Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 07.10.2015
Bod č. 8: Objednávka na kolumbárium

Uznesenie 031/2015: Objednávka na kolumbárium

Hlasovanie č. 8
Objednávka na kolumbárium
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0