Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 07.10.2015
Bod č. 5: Audit účtovnej závierky za rok 2014

Uznesenie 028/2015: Audit účtovnej závierky za rok 2014

Hlasovanie č. 5
Audit účtovnej závierky za rok 2014
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0