Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 53: Rôzne

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 10
Rôzne (návrh p. Greksu na ukončenie diskusie)
Prítomní: 14 Neprítomní: 31 Za: 13 Proti: 1 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0