Uznesenia

Číslo Názov Zasadnutie
313/2019 uznesenie k zmene v zložení Komisie pre digitalizáciu a transparentnosť 23.05.2019
312/2019 uznesenie k Správe o stave kamerového bezpečnostného systému v Komárne 23.05.2019
311/2019 uznesenie k informatívnej správe o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 1.Q roku 2019 23.05.2019
310/2019 uznesenie k Správe o stave začatých a pripravovaných investičných akcií 23.05.2019
309/2019 uznesenie k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 na úhradu nákladov projektu v zmysle VZN č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015, VZN č. 11/2017 a VZN č. 2/2019 pre Komárňanský okrášľovací spolok o.z. 23.05.2019
308/2019 uznesenie k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 na úhradu nákladov projektu v zmysle VZN č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015, VZN č. 11/2017 a VZN č. 2/2019 pre PRO SCHOLA ET FUTURO, n.f. 23.05.2019
307/2019 uznesenie k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 na úhradu nákladov projektu v zmysle VZN č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015, VZN č. 11/2017 a VZN č. 2/2019 pre Bastion Comorra nezisková organizácia 23.05.2019
306/2019 uznesenie k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 na úhradu nákladov projektu v zmysle VZN č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015, VZN č. 11/2017 a VZN č. 2/2019 pre Pre našu školu, pre naše deti - Iskolánkért, gyermekeinkért n.f. 23.05.2019
305/2019 uznesenie k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 na úhradu nákladov projektu v zmysle VZN č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015, VZN č. 11/2017 a VZN č. 2/2019 pre Rodičovské združenie pri MŠ s VJS Komárno – Nová Stráž 23.05.2019
304/2019 uznesenie k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 na úhradu nákladov projektu v zmysle VZN č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015, VZN č. 11/2017 a VZN č. 2/2019 pre Klub turistov Kormorán Komárno 23.05.2019
303/2019 uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 23.05.2019
302/2019 uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 23.05.2019
301/2019 uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 23.05.2019
300/2019 uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 23.05.2019
299/2019 uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 23.05.2019
298/2019 uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 23.05.2019
297/2019 uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 23.05.2019
296/2019 uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 23.05.2019
295/2019 uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 23.05.2019
294/2019 uznesenie k zámeru predaja nehnuteľností vo vlastníctve mesta Komárno formou Obchodnej verejnej súťaže 23.05.2019
293/2019 uznesenie k žiadosti o prenájom na umiestnenie celoročnej terasy 23.05.2019
292/2019 uznesenie k žiadosti o prenájom na umiestnenie celoročnej terasy 23.05.2019
291/2019 uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 23.05.2019
290/2019 uznesenie k Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno 23.05.2019
289/2019 uznesenie k Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Komárno 23.05.2019
288/2019 uznesenie k Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno 23.05.2019
287/2019 uznesenie k Správe Komisie pre obchodnú verejnú súťaž na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno 23.05.2019
286/2019 uznesenie k Správe Komisie pre obchodnú verejnú súťaž na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno 23.05.2019
285/2019 uznesenie k Správe Komisie pre obchodnú verejnú súťaž na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno 23.05.2019
284/2019 uznesenie k uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena 23.05.2019
283/2019 uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene 23.05.2019
282/2019 uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene 23.05.2019
281/2019 uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene 23.05.2019
280/2019 uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene 23.05.2019
279/2019 uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene 23.05.2019
278/2019 uznesenie k žiadosti o predaj časti pozemku 23.05.2019
277/2019 uznesenie k žiadosti o vyjadrenie k predkupnému práva mesta Komárno 23.05.2019
276/2019 uznesenie k žiadosti o zámenu nehnuteľností 23.05.2019
275/2019 uznesenie k odkúpeniu nehnuteľností do vlastníctva mesta Komárno a úhrade škody za užívanie pozemku bez právneho titulu 23.05.2019
