Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 48: Návrh na uzatvorenie dohody o vydaní nehnuteľností k novovytvorenému pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 4966/3 Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Bratislava-Rača

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 6
Návrh na uzatvorenie dohody o vydaní nehnuteľností k novovytvorenému pozemku v k.ú. Rača, parc. č. 4966/3 Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Bratislava ­ Rača
Prítomní: 31 Neprítomní: 14 Za: 25 Proti: 0 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 1