Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 43: Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/17, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa - majetkovoprávne vysporiadanie

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 4
Návrh na predaj pozemku v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/17, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa ­ majetkovoprávne vysporiadanie
Prítomní: 32 Neprítomní: 13 Za: 8 Proti: 8 Zdržali sa: 15 Nehlasovali: 1