274/2019 uznesenie k žiadosti na uzatvorenie zmluvy o predaj nebytového priestoru 23.05.2019
273/2019 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku 23.05.2019
272/2019 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku 23.05.2019
271/2019 uznesenie k žiadosti o prenájom poľnohospodárskych pozemkov 23.05.2019
270/2019 uznesenie k návrhu na schválenie zámeru priameho predaja bytu 23.05.2019
269/2019 uznesenie k návrhu na schválenie zámeru prenájmu pozemku 23.05.2019
268/2019 uznesenie k žiadosti o prenájom poľnohospodárskych pozemkov 23.05.2019
267/2019 uznesenie k žiadosti o výpožičku pozemku 23.05.2019
266/2019 uznesenie k schváleniu prenechania nehnuteľného majetku mesta Komárno do správy COMORRA SERVIS 23.05.2019
265/2019 uznesenie k žiadosti na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľností 23.05.2019
264/2019 uznesenie k žiadosti o predaj pozemkov 23.05.2019
263/2019 uznesenie k žiadosti o prenájom nebytového priestoru 23.05.2019
262/2019 uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku 23.05.2019
261/2019 uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku 23.05.2019
260/2019 uznesenie k žiadosti na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru 23.05.2019
259/2019 uznesenie k žiadosti o prenájom na umiestnenie celoročnej terasy 23.05.2019
258/2019 uznesenie k žiadosti o užívanie nebytových priestorov v Zichyho paláci v Komárne 23.05.2019
257/2019 uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku 23.05.2019
256/2019 uznesenie k návrhu na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 23.05.2019
255/2019 uznesenie k Informatívnej správe o stave školských jedální a výdajní v Komárne 23.05.2019
254/2019 uznesenie k návrhu na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 23.05.2019
253/2019 uznesenie k návrhu na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 23.05.2019
252/2019 uznesenie k návrhu na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 23.05.2019
251/2019 uznesenie k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2019 23.05.2019
250/2019 uznesenie k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2019 23.05.2019
249/2019 uznesenie k návrhu investícií financovaných z investičného fondu 23.05.2019
248/2019 uznesenie k návrhu na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 23.05.2019
247/2019 uznesenie k návrhu na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno 23.05.2019
246/2019 uznesenie k informatívnej správe o stave vymáhania nedoplatkov za predchádzajúce roky k 31.12.2018 23.05.2019
245/2019 uznesenie k informatívnej správe o rozpočtových opatreniach podpísaných primátorom mesta Komárno v roku 2019 23.05.2019
244/2019 uznesenie k návrhu na menovanie členov orgánov neziskovej organizácie Pro castello Comaromiensi, n.o. v Komárne 23.05.2019
243/2019 uznesenie k personálnym zmenám v spoločnosti CALOR, s.r.o. Komárno 23.05.2019
242/2019 uznesenie k návrhu na zmenu programového rozpočtu mesta Komárna RO - Zariadenie pre Seniorov Komárno 23.05.2019
241/2019 uznesenie k zmene programového rozpočtu mesta Komárna RO - Zariadenie pre Seniorov Komárno 23.05.2019
240/2019 uznesenie k prevádzkovaniu mestského parkovacieho systému príspevkovou organizáciou COMORRA SERVIS, Športová1, Komárno IČO 44191778 23.05.2019
239/2019 uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia za rok 2018 príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS, Hradná 1 945 01 Komárno, IČO: 44191758 23.05.2019
238/2019 uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o., Nám. gen. Klapku 1, IČO 36 522 309 za rok 2018 23.05.2019
237/2019 uznesenie k správe o činnosti, hospodárení a stave majetku za rok 2018 spoločnosti CALOR, s r.o., Športová 1, Komárno, IČO: 43 797 831 23.05.2019
236/2019 uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia za rok 2018 príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko, Hradná 1 945 01 Komárno, IČO: 00059994 23.05.2019
235/2019 uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom za rok 2018 23.05.2019
234/2019 uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno za rok 2018 23.05.2019
233/2019 uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom za rok 2018 23.05.2019
232/2019 uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno za rok 2018 23.05.2019
231/2019 uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom za rok 2018 23.05.2019
230/2019 uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy J.A. Komenského Komárno, Komenského ul. 3 za rok 2018 23.05.2019
