Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 53: Rôzne

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 14
Rôzne (Návrh p. Kríža - 2. časť)
Prítomní: 31 Neprítomní: 14 Za: 14 Proti: 11 Zdržali sa: 6 Nehlasovali: 0