 31.10.2019
320 MsZ BERIE NA VEDOMIE informatívnu správu o prideľovaní bytov v DOS 31.10.2019
319 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na člena bytovej rady 31.10.2019
318 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na odvolanie člena bytovej rady 31.10.2019
317 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zmenu rokovacieho poriadku bytovej rady 31.10.2019
316 MsZ BERIE NA VEDOMIE informatívnu správu o činnosti bytovej rady 31.10.2019
315 MsZ SCHVAĽUJE zvýšenie základného imania MsBP Handlová 31.10.2019
314 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh navýšenia základného imania MsBP Handlová 31.10.2019
313 MsZ BERIE NA VEDOMIE informatívnu správu o činnosti Detského a mládežníckeho parlamentu 31.10.2019
312 MsZ SCHVAĽUJE plán zasadnutí MR a MsZ na I. polrok 2020 31.10.2019
311 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh plánu zasadnutí MR a MsZ na I. polrok 2020 31.10.2019
310 MsZ SCHVAĽUJE zverenie majetku do správy rozpočtovým organizáciám 31.10.2019
309 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zverenie majetku do správy rozpočtovým organizáciám 31.10.2019
308 MsZ SCHVAĽUJE zámer mesta Handlová zameniť majetok mesta 31.10.2019
307 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Vladimíra Holúbeka 31.10.2019
306 MsZ SCHVAĽUJE komisiu pre posúdenie súťažných návrhov 31.10.2019
305 MsZ SCHVAĽUJE zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok 31.10.2019
304 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh mesta na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 31.10.2019
303 MsZ SCHVAĽUJE predaj prebytočného majetku mesta 31.10.2019
302 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Slavomíra Králika 31.10.2019
301 MsZ SCHVAĽUJE zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok 31.10.2019
300 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Radka Margeta 31.10.2019
299 MsZ SCHVAĽUJE zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok 31.10.2019
298 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Mgr. Ivana Gašparoviča 31.10.2019
297 MsZ SCHVAĽUJE predaj prebytočného majetku mesta 31.10.2019
296 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Štefana Straku 31.10.2019
295 MsZ SCHVAĽUJE predaj prebytočného majetku mesta 31.10.2019
294 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Ervína Bajána 31.10.2019
293 MsZ SCHVAĽUJE predaj prebytočného majetku mesta 31.10.2019
292 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Vladislava Chudíka 31.10.2019
291 MsZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie 31.10.2019
290 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh zloženia návrhovej komisie 31.10.2019
289 MsZ SCHVAĽUJE program 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva 31.10.2019
288 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh programu 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva 31.10.2019
MR ODPORÚČA MsZ ZVOLIŤ Akad. arch. Nemca za člena Komisie kultúry a cestovného ruchu 15.10.2019
MR ODPORÚČA mestu Handlová súhlasiť so všetkými zistenými skutočnosťami 15.10.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zmenu Rokovacieho poriadku Bytovej rady 15.10.2019
MR BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Bytovej rady mesta Handlová 15.10.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ navýšenie základného imania spoločnosti MsBP 15.10.2019
MR BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti DaMPu 15.10.2019
MR BERIE NA VEDOMIE návrh udelenia ocenení mesta pri príležitosti Handlovských Katarínskych dní 2019 15.10.2019
MR ODPORÚČA prerokovať Plán hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2020 15.10.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ plán zasadnutí MR a MsZ na I. polrok 2020 15.10.2019
MR BERIE NA VEDOMIE návrh na zverenie majetku mesta do správy rozpočtovým organizáciám 15.10.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zámenu pozemkov 15.10.2019
MR BERIE NA VEDOMIE ponuku Trenčianskeho samosprávneho kraja 15.10.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ prenájom majetku mesta 15.10.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zámer predať majetok mesta 15.10.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zámer predať majetok mesta 15.10.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zámer predať majetok mesta 15.10.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj časti pozemku 15.10.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zámer predať majetok mesta 15.10.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zámer mesta Handlová predať majetok 15.10.2019