229/2019 uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom za rok 2018 23.05.2019
228/2019 uznesenie k Záverečnému účtu a účtovnej závierke mesta Komárno za rok 2018 23.05.2019
227/2019 uznesenie k Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra mesta Komárno k Záverečnému účtu mesta Komárno za rok 2018 23.05.2019
226/2019 uznesenie k informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie 23.05.2019
225/2019 uznesenie k personálnym zmenám v MsKS Komárno 23.05.2019
224/2019 uznesenie k informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 30.04.2019 23.05.2019
223/2019 uznesenie k zmene uznesenia č. 146/2019 z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 14. marca 2019 23.05.2019
222/2019 uznesenie k návrhu programu 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne 23.05.2019
220/2019 uznesenie k návrhu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne 23.04.2019
219/2019 uznesenie k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Komárno na účely tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno 23.04.2019
218/2019 uznesenie k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Komárno na účely tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno 23.04.2019
217/2019 uznesenie k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno na účely tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno 23.04.2019
216/2019 uznesenie k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Komárno na účely tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno 23.04.2019
215/2019 uznesenie k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Komárno na účely tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno 23.04.2019
214/2019 uznesenie k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Komárno na účely tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno 23.04.2019
213/2019 uznesenie k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Komárno na účely tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno 23.04.2019
212/2019 uznesenie k žiadosti o užívanie nebytových priestorov v Zichyho paláci v Komárne 23.04.2019
211/2019 uznesenie k žiadosti o prenájom na umiestnenie sezónnej terasy 23.04.2019
210/2019 uznesenie k súvislej ucelenej oprave chodníkov vo vlastníctve a v správe mesta Komárno 23.04.2019
209/2019 uznesenie k spolufinancovaniu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Zariadenia pre seniorov v Komárne“ 23.04.2019
208/2019 uznesenie k spolufinancovaniu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MSKS“ 23.04.2019
207/2019 uznesenie k spolufinancovaniu projektu „Rekonštrukcia budovy Základnej umeleckej školy Komárno“ 23.04.2019
206/2019 uznesenie k spolufinancovaniu projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Centrum voľného času“ 23.04.2019
205/2019 uznesenie k informácii spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s., E. B. Lukáča 25, Komárno, IČO 36 537 870 a schválenie zvýšenia úverového rámca pre čerpanie kontokorentného úveru 23.04.2019
204/2019 uznesenie k personálnym zmenám v spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. 23.04.2019
203/2019 uznesenie k informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 31.03.2019 23.04.2019
202/2019 uznesenie k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne 23.04.2019
201/2019 uznesenie k zmenu uznesenia č. 81/2019 z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 31.1. 2019 23.04.2019
200/2019 uznesenie k zmene uznesenia č. 187/2019 z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 14. marca 2019 23.04.2019
199/2019 uznesenie k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne 23.04.2019
198/2019 uznesenie k návrhu programu 6. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne 23.04.2019
196/2019 uznesenie k Správe o činnosti Mestskej polície v Komárne za rok 2018 14.03.2019
195/2019 uznesenie k návrhu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Komárne 14.03.2019
194/2019 uznesenie k návrhu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne 14.03.2019
193/2019 uznesenie k návrhu Štatútu mesta Komárno 14.03.2019
192/2019 uznesenie k návrhu na vystúpenie zo Združenia miest a obcí Žitného ostrova 14.03.2019
191/2019 uznesenie k návrhu na udelenie čestného občianstva mesta Komárno 14.03.2019
190/2019 uznesenie k návrhu na udelenie Ceny mesta Komárno 14.03.2019
189/2019 uznesenie k návrhu na zmeny v sieti škôl a školských zariadení – školské jedálne a výdajné školské jedálne 14.03.2019
188/2019 uznesenie k zvýšeniu rozpočtu cirkevných materských škôl na rok 2019 14.03.2019
