Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.09.2015
Bod č. 1: Otvorenie zasadania

Uznesenie : Uznesenie 3/15

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie 3/15

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0