Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 40: Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2014

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 3
Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2014
Prítomní: 25 Neprítomní: 20 Za: 25 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0