187/2019 uznesenie k prerozdeleniu prostriedkov na účely zlepšenia stavu telocviční v majetku mesta 14.03.2019
186/2019 uznesenie k návrhu na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2019 14.03.2019
185/2019 uznesenie k návrhu na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2019 14.03.2019
184/2019 uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom na roky 2019 až 2021 14.03.2019
183/2019 uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na roky 2019 až 2021 14.03.2019
182/2019 uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na roky 2019 až 2021 14.03.2019
181/2019 uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno na roky 2019 až 2021 14.03.2019
180/2019 uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na roky 2019 až 2021 14.03.2019
179/2019 uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy J.A. Komenského, Komárno na roky 2019 až 2021 14.03.2019
178/2019 uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na roky 2019 až 2021 14.03.2019
177/2019 uznesenie na schválenie zriadenia sociálnej služby Práčovňa - Mosodai szociális szolgáltatás a schválenie Zriaďovacej listiny sociálnej služby Práčovňa – Mosodai szociális szolgáltatás 14.03.2019
176/2019 uznesenie na schválenie rozšírenia kapacity sociálnej služby v Útulku pre bezdomovcov v meste Komárno 14.03.2019
175/2019 uznesenie na schválenie zriadenia sociálnej služby Nocľaháreň - Éjjeli menedékhely a schválenie Zriaďovacej listiny sociálnej služby Nocľaháreň – Éjjeli menedékhely 14.03.2019
174/2019 uznesenie k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely 14.03.2019
173/2019 uznesenie k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely 14.03.2019
172/2019 uznesenie k návrhu na schválenie Zoznamu žiadateľov o prenájom bytu a Zoznamu žiadateľov o prenájom bytu v DOU 14.03.2019
171/2019 uznesenie k žiadosti o prenájom na umiestnenie celoročnej terasy 14.03.2019
170/2019 uznesenie k žiadosti o prenájom na umiestnenie celoročnej terasy 14.03.2019
169/2019 uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 14.03.2019
168/2019 uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 14.03.2019
167/2019 uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 14.03.2019
166/2019 uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 14.03.2019
165/2019 uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 14.03.2019
164/2019 uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 14.03.2019
163/2019 uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 14.03.2019
162/2019 uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 14.03.2019
161/2019 uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 14.03.2019
160/2019 uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 14.03.2019
159/20019 uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 14.03.2019
158/2019 uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 14.03.2019
157/2019 uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 14.03.2019
156/2019 uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 14.03.2019
155/2019 uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 14.03.2019
154/2019 uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 14.03.2019
153/2019 uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 14.03.2019
152/2019 uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 14.03.2019
151/2019 uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 14.03.2019
150/2019 uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 14.03.2019
149/2019 uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 14.03.2019
148/2019 uznesenie k návrhu na "Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj budovy a pozemku podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka" 14.03.2019
147/2019 uznesenie k žiadosti o prenájme pozemku 14.03.2019
146/2019 uznesenie k žiadosti Univerzity J. Selyeho v Komárne o udelenie súhlasu k podnájmu nebytových priestorov pre Metodicko-pedagogické centrum 14.03.2019
145/2019 uznesenie k žiadosti o predĺženie výpožičky časti pozemku 14.03.2019
144/2019 uznesenie k žiadosti o výpožičku pozemku 14.03.2019
143/2019 uznesenie k Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Komárno 14.03.2019
142/2019 uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene 14.03.2019
141/2019 uznesenie k prenájmu pozemkov 14.03.2019
140/2019 uznesenie k návrhu na schválenie prenájmu pozemkov 14.03.2019
139/2019 uznesenie k návrhu na schválenie zámeru prenájmu pozemku 14.03.2019