287 MsZ VOLÍ zapisovateľa Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou 26.09.2019
286 MsZ ODVOLÁVA zapisovateľku Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou 26.09.2019
285 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zmenu zapisovateľa Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou 26.09.2019
284 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu hlavnej kontrolórky mesta 26.09.2019
283 MsZ BERIE NA VEDOMIE informácie o postupe udeľovania ocenení mesta pri príležitosti Handlovských Katarínskych dní 2019 26.09.2019
282 MsZ SCHVAĽUJE rozpočtové opatrenie č. 6 na rok 2019 26.09.2019
281 MsZ BERIE NA VEDOMIE rozpočtové opatrenie č. 6 na rok 2019 26.09.2019
280 MsZ SCHVAĽUJE úhradu časti straty hospodárenia RTV Prievidza 26.09.2019
279 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o výsledku hospodárenia RTV Prievidza, s.r.o. za rok 2018 26.09.2019
278 MsZ BERIE NA VEDOMIE výsledky hospodárenia mesta, škôl a školských zariadení 26.09.2019
277 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o hospodárskej činnosti Mestskej knižnice 26.09.2019
276 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o hospodárskej činnosti Domu kultúry 26.09.2019
275 MsZ SCHVAĽUJE zriadenie vecného bremena 26.09.2019
274 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zriadenie vecného bremena 26.09.2019
273 MsZ SCHVAĽUJE predaj nehnuteľností 26.09.2019
272 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Oľgy Brnovej 26.09.2019
271 MsZ SCHVAĽUJE poslanecký návrh 26.09.2019
270 MsZ BERIE NA VEDOMIE poslanecký návrh 26.09.2019
269 MsZ SCHVAĽUJE zámer predať majetok mesta 26.09.2019
268 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Štefana Straku 26.09.2019
267 MsZ SCHVAĽUJE predaj pozemku 26.09.2019
266 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Petra Boženíka 26.09.2019
265 MsZ SCHVAĽUJE zámer predať majetok mesta 26.09.2019
264 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Ervína Bajána 26.09.2019
263 MsZ SCHVAĽUJE zámer predať majetok mesta 26.09.2019
262 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Vladislava Chudíka 26.09.2019
261 MsZ SCHVAĽUJE zámer mesta Handlová zameniť majetok mesta 26.09.2019
260 MsZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť spoločnosti Males, s.r.o. 26.09.2019
259 MsZ SCHVAĽUJE zrušenie uznesenia č. 229 a 230 26.09.2019
258 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zrušenie uznesenia č. 229 a 230 26.09.2019
257 MsZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie 26.09.2019
256 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh zloženia návrhovej komisie 26.09.2019
255 MsZ SCHVAĽUJE program 7. zasadnutia MsZ 26.09.2019
254 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh programu 7. zasadnutia MsZ 26.09.2019
MR ODPORÚČA MsZ ZVOLIŤ do funkcie zapisovateľky Komisie vzdelávania Mgr. Kováčikovú 10.09.2019
MR BERIE NA VEDOMIE informácie o postupe udeľovania ocenení mesta 10.09.2019
MR BERIE NA VEDOMIE správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol 10.09.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ rozpočtové opatrenie č. 6 na rok 2019 10.09.2019
MR BERIE NA VEDOMIE informáciu o výsledku hospodárenia Regionálnej televízie Prievidza 10.09.2019
MR BERIE NA VEDOMIE stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k výsledkom hospodárenia mesta 10.09.2019
MR BERIE NA VEDOMIE správu o hospodárskej činnosti Mestskej knižnici Handlová za prvý polrok 2019 10.09.2019
MR BERIE NA VEDOMIE správu o hospodárskej činnosti Domu kultúry mesta Handlová za prvý polrok 2019 10.09.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zriadenie vecného bremena 10.09.2019
253 MsZ SCHVAĽUJE dodatok č. 9 k zriaďovacej listine Materskej školy 15.08.2019
252 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh dodatku č. 9 k zriaďovacej listine Materskej školy 15.08.2019
251 MsZ ZRIAĎUJE elokované pracovisko Materskej školy 15.08.2019
250 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zriadenie Elokovaného pracoviska ako súčasti Materskej školy 15.08.2019
249 MsZ VOLÍ zapisovateľa Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy 15.08.2019
248 MsZ ODVOLÁVA súčasného zapisovateľa Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy 15.08.2019
247 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zmenu zapisovateľa Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia 15.08.2019
246 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o organizačných zmenách MsÚ 15.08.2019
245 MsZ ODPORÚČA primátorke odvolať Mgr. Grúberovú z funkcie konateľa HATER – HANDLOVÁ 15.08.2019
244 MsZ SCHVAĽUJE odvolanie Mgr. Grúberovej z funkcie konateľa HATER – HANDLOVÁ 15.08.2019
