Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 53: Rôzne

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 13
Rôzne (Návrh p. Kríža)
Prítomní: 31 Neprítomní: 14 Za: 13 Proti: 11 Zdržali sa: 4 Nehlasovali: 3