138/2019 uznesenie k žiadosti o prenájom poľnohospodárskych pozemkov 14.03.2019
137/2019 uznesenie k žiadosti o prenájom poľnohospodárskych pozemkov 14.03.2019
136/2019 uznesenie k žiadosti na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov 14.03.2019
135/2019 uznesenie k žiadosti o prenájom nebytového priestoru 14.03.2019
134/2019 uznesenie k žiadosti o prenájom nebytového priestoru 14.03.2019
133/2019 uznesenie k návrhu na vypísanie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností 14.03.2019
133/2019 uznesenie k návrhu na vypísanie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností 14.03.2019
131/2019 uznesenie k predaju pozemku 14.03.2019
130/2019 uznesenie k prenechaniu nehnuteľného majetku mesta Komárno v správe Mestského kultúrneho strediska Komárno do nájmu 14.03.2019
129/2019 uznesenie k prenájmu nebytových priestorov 14.03.2019
128/2019 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku 14.03.2019
127/2019 uznesenie k predaju pozemkov 14.03.2019
126/2019 uznesenie k žiadosti o predaj časti pozemku 14.03.2019
125/2019 uznesenie k žiadosti o predaj časti pozemku 14.03.2019
124/2019 uznesenie k žiadosti o predaj časti pozemku 14.03.2019
123/2019 uznesenie k žiadosti o predaj časti pozemku 14.03.2019
122/2019 uznesenie k návrhu na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno 14.03.2019
121/2019 uznesenie k návrhu rozpisu kapitálových výdavkov programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 14.03.2019
120/2019 uznesenie na prerozdelenie prostriedkov na účely zlepšenia stavu školských kuchýň a jedální 14.03.2019
119/2019 uznesenie k rekonštrukcii kontajnerových stojísk v meste Komárno 14.03.2019
118/2019 uznesenie k informatívnej správe o rozpočtových opatreniach schválených primátorom mesta Komárno v roku 2018 14.03.2019
117/2019 uznesenie k návrhu Zásad nakladania s finančnými prostriedkami mesta Komárno 14.03.2019
116/2019 uznesenie k Správe vo veci týkajúcej sa žiadosti o dotáciu na rozšírenie kamerového systému mesta Komárno a o zabezpečení spolufinancovania projektu 14.03.2019
115/2019 uznesenie k návrhu na prerozdelenie prostriedkov z rezervy pre poslancov 14.03.2019
114/2019 uznesenie k návrhu na prefinancovanie projektu Interreg SKHU/1601/2.2.1/359 Kn-Kn Impro Trans 14.03.2019
113/2019 uznesenie k návrhu na spolufinancovanie projektu Vybudovanie turisticko-informačného strediska a rekonštrukcia krovu a trechy kasárenskej budovy v novej pevnosti v Komárne - II. etapa, časť A“ 14.03.2019
112/2019 uznesenie k zabezpečeniu a vyhláseniu výberového konania na funkciu konateľa/ štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti CALOR, s.r.o. 14.03.2019
111/2019 uznesenie k prevádzkovaniu a obsluhe plynových kotolní v majetku mesta v objektoch materských škôl obchodnou spoločnosťou CALOR, s.r.o., Športová 1, Komárno, IČO: 43 797 831 14.03.2019
110/2019 uznesenie k predloženému podnikateľskému plánu na rok 2019 obchodnej spoločnosti CALOR, s.r.o. 14.03.2019
109/2019 uznesenie k návrhu rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov Komárno, Špitálska 16, Komárno 14.03.2019
108/2019 uznesenie k informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie 14.03.2019
107/2019 uzneseniek Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 28.02.2019 14.03.2019
106/2019 uznesenie k návrhu programu 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne 14.03.2019
105/2019 uznesenie k návrhu overovateľov 14.03.2019
104/2019 uznesenie k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2019 11.02.2019
103/2019 uznesenie k návrhu na financovanie nákupu výpočtovej techniky a modernizáciu hlasovacieho systému pre potreby poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne 11.02.2019
102/2019 uznesenie k návrhu na odvolanie členov a voľbu členov dozornej rady obchodnej spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o., Komárno, Nám. gen. Klapku 1, IČO 36 522 309 11.02.2019
101/2019 uznesenie k návrhu na odvolanie člena a voľbu člena dozornej rady obchodnej spoločnosti CALOR, s.r.o., Komárno, Športová 1, IČO: 43 797 831 11.02.2019
100/2019 uznesenie k návrhu na odvolanie členov a voľbu členov predstavenstva a dozornej rady obchodnej spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. 11.02.2019
99/2019 uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 31.01.2019 11.02.2019
98/2019 uznesenie k návrhu na zmenu uznesenia č. 62/2019 z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 31. januára 2019 11.02.2019
97/2019 uznesenie k návrhu overovateľov 11.02.2019
40/2019 Otvorenie – Megnyitó 31.01.2019