243 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na odvolanie Mgr. Grúberovej z funkcie konateľa HATER – HANDLOVÁ 15.08.2019
242 MsZ ODPORÚČA primátorke mesta vymenovať Mgr. Boráka do funkcie konateľa HATER – HANDLOVÁ 15.08.2019
241 MsZ SCHVAĽUJE menovanie do funkcie konateľa spoločnosti HATER – HANDLOVÁ 15.08.2019
240 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na menovanie do funkcie konateľa spoločnosti HATER – HANDLOVÁ 15.08.2019
239 MsZ SCHVAĽUJE spolufinancovanie projektu Výmena sedačiek v kine Baník Handlová 15.08.2019
238 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na spolufinancovanie projektu Výmena sedačiek v kine Baník Handlová 15.08.2019
237 MsZ UKLADÁ zástupcovi primátorky vykonať úkony súvisiace so vstupom mesta do Únie miest Slovenska 15.08.2019
236 MsZ SCHVAĽUJE vstup mesta do Únie miest Slovenska 15.08.2019
235 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na vstup mesta do Únie miest Slovenska 15.08.2019
234 MsZ SCHVAĽUJE odňatie majetku zo správy organizácie Plaváreň mesta Handlová 15.08.2019
233 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na odňatie správy majetku organizácii Plaváreň mesta Handlová 15.08.2019
232 MsZ SCHVAĽUJE zverenie majetku do správy ZŠ Školská 15.08.2019
231 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zverenie majetku do správy ZŠ Školská 15.08.2019
230 MsZ SCHVAĽUJE zámenu nehnuteľností 15.08.2019
229 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie zámeny pozemkov 15.08.2019
228 MsZ NESCHVAĽUJE poslanecký návrh 15.08.2019
227 MsZ BERIE NA VEDOMIE poslanecký návrh 15.08.2019
226 MsZ SCHVAĽUJE predaj pozemkov 15.08.2019
225 MsZ BERIE NA VEDOMIE predaj pozemkov 15.08.2019
224 MsZ SCHVAĽUJE poslanecký návrh 15.08.2019
223 MsZ BERIE NA VEDOMIE poslanecký návrh 15.08.2019
222 MsZ SCHVAĽUJE predaj pozemku 15.08.2019
221 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie predaja pozemku 15.08.2019
220 MsZ NESCHVAĽUJE kúpu pozemku 15.08.2019
219 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na neschválenie kúpy pozemku 15.08.2019
218 MsZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie 15.08.2019
217 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zloženie návrhovej komisie 15.08.2019
216 MsZ SCHVAĽUJE program 6. zasadnutia MsZ 15.08.2019
215 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh programu 6. zasadnutia MsZ 15.08.2019
ODPORÚČA MsZ ZVOLIŤ do funkcie zapisovateľa Komisie výstavby Ing. Daubnera 06.08.2019
MR BERIE NA VEDOMIE informáciu o zmenách Organizačnej schémy MsÚ 06.08.2019
MR BERIE NA VEDOMIE informáciu o priebehu výberového konania na konateľa HATER – HANDLOVÁ 06.08.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ spolufinancovanie projektu „Výmena sedačiek v kine Baník Handlová“ 06.08.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ vstup mesta do združenia Únia miest Slovenska 06.08.2019
MR BERIE NA VEDOMIE návrh na zverenie majetku mesta do správy 06.08.2019
MR BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie zámeny pozemkov 06.08.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj pozemku 06.08.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj pozemku 06.08.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj pozemku 06.08.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj časti pozemku 06.08.2019
MR BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie/neschválenie kúpy pozemku 06.08.2019
214 MsZ BERIE NA VEDOMIE informatívnu správu o činnosti Bytovej rady 27.06.2019
213 MsZ VOLÍ nového člena Komisie zdravotnej, sociálne a ochrany verejného poriadku 27.06.2019
212 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na voľbu člena Komisie zdravotnej, sociálnej a ochrany verejného poriadku 27.06.2019
211 MsZ NESCHVAĽUJE kúpu akciového podielu spoločnosti BCF, s. r. o. 27.06.2019
210 MsZ BERIE NA VEDOMIE oznámenie spoločnosti BCF, s. r. o. 27.06.2019
209 MsZ ODPORÚČA uskutočniť výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti HATER – HANDLOVÁ 27.06.2019
208 MsZ SCHVAĽUJE predložiť návrh na menovanie Mgr. Grúberovej 27.06.2019
207 MsZ BERIE NA VEDOMIE vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti HATER- HANDLOVÁ 27.06.2019
206 MsZ SCHVAĽUJE plán zasadnutí MR a MsZ na II. polrok 2019 27.06.2019
205 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh Plánu zasadnutí MR a MsZ na II. polrok 2019 27.06.2019
204 MsZ SCHVAĽUJE za kronikárku mesta Bc. Reindlovú 27.06.2019
203 MsZ ZRUŠUJE uznesenie č. 835 27.06.2019
202 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie kronikárky mesta 27.06.2019
201 MsZ SCHVAĽUJE rozpočtové opatrenie č. 5 na rok 2019 27.06.2019
