Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 51: Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 9
Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 36 Neprítomní: 9 Za: 28 Proti: 0 Zdržali sa: 8 Nehlasovali: 0