200 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh rozpočtového opatrenia č. 5 na rok 2019 27.06.2019
199 MsZ SCHVAĽUJE zrušenie príspevkovej organizácie Plaváreň mesta Handlová 27.06.2019
198 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o návrhu na zrušenie príspevkovej organizácie Plaváreň mesta Handlová 27.06.2019
MsZ SCHVAĽUJE VZN č. 4/2019 27.06.2019
MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh VZN č. 4/2019 27.06.2019
MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh VZN č. 3/2019 27.06.2019
MsZ SCHVAĽUJE VZN č. 3/2019 27.06.2019
197 MsZ SCHVAĽUJE zverenie majetku mesta do správy rozpočtových organizácií 27.06.2019
196 MsZ BERIE NA VEDOMIE zverenie majetku mesta do správy rozpočtových organizácií 27.06.2019
195 MsZ SCHVAĽUJE predaj pozemku 27.06.2019
194 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie predaja pozemku 27.06.2019
193 MsZ SCHVAĽUJE zriadenie vecného bremena 27.06.2019
192 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie zriadenia vecného bremena 27.06.2019
191 MsZ NESCHVAĽUJE predaj pozemkov 27.06.2019
190 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na neschválenie predaja pozemkov 27.06.2019
MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie predaja pozemku 27.06.2019
MsZ NESCHVAĽUJE predaj pozemku 27.06.2019
189 MsZ SCHVAĽUJE predaj pozemkov 27.06.2019
188 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie predaja pozemkov 27.06.2019
187 MsZ SCHVAĽUJE predaj pozemku 27.06.2019
186 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie predaja pozemku 27.06.2019
185 MsZ SCHVAĽUJE poslanecký návrh 27.06.2019
184 MsZ BERIE NA VEDOMIE poslanecký návrh 27.06.2019
183 MsZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie 27.06.2019
182 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh zloženia návrhovej komisie 27.06.2019
181 MsZ SCHVAĽUJE program 5. zasadnutia MsZ 27.06.2019
180 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh programu 5. zasadnutia MsZ 27.06.2019
MR BERIE NA VEDOMIE informáciu o zámere predaja podielu spoločnosti BCF v spoločnosti KMET 11.06.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ plán zasadnutí MR a MsZ na II. polrok 2019 11.06.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ Bc. Reindlovú za kronikárku mesta 11.06.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ rozpočtové opatrenie č. 5 na rok 2019 11.06.2019
MR BERIE NA VEDOMIE informáciu o návrhu na zrušenie príspevkovej organizácie Plaváreň mesta Handlová 11.06.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ VZN č. 4/2019 11.06.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ VZN č. 3/2019 11.06.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zverenie majetku mesta do správy rozpočtových organizácií 11.06.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zriadenie vecného bremena 11.06.2019
MR ODPORÚČA MsZ NESCHVÁLIŤ predaj pozemkov 11.06.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj pozemkov 11.06.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj pozemku 11.06.2019
179 MsZ ODVOLÁVA člena Komisie zdravotnej, sociálnej a ochrany verejného poriadku 30.05.2019
178 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na odvolanie člena Komisie zdravotnej, sociálnej a ochrany verejného poriadku 30.05.2019
177 MsZ VYMENÚVA Bc. Jánošíka za náčelníka Mestskej polície 30.05.2019
176 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh primátorky na vymenovanie Bc. Jánošíka za náčelníka Mestskej polície 30.05.2019
175 MsZ BERIE NA VEDOMIE informácie o vykonaných kontrolách 30.05.2019
174 MsZ BERIE NA VEDOMIE informácie o výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu 2019 30.05.2019
173 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o vhodnosti využitia geotermálnej vody pre potreby kúpaliska 30.05.2019
172 MsZ SCHVAĽUJE lán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2019 30.05.2019
171 MsZ BERIE NA VEDOMIE plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2019 30.05.2019
170 MsZ SCHVAĽUJE organizačný poriadok Mestskej polície Handlová 30.05.2019
169 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh Organizačného poriadku Mestskej polície Handlová 30.05.2019
168 MsZ SCHVAĽUJE uzatvorenie zmluvy o kontokorentnom úvere 30.05.2019
167 MsZ BERIE NA VEDOMIE vyhodnotenie ponúk bánk 30.05.2019
166 MsZ SCHVAĽUJE záverečný účet mesta za rok 2018 30.05.2019
165 MsZ BERIE NA VEDOMIE záverečný účet mesta za rok 2018 30.05.2019
164 MsZ SCHVAĽUJE inventarizáciu záväzkov a rozdielu majetku mesta 30.05.2019
163 MsZ BERIE NA VEDOMIE výsledky inventarizácie, záväzkov a rozdielu majetku mesta k 31.12.2018 30.05.2019
162 MsZ BERIE NA VEDOMIE informatívnu správu o aktuálnom stave vybraných pohľadávok a záväzkov mesta 30.05.2019
161 MsZ SCHVAĽUJE výsledky hospodárskej činnosti Plavárne mesta Handlová za rok 2018 30.05.2019
160 MsZ BERIE NA VEDOMIE výsledky hospodárskej činnosti príspevkovej organizácie Plaváreň mesta Handlová 30.05.2019
159 MsZ SCHVAĽUJE výsledky hospodárenia Mestskej knižnice 30.05.2019
158 MsZ BERIE NA VEDOMIE výsledky hospodárenia Mestskej knižnice 30.05.2019
157 MsZ SCHVAĽUJE výsledky hospodárenia Domu kultúry za rok 2018 30.05.2019
156 MsZ BERIE NA VEDOMIE výsledky hospodárenia Domu kultúry 30.05.2019
155 MsZ SCHVAĽUJE počty prijímaných žiakov a tried v 1. a 0. ročníku ZŠ v školskom roku 2019/20 30.05.2019
154 MsZ BERIE NA VEDOMIE výsledky zápisu na povinnú školskú dochádzku na školský rok 2019/20 30.05.2019
153 MsZ SCHVAĽUJE komisiu pre posúdenie súťažných návrhov 30.05.2019
152 MsZ SCHVAĽUJE zámer predaja pozemku 30.05.2019
151 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 30.05.2019
150 MsZ SCHVAĽUJE zriadenie vecného bremena 30.05.2019
149 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zriadenie vecného bremena 30.05.2019
148 MsZ SCHVAĽUJE vzdanie sa predkupného práva 30.05.2019
147 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na vzdanie sa predkupného práva 30.05.2019
146 MsZ SCHVAĽUJE predaj stavby a pozemku 30.05.2019
145 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na predaj stavby a pozemku 30.05.2019
144 MsZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie 30.05.2019
143 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zloženia návrhovej komisie 30.05.2019
142 MsZ SCHVAĽUJE program 4. zasadnutia MsZ 30.05.2019
141 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh programu 4. zasadnutia MsZ 30.05.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ Organizačný poriadok Mestskej polície 16.05.2019
MR BERIE NA VEDOMIE plán hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019 16.05.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ uzatvorenie Zmluvy o kontokorentnom úvere 16.05.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ záverečný účet mesta 16.05.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ inventarizáciu za rok 2018 16.05.2019
MR BERIE NA VEDOMIE správu o aktuálnom stave vybraných pohľadávok a záväzkov 16.05.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ výsledky hospodárenia Plavárne mesta za rok 2018 16.05.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ výsledky hospodárenia MsK Handlová za rok 2018 16.05.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ výsledky hospodárenia DK MH za rok 2018 16.05.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ počty prijímaných žiakov 16.05.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zriadenie vecného bremena 16.05.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ vzdanie sa predkupného práva 16.05.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj pozemkov 16.05.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj časti pozemku 16.05.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj pozemkov 16.05.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj stavby OÚNZ 16.05.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj časti pozemku 16.05.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj pozemkov 16.05.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj pozemkov 16.05.2019
140 MsZ BERIE NA VEDOMIE informácie o zabezpečení volieb do Európskeho parlamentu 2019 25.04.2019
139 MsZ BERIE NA VEDOMIE informácie o výsledkoch volieb prezidenta SR v roku 2019 25.04.2019
138 MsZ VOLÍ Viliama Húšťavu za člena Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy 25.04.2019
137 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na voľbu člena Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy 25.04.2019
136 MsZ ODVOLÁVA člena Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy 25.04.2019
135 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na odvolanie člena Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy 25.04.2019
134 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu hlavnej kontrolórky mesta 25.04.2019
133 MsZ SCHVAĽUJE rozpočtové opatrenie č. 4 na rok 2019 25.04.2019
132 MsZ BERIE NA VEDOMIE rozpočtové opatrenie č. 4 na rok 2019 25.04.2019
131 MsZ SCHVAĽUJE predaj pozemku 25.04.2019
130 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie predaja pozemku 25.04.2019
129 MsZ SCHVAĽUJE predaj pozemku 25.04.2019
128 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie predaja pozemku 25.04.2019
127 MsZ NESCHVAĽUJE kúpu pozemkov 25.04.2019
126 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na neschválenie kúpy pozemkov 25.04.2019
125 MsZ SCHVAĽUJE predaj pozemkov 25.04.2019
124 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na predaj pozemkov 25.04.2019
123 MsZ SCHVAĽUJE predloženie ŽoNFP 25.04.2019
122 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na predloženie ŽoNFP 25.04.2019
121 MsZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie 25.04.2019
120 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh zloženia návrhovej komisie 25.04.2019
119 MsZ SCHVAĽUJE program 3. zasadnutia MsZ 25.04.2019
118 MsZ BERIE NA VEDOMIE Návrh programu 3. zasadnutia MsZ 25.04.2019
MR BERIE NA VEDOMIE informáciu hlavnej kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách 16.04.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ rozpočtové opatrenie č. 4 na rok 2019 16.04.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predloženie ŽoNFP 16.04.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj časti pozemku 16.04.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zámer predaja stavby 16.04.2019
MR ODPORÚČA MsZ NESCHVÁLIŤ kúpu pozemkov 16.04.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj pozemkov 16.04.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj časti pozemku 16.04.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zámer predaja pozemku 16.04.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj pozemkov 16.04.2019
117 MsZ BERIE NA VEDOMIE informácie o zabezpečení volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 28.02.2019
116 MsZ BERIE NA VEDOMIE informácie o zabezpečení volieb prezidenta SR v roku 2019 28.02.2019
115 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o delegovaní zástupcu mesta do Dozornej rady spol. KMET Handlová 28.02.2019
114 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Obecnej školskej rady za rok 2018 28.02.2019
113 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Mestskej polície 28.02.2019
112 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o projektoch za rok 2018 28.02.2019
111 MsZ SCHVAĽUJE doplatok MHD Handlová za rok 2018 28.02.2019
110 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o vyúčtovaní MHD Handlová za rok 2018 28.02.2019
109 MsZ SCHVAĽUJE rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2019 28.02.2019
108 MsZ BERIE NA VEDOMIE rozpočtové opatrenie č. 1 a 2 na rok 2019 28.02.2019
99 MsZ NESCHVAĽUJE poslanecký návrh 28.02.2019
98 MsZ BERIE NA VEDOMIE poslanecký návrh 28.02.2019
107 MsZ ODPORÚČA vypracovať stanovy spoločností HATER – HANDLOVÁ a MsBP 28.02.2019
106 MsZ ŽIADA primátorku aby prijala rozhodnutie 28.02.2019
105 MsZ ŽIADA primátorku aby prijala rozhodnutie 28.02.2019
104 MsZ SCHVAĽUJE členov Dozornej rady spoločnosti Mestský bytový podnik Handlová 28.02.2019
103 MsZ SCHVAĽUJE zmenu Zakladateľskej listiny spoločnosti Mestský bytový podnik Handlová 28.02.2019
102 MsZ SCHVAĽUJE členov Dozornej rady spoločnosti HATER - HANDLOVÁ 28.02.2019
101 MsZ SCHVAĽUJE zmenu Spoločenskej zmluvy spoločnosti HATER – HANDLOVÁ 28.02.2019
100 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu o výsledkoch právnej analýzy 28.02.2019
97 MsZ SCHVAĽUJE delegovanie zástupcov zriaďovateľa do školských rád 28.02.2019
96 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl 28.02.2019
95 MsZ SCHVAĽUJE odvolanie zástupcov zriaďovateľa z rád škôl 28.02.2019
94 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na odvolanie zástupcov zriaďovateľa z rád škôl 28.02.2019
MsZ SCHVAĽUJE doplnok č. 4 k VZN č. 3/2014 28.02.2019
MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh Doplnku č. 4 k VZN č. 3/2014 28.02.2019
MsZ SCHVAĽUJE doplnok č. 1 k VZN č. 2/2016 28.02.2019
MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh doplnku č.1 VZN č. 2/2016 28.02.2019
MsZ SCHVAĽUJE VZN č. 2/2019 28.02.2019
MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh VZN č. 2/2019 28.02.2019
93 MsZ ZRUŠUJE VZN č.13/2010 28.02.2019
MsZ SCHVAĽUJE VZN mesta Handlová č. 1/2019 28.02.2019
MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh VZN č. 1/2019 28.02.2019
92 MsZ ZRUŠUJE uznesenie č. 885. a č. 886 28.02.2019
91 MsZ ZRUŠUJE VZN č. 6/2013 28.02.2019
90 MsZ ODPORÚČA predkladať správu o prideľovaní bytov 28.02.2019
89 MsZ BERIE NA VEDOMIE rokovací poriadku Bytovej rady 28.02.2019
88 MsZ BERIE NA VEDOMIE predsedu, členov a zapisovateľky Bytovej rady 28.02.2019
87 MsZ BERIE NA VEDOMIE zriadenie Bytovej rady mesta Handlová 28.02.2019
86 MsZ SCHVAĽUJE kúpu pozemku 28.02.2019
85 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie kúpy pozemku 28.02.2019
84 MsZ SCHVAĽUJE komisiu pre posúdenie predložených súťažných návrhov 28.02.2019
83 MsZ SCHVAĽUJE zámer predaja pozemku 28.02.2019
82 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie zámeru predaja pozemku 28.02.2019
81 MsZ SCHVAĽUJE predaj pozemkov 28.02.2019
80 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie predaja pozemkov 28.02.2019
79 MsZ BERIE NA VEDOMIE aktuálne informácie o súčasnom stave rekonštrukcie Plavárne mesta 28.02.2019
78 MsZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie 28.02.2019
77 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh zloženia návrhovej komisie 28.02.2019
76 MsZ SCHVAĽUJE program 2. zasadnutia MsZ 28.02.2019
75 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh zmeny programu 2. zasadnutia MsZ 28.02.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ doplatok SAD Prievidza a. s. 12.02.2019
MR BERIE NA VEDOMIE správu o aktuálnom stave rekonštrukcie Plavárne 12.02.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ delegovanie zástupcu mesta za člena dozornej rady KMET Handlová 12.02.2019
MR BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Obecnej školskej rady za rok 2018 12.02.2019
MR BERIE NA VEDOMIE informatívnu správu o činnosti Obecnej školskej rady 12.02.2019
MR BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti Mestskej polície za rok 2018 12.02.2019
MR BERIE NA VEDOMIE informatívnu správu o projektoch za rok 2018 12.02.2019
MR BERIE NA VEDOMIE návrh na predloženie ŽoNFP 12.02.2019
MR BERIE NA VEDOMIE rozpočtové opatrenie č. 1 a č. 2 na rok 2019 12.02.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2019 12.02.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zmenu zmluvy HATER HANDLOVÁ a zmenu zakladateľskej listiny spoločnosti Mestský bytový podnik 12.02.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ delegovanie zástupcov zriaďovateľa do školských rád 12.02.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ doplnok č. 4 k VZN č. 3/2014 12.02.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ Doplnok č. 1 k VZN č. 2/2016 12.02.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ VZN č. 2/2019 12.02.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ VZN č. 1/2019 12.02.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zámer predaja pozemku 12.02.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ predaj pozemkov 12.02.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ kúpu pozemku 12.02.2019
74 MR BERIE NA VEDOMIE informácie o stave zámeru budovania obchodného centra na Morovnianskej ceste 29.01.2019
73 MsZ BERIE NA VEDOMIE informácie o zabezpečení volieb prezidenta SR v roku 2019 29.01.2019
72 MsZ BERIE NA VEDOMIE poverenie p. Jánošíka vedením Mestskej polície 29.01.2019
71 MsZ ODVOLÁVA náčelníka Mestskej polície 29.01.2019
70 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície 29.01.2019
69 MsZ NESCHVAĽUJE poslanecký návrh 29.01.2019
68 MsZ BERIE NA VEDOMIE poslanecký návrh 29.01.2019
67 MsZ BERIE NA VEDOMIE informácie o problematickej situácií na Mestskej polícií 29.01.2019
66 MsZ BERIE NA VEDOMIE informácie o problematike Plavárne 29.01.2019
65 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu hlavnej kontrolórky mesta 29.01.2019
64 MsZ BERIE NA VEDOMIE správu hlavnej kontrolórky mesta o kontrolnej činnosti za rok 2018 29.01.2019
63 MsZ SCHVAĽUJE plán zasadnutí MR a MsZ na I. polrok 2019 29.01.2019
62 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh Plánu zasadnutí MR a MsZ na I. polrok 2019 29.01.2019
61 MsZ NESCHVAĽUJE kúpu podielu spoločnosti BCF v spoločnosti KMET Handlová 29.01.2019
60 MsZ BERIE NA VEDOMIE oznámenie spoločnosti BCF o zámere predať podiel v spoločnosti KMET Handlová 29.01.2019
59 MsZ SCHVAĽUJE delegovanie zástupcu mesta za člena Správnej rady RTV Prievidza 29.01.2019
58 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na delegovanie zástupcu mesta za člena správnej rady RTV Prievidza 29.01.2019
57 MsZ SCHVAĽUJE zvýšenie základného imania spoločnosti RTV Prievidza 29.01.2019
56 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti RTV Prievidza 29.01.2019
55 MsZ SCHVAĽUJE delegovanie zástupcov mesta do Obecnej školskej rady 29.01.2019
54 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na delegovanie zástupcov mesta do Obecnej školskej rady 29.01.2019
53 MsZ BERIE NA VEDOMIE zánik členstva členov Obecnej školskej rady 29.01.2019
52 MsZ SCHVAĽUJE zástupcov mesta v Dozornej rade ASTERION, n. o. 29.01.2019
51 MsZ VOLÍ správnu radu ASTERION, n.o. 29.01.2019
50 MsZ BERIE NA VEDOMIE zánik členstva v ASTERION, n.o. 29.01.2019
49 MsZ SCHVAĽUJE zástupcov mesta v Dozornej rade Jazmín n.o. 29.01.2019
48 MsZ SCHVAĽUJE zástupcov mesta v Správnej rade Jazmín n.o. 29.01.2019
47 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie členov Jazmín n.o. 29.01.2019
46 MsZ SCHVAĽUJE zástupcov mesta do Dozornej rady SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ 29.01.2019
45 MsZ SCHVAĽUJE zástupcov mesta do Správnej rady SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ 29.01.2019
44 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie zástupcov mesta do SENIOR CENTRA HANDLOVÁ 29.01.2019
43 MsZ VOLÍ členov Komisií MsZ 29.01.2019
42 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na voľbu členov Komisií MsZ 29.01.2019
41 MsZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie 29.01.2019
40 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zloženia návrhovej komisie 29.01.2019
39 MsZ SCHVAĽUJE program 1. zasadnutia MsZ 29.01.2019
38 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh zmeny programu 1. zasadnutia MsZ 29.01.2019
MR ODPORÚČA predložiť informácie o plnení zámeru budovania obchodného centra na Morovnianskej ceste 15.01.2019
MR ODPORÚČA primátorke riešiť problematiku na Mestskej polícii 15.01.2019
MR BERIE NA VEDOMIE informácie o problematike Plavárne 15.01.2019
MR BERIE NA VEDOMIE správu hlavnej kontrolórky mesta 15.01.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ Plán zasadnutí MR a MsZ na I. polrok 2019 15.01.2019
MR ODPORÚČA MsZ NESCHVÁLIŤ kúpu podielu BCF, s. r. o. v spoločnosti KMET Handlová, a. s. 15.01.2019
MR ODPORÚČA prijať strategické stanovisko mesta Handlová k RTV Prievidza, s. r. o. 15.01.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ zástupcov mesta do obecnej školskej rady 15.01.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ nových zástupcov mesta do SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ 15.01.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ nových zástupcov mesta Jazmín n.o. 15.01.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ nových zástupcov mesta ASTERION, n. o. 15.01.2019
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ členov komisií MsZ 15.01.2019
37 MsZ SCHVAĽUJE stanovenie platu zástupcu primátorky 10.12.2018
36 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na stanovenie platu zástupcu primátorky 10.12.2018
35 MsZ SCHVAĽUJE poslanecký návrh 10.12.2018
34 MsZ BERIE NA VEDOMIE poslanecký návrh 10.12.2018
33 MsZ POVERUJE výkonom funkcie sobášiacich 10.12.2018
32 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na sobášiacich 10.12.2018
31 MsZ VOLÍ členov Komisie pre ochranu verejného záujmu 10.12.2018
30 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na voľbu členov Komisie pre ochranu verejného záujmu 10.12.2018
29 MsZ VOLÍ predsedov stálych komisií 10.12.2018
28 MsZ BERIE NA VEDOMIE výsledky tajnej voľby predsedov komisií 10.12.2018
27 MsZ ZRIAĎUJE stále komisie Mestského zastupiteľstva 10.12.2018
26 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zriadenie stálych komisií MsZ 10.12.2018
25 MsZ ZRUŠUJE uznesenia MsZ 10.12.2018
24 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zrušenie uznesení MsZ 10.12.2018
23 MsZ SCHVAĽUJE zloženie volebnej komisie 10.12.2018
22 MsZ ZRUŠUJE uznesenie MsZ 10.12.2018
21 MsZ VOLÍ členov Mestskej rady 10.12.2018
20 MsZ BERIE NA VEDOMIE výsledky tajnej voľby členov Mestskej rady 10.12.2018
19 MsZ ZRIAĎUJE Mestskú radu mesta Handlová 10.12.2018
18 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zriadenie Mestskej rady 10.12.2018
17 MsZ ZRUŠUJE uznesenia MsZ 10.12.2018
16 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zrušenie uznesení 10.12.2018
15 MsZ SCHVAĽUJE volebný poriadok 10.12.2018
14 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie Volebného poriadku 10.12.2018
13 MsZ BERIE NA VEDOMIE informáciu primátorky mesta o poverení zástupcu 10.12.2018
9 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na zloženie návrhovej komisie 10.12.2018
8 MsZ BERIE NA VEDOMIE menovanie overovateľov zápisu 10.12.2018
12 MsZ SCHVAĽUJE zloženie volebnej komisie 10.12.2018
11 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh na schválenie zloženia volebnej komisie 10.12.2018
10 MsZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie 10.12.2018
7 MsZ SCHVAĽUJE program 1. ustanovujúceho zasadnutia MsZ 10.12.2018
6 MsZ BERIE NA VEDOMIE návrh programu 1. ustanovujúceho zasadnutia MsZ 10.12.2018
5 MsZ KONŠTATUJE, ŽE novozvolení poslanci zložili sľub 10.12.2018
4 MsZ KONŠTATUJE, ŽE zvolená primátorka zložila sľub 10.12.2018
3 MsZ BERIE NA VEDOMIE čestné prehlásenie o prijatí mandátu poslankyne 10.12.2018
2 MsZ BERIE NA VEDOMIE odmietnutie zloženia sľubu poslankyne MsZ 10.12.2018
1 MsZ BERIE NA VEDOMIE výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta 10.12.2018